Odpowiedzialna gra

PROCES REJESTRACJI KLIENTA ORAZ ZAKAZ ZAWIERANIA ZAKŁADÓW PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 ROKU ŻYCIA

 • Zawieranie zakładów przez osoby, które nie ukończyły 18 lat jest zabronione. W tym celu przed dopuszczeniem potencjalnego uczestnika do gry Spółka dokona weryfikacji jego wieku i tożsamości.
 • Udział w grach hazardowych oferowanych na stronie www.lvbet.pl mogą brać jedynie zarejestrowani Klienci, a ich rejestracja możliwa jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem zakładów wzajemnych-bukmacherskich urządzanych przez sieć Internet oraz Regulaminem odpowiedzialnej gry.
 • Organizator zakładów dokonuje weryfikacji wieku uczestników, zapewniając ochronę przed udziałem w zakładach osób niepełnoletnich. Procedura rejestracji oraz weryfikacji wieku i tożsamości potencjalnego uczestnika gry opisana została w treści Regulaminu gry (zakładów) dostępnego na stronie https://lvbet.pl/regulamin. Spółka prowadzi ww. działania w szczególności poprzez poniższe regulacje:
  • Zakłady można zawierać po dokonaniu prawidłowej rejestracji Klienta na Ivbet.pl oraz po weryfikacji jego danych osobowych oraz wieku.
  • W celu prawidłowej rejestracji, Klient zobowiązany jest:
   • poprawnie wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na Stronie internetowej lvbet.pl,
   • załączyć do Formularza obustronny skan lub fotografię swojego dowodu osobistego lub paszportu,
   • w przypadku obcokrajowca, zobowiązany jest on do dołączenia paszportu, w każdym przypadku z widocznymi danymi osobowymi oraz numerem tego dowodu tożsamości,
   • lub udać się do dowolnego stacjonarnego punktu przyjmowania zakładów wzajemnych, w celu wypełnienia drukowanej wersji formularza rejestracyjnego.
   • Kolorowy skan lub fotografia dowodu osobistego, czy też paszportu o którym mowa wyżej powinien zawierać czytelne pola zawierające następujące dane:
    • imię i nazwisko,
    • data urodzenia,
    • numer PESEL (o ile dokument zawiera),
    • numer dowodu osobistego lub paszportu,
    • datę ważności dokumentu.
   • Dane inne, niż wymienione w punkcie poprzednim mogą zostać przez Klienta zasłonięte lub przekreślone. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia pękniętego lub uszkodzonego dokumentu tożsamości przesłanego do weryfikacji LVkonta.
   • W przypadku rejestracji w Punkcie stacjonarnym, Klient zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku obcokrajowca – paszportu, w celu weryfikacji przez pracownika Punktu stacjonarnego podanych danych osobowych oraz wieku Klienta.
   • Klient odpowiada za prawdziwość i poprawność wszystkich danych, które przekaże Spółce w czasie rejestracji i zobowiązany jest do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.
   • Klient zawierając umowę na otwarcie LVkonta oświadcza, że przed jej zawarciem zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz, że ukończył 18 rok życia.
   • Dla celów bezpieczeństwa i identyfikacji Klienta, każdy Klient będzie posiadał unikatowy Login (nazwa użytkownika) i przydzielone hasło ochronne, które będą służyły do logowania się do LVkonta, a które Klient jest zobowiązany zawsze poprawnie wypełnić przed zalogowaniem się do LVkonta. Login nie może zawierać słów lub treści uznanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
   • Klient ma prawo zmienić swoje hasło ochronne na warunkach bezpieczeństwa ustalonych wcześniej przez Organizatora zakładów.
   • Klient jest zobowiązany zawsze tak posługiwać się swoimi danymi identyfikacyjnymi (loginem i hasłem), aby zapobiec ich wykorzystaniu i udostępnieniu osobom trzecim.
   • Organizator zakładów wzajemnych nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Klienta loginu lub hasła do LVkonta oraz innych danych, które go osobiście dotyczą, a są związane z braniem udziału w zakładach wzajemnych, choćby wynikały z winy nieumyślnej Klienta oraz za inne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z LVkonta przez Klienta.
   • Klient do LVkonta loguje się przy użyciu swoich danych identyfikacyjnych tj. loginu I hasła ochronnego. Posiadanie LVkonta jest bezterminowe, dobrowolne i bezpłatne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez sieć Internet przez Organizatora zakładów wzajemnych.
 • W przypadku powzięcia podejrzenia, że LVkonto używane jest przez osobę do tego nieuprawnioną, w tym przez osobę niepełnoletnią, Organizator zakładów wzajemnych ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji, tj. przesłania mailem, lub okazania w punkcie stacjonarnym przyjmowania zakładów Spółki dodatkowego dokumentu tożsamości. W takiej sytuacji, LVkonto może zostać zablokowane wraz z możliwością dokonywania wpłat/wypłat do momentu potwierdzenia, iż LVkonto używane jest przez osobę do tego uprawnioną.
 • Spółka zastrzega, iż wszelkie informacje handlowe, akcje promocyjne, reklamy, konkursy kierowane są przez Spółkę wyłącznie do osób pełnoletnich.