Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ART 1.
Zakład według kursu
 • Zakładami bukmacherskimi (zwanymi dalej “zakładami”) są zakłady wzajemne o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład (LV BET Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o.) a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej.
 • Okoliczności, które określają wygraną (sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, różnych zdarzeń społecznych, politycznych itp.) nie mogą być nikomu wcześniej znane.
 • Zakład bukmacherski jest zakładem, w którym wygrana jest uwarunkowana odgadnięciem wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt lub kolejności w sportowym współzawodnictwie, lub odgadnięciem innych zdarzeń społecznych, politycznych, budzących zainteresowanie klientów, o ile zakłady te nie pozostają w sprzeczności z zasadami moralnymi bądź etycznymi (działania wojenne, wydarzenia związane z przemocą, życie prywatne, kataklizmy itp.).
 • Wysokość wygranej zależy od umówionego pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę stosunku wpłaty do wygranej.
 • Wygrana, którą otrzymuje uczestnik, jest wynikiem umówionego, między przyjmującym zakład (LV BET Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o.) a wpłacającym stawkę uczestnikiem, stosunku wpłaty do wygranej, obliczaną jako iloczyn wskaźnika, wpłaconej stawki i kursu przypadającego na ten zakład, z zastrzeżeniem postanowień Art. 18. niniejszego regulaminu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. PRAWA I OBOWIĄZKI GRAJĄCYCH

ART 2.
DZIAŁANIE ZAKŁADÓW BUKMACHERSKICH „LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE” PRZEZ SIEĆ INTERNET
 • Zakłady wzajemne poprzez sieć Internet organizowane przez LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. dostępne są wyłącznie na stronie internetowej lvbet.pl.
 • Zakłady wzajemne organizowane przez sieć Internet przez LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. można zawierać wyłącznie na te zdarzenia, które są dostępne na ww. stronie internetowej.
ART 3.
UDZIAŁ W ZAKŁADACH
 • Udział w zakładach wzajemnych organizowanych przez sieć Internet mogą brać tylko te osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają rachunek bankowy oraz zostały prawidłowo zarejestrowane w firmie LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. zgodnie z poniższym paragrafem.
 • Zakłady można zawierać po dokonaniu prawidłowej rejestracji Klienta w LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. oraz po weryfikacji jego danych osobowych oraz wieku. W celu prawidłowej rejestracji, Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na Stronie internetowej lvbet.pl oraz załączyć do niego obustronny skan lub fotografię swojego dowodu osobistego lub paszportu, zaś w przypadku obcokrajowca – paszportu, w każdym przypadku z widocznymi danymi osobowymi oraz numerem tego dowodu tożsamości, lub udać się do dowolnego stacjonarnego Punktu przyjmowania zakładów wzajemnych, w celu wypełnienia drukowanej wersji formularza rejestracyjnego.
 • Skan lub fotografia dowodu osobistego, czy też paszportu o którym mowa wyżej powinien zawierać czytelne pola zawierające następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • numer PESEL (o ile dokument zawiera),
  • numer dowodu osobistego lub paszportu,
  • datę ważności dokumentu.
 • Dane inne, niż wymienione w punkcie poprzednim mogą zostać przez Klienta zasłonięte lub przekreślone.
 • W przypadku rejestracji w Punkcie stacjonarnym, Klient zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku obcokrajowca - paszportu, w celu weryfikacji przez pracownika Punktu podanych danych osobowych oraz wieku Klienta.
 • Klient odpowiada za prawdziwość i poprawność wszystkich danych, które przekaże LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. w czasie rejestracji i zobowiązany jest do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.
 • Klient zawierając umowę na LVkonto oświadcza, że przed jej zawarciem zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz, że ukończył 18 rok życia.
 • Dla celów bezpieczeństwa i identyfikacji Klienta, każdy Klient będzie posiadał unikatowy login identyfikacyjny (nazwa użytkownika) i przydzielone hasło ochronne, które będą służyły do logowania się do LVkonta, a które Klient jest zobowiązany zawsze poprawnie wypełnić przed zalogowaniem się do LVkonta. Klient ma prawo zmienić swoje hasło ochronne na warunkach bezpieczeństwa ustalonych wcześniej przez organizatora zakładów. Klient jest zobowiązany zawsze tak posługiwać się swoimi danymi identyfikacyjnymi (loginem i hasłem), aby zapobiec ich wykorzystaniu i udostępnieniu osobom trzecim. Organizator zakładów wzajemnych nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Klienta loginu lub hasła do LVkonta oraz innych danych, które go osobiście dotyczą, a są związane z braniem udziału w zakładach wzajemnych, choćby wynikały z winy nieumyślnej Klienta oraz za inne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z LVkonta przez Klienta.
 • LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy z Klientem bez podania powodu.
 • Każdy z Klientów ma prawo i obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i ma obowiązek ich przestrzegać. Nieznajomość lub niezrozumienie regulaminu nie powoduje, że zakład staje się nieważny, a przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów wynikających z zakładów nie można brać pod uwagę okoliczności, że Klient nie zna postanowień regulaminu.
 • Przed zawarciem zakładu Klient może skonsultować się z uprawnionymi pracownikami LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. odnośnie wyjaśnienia znaczenia poszczególnych zapisów regulaminu. Informacje otrzymane od pracowników mają jedynie charakter informacyjny. Dokonanie zawarcia zakładu oznacza, że Klient przyjął do wiadomości oraz zaakceptował zasady opisane w regulaminie niezależnie od stopnia ich zrozumienia. LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki Klienta wynikające z nieznajomości lub niezrozumienia zapisów regulaminu.
 • Nie mogą brać udziału w zakładach osoby które są właścicielami drużyn, zespołów lub zwierząt biorących udział w zdarzeniach objętych zakładem itp., osoby pozostające z LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. w stosunku pracy, członkostwa czy innym podobnym stosunku jak również małżonkowie w/w osób oraz osoby wobec których sąd orzekł zakaz wstępu do punktów i uczestnictwa w grach hazardowych oraz osoby będące bezpośrednio uczestnikami obstawianych zdarzeń.
 • Zakłady zawarte przez osoby nieuprawnione mogą zostać przez organizatora zakładów unieważnione (stornowane).
 • Klient do LVkonta loguje się przy użyciu swoich danych identyfikacyjnych tj. loginu i hasła ochronnego. Posiadanie LVkonta jest bezterminowe, dobrowolne i bezpłatne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez sieć Internet przez organizatora zakładów wzajemnych.
 • Klient ma prawo w każdym momencie zamknąć LVkonto bez podania powodu.
 • W przypadku naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, organizator zakładów wzajemnych będzie miał prawo zamknąć LVkonto Klienta.
 • Każdy Klient może posiadać tylko jedno LVkonto.
 • Dla korzystania z LVkonta niezbędne jest podanie przez Klienta należącego do niego numeru rachunku bankowego.
 • Klient w celu dokonania wpłaty stawki na zakład musi posiadać doładowane LVkonto. Klient LVkonto może doładować poprzez dokonanie wpłaty na wskazane konto organizatora zakładów wzajemnych. Wpłacona kwota jest automatycznie przypisywana do LVkonta Klienta.
 • Wypłaty środków pieniężnych przypisanych do LVkonta Klienta, są realizowane na żądanie Klienta, (który może dokonać zlecenia wypłaty w każdym czasie), na rachunek bankowy podany przez Klienta, w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zmiany danych.
 • Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane jedynie w polskich złotych.
 • Klient ma prawo za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej lvbet.pl, złożyć polecenia dokonania wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na LVkoncie. Organizator zakładów wzajemnych dokona wypłaty wskazanych środków pieniężnych w terminie do 7 dni roboczych, liczonym od następnego dnia, w którym organizator zakładów wzajemnych otrzymał polecenie wypłaty.
 • W przypadku, gdy na LVkoncie nieprawidłowo zostanie przypisana kwota pieniężna, (np. omyłka banku, pracownika organizatora zakładów wzajemnych, wprowadzenie nieprawidłowego wyniku, zmianę wyniku, nieprawidłowy przelew bankowy itp.) organizator zakładów wzajemnych ma prawo tak nieprawidłowo przypisaną kwotę odliczyć z LVkonta Klienta bez uzyskania jego zgody. Jeżeli Klient przed dokonaniem odliczenia przez organizatora zakładów wzajemnych nieprawidłowo przypisanej kwoty, dokona jej wypłaty lub zawrze za nią przegrane zakłady, Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rachunek bankowy organizatora zakładów wzajemnych brakującą kwotę w terminie dziesięciu dni kalendarzowych licząc od dnia wezwania. Organizator zakładów wzajemnych ma prawo zawiesić LVkonto Klienta do czasu uregulowania zadłużenia oraz wystąpić na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.
 • Przed zamknięciem LVkonta przez Klienta, Klient zobowiązany jest do wypłacenia wszystkich środków pieniężnych przypisanych do LVkonta Klienta. Zamknięcie LVkonta możliwe jest dopiero po wypłaceniu wszystkich środków pieniężnych przypisanych do LVkonta Klienta. Jeżeli zaś zamknięcie LVkonta dokonywane jest przez organizatora zakładów wzajemnych, wypłata środków nastąpi przed dokonaniem zamknięcia LVkonta Klienta.
 • Wymagania techniczne do korzystania z usług objętych regulaminem.
  1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
   • dostęp do sieci Internet,
   • przeglądarka internetowa,
   • konto e-mail.
  2. Korzystając z usługi elektronicznej należy:
   • przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu,
   • używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną, po zalogowaniu na Stronie internetowej, odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.
 • Obowiązki Klienta.
  1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  2. Klient zobowiązany jest do nienadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych organizatora zakładów wzajemnych następujących treści:
   • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych organizatora zakładów wzajemnych lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
   • informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
  3. W przypadku naruszenia przez Klienta jego obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, organizator zakładów wzajemnych ma prawo zablokować Klientowi dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

III. KURS I EWK

ART 4.
KURS i EWK
 • Kurs jest to współczynnik, który służy do obliczenia wygranej.
 • EWK jest sumą pieniężną przeznaczoną do wypłaty uczestnikowi, który wpłacił stawkę, przez „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o., przysługującą uczestnikowi w przypadku poprawnego odgadnięcia przez uczestnika zdarzenia, na które zawarto zakład, i oblicza się ją według umówionego między przyjmującym zakład (LV Bet Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o.) a wpłacającym stawkę uczestnikiem, stosunku wpłaty do wygranej, jako iloczyn wskaźnika, wpłaconej stawki i kursu przypadającego na ten zakład, z zastrzeżeniem postanowień Art. 18. regulaminu.
 • Kurs w chwili zawarcia zakładu jest zobowiązujący dla obydwu stron zakładu bez względu na jakiekolwiek późniejsze zmiany (obniżenie, podniesienie kursu). Po zawarciu każdego zakładu „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. ma prawo dokonać zmian w kursach, przy czym w przypadku zakładów już zawartych kurs wymieniony na emitowanym potwierdzeniu (dalej: eKupon) jest w dalszym ciągu obowiązujący.
 • IV. RODZAJE ZAKŁADÓW

IV. Rodzaje zakładów

ART 5.
Rodzaje zakładów
 • „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. umożliwia zawieranie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie następujących rodzajów zakładów:
  • na poszczególne spotkania z dwoma możliwymi wynikami - symbolem “1” określony jest typ na wygraną zawodnika lub zespołu wymienionego jako pierwszy w kolejności, symbolem “2”określa się typ na jego przegraną (szczegółowo określone w Art. 6. Regulaminu),
  • na poszczególne spotkania z trzema możliwymi wynikami - oprócz symboli “1” i “2” przeznaczonych do określenia wygranej ewentualnie przegranej zawodnika lub zespołu wymienionego jako pierwszy w kolejności, używa się również symbolu “x”, który określa wynik remisowy, (szczegółowo określone w Art. 7. Regulaminu),
  • na zwycięstwo zawodników, zespołów, kandydatów na funkcje polityczne itp. we współzawodnictwie o długoterminowym i krótkoterminowym charakterze (szczegółowo określone w Art. 8. Regulaminu),
  • na miejsca zajęte przez zawodników, zespoły, kandydatów na funkcje polityczne itp., we współzawodnictwie o długoterminowym i krótkoterminowym charakterze (szczegółowo określone w Art. 9. Regulaminu),
  • na “Uczestinka” lub “Pozostali wymienieni”, (szczegółowo określone w Art. 10. Regulaminu),
  • bezpośrednio związane z postacią wyników sportowych lub innymi przedsięwzięciami scharakteryzowanymi jako zakłady wg kursu (szczegółowo określone w Art. 11. Regulaminu),
  • „Na Żywo”, (szczegółowo określone w Art. 11 a. Regulaminu),
 • Szczegółowe informacje dotyczące zakładów organizowanych w punktach przyjmowania zakładów, “LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z.o.o. może publikować w punktach przyjmowania zakładów w drodze oficjalnych komunikatów, które mogą określać m.in. szczegółowy opis zasad zawierania zakładów oraz ograniczenia stawek i limity wygranych, stopnie wygranych, wysokości i sposobu podziału i rozliczenia puli wygranej, wysokości wskaźnika, szczegółowe zasady typowania zdarzenia oraz rozliczania wygranych.
 • LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z.o.o. może również doprecyzować warunki zakładów bezpośrednio w ofercie dotyczącej danego zakładu.
 • LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z.o.o. dopuszcza możliwość zmiany warunków zawartych umów na zakład w przypadkach w regulaminie lub po uzyskaniu zgody Klienta.
ART 6.
ZAKŁADY NA POSZCZEGÓLNE SPOTKANIA Z DWOMA MOŻLIWYMI WYNIKAMI
 • Zakłady na poszczególne spotkania z dwoma możliwymi wynikami to takie zakłady, w których zawierający zakład określa poprawny wynik meczu, w którym możliwe są 2 wyniki (1 - wygrana zespołu wymienionego jako pierwszy, 2 - przegrana tego zespołu), a mianowicie:
  • w spotkaniach bez wyraźnie określonego czasu gry, gdy o zwycięstwie decyduje przewidziana przepisami ilość uzyskanych punktów lub setów,
  • w spotkaniach o wcześniej określonym regulaminowym czasie trwania gry, z ewentualnym wykorzystaniem dalszych uzupełniających zasad (np. kolejność we współzawodnictwie, przedłużenie, karne, przedłużenie przez przypadek losowy, jak np. przez brak prądu na stadionie, itp.).
ART 7.
ZAKŁADY NA POSZCZEGÓLNE SPOTKANIA Z TRZEMA MOŻLIWYMI WYNIKAMI
 • Szczególnym rodzajem zakładu na spotkanie z trzema wynikami (1,X,2 - patrz Art. 9) są tzw. Podwójne szanse. Przez Podwójną szansę rozumie się symultaniczny zakład na dwa wyniki.
 • Podwójna szansa “1X” oznacza zakład na wygraną zespołu, który w ofercie „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. podany jest jako gospodarze (1) lub na remis (X). Obstawiający zakład przegrywa wyłącznie wtedy, gdy w spotkaniu zwycięży zespół oznaczony jako goście i scharakteryzowany symbolem (2).
 • Podwójna szansa w ramach niniejszego regulaminu są we wszystkich kierunkach współrzędne z typami “1”, “X”, “2”. Można je, pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad, włączyć do Kombi-zakładów. W ramach jednego KOMBI-zakładu nie można jednak zakładu typu Podwójna szansa kombinować z zakładem na ten sam mecz.
 • Podwójna szansa “X2” oznacza zakład na wygraną zespołu, który podany jest jako goście (2) lub na remis (X). Zawierający zakład przegrywa wyłącznie wtedy, gdy w spotkaniu zwyciężył zespół gospodarzy (1).
 • Podwójna szansa „1 2” oznacza zakład na to, że mecz nie zakończy się remisem.
ART 8.
ZAKŁADY NA ZWYCIĘSTWA W DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH ZAWODACH
 • Przy zawieraniu zakładu na zwycięzcę, zawierający zakład określa zwycięzcę pojedynczej konkurencji odpowiedniej dyscypliny krótkoterminowych lub długoterminowych zawodów, ewentualnie zawiera zakład na grupę zawodników (zespołów) konkretnie określonych.
ART 9.
ZAKŁADY NA ZWYCIĘSTWA W DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH ZAWODACH.ZAKŁADY NA MIEJSCE ZAJĘTE W DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH ZAWODACH
 • Przy zawieraniu zakładów na miejsce zajęte przez zawodników lub zespoły - zawierający zakład określa zajęte przez nich miejsca w podanym zakresie, wg oficjalnej listy wyników. Np. przez zakład “1-4” rozumie się, że zawierający zakład typuje, iż zawodnik lub zespół zajmie miejsce od 1 do 4. Obejmuje to zakłady na:
  • tabele współzawodnictwa zawodów mistrzowskich i innych,
  • pojedyncze spotkania w poszczególnych dyscyplinach, ewentualnie ich ogół.
 • Niniejsze uregulowania obowiązują również dla zakładów na “Uczestnika” i “Pozostali wymienieni”, określone w Art. 10. niniejszego regulaminu.
ART 10.
ZAKŁADY TYPU UCZESTNIK I POZOSTALI WYMIENIENI
 • Zakłady typu “Uczestnik” i typu “Pozostali wymienieni” można zawierać na zwycięstwa, ewentualnie zajęte miejsca - patrz Art. 8. i Art. 9. regulaminu.
 • Zakład na „Uczestnika” jest konkretnym zakładem na grupę zawodników, zespołów. Grupę tę tworzą:
  • konkretni wymienieni zawodnicy, zespoły,
  • wszyscy zawodnicy, zespoły, którzy nie zostali w ofertach zakładów wymienieni z nazwiska.
 • Zakład na “Pozostali wymienieni” jest zakładem na konkretnego zawodnika, zespół, zwierzę, który nie został w ofertach zakładów wymieniony z nazwiska. Zawierający zakład jest obowiązany sam podać jego dokładne nazwisko (oznaczenie). W przypadku, kiedy w nagłówku kuponu zostało podane “Pozostali wymienieni”, a brak jest dokładniejszego określenia nazwiska zawodnika lub zespołu, zakład jest nieważny i zostaje zwrócony.
ART 11.
ZAKŁADY BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTACIĄ WYNIKÓW SPORTOWYCH LUB INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
 • Są to zakłady na:
  • dokładny wynik wybranego spotkania,
  • zwycięstwo określonego zespołu w określonym spotkaniu o minimalną różnicę goli,
  • najlepszego strzelca określonego długoterminowego współzawodnictwa,
  • ilość goli w określonym meczu (rundzie spotkań),
  • wynik określonej cząstkowej części meczu (np. połowy),
  • strzelca pierwszego, ostatniego lub innego wcześniej określonego gola danego meczu.
 • Zakłady wymienione pod literą a) i b) dotyczą z reguły regulaminowego czasu gry (bez względu na dogrywkę i ewentualne zmiany), jeśli natomiast spotkanie nie zostaje dograne, to zakłady zostają zwrócone. Spotkania bez regulaminowego czasu gry muszą zostać zakończone pełną ilością określonych setów lub innych wymogów istotnych dla zadecydowania o zakładzie. Jeżeli np. tenisista w trakcie meczu pięciosetowego zrezygnuje z dalszej gry przy stanie 0 : 2, to zakłady na to spotkanie nie tracą ważności, ale zakłady na dokładny wynik zostają zwrócone. Zakłady wymienione pod literą d) są ważne tylko przy założeniu, że wszystkie mecze sportowe rozegrane zostały zgodnie z ofertą - w przeciwnym razie będą one zwracane.
ART 11A.
ZAKŁADY TYPU NA ŻYWO ZAWIERANE PODCZAS TRWANIA JAKIEGOŚ WYDARZENIA
 • Na wcześniej ustalone i specjalnie oznaczone („Na Żywo”) wydarzenia firma „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. może przyjmować zakłady również podczas trwania określonych wydarzeń.
 • Kursy poszczególnych typów są na bieżąco opracowywane i są ważne tylko w momencie zawierania zakładu. Zakłady typu „Na Żywo” są przyjmowane na stronie internetowej lvbet.pl.
 • Zawarty poprzez stronę internetową lvbet.pl zakład typu „Na Żywo” nie może zostać zwrócony (anulowany).
 • Zawierający zakład powinien być świadomy ewentualnych różnic w aktualnym rezultacie wydarzenia stanowiącego przedmiot zakładu wynikających np. z opóźnienia transmisji telewizyjnej, radiowej itp. W interesie uczestnika zakładu jest bieżąca kontrola przebiegu i wyników wydarzenia na własną rękę, bowiem ewentualne pomyłki dotyczące aktualnego rezultatu wydarzenia nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu reklamacji.

V. SPOSOBY OBSTAWIANIA ZAKŁADÓW

ART 12.
SPOSOBY OBSTAWIANIA ZAKŁADÓW
 • Zawierać zakład można na następujące sposoby:
  • zakład pojedynczy - na poszczególne okazje (zwany dalej Singiel),
  • zakład zakumulowany (zwany dalej Kombi),
  • zakłady systemowe (zwane dalej System).
ART 13.
ZAKŁADY POJEDYNCZE (SINGIEL). ZAKŁADY ZAKUMULOWANE (KOMBI). ZAKŁADY SYSTEMOWE (SYSTEM)
 • Zakład pojedynczy (zwany dalej Singiel) jest zakładem na wynik jednego wybranego sportowego lub innego przedsięwzięcia, scharakteryzowanego jako zakład. Prawo do wygranej powstaje, gdy zawierający zakład poprawnie odgadnie jego wynik.
 • Zakumulowane zakłady (zwane dalej Kombi) są to zakłady, w których zawierający zakład może kombinować zakłady na poszczególne wyniki, będące w ofercie „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o.
  Uwaga: Nie można jednak kombinować na jednym kuponie zakładów, które się wzajemnie wspierają, np.:
  • zakład na zwycięstwo w rozgrywkach (zajęcie miejsca) zawodnika wraz z zakładem na zwycięstwo tego samego zawodnika w pojedynczym meczu tego samego współzawodnictwa,
  • umieszczenie tego samego projektu w różnych miejscach listy wyników (Brazylia wygra i równocześnie Brazylia zajmie miejsce 1-2).
 • Komputer sprawdza we wszystkich przypadkach czy na zawieranym kuponie nie ma wspierających się zakładów i ewentualnie uniemożliwia ich zagranie. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn dojdzie do zawarcia na jednym kuponie zakładów, które się wzajemnie wspierają, w przypadku wygranej ważny pozostanie tylko kurs pierwszego ze wspierających się zdarzeń, a pozostałe zdarzenia zostaną rozliczone z kursem 1,0.
 • Zakłady systemowe (System) są to różne kombinacje zakładów pojedynczych (Singiel) i/lub akumulowanych (Kombi) na jednym kuponie. Każdy zakład (Singiel lub Kombi) lub ich kombinacja zapisana na zakładzie systemowym (System) stanowi oddzielną umowę na zakład. W takich przypadkach każdy z takich zakładów lub ich kombinacji, mimo iż znajduje się na jednym wspólnym zakładzie, traktowany jest w świetle niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów jako oddzielny dowód zawarcia zakładu (potwierdzenie).
ART 14.
DANE WYMIENIONE NA E-KUPONIE
 • Po dokonaniu zakładu przez sieć internet na stronie lvbet.pl oraz pobraniu stawki emitowany jest natychmiastowo e-kupon, który może zostać przez klienta zapisany w pamięci elektronicznej bądź wydrukowany.
 • Na wyemitowanym po zawarciu zakładu / zakładów i pobraniu stawki e-kuponie znajdują się następujące dane:
  • data i czas zawarcia zakładu - wygenerowania e-kuponu,
  • nazwa przyjmującego zakład,
  • typ zakładu,
  • nr zdarzenia, nazwa zdarzenia, typowanie gracza, kurs,
  • kurs ogólny (sumaryczny), stawka, przewidywana wygrana (EWK),
  • kolejny wewnętrzny numer kuponu,
  • kod QR odpowiadający numerowi kuponu.
 • Nadto na Kuponie, może zostać zamieszczona informacja o ograniczeniu zdarzeń umieszczonych na danym Kuponie lub inne dodatkowe informacje.
ART 15.
EWENTUALNA WYGRANA KWOTA (EWK)
 • EWK w zakładach Singiel zostaje obliczona przez odpowiednie przemnożenie iloczynu wskaźnika i stawki oraz kursu według następującego wzoru:
 • EWK = (wskaźnik x stawka) x iloczyn kursu.
 • EWK w zakładach Kombi zostaje obliczona przez odpowiednie przemnożenie iloczynu wskaźnika i stawki oraz iloczynu kursów według następującego wzoru:
 • EWK = (wskaźnik x stawka) x iloczyn kursów.
 • Wyniki pośrednie są zawsze zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku, przy czym jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra 5 lub wyższa, to wynik zaokrągla się w górę.
 • Przykłady:
  • Zakład Singiel za 100 zł z kursem 1,5
  • EWK = (wskaźnik x 100 zł) x (1,5)
  • Zakład Kombi za 100 zł z kursem 1,5 i 1,3
  • EWK = (wskaźnik x 100 zł) x (1,5 x 1,3)
ART 16.
PRAWO DO WYGRANEJ PRZY ZAKŁADACH ZAKUMULOWANYCH
 • Prawo do wygranej przy zakładach typu Kombi powstaje pod warunkiem, że zawierający zakład poprawnie odgadnie wszystkie części zakładu, z wyłączeniem zakładu typu „System”, który może okazać się wygrywający również w przypadku nieprawidłowego wytypowania jednego ze zdarzeń.
 • Jeśli typy na wszystkie spotkania, które się odbyły w zakładzie typu Kombi, zostają określone poprawnie, a równocześnie jedno lub więcej spotkań zakończone bez oficjalnego wyniku (nierozegrane, niedograne), to obstawiający ma prawo do wygranej. Jeśli któryś z wyników spotkania w w zakładzie typu Kombi został określony źle, to taki zakład uważa się za przegrany, nawet w tym przypadku, gdy któreś spotkanie (lub większa część spotkań) tworzących część zakładu Kombi nie zostało do danego terminu rozegrane.
 • Jeśli w zakładzie typu Kambi dojdzie do zawarcia zakładu po udowodnionym rozegraniu jednego z wielu spotkań, to w przypadku tego spotkania kurs zmienia się na 1,0 (patrz postanowienia Art. 26. ust.1 regulaminu) i odpowiednio do tego zostanie obliczona EWK.

VI. PRZYJMOWANIE ZAKŁADÓW

ART 17.
PRZYJMOWANIE ZAKŁADÓW
 • Przyjmowanie zakładów dokonywane jest po opublikowaniu kursów zakładów na stronie internetowej lvbet.pl „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o.
 • Wszystkie zakłady przyjmowane są wyłącznie w walucie polskiej. e-Kupony emitowane są wyłącznie po dokonaniu zakładu i uiszczeniu stawki.
 • W przypadkach, kiedy zagrożone jest prawidłowe działanie, ewentualnie interes organizatora zakładów wzajemnych, ma on prawo wstrzymać przyjmowanie zakładów na jakiekolwiek zdarzenia, ewentualnie może pewną ilość zakładów w pewien sposób ograniczyć - np. wysokością stawki, przyjęciem wyłącznie do zakładu typu Kombi lub Singiel, minimalną ilością zdarzeń w zakładzie typu Kombi itp.
 • Przy wszystkich zakładach miarodajne są dane znajdujące się na stronie lvbet.pl, a dostęp do tych danych umożliwia wyłącznie poprawne zalogowanie się do LV konta
 • „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. nie ma obowiązku udzielać klientowi dodatkowych informacji o zdarzeniach, na które oferuje zawarcie zakładów (np. informacji o typie nawierzchni, kontuzjach gracza, wynikach rozegranych spotkań, ewentualnych wynikach w zakładach typu „Na Żywo” itp.). „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. podając tego typu informacje dokłada staranności aby były one prawdziwe. Z uwagi jednak na ilość informacji, ich źródła pochodzenia i ich poglądowy charakter „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podanych dodatkowych informacji, które klient obowiązany jest zweryfikować we własnym zakresie.
 • Zawierania zakładów Klient nie może powierzyć osobom trzecim lub firmom (np. agencjom zajmującym się obstawianiem w imieniu klienta).
 • W przypadku gdy „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. stwierdzi złamanie art. 3 ust. 12, art. 17 ust. 6 tego regulaminu, zamknie LV konto klienta łamiącego te punkty oraz wszelkie zakłady zawarte z tego LV konta anuluje, art. 3 ust. 24 stosuje się w takich przypadkach odpowiednio.
ART 18.
OFICJALNY WYNIK
 • Zgodnie z niniejszym regulaminem za oficjalny i nie podlegający zmianie wynik będzie przyjęty wynik uzyskany z oficjalnych źródeł, ogłoszony przez „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. W przypadku, gdy tak ogłoszony wynik jest ponad wszelką wątpliwość błędny, to prawo zawierającego zakład do wygranej nie zostaje naruszone, jeśli poprawnie określił faktyczny wynik.
 • W przypadku zakładów na spotkania o ściśle ograniczonym regulaminowym czasie gry za oficjalny i nie podlegający zmianie przyjmuje się wynik osiągnięty na boisku po upływie regulaminowego czasu gry (ustalonego regułami danego sportowego współzawodnictwa - w przypadku hokeja na lodzie są to trzy tercje po 20 minut). Nie będzie brane pod uwagę kontynuowanie meczu po upływie regulaminowego czasu gry, karne i jakiekolwiek inne dodatkowe zmiany osiągniętego wyniku (dyskwalifikacja, walkower itp.). Są dopuszczalne wyjątki od tej reguły, ale muszą one zostać wcześniej ogłoszone przez „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o.
 • W przypadku innych zakładów (tj. wszędzie tam, gdzie nie został określony dokładny czas trwania gry) wynik osiągnięty na boisku może zostać zaskarżony w myśl obowiązujących reguł w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Dla celów zakładów bukmacherskich uwzględniany będzie jednak tylko protest złożony w nadrzędnym organie odpowiedniej dyscypliny przed opublikowaniem oficjalnego wyniku na stronie lvbet.pl i rozpoczęciem wypłaty wygranych - w tym przypadku ma on działanie odraczające. Po wydaniu prawomocnej decyzji przez organ nadrzędny danej dyscypliny żadne dalsze reklamacje nie będą uwzględniane. Przy ustalaniu oficjalnego wyniku nie będą uwzględniane późniejsze zmiany związane z dopingiem, czy używaniem anabolicznych sterydów itp.
 • Jeśli spotkanie (mecz, zawody) nie zostało dograne, a mimo to został ogłoszony oficjalny wynik, to wygrane są wypłacane na podstawie tego oficjalnego wyniku. Warunkiem ważności tak osiągniętego wyniku jest tylko fakt, aby przeciwnicy rozpoczęli spotkanie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy spotkań o określonym regulaminowym czasie gry - patrz Art. 7. regulaminu.
 • Jeśli spotkanie zostało przerwane lub nie zostało dograne, to zakłady na te zdarzenia dotyczące tego spotkania, które zostały zakończone wynikiem (pierwsza: połowa, tercja, set itp.) lub w których zostały spełnione konkretne warunki na podstawie, których można określić wynik (np. został strzelony pierwszy gol, została osiągnięta podana granica bramek, gemów w spotkaniu itp.) pozostają ważne i wygrane są wypłacane na ich podstawie. W przypadku zakładów na zdarzenie dotyczące tego spotkania, gdzie w momencie przerwania i/lub nie dogrania nie można jednoznacznie określić wyniku, obowiązują zapisy art. 26 regulaminu dotyczące zwrotu zakładów.
 • Jeśli z jakichś powodów w oficjalnym terminie nie zostanie ogłoszony wynik, to „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. ogłosi termin zastępczy, do którego trzeba poczekać na ogłoszenie wyniku. To samo dotyczy sytuacji, w której zdarzenie się nie odbyło, bądź zostało przerwane i niedokończone, wówczas „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. ogłosi termin zastępczy, do którego trzeba poczekać, czy zdarzenie się odbędzie. Po tym terminie zostanie dokonany zwrot zakładów - postępowanie przy zwracaniu zakładów zostało opisane w Art. 26. regulaminu. W/w postępowanie jest zobowiązujące dla obydwu stron. O ile nie zostanie ogłoszone inaczej, okres oczekiwania wynosi 30 następnych godzin. Jeśli spotkanie odbędzie się wcześniej niż w oficjalnym terminie, to zawarte zakłady zachowują swoją ważność. W przypadku gdy zdarzenie po przerwaniu zostanie wznowione, „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. ,może wznowić przyjmowanie zakładów – z reguły z nowym kursem uwzględniających aktualny stan. W przypadku nowo zwartych zakładów po przerwaniu zdarzenia, czasem decydującym o rozpoczęciu zdarzenia jest czas wznowienia zdarzenia i w takim wypadku zakład nie jest zwracany jako zawarty po faktycznym rozpoczęciu zdarzeniu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. C).
 • Wyjątkiem jest zawieranie zakładów na profesjonalną baseballową ligę USA i Kanady. W tym przypadku każde spotkanie jest określone nazwami obydwu zespołów i dniem, w którym mecz się odbędzie, i o ile w ogłoszonym terminie nie dojdzie z jakichkolwiek powodów do spotkania, to zakłady zostaną zwrócone – na rozegranie meczu w terminie zastępczym się nie czeka. Jeśli te same zespoły grają w jednym dniu dwa baseballowe mecze, to przedmiotem zakładu jest zawsze pierwszy z nich. W przypadku zawierania zakładów na zawodnika startującego w ligowych spotkaniach żużlowych za oficjalny i nie podlegający zmianie wynik uznaje się rezultat uzyskany w takiej ilości biegów tego zawodnika jaka zostanie podana przez „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. w treści zakładu (bez uwzględniania ewentualnych punktów bonusowych, jokerów itp.). Jeżeli tych startów było mniej to zakład pozostaje ważny, jeżeli wskazany zawodnik wystartuje w przynajmniej jednym biegu.
 • W przypadku zakładów na zdarzenie „zawodnik strzeli bramkę” obowiązują następujące zasady:
  • liczą się tylko bramki zdobyte w regulaminowym czasie gry w określonym dla danej dyscypliny sportowej (chyba, że jest to określone inaczej),
  • zawodnik musi wystąpić w spotkaniu,
  • nie są uwzględniane bramki samobójcze.
ART 19.
NIE WZIĘCIE UDZIAŁU LUB REZYGNACJA ZAWODNIKÓW LUB ZESPOŁÓW
 • W przypadku zakładów na zwycięstwo lub zajęte miejsce uważa się za przegrany taki zakład na zawodnika lub zespół, który w trakcie trwania zawodów z dalszego udziału zrezygnuje. Jeżeli zawodnik lub zespół z jakiegokolwiek powodu nie weźmie udziału w zawodach, to zakład zostaje zwrócony.
ART 20.
ZAJĘCIE TEGO SAMEGO MIEJSCA PRZEZ ZAWODNIKA LUB ZESPÓŁ
 • W przypadku równoczesnego zwycięstwa lub zajęcia przez dwóch lub więcej startujących tego samego miejsca, które dla zakładu jest decydujące, kurs na to zdarzenie zostaje obniżony do połowy zarówno w zakładach Singiel, jak i w zakładach Kombi
 • W przypadku zakładów Kombi zasada, o której mowa w ust. 1 powyżej, może być zastosowana wielokrotnie, tzn. obniża się do połowy kurs na każde zdarzenie, w którym zwyciężyło lub zajęło to samo miejsce dwóch lub więcej startujących.

VII. STAWKA, WYGRANA I ZWRACANIE ZAKŁADÓW

ART 21.
Stawka
 • „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. ma prawo dowolnie ustalać stawki na poszczególne rodzaje zakładów, o których mowa w niniejszym regulaminie.,
 • Stawką wiążącą dla obu stron zakładu jest stawka wskazana na wyemitowanym na stronie lvbet.pl e-kuponie.
ART 22.
LIMIT NAJWYŻSZEJ WYGRANEJ NA JEDEN ZAKŁAD
 • Maksymalna wysokość kursu nie jest niczym ograniczona. System informuje Klienta o wprowadzonych limitach przy zawieraniu zakładu, jednak w swoim własnym interesie klient powinien dbać o to, aby wysokością stawki nie przekroczyć limitu wygranej na jeden zakład.
 • „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. ma prawo dowolnie ustalać limit wygranej (a więc sumy przeznaczonej do wypłaty przy poprawnie określonych wszystkich typowanych zdarzeniach) na poszczególne rodzaje zakładów, o których mowa w niniejszym regulaminie, ograniczając również limit stawki (proporcjonalnie do kursu, w sposób taki, aby maksymalna wygrana nie mogła przekroczyć kwoty limitu tej wygranej).
 • Wyżej wymienione limity będą ukazane w widocznym miejscu na stronie internetowej lvbet.pl. W przypadku ustalenia takich limitów - nie będzie technicznie wykonalnym zawarcie zakładu przekraczającego limit wygranej na stronie lvbet.pl i pojawi się niezwłocznie informacja o konieczności wpisania niższej kwoty stawki lub rezygnacji z zawarcia zakładu.
ART 23.
ILOŚĆ ZAKŁADÓW ZAWARTYCH PRZEZ JEDNEGO OBSTAWIAJĄCEGO
 • Ilość zakładów zawieranych przez jednego zawierającego zakład nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona, za wyjątkiem postanowień art.17, ust. 3.
ART 24.
PRAWO DO WYGRANEJ
 • Prawo do wygranej przy wszystkich rodzajach zakładów powstaje w przypadku poprawnego określenia typowanego wyniku i dotrzymaniu odpowiednich postanowień niniejszego regulaminu. Jednak drobne błędy w nazwisku (oznaczeniu) zawodnika zespołu nie będą brane pod uwagę, jeśli nie dotyczy to istoty rzeczy zakładu i jeśli ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, o kogo chodzi, pomimo popełnionego oczywistego błędu.
ART 25.
WYPŁATA WYGRANYCH
 • Wypłata wygranych następuje natychmiast po ogłoszeniu oficjalnego wyniku i jego umieszczeniu na stronie lvbet.pl, w myśl postanowień art. 18. regulaminu. W przypadkach wyjątkowych - przy wyjątkowo wysokiej wygranej, wymagającej wcześniejszego zgłoszenia wypłaty gotówki w banku - „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. może wypłacić wygraną po upływie 3 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia, z zastrzeżeniem Art. 30, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty ogłoszenia oficjalnego wyniku. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty wygranej „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie za okres wstrzymania wypłaty.
 • W razie protestu złożonego w organie nadrzędnym danego współzawodnictwa, wypłata wygranej zostanie wstrzymana, aż do chwili rozważenia problemu przez odpowiedni oficjalny organ, w myśl postanowienia Art. 18 regulaminu, jednakże nie na okres dłuższy niż 30 dni. W przypadku wstrzymania wypłaty wygranej z powyższego tytułu „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie za okres nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty wygranej.
ART 26.
ZWROT ZAKŁADÓW
 • Zakłady zostają zwrócone w stawce, jeżeli:
  • doszło do przedwczesnego zakończenia spotkania (np. krecz w tenisie) za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 18.,
  • mecz został błędnie podany z winy „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o., w tym dotyczy to również sytuacji gdy popełniona zostanie oczywista omyłka pisarska, błąd systemu lub oczywisty błąd przy wprowadzaniu danych na stronie internetowej,
  • zakład został w sposób oczywisty zawarty po faktycznym rozpoczęciu spotkania, meczu lub innej okazji zawierania zakładów, ewentualnie w trakcie jego trwania, z tym zastrzeżeniem, że reguła ta nie ma zastosowania to zakładów typu „Na Żywo” (szczegółowo określonych w Art. 11 a.),
  • zawodnik lub zespół z jakiegokolwiek powodu nie weźmie udziału w zawodach,
  • zdarzenie nie odbyło się,
  • mecz nie został zakończony oficjalnym wynikiem lub doszło do jego przerwania, za wyjatkiem przypadków opisanych w art. 18,
  • w zdarzeniu nie weźmie udziału określona minimalna ilość zawodników, osób, zespołów itp. określona przez „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. lub organizatora zdarzenia,
  • jeżeli w gonitwie/wyścigu dojdzie do falstartu, to zakłady zawarte na zwierzęta nie biorące udziału w powtórce zostaną zwrócone, a wygrane zawarte na pozostałe zwierzęta zostaną obniżone,
  • spotkanie o ustalonym regulaminowym czasie gry nie zostało w ogóle rozpoczęte lub wznowione i dograne w czasie ustalonym przez Spółkę (patrz postanowienia Art. 8. regulaminu ) bez względu na fakt, kiedy i przy jakim stanie spotkanie zostało przerwane,
  • spotkanie zostało rozegrane odwrotnie, tzn. że korzyść płynąca z grania na własnym boisku miał zespół podany w nagłówku zakładu jako goście. Ta reguła nie dotyczy spotkań na gruncie neutralnym, spotkań turniejowych w miejscu wcześniej ustalonym itp., a więc nawet ewentualne zamknięcie boiska gospodarzy lub wybór neutralnego boiska czy dobrowolny wybór boiska przeciwnika jako miejsca, gdzie odbywa się mecz, nie unieważnia zakładu.
 • Zwrot stawki powoduje automatycznie przypisanie kwoty wpłaconej za zwrócony zakład do LVkonta klienta. Klient może dysponować tak przypisaną do jego LVkonta kwotą na zasadach mających zastosowanie do środków zgromadzonych na LVkoncie w tym wypłat z LVkonta.
 • Opisany w niniejszym artykule sposób postępowania obowiązuje zawsze w przypadku zakładów Singiel. W przypadku Kombi przyjmuje się, że zakład jest nieważny zawsze wtedy, gdy niezgodnie z prawem i niniejszym regulaminem są wszystkie okazje zawierania zakładów w nich zawarte. Jeśli Kombi zawiera choćby jeden zakład, który nie podlega zasadom opisanym w art. 26 ust. 1, to zakład nie zostanie zwrócony.
 • Zakłady pozostają ważne i nie są zwracane, jeśli:
  • prowadząca spotkanie komisja sędziowska lub oddelegowany sędzia zmieni lub anuluje pierwotne zasady meczu (zawodów, konkurencji) w trakcie jego trwania (np. gdy w trakcie trwania zawodów motoryzacyjnych dochodzi do obniżenia ilości okrążeń). W tym przypadku zostają wyłącznie zwracane zakłady zawarte na dokładny wynik, który w takim przypadku nie może być zgodnie z pierwotnymi regułami osiągnięty;
  • mecz zostaje na krótki czas przerwany (np. mecz piłkarski przerwany na kilka godzin lub w wyjątkowych sytuacjach przełożony na następny dzień z powodu deszczu). W takim przypadku Spółka może wznowić przyjmowanie zakładów - z reguły z nowym kursem, uwzględniających aktualny stan. W przypadku nowo zawartych zakładów czasem decydującym jest czas wznowienia meczu;
  • w tej samej dyscyplinie, w tym samym miejscu i w krótkim odstępie czasu odbywa się kilka konkurencji (np. w ramach Pucharu Świata w Narciarstwie Alpejskim odbywa się zjazd albo na skoczni o takim samym punkcie krytycznym odbywają się skoki) - przedmiotem zakładu zawsze są pierwsze odbyte zawody (np. gdy mają odbyć się dwa zjazdy w piątek i w sobotę, przy czym piątkowy z jakichś powodów nie odbywa się, zakłady są ważne na zjazdy sobotnie);
  • zdarzenie zostaje przełożone na następny dzień lub kolejny, tj. ma się odbyć po godzinie 00:00 następnej doby czasu lokalnego;
  • zakłady o charakterze długoterminowym, jeśli dojdzie do jakiejś zmiany cząstkowej, np. jeśli dojdzie do zmiany kolejności poszczególnych meczy. Taka zmiana nie ma wpływu na zakłady zawarte na zajęcie miejsca w tabeli, awans do dalszych rund konkurencji itp

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

ART 27.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • Niniejszy regulamin jest zbiorem reguł obowiązujących Spółkę „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. i uczestników organizowanych przez nią zakładów. Nad jego przestrzeganiem czuwa Komisja Nadzoru (zwana dalej Komisją). Komisja czuwa również nad prawidłowym przebiegiem zakładów zawartych poprzez stronę internetową lvbet.pl.
 • Komisja, powołana przez Spółkę musi być co najmniej trzyosobowa. Decyzje członków Komisji muszą być przyjmowane jednomyślnie. Komisja jest zdolna do podejmowania decyzji, jeśli na posiedzeniu obecne jest przynajmniej dwie trzecie jej członków.
 • Wszelkie reklamacje z tytułu zakładu zgłasza się drogą pocztową na adres siedziby spółki lub w siedzibie Spółki „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o., ul. Melchiora Wańkowicza 3, 40-384 Katowice, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia oficjalnych wyników. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji drogą pocztową lub data wpływu do siedziby spółki, w przypadku zgłoszenia reklamacji w siedzibie spółki lub poprzez formularz reklamacji na stronie lvbet.pl, gdzie za moment zgłoszenia reklamacji uznaje się datę przesłania zgłoszenia poprzez ten formularz.
 • Komisja zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 21 dni od daty jej zgłoszenia i poinformować grającego o sposobie załatwienia reklamacji. Postępowanie reklamacyjne kończy się z chwilą rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Jeśli Komisja uzna reklamację za uzasadnioną, z dniem otrzymania tej decyzji przez grającego rozpoczyna się 30 dniowy okres, w którym należy wykorzystać prawo do wygranej.
 • Wnoszący reklamację zostanie powiadomiony w ww. 21 dniowym terminie o jej rozpatrzeniu i sposobie jej rozpatrzenia, tą samą drogą, jaką wniósł reklamację (list polecony, korespondencja elektroniczna na adres email wnoszącego reklamację).
 • Zgłaszanie roszczeń:
  • Niezależnie od prawa Klienta do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do zgłoszenia roszczenia.
  • Roszczenie związane z udziałem w zakładach wzajemnych zgłasza się do właściwego miejscowo sądu powszechnego, w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika zakładu, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju zakładu, oraz treści żądania.
  • Roszczenia związane z udziałem w zakładach wzajemnych przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  • Zgłoszenie roszczenia nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia reklamacji

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ART 28.
NIEPRZYJĘCIE ZAKŁADU
 • „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia zakładu w każdym przypadku bez podania przyczyny takiej decyzji.
 • Wstrzymanie przyjmowania zakładów nie uprawnia Klienta do odszkodowania, ani żadnego roszczenia, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.
ART 29.
OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY
 • LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. jest zobowiązana do zachowania tajemnicy wszystkich danych dotyczących zawierających zakłady za wyjątkiem wypadków obowiązku ujawnienia danych zawartych w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.).
ART 30.
KAPITAŁ PRZEZNACZONY DO NATYCHMIASTOWEJ WYPŁATY WYGRANEJ
 • Całkowity dobowy kapitał przeznaczony do natychmiastowej wypłaty wygranej wynosi 100.000,- zł . „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. wydaje dyspozycje wypłaty w danym dniu według kolejności otrzymania od Klientów zgłoszeń wypłat. Przez dobę rozumie się okres od godz. 12.00 w południe do godziny 11.59 następnego dnia. W przypadku gdy kapitał przeznaczony do natychmiastowej wypłaty na daną dobę nie wystarczy na pokrycie wszystkich otrzymanych w danym dniu zgłoszeń wypłat, „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. wyda dyspozycję wypłat w terminie 7 dni roboczych, liczonym od następnego dnia, w którym „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. otrzymała polecenie wypłaty.
ART 31.
ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ WYGRANEJ
 • „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o., stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612, z późn. zm.), ma obowiązek wystawić na żądanie wygrywającego zaświadczenie o uzyskanej wygranej. Procedura wystawiania zaświadczenia musi być zgodna z wymogi określonymi w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r, poz. 612, z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
 • „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. obowiązana jest prowadzić ewidencję wystawionych imiennych zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
 • „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. jest zobowiązana, na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015r., poz. 612 z późn. zm.), prowadzić ewidencję wypłacanych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 20.000 zł. lub wygranych, których łączna kwota wynosi co najmniej 20.000 zł.
ART 32.
ZMIANY I UZUPEŁNIENIA REGULAMINU
 • Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu mogą nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.).
 • Kompletne brzmienie regulaminu oraz wszelkie jego zmiany i uzupełnienia są zawsze dostępne dla zawierających zakłady w siedzibie Spółki i na stronie lvbet.pl.
ART 33.
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
 • Klienci mają obowiązek przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Na podstawie art. 9e ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. w odniesieniu do obcokrajowców może wzywać do złożenia oświadczenia na piśmie, czy dany klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Zasady Specjalne dla każdego sportu

W przypadku sprzeczności pomiędzy zasadami a przepisami, na przykład: Zasady Specjalne dla konkretnego sportu - zgodnie z par. 18 pkt 2 REGULAMINU, a Zasady Szczegółowe dotyczące danego rynku (rodzaju zakładu), obowiązuje następująca kolejność (wg ich ważności):

 • Zasady Szczegółowe dotyczące zdarzeń/rynku {rodzaju zakładu} (dostępne obok zdarzenia lub rynku {rodzaju zakładu}, na stronie internetowej)
 • Zasady Specjalne dla każdego sportu - zgodnie z par.18 pkt 2 REGULAMINU
 • Regulamin Zakładów Wzajemnych - Bukmacherskich

1. Zasady Specjalne dla każdego sportu - zgodnie z par. 18 pkt 2 REGULAMINU

Każdy sport zawiera szczegółowe przepisy, które mają zastosowanie tylko do konkretnej dyscypliny sportu. Jeśli niektóre z przepisów nie są opisane w Zasadach Specjalnych wówczas mają zastosowanie Zasady Ogólne. Zasady Specjalne będą mieć pierwszeństwo przed Zasadami Ogólnymi w przypadku sprzecznych opisów:

Narciarstwo alpejskie

Jeden na Jednego (H2H): zwycięzcą zakładu zostanie zawodnik, który zajmie wyższe miejsce w rankingu po wyścigu końcowym.

W Slalomie i Slalomie Gigancie obydwa przejazdy wyścigu muszą zostać ukończone, aby zakłady były ważne.

W zakładzie Jeden na Jednego (H2H), co najmniej jeden narciarz musi zakończyć oba biegi, aby zakład był ważny.

W Downhill i Super G obydwu narciarzy musi rozpocząć wyścig (opuścić bramkę startową) i co najmniej jeden narciarz musi ukończyć wyścig H2H by przejazd był ważny, w przeciwnym razie zakład jest nieważny.

Klasyfikacja końcowa (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu dany zawodnik nie weźmie udziału w zawodach, wówczas wszystkie zakłady zostaną rozliczone jako przegrane. Nie są refundowane zakłady na uczestników, którzy nie wystartowali.

Przełożone/Zmienione Wydarzenia: Wszystkie zakłady pozostają ważne jeśli zdarzenie jest przełożone lub zmienione i zostanie wznowione w tym samym miejscu w ciągu najbliższych 30 godzin. Zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli zawody zostaną przeniesione w inne miejsce.

Wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji na podium. Pierwszeństwo mają tutaj oficjalne federacje odpowiadające za organizację zawodów takie jak FIS, IBU lub inne oficjalne federacje tego wydarzenia.

Futbol amerykański

W tej dyscyplinie wszystkie zakłady (Matchwinner, Handicap, Totals) będą rozliczane na podstawie wyniku końcowego włączając dogrywkę, chyba, że wyraźnie stwierdzono inaczej. Połowa/Cały mecz, Zwycięzca kwarty i Zwycięzca połowy, Połowa z największą liczbą punktów, Kwarta z największa liczbą punktów - podczas rozliczania tych zakładów dogrywka nie jest brana pod uwagę.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu mecz nie odbędzie się i zostanie przełożony o więcej niż 30 godzin lub zostanie przerwany i nie zostanie dokończony w ciągu następnych 15 godzin, wszystkie zakłady zostaną zwrócone z wyjątkiem tych, które zostały już niepodważalnie rozstrzygnięte w momencie przerwania.

Jeśli zakłady typu Moneyline (zwycięzca meczy 2-drogowo), Zakłady powyżej / poniżej lub Handicapy zakończą się jako nierozstrzygnięte (włączając dogrywkę), przy czym kursy na taką opcję nie były oferowane (remis), wszystkie zakłady będę unieważnione, a stawki zwrócone.

Zakłady specjalne na zawodników: aby zakład taki był ważny zawodnik, którego dotyczy zakład musi znaleźć się wyjściowym składzie swojej drużyny i rozpocząć mecz.

Pierwsza / Kolejna skuteczna akcja: Jeśli mecz został przerwany lub skończył się odpowiednio przed końcem przyłożenia, Kopy na bramkę (field goal) lub “safety”, wszystkie zakłady z tym związane będą unieważnione, a stawki zostaną zwrócone.

Łucznictwo

Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

Head to Head (H2H): Zakłady te będą rozliczane na zawodnika z lepszym wynikiem punktowym w momencie zakończenia wydarzenia (rundy). Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć grę.

Lekkoatletyka

Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

Head to Head (H2H): W zakładach typu H2H wygrywa zawodnik z lepszą pozycją końcową. Jeśli obaj zawodnicy zostaną wyeliminowani na tym samym poziomie turnieju, na przykład obaj zakończą swój udział w półfinale, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a kursy określone na 1.00, pod warunkiem, że nie ma dalszej klasyfikacji prowadzącej do wyłonienia zwycięzcy. Jeśli jeden z zawodników z jakiegokolwiek powodu nie wystartuje w turnieju, wszystkie zakłady H2H oraz zakłady specjalne dotyczące udziału tego uczestnika zostaną unieważnione. Natomiast zakłady outright pozostaną ważne i będą rozliczone jako przegrane.

Futbol australijski

W futbolu australijskim wszystkie zakłady (Zwycięzca Meczu, Handicapy oraz Zakłady Powyżej/Poniżej) będą rozliczane na podstawie końcowego wyniku łącznie z dogrywką, chyba, że wyraźne zaznaczono inaczej. Wyjątkami są: Połowa/Cały Mecz, Zwycięzca kwarty i Zwycięzca połowy, Handicapy oraz Wynik 4-tej Kwarty - przy rozliczaniu tych zakładów dogrywka nie jest brana pod uwagę.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu dany mecz nie zostanie rozegrany i zostanie przełożony o więcej niż 30 godzin, lub zostanie przerwany i nie będzie dokończony w ciągu następnych 15 godzin, wtedy wszystkie zakłady zostaną zwrócone - z wyjątkiem tych już niepodważalnie rozstrzygniętych w momencie przerwania meczu.

Badminton

Wszystkie zakłady (Zwycięzca meczu, Handicapy, zakłady Powyżej/Poniżej) zostaną rozliczone w oparciu o oficjalny wynik zdarzenia. Jeżeli mecz rozpoczęto, ale nie został dokończony, wszystkie zakłady z nim powiązane zostaną anulowane, a stawki zwrócone, z wyłączeniem tych, które zostały już rozstrzygnięte.

Wycofanie: Jeżeli jakikolwiek uczestnik zdarzenia wycofa się z niego, wszystkie zakłady dotyczące zwycięzcy meczu oraz handicapów zostaną uznane za nieważne ponieważ nie dojdzie do ich rozstrzygnięcia. Zakłady Powyżej/Poniżej również zostaną anulowane, o ile konkretna liczba punktów nie została uprzednio przekroczona – w takim przypadku, pomimo przerwania meczu, zakład zostanie uznany za ważny i odpowiednio rozstrzygnięty.

Jeżeli wymieniony w zestawieniu gracz nie wystąpi w singlu lub meczu deblowym, to zakłady dotyczące tego meczu zostaną uznane za nieważne. Wycofanie lub zmiana zawodnika nie spowodują zmian w zakładach na mecze drużynowe (dotyczących zakładów przeciwko innej drużynie lub zakładów na zwycięstwo danej drużyny w zawodach). Wszystkie zakłady dotyczące meczu drużynowego pozostaną ważne, bez względu na zmiany zawodników lub zmiany w składzie drużyny.

Outright (zwycięzca): Obowiązuje reguła Dead Heat. Brak zwrotu za graczy, którzy nie wystartowali.

Bandy

Wszystkie zakłady dotyczą regulaminowego czasu gry z wyłączeniem dogrywki, o ile nie stwierdzono inaczej.

Jeśli mecz się nie odbędzie lub zostanie przełożony o więcej niż 30 godzin, lub przerwany i nie będzie dokończony w ciągu następnych 15 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone - z wyjątkiem tych już bezsprzecznie rozstrzygniętych w momencie przerwania.

Format rozgrywki: Jeśli forma meczu jest zmieniona z 2 x 45 minut na 3 x 30 minut, wszystkie zakłady pozostają ważne z wyjątkiem tych odnoszących się do pierwszej lub drugiej połowy.

Jeśli są dostępne również zakłady na zawodników, wtedy warunkiem koniecznym dla ważności zakładu jest udział danego zawodnika w meczu.

Baseball

Jeśli nie określono inaczej, to wszystkie zakłady obejmują dodatkowe inningi. Wszystkie mecze muszą zostać rozegrane zaplanowanego dnia i we wcześniej określonym miejscu. Jeżeli zaplanowany dzień (czasu lokalnego) lub miejsce spotkania ulegają zmianie, to wszystkie zakłady na taki mecz zostają anulowane.

Jeśli dwa mecze pomiędzy tymi samymi drużynami są rozgrywane w ciągu jednego dnia i tylko jeden z nich jest dostępny w ofercie, wówczas rezultat pierwszego z nich (pod względem czasu) będzie brany pod uwagę przy rozstrzyganiu zakładów.

Jeśli mecz zostanie przerwany i nie zostanie wznowiony w ciągu 24 godzin, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne a stawki zwrócone na konta graczy (z wyjątkiem zakładów już definitywnie rozstrzygniętych w momencie przerwania). W przypadku przerwania gry mecz jest uznany za ważny, jeśli rozegrano 5 inningów (4,5 w przypadku prowadzenia drużyny gospodarzy).

Zakłady Powyżej/Poniżej oraz Handicapy: Zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnego wyniku opublikowanego po rozegraniu 9 inningów (8,5 inningów w przypadku prowadzenia drużyny gospodarzy). Jeśli rozegranie dodatkowych inningów jest konieczne, aby rozstrzygnąć grę, to rozliczenie zakładów będzie oparte na wyniku uzyskanym po ich rozegraniu. Jeżeli nie rozegrano 9 inningów (8,5 w przypadku prowadzenia drużyny gospodarzy), zakłady zostaną anulowane, z wyłączeniem tych, które rozstrzygnięto wcześniej, przed zakończeniem meczu.

Jeżeli wynik meczu kończy się rezultatem nierozstrzygającym wniesiony zakład (remis - w zakładzie typu moneyline suma, handicap) i jednocześnie kursy na taką możliwość nie były oferowane, wówczas wszystkie zakłady zostaną anulowane, a środki zwrócone.

Miotacze: W przypadku zakładów, gdzie nazwiska starterów zostały opublikowane przed spotkaniem, wszystkie zakłady pozostają ważne jedynie wówczas, gdy obydwaj wymienieni miotacze w każdej z drużyn rozpoczną pierwszy inning jako miotacze w swoich drużynach. Jeżeli przynajmniej jeden z miotaczy zostanie zmieniony, to zakład zostanie uznany za nieważny. Jeżeli nie podano nazwisk miotaczy przed meczem, to wszystkie zakłady na spotkanie są ważne nawet w przypadku późniejszych zmian miotaczy.

Zakłady specjalne na zawodników: każdy zawodnik, który jest przedmiotem zakładu specjalnego musi wziąć udział w grze, aby zakłady zostały uznane za ważne. W grach, w których nie ukończono 9 inningów (8,5 w przypadku prowadzenia gospodarzy), wszystkie zakłady specjalne są uznane za nieważne, jeżeli nie doszło wcześniej do ich rozstrzygnięcia.

Zakłady zawarte na wybrany inning zostaną rozliczone po zakończeniu owego inningu, niezależnie od dalszego przebiegu meczu.

Zakłady seryjne (Sezon regularny): gry w serii to mecze rozgrywane jeden po drugim przez te same drużyny na tym samym obiekcie w określonym odcinku czasu. Ważne są tylko gry zakończone w czasie wskazanego okresu. W zakładach seryjnych musi zostać rozegrany co najmniej jeden mecz, aby zakład był ważny. Zmiany miotaczy nie mają wpływu na zakłady seryjne.

Zakłady Grand Salami: ten rodzaj zakładu dotyczy całkowitej ilości runów (runs) w danym dniu lub okresie. Jeżeli w co najmniej jednym z meczów nie rozegrano 9 inningów (8,5 jeśli prowadzi drużyny gospodarzy), to cały zakład zostaje unieważniony, a środki zwrócone. Każda przełożona lub dodatkowa gra w harmonogramie skutkuje unieważnieniem zakładu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rezultat jest już znany przed rozegraniem przełożonej gry. Zmiany miotaczy nie mają wpływu na zakłady Grand Salami.

Zakłady na żywo: mecz musi zostać zakończony, aby zakłady były ważne. Jeśli mecz zostaje przerwany w dowolnym momencie, to wszystkie zakłady są anulowane, poza tymi, których rezultat był już rozstrzygnięty w chwili przerwania rozgrywki.

Koszykówka

Wszystkie zakłady obejmują dogrywkę, chyba, że zaznaczono inaczej. Mogą istnieć pewne wyjątki, kiedy oferowane są kursy na remis w meczu (3-drogowy zakład na zwycięzcę) - w takim przypadku zakłady są rozliczane na podstawie wyniku po regulaminowym czasie gry.

Wszystkie mecze muszą być rozegrane w zaplanowanym oryginalnie miejscu. Jeśli wyznaczone miejsce zostanie zmienione, wszystkie zakłady dotyczące danego meczu będą unieważnione. Jeśli oryginalny czas rozpoczęcia meczu zostanie przełożony o więcej niż 15 godzin, wówczas również wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Jeśli mecz zostaje przerwany, a do jego końca zostanie mniej niż 5 minut, wszystkie zakłady na ten mecz pozostają ważne. Jeśli jednak zostanie więcej niż 5 minut regulaminowego czasu gry, a mecz nie zostanie wznowiony w ciągu następnych 30 godzin, wszystkie zakłady na ten mecz będą unieważnione, a stawki zwrócone - z wyjątkiem tych już definitywnie rozstrzygniętych w momencie przerwania meczu.

Zakłady specjalne na zawodników: dany zawodnik musi wziąć udział w meczu, aby zakład był ważny. W przypadku jakichkolwiek przerwanych meczów wszystkie zakłady zostają unieważnione - chyba, że wynik zakładu został już rozstrzygnięty definitywnie. W zakłady specjalne na zawodników włączona jest również dogrywka, o ile nie stwierdzono inaczej.

Wyniki zakładów na drugą połowę oraz na 4-tą kwartę nie uwzględniają dogrywki.

Połowa/Kwarta z największą liczbą punktów: wszystkie cztery kwarty muszą zostać zakończone, aby zakład był ważny. Dogrywka nie jest brana pod uwagę. Jeśli mecz zostaje przerwany, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba, że w 2. połowie (lub 4. kwarcie) wynik w momencie przerwania będzie już najwyższym wynikiem punktowym w porównaniu do pierwszej połowy (pozostałych kwart).

Zakłady na żywo: mecz musi zostać zakończony, aby zakłady były ważne. Jeśli mecz zostaje przerwany, wszystkie zakłady będą unieważnione, z wyjątkiem tych już bezsprzecznie rozstrzygniętych w momencie przerwania.

Piłka nożna plażowa

Jeśli nie zostało określone inaczej, to wszystkie zakłady są obliczane na podstawie rezultatu regularnego czasu gry (36 minut). Dogrywka i rzuty karne są brane pod uwagę jedynie wtedy, gdy zakład dotyczył zwycięzcy meczu (moneyline), drużyny przechodzącej do kolejnej rundy, zwycięzcy turnieju, itd.

Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 godzin, lub mecz jest przerwany oraz nie jest dokończony w czasie następnych 15 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają unieważnione, z wyjątkiem tych już rozstrzygniętych.

Siatkówka plażowa

Jeżeli mecz jest anulowany, przełożony lub przerwany oraz nie jest dokończony w czasie następnych 30 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają unieważnione, z wyjątkiem tych już rozstrzygniętych.

Zmiana miejsca rozgrywki nie ma wpływu na ważność zakładów.

Biathlon

Wszystkie zakłady są rozliczane w oparciu o oficjalną klasyfikację z chwili prezentacji na podium.

W przypadku odwołanego wydarzenia wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna oficjalna organizacja sportowa) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik lub jeśli wydarzenie nie zostanie kontynuowane w tym samym miejscu w ciągu następnych 30 h. Jeżeli wydarzenie zostanie rozegrane w innym miejscu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Head 2 Head (H2H): Obaj zawodnicy muszą rozpocząć wydarzenie aby zakłady były ważne. W zakładach H2H zwycięzcą w zakładzie zostaje zawodnik, który zajął wyższe miejsce w rankingu finałowym. Jeśli sportowiec (lub narodowość) zostaje zdyskwalifikowany lub nie ukończy zawodów z dowolnego powodu, to wówczas drugi z zawodników (lub narodowości) zostaje zwycięzcą w zakładzie. Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne decyzje odpowiednich federacji ogłoszone natychmiast po zawodach. Jeśli nastąpią późniejsze zmiany wyniku w związku z dyskwalifikacjami, nie będą mieć one wpływu na pierwotne rozliczenie zakładu.

Outright (zakład na zwycięzcę): Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, zawodnik nie weźmie udziału w wydarzeniu, to zakłady z jego udziałem zostaną uznane za przegrane. Brak zwrotu za zawodników, którzy nie wystartowali.

Boks

Wszystkie rynki zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnym rezultatem ogłoszonym na ringu niezwłocznie po zakończeniu walki, włączając w to wszystkie zmiany punktacji jury (możliwe korekty wyniku punktowego przez sędziów spotkania). Ewentualne późniejsze zmiany wyniku walki, do których dojdzie po dokonaniu oficjalnej decyzji na ringu, pozostaną bez wpływu na rozstrzygnięcie zakładów.

Jeśli z dowolnego powodu walka nie odbędzie się i zostanie przełożona na dowolną datę w czasie kolejnych 28 dni od pierwotnej daty, to wszystkie zakłady na to spotkanie pozostają ważne. Jeśli odstęp w czasie wyniesie więcej niż 28 dni, to wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a środki zwrócone. Jeśli zmianie ulega miejsce walki, to zakłady pozostają ważne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zmienia się kraj spotkania - wówczas wszystkie zakłady zostają anulowane.

Jeśli bokser nie pojawił się na ringu po dzwonku obwieszczającym początek nowej rundy (wycofanie, dyskwalifikacja, itd.), to walka jest uznana za zakończoną wraz z końcem poprzedniej rundy.

Jeśli zakontraktowana ilość rund została zmieniona, to wszystkie zakłady na finałowy rezultat walki pozostają ważne, z wyjątkiem zakładów Powyżej/Poniżej (na liczbę rund), które zostaną unieważnione, a środki zwrócone.

Zakłady Powyżej/Poniżej (na liczbę rund) dotyczą tylko zakończonych rund. Połowa rundy to dokładnie 1 minuta i 30 sekund, a cała runda to 3 minuty. Tak więc zakład na Powyżej 4 i pół rundy będzie rozstrzygnięty jako wygrany jeśli walka będzie kontynuowana do najmniej 1 minuty i 30 sekund piątej rundy.

Jakakolwiek walka, która zakończyła się rezultatem „brak walki” lub „brak decyzji” będzie skutkować zwrotem środków.

Kajakarstwo

Outright (zakład na zwycięzcę): Zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozstrzygnięcie zakładów.

Krykiet

Jeśli mecz zakończył się remisem, a opcja dogrywki nie była oferowana, wszystkie zakłady na zwycięzcę meczu zostaną unieważnione - z wyjątkiem meczów “One day”, w których obowiązuje zasada Dead Heat przy rozliczaniu zakładów.

Jeśli o wyniku meczu zadecyduje rzut monetą lub “bowl-off” wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Jeśli mecz rozpocznie się, ale zostanie skrócony lub przerwany z jakiegokolwiek powodu, jest to częścią normalnego przebiegu gry i wszystkie zakłady pozostają ważne, o ile wynik skróconej gry jest uznany za ważny przy rozstrzyganiu meczu.

Biegi narciarskie

Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji zwycięzców na podium.

Jeśli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady będą unieważnione, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna oficjalna federacja) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik, a wydarzenie nie będzie kontynuowane w ciągu następnych 30 godzin w tej samej lokalizacji. Jeśli wydarzenie zostanie przeniesione w inne miejsce, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Head 2 Head (H2H): obaj zawodnicy, których dotyczy zakład muszą wziąć udział w wydarzeniu, aby zakład był ważny.

W zakładach H2H uczestnik, który zajmuje wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej jest uważany za zwycięzcę. Jeśli zawodnik (lub kraj) zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy wyścigu z jakiegokolwiek powodu to drugi zawodnik (lub kraj) jest uważany za zwycięzcę. Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnego sprawozdania opublikowanego przez oficjanlą federację bezpośrednio po konkursie. Ewentualne późniejsze zmiany w raporcie związane z dyskwalifikacją zawodników po zawodach nie będą miały wpływu na początkowe rozliczenie.

Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zawodnik nie weźmie udziału w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tego zawodnika będą rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

Curling

Wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników po zakończeniu meczu, włączając w to dogrywkę (dodatkowy End). Jeśli End zakończy się wynikiem 0-0 (Blank End), a nie przewidziano zakładów na taką opcję to wszystkie zakłady na ten konkretny End będą nieważne.

Jeżeli wydarzenie odbywa się w ramach turnieju takiego jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata itp. i zostanie przełożone w ramach oficjalnego czasu tego wydarzenia, wtedy wszystkie zakłady pozostają ważne o ile wydarzenie odbędzie się i zakończy w oficjalnie przydzielonym następnym terminie.

Kolarstwo

Rozstrzygnięcie zakładów jest oparte na oficjalnej klasyfikacji ustalonej przy prezentacji na podium.

Jeżeli wydarzenie jest przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady zostają unieważnione (poza tymi już rozstrzygniętymi). Wyjątkiem jest sytuacja, w której federacja (UCI lub jakakolwiek inna oficjalna federacja) uzna wynik z chwili przerwania wydarzenia za “rezultat oficjalny” a wyścig nie zostanie dokończony w czasie kolejnych 30 h. Jeżeli wydarzenie zostaje przeniesione do innej lokalizacji, to wszystkie zakłady zostają anulowane.

Późniejsze zmiany w wynikach wydarzenia związane z dyskwalifikacją zawodników ogłoszoną po zakończeniu wyścigu nie będą mieć wpływu na rozstrzygnięcie zakładów.

Head 2 Head (H2H): Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć wyścig. W zakładach H2H zwycięzcą zostaje zawodnik, który zajął wyższe miejsce w rankingu finałowym. Jeżeli kolarz zostaje zdyskwalifikowany lub z jakiegoś powodu nie ukończy wyścigu (lub etapu), to drugi z zawodników zostaje uznany za zwycięzcę. Jeżeli obaj zawodnicy nie ukończą wyścigu, to zwycięzcą zostaje ten z nich, który zakończył więcej etapów. Jeżeli obaj zawodnicy ukończyli taką samą liczbę etapów, to zwycięzcą zostaje ten z nich, który zajął wyższą pozycję w rankingu opublikowanym po zakończeniu ostatniego z ukończonych etapów. Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki federacji podane niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

Późniejsze zmiany w wynikach wydarzenia (dyskwalifikacje, etc.) nie będą mieć wpływu na pierwotne rozstrzygnięcie zakładów.

Jeśli wyścig zostanie przerwany (przewidziana liczba etapów nie zostanie ukończona), wówczas wszystkie zakłady zostaną zwrócone, z wyjątkiem uprzednio rozstrzygniętych.

Outright (zakład na zwycięzcę) - jeśli z dowolnej przyczyny wybrany zawodnik/zawodnicy nie wystartują w wydarzeniu, to zakład jest przegrany. Brak zwrotu za kolarzy, którzy nie wystartowali.

Rzutki

Wyniki zostaną ustanowione w oparciu o oficjalne reguły wydarzenia (zawodów).

Jeżeli zawody rozpoczęły się, ale nie zostały dokończone w czasie następnych 30 h, to wszystkie zakłady na to wydarzenie zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych już definitywnie rozstrzygniętych.

Jeżeli zawody zostały przerwane lub skrócone, to zwycięzcą zakładu zostaje gracz, który zakwalifikował się do kolejnej rundy.

Skoki do wody

Outright (zakład na zwycięzcę): zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, opublikowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

Jeździectwo

Outright (zakład na zwycięzcę): zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, opublikowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

E-sport

Wszystkie zakłady są rozliczane w oparciu o wynik końcowy uwzględniający dogrywkę lub dodatkowe rundy, chyba, że wyraźnie stwierdzono inaczej. W przypadku gdy wydarzenie zakończone jest remisem a kursy na remis nie były oferowane, zakłady zostaną unieważnione a stawki zwrócone na konto graczy.

Jeśli mecz/rozgrywka zostanie przełożona o więcej niż 24 godziny, wszystkie zakłady zostaną anulowane a stawki zwrócone na konta graczy.

Jeśli z jakiegoś powodu zawodnik/drużyna nie będzie kontynuował gry lub zostanie zdyskwalifikowany, wszystkie zakłady na tego zawodnika/drużynę zostaną uznane za przegrane. Jeśli wycofanie lub dyskwalifikacja nastąpi przed rozpoczęciem meczu, lub jeśli decyzja techniczna o przegranej zawodnika/drużyny zostanie podjęta w pierwszej połowie (części), kursy na zwycięską drużynę zostaną ustalone na 1.

Jeśli dany mecz lub rozgrywka zostanie zatrzymany przez sędziego i będzie powtórzony w późniejszym czasie, wynik przerwanego meczu nie zostanie uwzględniony do rozliczenia zakładów.

Wszystkie zakłady są rozliczane w oparciu o oficjalny wynik ogłaszany przez oficjalnego organizatora danego wydarzenia, transmisji lub API gry. W przypadku zakładów typu Outright (Na zwycięzcę) nie stosuje się zwrotów na uczestników, którzy nie wystartują w wydarzeniu. Zastosowanie ma również reguła “Dead Heat”.

W przypadku błędnego zestawienia par meczu lub rozgrywki, zakłady zostaną unieważnione a stawki zwrócone.

W przypadku zmiany nazwy drużyny z powodu opuszczenia danej organizacji, dołączenia do innej organizacji lub po prostu zmiany nazwy drużyny, zakłady na mecze takiej drużyny pozostają ważne.

Jeśli wydarzenie rozpocznie się szybciej niż zaplanowany jego czas oraz data, wówczas wszystkie zakłady wniesione po jego rozpoczęciu zostaną anulowane. Ważne natomiast pozostają zakłady wniesione przed rozpoczęciem wydarzenia, pomimo wcześniejszego jego rozpoczęcia w stosunku do planowanej daty.

Zakłady na Zwycięzcę meczu / Zwycięzcę mapy (obecnej oraz kolejnej)/ Podwójna szansa - jeśli mecz lub mapa jest powtórzony z powodu remisu, wówczas powtórzony mecz lub mapa będą traktowane jako osobne niezależne zdarzenie., która nie będzie uwzględniania w celu rozstrzygnięcia zakładów. Jeśli mecz lub mapa rozpocznie się, ale nie zostanie ukończony, wówczas wniesione zakłady zostaną anulowane, chyba, że po rozpoczęciu meczu gracz lub drużyna zostanie zdyskwalifikowany. Wa takim przypadku gracz lub drużyna, która przechodzi do kolejnej rundy zostanie uznana za zwycięzcę w celu rozstrzygnięcia zakładów.

Jeśli mecz lub mapa zostaną powtórzone z powodu problemów z połączeniem, zakłady zostaną anulowane chyba, że w momencie przerwania zakład jest już rozstrzygnięty, wówczas zostanie on rozliczony. Powtórzony mecz lub mapa będą traktowane jako osobne niezależne zdarzenie., która nie będzie uwzględniania w celu rozstrzygnięcia zakładów.

Jeśli przed rozpoczęciem wydarzenia, zawodnikowi lub drużynie został przyznany walkower na minimum jedną mapę, zakłady zostaną anulowane.

Jeśli mapa jest powtórzona na skutek technicznych problemów, nie związanych z daną drużyną lub graczem, ważne zostają wszystkie zakłady przedmeczowe wniesione przed rozpoczęciem powtórzonej mapy. Anulowane jednak zostaną wszystkie zakłady typu “Na żywo” wniesione na powtórzoną mapę, chyba, że w momencie przerwania zakłady te były już rozstrzygnięte.

Zakłady na Handicapy (mapy)/ Zakłady typu Powyżej/Poniżej (mapy)/ Zakłady typu “Wyścig” (Race) na mapy/ Dokładny wynik - zakłady zostaną unieważnione jeśli zmieni się regulaminowa liczba map. Jeśli mecz rozpocznie się i nie zostanie dokończony, wówczas zakłady zostaną anulowane z wyjątkiem tych, które w momencie przerwania zostały już rozstrzygnięte.

StarCraft II:

Zakłady na mapy: w przypadku gdy zakład zakończy się remisem, zakłady zawarte na ten rynek podlegają zwrotowi (jeśli opcja remisu nie była oferowana).

Wygrany wyścig/ Narodowość wygranego gracza - jeśli wydarzenie rozpocznie się i nie zostanie dokończony, wówczas zakłady zostaną anulowane z wyjątkiem tych, które w momencie przerwania zostały już rozstrzygnięte.

Counter Strike GO:

Zakłady będą rozliczane włącznie z dogrywką chyba, że remis jest uwzględniony dla konkretnego rynku.

W tym przypadku rozliczenie będzie bazować tylko na regulaminowym czasie.

Zakłady na rundę - zakłady będą unieważnione jeśli regulaminowa liczba map zostanie zmieniona albo ich ilość będzie inna od ustalonej w zakładzie. W przypadku meczu rozpoczętego, który nie został ukończony, zakłady będą zwracane z wyjątkiem tych już rozstrzygniętych.

Leauge Of Legends:

Zakłady na mapy: w przypadku gdy zakład zakończy się remisem, zakłady zawarte na ten rynek podlegają zwrotowi (jeśli opcja remisu nie była oferowana).

Rynki na pierwszą krew: tylko zabójstwo dokonane przez drużynę przeciwną zostanie zaliczone przy rozliczeniu zakładu.

Rynki na zabójstwa: będą rozliczane w oparciu o oficjalne wyniki organizatora meczu, relacji lub API gry.

Zakłady na stwory: będą rozliczane w oparciu o oficjalne wyniki organizatora meczu, relacji lub API gry.

Zakłady na budynki: do rozliczenia zakładów wszystkie zniszczone budynki będą uznane za zniszczone przez drużynę przeciwną, niezależnie od tego czy ostatnie obrażenia zostały zadane przez stwora lub bohatera (Champion or Minion) i niezależnie od tego czy są to odradzające się budowle. W przypadku poddania ostateczna liczba zniszczonych wież i inhibitorów zostanie ustalona na podstawie minimalnej potrzebnej jeszcze do zwycięstwa liczby zniszczonych wież i inhibitorów w momencie poddania. Będą one uznane za budynki zniszczone przez drużynę wygrywającą i będą ograniczone do pięciu wież i jednego inhibitora.

W przypadku poddania wszystkie zakłady na następny zniszczony budynek są uznane jako nieważne

Zakłady czasowe rozliczane są w oparciu o czas zawarty w grze, i nie uwzględniają okresów przed pojawieniem się stworów. W wypadku gdy mecz zostanie przerwany i nie zostanie dokończony,wszystkie zakłady zostaną zwrócone, poza tymi już rozstrzygniętymi.

DOTA 2:

Zakłady na mapy: w przypadku gdy zakład zakończy się remisem, zakłady zawarte na ten rynek podlegają zwrotowi (jeśli opcja remisu nie była oferowana).

Rynki na pierwszą krew: tylko zabójstwa dokonane przez drużynę/gracza przeciwną zostaną zaliczone przy rozliczeniu zakładu

Rynki na zabójstwa: będą rozliczane w oparciu o oficjalne wyniki organizatora meczu, relacji lub API gry.

Zakłady na creepy: będą rozliczane w oparciu o oficjalne wyniki organizatora meczu, relacji lub API gry. Rozliczenie jest określone przez drużynę, która uśmierci Roshana, a nie przez drużynę, która zdobędzie “Aegis of the Immortal.”

Zakłady na budynki: do rozliczenia zakładów wszystkie zniszczone budynki będą uznane za zniszczone przez drużynę przeciwną, niezależnie od tego czy ostatnie obrażenia zostały zadane przez stwora lub bohatera (Hero or a Creep). Liczba baraków zostanie rozliczona w oparciu o indywidualną liczbę baraków zniszczonych ręcznie lub z dystansu.

W przypadku poddania ostateczna liczba zniszczonych wież i baraków zostanie ustalona na podstawie minimalnej potrzebnej jeszcze do zwycięstwa liczby zniszczonych wież i baraków w momencie poddania. Będą one uznane za budynki zniszczone przez drużynę wygrywającą i będą ograniczone do pięciu wież i jednego baraku.

W przypadku poddania wszystkie zakłady na następny zniszczony budynek są uznane jako nieważne

Zakłady czasowe rozliczane są w oparciu o czas zawarty w grze, i nie uwzględniają okresów przed pojawieniem się stworów. W wypadku gdy mecz zostanie przerwany i nie zostanie dokończony,wszystkie zakłady zostaną zwrócone, poza tymi już rozstrzygniętym

Szermierka

Outright (zakład na zwycięzcę): zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, opublikowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

Hokej na trawie

Jeżeli nie jest postanowione inaczej, wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie wyniku z regulaminowego czasu gry (70 minut czasu gry: 2 połowy trwające 35 minut każda lub 4 kwarty trwające 17 minut i 30 sekund każda).

Dogrywka i rzuty karne są uwzględniane jedynie podczas zakładów na moneyline (zwycięzca 2-drogowo), na wejście drużyny do kolejnej rundy, na zwycięzcę w turnieju, itd.

Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady zostają odwołane.

Jeżeli mecz rozpoczął się, ale został przerwany na więcej niż 15 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają odwołane, z wyłączeniem tych, które zostały uprzednio rozstrzygnięte (np. Zdobywca pierwszej bramki, Zwycięzca pierwszej połowy, itd.). Aby zakłady były ważne, musi zostać rozegrane co najmniej 60 minut spotkania

Unihokej

Jeżeli nie jest postanowione inaczej, wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie wyniku z regulaminowego czasu gry (60 minut czasu gry: 2 połowy trwające 30 minut każda). Dogrywka i rzuty karne są uwzględniane jedynie podczas zakładów na moneyline (zwycięzca 2-drogowo), na wejście drużyny do kolejnej rundy, na zwycięzcę w turnieju, itd.

Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady zostają odwołane.

Jeżeli mecz rozpoczął się, ale został przerwany na więcej niż 15 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają odwołane, z wyłączeniem tych, które zostały uprzednio rozstrzygnięte (np. Zdobywca pierwszej bramki, zwycięzca pierwszej połowy, itd.). Aby zakłady był ważne, musi zostać rozegrane co najmniej 50 minut spotkania.

Piłka nożna

Wszystkie zakłady odnoszą się do regulaminowego czasu gry: 90 minut plus czas doliczony (lub 45 minut gry plus czas doliczony do pierwszej połowy w przypadku zakładów na połowę meczu), chyba, że wyraźnie stwierdzono inaczej.

Jeśli mecz został anulowany lub przełożony o więcej niż 30 godzin od oryginalnego czasu rozpoczęcia, wszystkie zakłady będą unieważnione, a stawki zwrócone.

Jeśli mecz rozpoczął się, a później został przerwany lub przełożony i został wznowiony w ciągu 30 godzin, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeśli zaś mecz zostanie przerwany przed upływem regulaminowego czasu gry i nie zostanie wznowiony w ciągu następnych 30 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione (bez względu na dalsze decyzje sędziów), z wyjątkiem tych już bezsprzecznie rozstrzygniętych w momencie przerwania gry (np. zwycięzca pierwszej połowy, zdobywca pierwszej bramki itp.). Jeśli mecz zostanie wznowiony od początku (w ciągu 30 godzin od czasu przerwania gry), wszystkie zakłady zawarte przed rozpoczęciem gry pozostają ważne.

Żadne kartki, wykluczenia z gry lub inne decyzje podjęte po gwizdku kończącym mecz nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu zakładu. Wszystkie kartki i wykluczenia z gry mające miejsce podczas przerwy po pierwszej połowie meczu są brane pod uwagę w rezultacie ogólnym całego meczu, natomiast nie są uwzględniane przy zakładach zawartych oddzielnie jedynie na pierwszą lub drugą połowę meczu. Liczą się tylko te kartki, które otrzymują grający zawodnicy. Kartki dla zawodników nie biorących udziału w meczu (zawodników na ławce rezerwowych, menedżerów klubów i innych członków personelu klubowego) nie wpływają na wynik zakładów zawartych na kartki.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu wynik zakończonego meczu nie rozstrzyga wniesionego zakładu i jednocześnie kursy na taką opcję (remisową) nie były oferowane, wówczas wszystkie zakłady na ten wynik zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.Przykładowo jeśli klient zagrał zakład typu Powyżej/Poniżej 2.0 Goli w meczu i kurs na opcję remisową nie był oferowany to w przypadku meczu, w którym strzelono łącznie dokładnie dwa gole,klient otrzyma zwrot stawki na swoje konto.

Wszystkie gole samobójcze są traktowane jak gole strzelone przez drużynę przeciwną.

Zakład na zwycięzcę (Outright): Zakłady są rozliczane po ostatnim meczu danego turnieju lub zawodów. Jeśli wynik jest bezwarunkowo określony przed ostatnim meczem / rundą zawodów, wtedy zakład na zwycięzcę (włączając w to wszystkie już rozstrzygnięte pokrewne zakłady, np. sezonowe zakłady H2H) zostanie odpowiednio rozliczony przed zakończeniem zawodów.

Decyzje sędziów lub jakiekolwiek decyzje o anulowaniu lub zmianie wyniku turnieju, podjęte przez organ zarządzający danym wydarzeniem po jego zakończeniu, nie wpłyną na dokonane rozliczenie i nie będą brane pod uwagę. Jeżeli drużyna, na którą został zawarty zakład zostanie zdyskwalifikowana lub odmówiono jej udziału w zawodach, wszystkie zakłady na tę drużynę zostaną uznane za przegrane.

Parzyste / nieparzyste: Jeżeli mecz zakończy się bezbramkowym remisem (0-0), wynik ten zostanie potraktowany jako rezultat parzysty.

Rzuty rożne oraz Spalone: Tylko oficjalnie uznane rzuty rożne i spalone są brane pod uwagę, co oznacza w praktyce, że pod uwagę będą brane tylko faktycznie wykonane rzuty rożne (niezależnie od tego ile rzutów rożnych zostało przyznanych przez sędziego) oraz tylko te spalone, po których gra zostaje faktycznie wstrzymana.

Zakłady specjalne na zawodników: Zawodnik wskazany w zakładzie musi wziąć udział w meczu, aby zakład był ważny. W przeciwnym wypadku zakład będzie unieważniony. Wyjątkiem jest zakład na zdobywcę większej ilości goli w meczu. W tym przypadku obaj wskazani zawodnicy muszą znajdować się w wyjściowym składzie swojej drużyny, aby zakład był ważny. Jeśli obaj lub jeden z zawodników nie znajdują się w wyjściowym składzie swojej drużyny, wtedy wszystkie zakłady zostają unieważnione. Gole samobójcze nie są brane pod uwagę.

Zdobywca pierwszej bramki: Wszystkie zakłady na zawodników, którzy nie wzięli udziału w meczu lub weszli na boisko po strzeleniu pierwszej bramki będą nieważne. Gole samobójcze (zgodnie z oficjalnym wynikiem) nie liczą się. Jeśli pierwszy gol w meczu będzie golem samobójczym, a nie były oferowane żadne kursy na bramki samobójcze w zakładach na zdobywcę pierwszej bramki, wtedy wszystkie zakłady będą rozliczone jako przegrane.

Zdobywca ostatniej bramki: Wszystkie zakłady na zawodników, którzy nie wzięli udziału w meczu będą nieważne. Gole samobójcze (zgodnie z oficjalnym wynikiem) nie liczą się. Jeśli ostatni gol w meczu będzie golem samobójczym, a nie były oferowane żadne kursy na bramki samobójcze w zakładach na zdobywcę ostatniej bramki, wtedy wszystkie zakłady będą rozliczone jako przegrane. Jeśli w meczu padła tylko jedna bramka, zawodnik, który ją zdobył będzie zarówno zdobywcą pierwszej jak i ostatniej bramki.

Dokładny wynik meczu: Jeśli mecz zakończy się (według oficjalnych wyników) rezultatem, który nie był oferowany jako opcja do zagrania w naszym zakładzie, to wszystkie zakłady będą rozstrzygnięte jako przegrane. Jedynie zakłady z opcji typu “Inny wynik” będą rozliczone jako wygrane.

Żółte kartki: Liczą się wszystkie żółte kartki dla każdego zawodnika, z wyjątkiem zawodników na ławce rezerwowych. Nie liczą się natomiast kartki pokazane innym członkom zespołu lub te pokazane po zakończeniu meczu (po gwizdku końcowym). W przypadku, gdy zawodnik otrzyma 2 żółte kartki i w konsekwencji czerwoną kartkę, do rozliczenia zakładów liczą się 2 kartki (nie 3) i 1 czerwona kartka.

Kto otrzyma żółtą kartkę jako pierwszy: Jeśli - według oficjalnych danych - pierwsza żółta kartka zostanie pokazana dwóm lub więcej zawodnikom z przeciwnych drużyn w tym samym czasie, wtedy wszystkie zakłady na takie zdarzenie zostaną unieważnione, o ile w ofercie nie była dostępna opcja “Dwóch w tym samym czasie”.

Rzuty rożne: Liczą się tylko fizycznie wykonane rzuty rożne (niezależnie od tego ile rzutów rożnych przyznał sędzia). Przyznane, ale nie wykonane z jakiegokolwiek powodu (np. koniec pierwszej połowy lub koniec meczu) rzuty rożne nie są brane pod uwagę. Jeżeli drużyna zostanie zmuszona do powtórzenia wykonania rzutu rożnego (z powodu błędu lub jakiegokolwiek innego powodu, jak np. przerwanie gry i powtórzenie akcji), jest to uznawane za jeden rzut rożny.

Czas rzutu rożnego: pod uwagę będzie brany faktyczny czas wykonania rzutu rożnego, nie czas przyznania rzutu rożnego przez sędziego.

Sposób zdobycia bramki: Niezależnie od tego, którą częścią ciała gol zostanie zdobyty podczas wykonywania rzutu karnego, jedyną wygrywającą opcją w takim przypadku jest opcja “Z rzutu karnego”. Jeśli gol zostanie zdobyty bezpośrednio z pola karnego, to niezależnie od tego, którą częścią ciała strzelono bramkę, jedyną wygrywającą opcją w takim przypadku jest opcja “Z pola karnego”.

Jeśli gol zostanie zdobyty z uderzenia głową, jedyną wygrywającą opcją jest opcja “Uderzenie głową”

Jeśli bramka została strzelona jako samobójcza, jedyną wygrywającą opcją jest opcja “Strzał samobójczy”. Wszystkie inne zakłady zostaną uznane za przegrane.

Rzut wolny jest wygrywającą opcją, jeśli zawodnik wykonujący rzut wolny bezpośrednio zdobędzie bramkę i będzie widnieć jako zdobywca bramki w oficjalnym wyniku.

Czas zdobycia bramki lub zmiany zawodnika: Czas zdobycia bramki lub czas dokonania zmiany są liczone co do minuty, w której padła bramka lub została dokonana zmiana według oficjalnego źródła. Wszystkie zdobyte bramki podczas doliczonego czasu pierwszej połowy oraz przeprowadzone zmiany w czasie przerwy między połowami meczu lub podczas doliczonego czasu pierwszej połowy, są określone na 45-tą minutę, zaś na 90-tą minutę określone są te mające miejsce w czasie doliczonym do drugiej połowy meczu.

Doliczony czas gry: zakłady na doliczony czas gry są rozstrzygane na podstawie czasu ogłoszonego przez sędziego głównego, nie w oparciu o faktyczny rozegrany czas doliczony.

Wykluczenia z gry: Liczą się tylko wykluczenia zawodników znajdujących się na boisku. Wykluczenia zawodników z ławki rezerwowych, trenerów i członków personelu klubowego nie są brane pod uwagę, tak samo jak wykluczenia dokonane po końcowym gwizdku sędziego.

Zakłady turniejowe: Wszystkie zakłady turniejowe (np. na osiągnięcia drużyn lub zawodników) obejmują dodatkowy czas gry, ale nie obejmują rzutów karnych. Jeśli dwie drużyny zakończą swój udział w turnieju na tym samym miejscu w grupie, wygrywa ta drużyna, która w swojej grupie zajęła wyższe miejsce. Jeśli obie drużyny zakończyły na tym samym miejscu w swoich własnych grupach, wtedy zakłady na lepszą drużynę zostaną unieważnione.

Zakłady sezonowe na zawodnika: Wszystkie zakłady sezonowe zawarte na zawodnika, który został sprzedany lub wypożyczony do innego klubu w okienku sezonowym pozostaną ważne pod warunkiem, że zawodnik ten zostaje w tej samej lidze. W przypadku kiedy zawodnik zostaje sprzedany lub wypożyczony do innej ligi, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Fantasy Matches: w Fantasy Matches dwie drużyny rywalizują ze sobą tylko wirtualnie. Wynik takiego meczu jest ustalony na podstawie określonych meczów rozegranych przez te drużyny w tej samej rundzie. Desygnowane mecze muszą być rozegrane w zaplanowanym czasie, aby zakład był ważny. Jeżeli jeden z meczy lub oba nie zostaną rozegrane w zaplanowanym czasie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Na przykład:Barcelona gra przeciwko Atletico, a Real Madryt gra przeciwko Sevili w pierwszej rundzie ligi hiszpańskiej. Fantasy Match jest ustalony pomiędzy Barceloną a Realem Madryt. Jeśli pierwszy mecz zakończył się wynikiem 2-0, a drugi odpowiednio 1-0, wynik Fantasy Match Barcelona - Real to 2-1 dla Barcelony.

Azjatycki Handicap oraz Azjatycka Suma Goli:Azjatycki Handicap eliminuje możliwość wystąpienia remisu (zakładu nierozstrzygniętego) w meczu piłki nożnej. Zależnie od wybranej linii, drużyna niebędąca faworytem w spotkaniu rozpocznie grę z dodaną liczbą bramek lub drużyna, która jest faworytem rozpocznie mecz z taką samą ujemną liczbą goli (odpowiadającą linii handicapu). Wybrany handicap zostanie dodany do rzeczywistej ilości goli po wyniku końcowym i ewentualnie wpłynie na rozliczenie zakładu.

Jest pięć różnych możliwych wyników zakładu dotyczącego Handicapu Azjatyckiego: Przegrana, Wygrana, Remis (Zwrot), Przegrana Połowa, Wygrana Połowa. Dwa ostatnie odwołują się do Azjatyckiego Handicapu lub zakładów Poniżej/Powyżej, gdzie linie zawierają ćwiartki (0.25, 0.75, 1.25, 1.75 itd.). Jeżeli został zawarty zakład na drużynę gospodarzy z handicapem 1,25 (minus 1.25), to połowa stawki zostaje postawiona na drużynę gospodarzy z linią handicapu równą 1 bramce, a druga połowa stawki na handicap (-1,5) bramki. Jeżeli mecz kończy się z wynikiem dokładnie 1 bramki przewagi drużyny gospodarzy (np. 1-0, 2-1), to zakład zawarty na handicap równy 1 dla drużyny gospodarzy jest rozstrzygnięty jako remis (i unieważniony), a zakład na drużynę gospodarzy z handicapem 1,5 bramki jest rozstrzygnięty jako przegrany. Cały zakład na drużynę gospodarzy z handicapem 1,25 (-1,25) jest rozliczony jako “przegrana połowa”. Jeżeli spotkanie kończy się wygraną drużyny gospodarzy z przewagą 2 bramek, to zakłady są rozstrzygnięte jako wygrane. Jeśli mecz zakończy się remisem lub zwycięstwem drużyny gości, to zakład będzie przegrany.

Jeżeli został zawarty zakład na “powyżej 2,75”, to połowa stawki zostaje postawiona na rezultat “powyżej 2,5”, a druga połowa stawki zostaje postawiona na rezultat “powyżej 3” bramek w spotkaniu. Jeżeli w meczu padły dokładnie 3 bramki (np. wynik 2-1, 0-3, itd.), to zakład na “powyżej 2,5” bramki zostanie rozstrzygnięty jako wygrany, a zakład na “powyżej 3” będzie uznany za remis i unieważniony. Rezultat ten nazywany jest “połową wygraną”. Jeżeli w meczu padły więcej niż 3 bramki, to cały zakład postawiony na “powyżej 2,75” będzie wygrany. Jeśli strzelono mniej niż 3 bramki, to cały zakład będzie przegrany.

Szczegółowe zasady rozliczania Handicapów Azjatyckich ilustrują poniższe tabele:

Formuła 1

Klasyfikacje kierowców indywidualnych i wyników drużynowych są ustalane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych niezwłocznie po wyścigu lub wydarzeniu. Nie będą brane pod uwagę późniejsze zmiany w rezultatach, w tym te spowodowane dyskwalifikacjami kierowców.

Zwycięzca wszystkich zakładów dotyczących kwalifikacji jest ustalany na podstawie oficjalnych rezultatów z kwalifikacji, które podawane są przez FIA lub inną federację organizującą wydarzenie.

Jeżeli kierowca wycofa się przed sesją kwalifikacyjną, zakłady zawarte na niego zostaną uznane za nieważne, a stawki zwrócone. Jeżeli kierowca rozpocznie sesję kwalifikacyjną, będzie to oznaczać, że wziął w niej udział, a zakład zostanie uznany za ważny.

Mistrzostwa Konstruktorów: W przypadku dyskwalifikacji/wycofania się któregokolwiek z zespołów, zakłady na dany zespół pozostają ważne. Jeśli jednak wycofanie się lub dyskwalifikacja nastąpią przed rozpoczęciem sezonu, to wszystkie zakłady zostaną anulowane, a stawki zwrócone.

H2H - zespoły: Zwycięzcą zakładów zostanie zespół z najwyżej sklasyfikowanym samochodem w oficjalnym rankingu FIA podanym po zakończeniu wyścigu. Jeżeli żaden z zespołów nie będzie mieć żadnego samochodu w klasyfikacji, to zwycięzcą zostanie ten zespół, którego pojazd ukończył więcej okrążeń. W przypadku, gdy żaden z zespołów nie będzie mieć żadnego samochodu w klasyfikacji i pojazdy obydwu ukończą taką samą liczbę okrążeń, wszystkie zakłady zostaną anulowane, a stawki zwrócone. Jeśli przynajmniej jeden z kierowców wybranego zespołu wziął udział w wyścigu, to wszystkie zakłady na ten wybór postaną ważne. W przeciwnej sytuacji wszystkie zakłady zostaną anulowane, a stawki zwrócone.

H2H - kierowcy: zwycięzcą zostaje ten z kierowców, który ukończył wyścig na wyższej pozycji. Jeżeli dwóch kierowców nie ukończy wyścigu, to zwycięzcą zostanie ten kierowca, który ukończył większą ilość okrążeń. Jeżeli żaden z kierowców nie ukończył wyścigu i obydwoje ukończyli taką samą ilość okrążeń, to wszystkie zakłady zostaną anulowane. Jeżeli tylko jeden z kierowców ukończył wyścig, to on zostaje zwycięzcą zakładu H2H. Jeżeli kierowca ukończył więcej okrążeń, ale został zdyskwalifikowany podczas wyścigu, to zwycięzcą zakładu H2H zostaje drugi kierowca, który nie został zdyskwalifikowany (nawet jeśli ukończył tylko 1 okrążenie). Jeżeli obydwoje kierowcy zostali zdyskwalifikowani, to wszystkie zakłady zostają unieważnione.

Zakłady na samochód bezpieczeństwa (Safety car) - zakłady dotyczące pojawienia się samochodu bezpieczeństwa podczas wyścigu dotyczą jedynie prawdziwego samochodu bezpieczeństwa, wirtualny samochód bezpieczeństwa nie jest uwzględniany do rozliczenia tych zakładów.

Futsal

Jeżeli nie jest postanowione inaczej, wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie wyniku z regulaminowego czasu gry (40 minut czasu gry: 2 połowy trwające 20 minut każda). Dogrywka i rzuty karne są uwzględniane jedynie podczas zakładów typu moneyline (zakład na zwycięstwo dwu drogowy), na wejście drużyny do kolejnej rundy, na zwycięzcę w turnieju, itd.

Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady zostają odwołane.

Jeżeli mecz rozpoczął się, ale został przerwany na więcej niż 15 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają odwołane, z wyłączeniem tych, które zostały uprzednio definitywnie rozstrzygnięte (np. Zdobywca pierwszej bramki, zwycięzca pierwszej połowy, itd.).

Futbol gaelicki

Jeżeli nie jest postanowione inaczej, wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie wyniku z regulaminowego czasu gry (60 minut czasu gry: 2 połowy trwające 30 minut każda). W przypadku remisu rozgrywane są 2 dogrywki (każda trwająca 10 min) lub zostaje zorganizowana powtórka meczu.

Wszystkie zakłady są kalkulowane na podstawie końcowego rezultatu meczu, gdzie jedna bramka równa się 3 punktom, a każdy punkt indywidualny równa się jednemu punktowi. Np. jeżeli drużyna A zakończy spotkanie rezultatem 1-18 (1 bramka i 18 punktów indywidualnych), a drużyna B 3-10, to wygrywa drużyna A z punktacją 21-19.

Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady zostają odwołane.

Jeżeli mecz rozpoczął się, ale został przerwany na więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają anulowane, z wyłączeniem tych, które zostały uprzednio definitywnie rozstrzygnięte (np. zwycięzca pierwszej połowy, itd.).

Golf

Zakłady są rozstrzygane w oparciu o oficjalne wyniki wydarzenia. Jeżeli turniej zostaje przerwany w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, to wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte w sytuacji, gdy istnieje oficjalny wynik turnieju (zgodnie z zasadami danego turnieju golfowego, np. w turniejach PGA muszą być rozegrane minimum 54 dołki), bez względu na liczbę rozegranych rund.

Head 2 Head (H2H): zwycięzcą zostaje gracz, który zajął wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju. Aby zakład H2H na Rundę był ważny, obaj gracze muszą wykonać w danej Rundzie przynajmniej jedno uderzenie (stroke). Aby zakład H2H na Turniej był ważny, obaj gracze muszą zagrać w danym Turnieju przynajmniej jedno uderzenie (stroke). W przypadku, gdy obaj gracze nie skończą wszystkich rund, wygrywa ten z nich, który zajmuje wyższą pozycję w klasyfikacji końcowej.

“Make/Miss the Cut”: zawodnik musi zagrać 36 dołków, aby zakład postawiony na niego był ważny.

Gimnastyka

Outright (zakład na zwycięzcę): Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady. Head 2 Head (H2H): zakłady są rozstrzygane w oparciu o pozycję zawodników w finałowym rankingu opublikowanym po zakończeniu zdarzenia lub rundy. Obydwaj sportowcy muszą wystartować, aby zakład był ważny.

Piłka ręczna

Jeśli nie podano inaczej, zakłady dotyczą regulaminowego czasu gry (60 minut czasu gry: 2 połowy trwające 30 minut każda). Rezultat ewentualnej dogrywki nie będzie miał wpływu na wynik drugiej połowy i nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzyganiu zakładów powiązanych z drugą połową spotkania. Dogrywka i rzuty karne są uwzględniane jedynie przy rozliczaniu zakładów typu moneyline (zwycięzca dwudrogowo), drużynę przechodzącą do kolejnej rundy, zwycięzcę turnieju, itd.

Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady zostają odwołane.

Jeżeli mecz rozpoczął się, ale został przerwany na więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają odwołane, z wyłączeniem tych, które zostały uprzednio definitywnie rozstrzygnięte (np. zdobywca pierwszej bramki, zwycięzca pierwszej połowy, itd.).

Zakłady zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne statystyki publikowane na oficjalnych stronach internetowych przez poszczególne ligi lub organizatorów turniejów. W rzadkich sytuacjach zakłady mogą również zostać rozliczone na podstawie nagrań z gry na żywo. W przypadku, gdy statystyki Fairload (oparte na transmisji TV) będą różnić się od oficjalnych statystyk, zakłady zostaną rozliczone na podstawie statystyk własnych.

Zakłady specjalne na Zawodnika: wskazany w zakładzie gracz musi wziąć udział w meczu, aby zakład był ważny. W przeciwnym wypadku zakład zostanie anulowany, a środki zwrócone. Brak zwrotów za zawodników, którzy nie wystąpili w spotkaniu lub turnieju w przypadku Zakładów na Zwycięzcę (typu Outright). Obowiązuje zasada dead heat.

Czy pierwszy rzut karny z 7 metrów zostanie strzelony? Rzut karny z 7 metrów musi zostać strzelony podczas pierwszej próby, aby zakład został rozstrzygnięty na “Tak”.

Wyścigi konne

Outright (Zwycięzca zakładów): Zwycięzca zostaje wyłoniony w oparciu o oficjalne wyniki zdarzenia. W przypadku zajęcia tego samego miejsca przez więcej niż jednego uczestnika, zastosowanie ma zasada “dead heat”. Jeśli wybrany koń jest wycofany przed rozpoczęciem wyścigu lub jest oficjalnie uznany za “non-runner” przez startera, wszystkie zakłady na ten wybór zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

Head 2 Head (H2H): wygrywa koń, który znalazł się na wyższej pozycji po ukończeniu biegu. Jeżeli konie nie ukończą wyścigu bądź zrzucą jeźdźca, zwycięzcą będzie ten z koni, który w danym wyścigu osiągnął lepszy rezultat. Jeśli jeden lub obydwa wybrane konie są wycofane przed rozpoczęciem wyścigu lub są oficjalnie uznane przez startera jako “non-runner”, to wszystkie zakłady na ten wybór zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

Hokej na lodzie

Wszystkie zakłady są rozstrzygane w odniesieniu do regulaminowego czas gry (łącznie z zakładami Powyżej/Poniżej i Handicapami), jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Zakłady na zwycięstwo dwudrogowo (moneyline) będą rozstrzygane na podstawie wyniku końcowego, łącznie z dogrywką i rzutami karnymi.

W przypadku zakładów uwzględniających dogrywkę: W meczu, w którym zwycięzca jest wyłoniony przez rzuty karne, w celach rozstrzygnięcia zakładów, jeden gol zostaje dodany do wyniku zwycięskiej drużyny, a także jeden gol zostaje dodany do wszystkich goli zdobytych łącznie w meczu. Przykład: gra między New York Rangers i San Jose Sharks zakończyła się wynikiem 3-3 po dogrywce i ostatecznie Rangers wygrali rzuty karne. W tym przypadku, o ile zakład uwzględnia dogrywkę i rzuty karne, ilość bramek zdobytych przez Rangers, łącznie w meczu, będzie wynosiła 4, a suma goli w grze będzie liczona jako 7. Zasada ta ma zastosowanie tylko w przypadku rynków, które uwzględniają dogrywki i ewentualne rzuty karne a wyraźna informacja na ten temat jest widoczna obok danego zakładu lub podana jest w Zasadach specjalnych dla danego konkretnego rodzaju zakładu.

Wszystkie mecze muszą zostać rozegrane w określonym grafikiem rozgrywek wyznaczonym obiekcie. Jeżeli zaplanowane miejsce spotkania zostanie zmienione, wszystkie zakłady na dane spotkanie zostaną unieważnione. Jeśli oryginalny czas rozpoczęcia meczu zostanie przełożony o więcej niż 15 godzin, wówczas również wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Jeśli mecz hokeja zostanie przerwany i nie zostanie wznowiony w ciągu 30 godzin, wszystkie zakłady na ten mecz zostaną uznane za nieważne a stawki zwrócone, z wyjątkiem tych, które zostały już definitywnie rozstrzygnięte do momentu przerwania meczu.

Zakłady specjalne - zawodnicy: dany zawodnik musi wziąć udział w meczu, aby zakład był ważny. W przypadku jakichkolwiek przerwanych gier, wszystkich zakłady specjalne na zawodników zostaną unieważnione, chyba że wynik zakładu jest już rozstrzygnięty. Wszystkie zakłady specjalne na zawodników (gole, punkty, faule, asysty, strzały lub jakiekolwiek inne statystyki) obejmują dogrywkę, ale nie obejmują rzutów karnych, chyba że zaznaczono inaczej.

Zakład na pierwszą bramkę - zawodnicy: Wszystkie zakłady na graczy, którzy nie uczestniczyli w grze lub weszli na boisko po strzeleniu pierwszej bramki zostaną unieważnione. Bramki samobójcze (według oficjalnych wyników) nie liczą się. Jeśli pierwsza bramka była samobójcza, a kursy na bramki samobójcze nie były oferowane jako opcja zdobycia pierwszej bramki, wtedy zakłady zostaną rozstrzygnięte jako przegrane. Jeśli pierwsza bramka została strzelona przez zawodnika, który nie został wymieniony wśród oferowanych opcji danego zakładu, wszystkie zakłady są uważane za przegrane. Dogrywka nie jest brana pod uwagę.

Zakład na najwyższy wynik w tercji: wszystkie 3 tercje muszą być zakończone aby zakłady były ważne. Dogrywka nie jest uwzględniana. Jeśli mecz zostaje przerwany, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że w momencie przerwania gry, w trzeciej tercji będzie już strzelona najwyższa ilość goli, co oznacza, iż zakład jest już rozstrzygnięty.

Zakład na zwycięzcę grupy lub konferencji: Jeżeli sezon zostaje z jakiegokolwiek powodu skrócony, rozstrzygnięcie zakładów następuje na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez oficjalną federację danej ligi hokeja na lodzie.

Zakłady na prawidłowy wynik: Jeżeli końcowy wynik gry jest inny niż opcje oferowane na tym rynku, wszystkie zakłady zostaną rozliczone jako przegrane. Zakłady są przyjmowane tylko w odniesieniu do regulaminowego czasu gry, z wyłączeniem dogrywki i rzutów karnych.

Zakłady Grand Salami: ten rodzaj zakładu stosuje się do całkowitej liczby goli zdobytych w trakcie danego dnia lub okresu. Jeżeli co najmniej jedna z gier, została przełożona lub przerwana, wówczas zakłady są nieważne, a stawki zwrócone. Liczą się jedynie mecze rozegrane w ciągu danego dnia lub okresu. Każda przełożona lub dodana do harmonogramu gra sprawia, że zakłady stają się nieważne, chyba że zakłady typu powyżej zostały już ustalone z wyłączeniem przełożonych gier.

Zakłady na żywo: Mecz musi zostać zakończony, aby zakłady były ważne. Jeśli mecz zostaje przerwany w jakimkolwiek momencie, wszystkie zakłady zostają unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały już definitywnie rozstrzygnięte w momencie przerwania meczu.

Judo

Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest określany zgodnie z listą oficjalnych wyników w czasie prezentacji na podium, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inny organ zarządzający wydarzeniem. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozstrzygnięcie. Head 2 Head (H2H): Zwycięzcą zakładu zostaje sportowiec, który zajął wyższą pozycję końcową na oficjalnej liście wyników, ogłoszonej po zakończeniu zawodów (rundy). Obaj uczestnicy muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne.

LACROSSE

Zwycięzca jest określony zgodnie z listą oficjalnych wyników dostarczoną przez organ zarządzający wydarzeniem. Jeśli zakład typu moneyline, powyżej/poniżej lub handicap zakończy się remisem, a żadne kursy przy danym rynku nie zostały na remis ustalone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

Mieszane sztuki walki

Wszystkie rynki zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej decyzji podjętej na ringu przez właściwy organ zarządzający niezwłocznie po zakończeniu walki, uwzględniając liczenie punktacji przez sędziów (możliwa korekta i weryfikacja punktów zapisanych w kartach sędziowskich). Wszelkie późniejsze poprawki w oficjalnym wyniku, wszelkie zmiany lub późniejsze dyskwalifikacje nie będą miały wpływu na rozliczenie zakładów.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu walka nie odbędzie się w pierwotnym terminie a nowa data nie jest późniejsza niż 28 dni od pierwotnie wyznaczonej, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeżeli nowa data zostanie wyznaczona na termin dłuższy niż 28 dni od daty pierwotnej, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

Jeśli wydarzenie zostanie przeniesione do innej lokalizacji, wszystkie zakłady są nadal ważne, chyba że walka toczy się w kraju innym niż kraj pierwotnej lokalizacji - w tym przypadku wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Jeżeli zawodnik nie wyjdzie po gongu, na początku kolejnej rundy (zawodnik wycofa się lub zostanie zdyskwalifikowany z jakichkolwiek powodów), walka zostanie uznana za zakończoną wraz z końcem poprzedniej rundy.

“Wygrana przed czasem” oznacza nokaut (KO), techniczny nokaut (TKO), dyskwalifikacja (DQ) lub poddanie (submission). “Wygrana na punkty” oznacza zwycięstwo decyzją sędziów po zakończeniu wszystkich rund walki (jednogłośna decyzja, niejednogłośna decyzja, decyzja większością głosów).

Jeśli zaplanowana (zakontraktowana) liczba rund zmieniła się, wszystkie zakłady na wynik walki są nadal aktualne, z zastrzeżeniem że zakłady typu powyżej/poniżej (na liczbę rund) zostaną unieważnione, a stawki zostaną zwrócone.

Zakład powyżej/poniżej – Liczba Rund dotyczy tylko zakończonych rund. W przypadku, gdy runda trwa 5 minut, połowa rundy to dokładnie 2 minuty i 30 sekund. Przykładowo zakład na powyżej 4,5 rundy będzie rozstrzygnięty jako zwycięski tylko jeżeli walka nie zakończy się wcześniej niż po dwóch minutach i trzydziestu jeden sekundach piątej rundy.

Jakakolwiek walka, która zakończyła się rezultatem „no contest” (walka uznana za nieodbytą) lub „brak decyzji” spowoduje, że wszystkie zakłady zostaną zwrócone.

Sporty motorowe

Klasyfikacja zarówno poszczególnych kierowców jak i poszczególnych zespołów jest określana przez oficjalne wyniki końcowe, opublikowane bezpośrednio po wyścigu lub zawodach. Dalsze dyskwalifikacje kierowców po ukończonych wyścigach lub późniejsze zmiany w klasyfikacji końcowej nie są brane pod uwagę.

Zakłady na kwalifikacje są rozstrzygane w oparciu o oficjalny czas uczestników osiągnięty podczas kwalifikacji, ogłoszony przez federacje lub organizację odpowiedzialną za dany wyścig.

Jeśli kierowca wycofa się z wyścigu przed sesją kwalifikacyjną, wszystkie zakłady na tego kierowcę zostaną anulowane a stawki zwrócone na konto graczy. Jeśli zawodnik wziął udział w sesji kwalifikacyjnej to w celu rozstrzygnięcia zakładu uznaje się, że dany zawodnik brał udział w zawodach i wszystkie zakłady z nim związane będą uznane za ważne.

Constructor championship: W przypadku dyskwalifikacji / wycofania jakiegokolwiek z zespołów, wszystkie zakłady dotyczące danego zespołu pozostają ważne. Jednakże, jeśli wycofanie lub dyskwalifikacja nastąpiła przed rozpoczęciem sezonu, wszystkie zakłady na ten zespół zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

Team Head 2 Head (H2H): Zakłady będą rozstrzygane w oparciu o najwyżej sklasyfikowanego kierowcę w oficjalnych wynikach FIA, po zakończeniu wyścigu. Jeżeli żaden z kierowców obydwu drużyn nie został sklasyfikowany, zwycięzcą H2H zostaje drużyna, której kierowca ukończył najwięcej okrążeń. Jeżeli żaden z kierowców obydwu drużyn nie został sklasyfikowany oraz najlepsi kierowcy obydwu drużyn ukończyli tę samą liczbę okrążeń, wszystkie zakłady zostaną unieważnione,a stawki zwrócone. Jeżeli przynajmniej jeden z kierowców wybranego zespołu uczestniczył w wyścigu, wszystkie zakłady na tej pozycji pozostają ważne. W przeciwnym wypadku zakłady zostaną uznane za nieważne a stawki zwrócone.

Driver Head 2 Head (H2H): Za zwycięzcę jest uważany kierowca, który ukończył wyścig na wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej. Jeżeli co najmniej jeden z dwóch kierowców nie pojawi się na starcie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeżeli obaj kierowcy nie ukończą wyścigu, to kierowca, który ukończył więcej okrążeń jest uważany za zwycięzcę. Jeżeli obaj kierowcy nie zostaną sklasyfikowani a mają taką samą liczbę ukończonych okrążeń, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli tylko jednemu z zawodników nie uda się ukończyć wyścigu, to kierowca, który zostanie sklasyfikowany (ukończy wyścig) uważany jest za zwycięzcę H2H. Jeżeli kierowca ukończy więcej okrążeń, ale zostanie zdyskwalifikowany podczas wyścigu, zwycięzca H2H jest każdy inny kierowca, który nie zostanie zdyskwalifikowany podczas wyścigu (jeżeli ukończy co najmniej jedno okrążenie w wyścigu). Jeżeli obaj kierowcy zostaną zdyskwalifikowani podczas wyścigu, wtedy zakłady będą unieważnione.

Kombinacja norweska

Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji na podium.

Jeżeli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że federacja zarządzająca (FIS, IBU lub inny oficjalny organ zarządzający) potwierdzi wyniki przerwanego wydarzenia jako “oficjalne wyniki” imprezy i wydarzenie nie będzie kontynuowane w tej samej lokalizacji w ciągu najbliższych 30 godzin. Jeżeli wydarzenie zostanie przeniesione do innej lokalizacji, zakłady zostaną unieważnione.

Head 2 Head (H2H): obaj uczestnicy zakładu muszą rozpocząć co najmniej jedną konkurencję, aby zakłady były ważne (konkurs skoków narciarskich lub bieg narciarski). W zakładach H2H, uczestnik, który zajmuje wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji jest uważany za zwycięzcę. Jeśli zawodnik (lub kraj) zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy zawodów z jakiegokolwiek powodu, to drugi zawodnik (lub kraj) jest uważany za zwycięzcę. Zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników opublikowanych przez organ zarządzający, bezpośrednio po zawodach. Późniejsze zmiany w wynikach wydarzenia związane z dyskwalifikacją zawodników po zawodach, nie będą miały wpływu na pierwotne rozstrzygnięcie.

Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zagrana selekcja lub zawodnik nie wystartuje w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tę selekcję/zawodnika zostaną rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za zawodników, którzy nie wystartowali.

PESÄPALLO

Wszystkie zakłady są rozstrzygane zgodnie z oficjalnymi wynikami ogłoszonymi przez federację zarządzającą wydarzeniem. Zakłady na Zwycięzcę meczu (3-way) i Total Runs w grze, są liczone po regulaminowym czasie gry (dwie części - cztery inningi każda). Zakłady nie uwzględniają ewentualnego dodatkowego inninga lub konkursu uderzeń, o ile nie zaznaczono inaczej. Jeżeli mecz zostanie przerwany i nie będzie wznowiony w ciągu 30 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały już definitywnie rozstrzygnięte.

Pięciobój

Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest określany zgodnie z listą oficjalnych wyników w czasie prezentacji na podium, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inny organ zarządzający wydarzeniem. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu nierozstrzygnięcie. Head 2 Head (H2H): Zakłady zostaną rozliczone na sportowca, który został sklasyfikowany na wyższej pozycji końcowej, ogłoszonej po zakończeniu zawodów (rundy). Obaj uczestnicy muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne.

Bilard

Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników dostarczonych przez organ zarządzający danego wydarzenia.

Jeśli mecz się rozpoczął, ale nie został zakończony, zawodnik awansujący do następnej rundy (lub zawodnik, któremu przyznano wygraną) będzie, na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu, uznawany zwycięzcą.

Zakłady powyżej/poniżej: jeśli mecz zostanie przerwany przed jego zakończeniem wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych już definitywnie rozstrzygniętych.

Zakłady na prawidłowy wynik: Zakład dotyczy wytypowania prawidłowego końcowego wyniku we frejmach.

Wioślarstwo

Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest określany zgodnie z listą oficjalnych wyników w czasie prezentacji na podium, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inny organ zarządzający wydarzeniem. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozstrzygnięcie. Head 2 Head (H2H): Zakłady zostaną rozliczone na sportowca, który został sklasyfikowany na wyższej pozycji końcowej, ogłoszonej po zakończeniu zawodów (rundy). Obaj uczestnicy muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne.

RUGBY LEAGUE / RUGBY UNION

Wszystkie zakłady są rozstrzygane zgodnie z wynikiem ustalonym tylko w regulaminowym czasie gry (80 minut plus czas dodatkowy), jeśli nie zaznaczono inaczej.

Jeżeli zakłady typu moneyline, powyżej/poniżej lub handicap zakończą się remisem (łącznie z dogrywką) i żadne kursy nie zostały przewidziane na możliwości remisu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

Jeśli mecz zostanie odwołany lub przełożony o więcej niż 15 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Wyjątek: Jeśli mecz został przełożony, a nowa data i godzina meczu zostaną niezwłocznie podane i zgodnie z nowym terminem mecz zostanie rozegrany podczas tego samego tygodnia rozgrywek, wszystkie zakłady na ten mecz pozostaną ważne.

Jeśli mecz się rozpoczął i został przerwany na dłużej niż 30 godzin, wszystkie zakłady na mecz zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały definitywnie rozstrzygnięte przed przerwaniem meczu (np zwycięzca pierwszej połowy itp).

Zdobywca pierwszego gola: Wszystkie zakłady na graczy, którzy nie uczestniczyli w grze lub weszli na boisko już po zdobyciu pierwszego gola zostaną unieważnione. Gole samobójcze (według oficjalnych wyników) nie są uwzględniane, jeśli pierwszy gol był samobójczy i kursy na gole samobójcze nie były oferowane przy rynku First to Score, wówczas zakłady zostaną rozliczone jako przegrane. Jeśli pierwszy gol został strzelony przez zawodnika, który nie został wymieniony wśród oferowanych opcji danego zakładu, wszystkie zakłady na tę pozycje będą uważane za przegrane. Dogrywka nie jest brana pod uwagę.

Zakłady na prawidłowy wynik: Jeżeli końcowy wynik meczu nie był opcją oferowaną przy danym zakładzie to wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte jako przegrane.

Zakłady są przyjmowane tylko w odniesieniu do regulaminowego czasu gry, z wyłączeniem wyniku dogrywki, o ile nie zaznaczono inaczej.

Żeglrstwo

Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest określany zgodnie z listą oficjalnych wyników w czasie prezentacji na podium, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inny organ zarządzający wydarzeniem. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozstrzygnięcie. Head 2 Head (H2H): Zakłady zostaną rozliczone na sportowca, który został sklasyfikowany na wyższej pozycji końcowej, ogłoszonej po zakończeniu zawodów (rundy). Obaj uczestnicy muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne.

Strzelectwo

Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest określany zgodnie z listą oficjalnych wyników w czasie prezentacji na podium, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inny organ zarządzający wydarzeniem. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozstrzygnięcie. Head 2 Head (H2H): Zakłady zostaną rozliczone na sportowca, który został sklasyfikowany na wyższej pozycji końcowej, ogłoszonej po zakończeniu zawodów (rundy). Obaj uczestnicy muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne.

Skoki narciarskie

Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji ogłoszonej w czasie prezentacji na podium.

Jeżeli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że federacja zarządzająca (FIS, IBU lub inny oficjalny organ zarządzający) potwierdzi wyniki przerwanego wydarzenia jako “oficjalne wyniki” imprezy i wydarzenie nie będzie kontynuowane w tej samej lokalizacji w ciągu najbliższych 30 godzin. Jeżeli wydarzenie zostanie przeniesione do innej lokalizacji, zakłady zostaną unieważnione.

Jeżeli zawody zostaną skrócone z powodu złych warunków pogodowych, wszystkie zakłady pozostają ważne i zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnych wyników zawodów (na przykład jeśli pierwsza seria została zakończona a jej wynik został uznany za oficjalny wynik decyzją organu zarządzającego konkursem).

Head 2 Head (H2H): obaj uczestnicy zakładu muszą wystartować w imprezie aby zakłady były ważne. W Skokach Narciarskich obaj skoczkowie muszą zakwalifikować się do zawodów głównych i wystartować przynajmniej w pierwszej serii. W zakładach H2H, skoczek, który zajmuje wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zawodów jest uważany za zwycięzcę. Jeśli skoczek (lub kraj - w konkursie drużynowym) zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy konkursu z jakiegokolwiek powodu, wtedy drugi skoczek (lub kraj) jest uważany za zwycięzcę. Zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji opublikowanej przez federację zarządzającą bezpośrednio po konkursie. Dalsze zmiany w klasyfikacji imprezy związane z dyskwalifikacjami skoczków po zawodach nie będą miały wpływu na pierwotne rozstrzygnięcie zakładów.

Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zagrana selekcja lub zawodnik nie wystartuje w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tę selekcję/zawodnika zostaną rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

Snooker

Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników dostarczonych przez organ zarządzający danego wydarzenia.

Jeśli mecz się rozpoczął (co najmniej jeden frejm zakończony) ale nie został zakończony w ciągu 15 godzin, zawodnik awansujący do następnej rundy (lub zawodnik, któremu przyznano wygraną) będzie, na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu, uznawany zwycięzcą.

Zakłady powyżej/poniżej (na frejma): wszystkie frejmy niezbędne do wyłonienia zwycięzcy muszą zostać ukończone aby zakłady pozostały ważne. Jeżeli mecz zostanie przerwany przed jego zakończeniem (wszystkie wymagane frejmy zostaną rozegrane) i imiennym określeniem zwycięzcy meczu, wówczas wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych już rozstrzygniętych.

Zakłady na prawidłowy wynik: Zakład dotyczy prawidło wytypowanego końcowego wyniku we frejmach.

Zwycięzca frejma: zakład dotyczy zwycięzcy określonego frejma, który musi zostać ukończony aby zakłady pozostały ważne.

Snowboard

Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji na podium.

Jeżeli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że federacja zarządzająca (FIS, ISU, MKOl lub inny oficjalny organ zarządzający) potwierdzi wyniki przerwanego wydarzenia jako “oficjalne wyniki” imprezy i wydarzenie nie będzie kontynuowane w tej samej lokalizacji w ciągu najbliższych 30 godzin. Jeżeli wydarzenie zostanie przeniesione do innej lokalizacji, zakłady zostaną unieważnione.

Head 2 Head (H2H): obaj uczestnicy zakładu muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne. W zakładach H2H, uczestnik, który zajmuje wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji jest uważany za zwycięzcę. Jeśli zawodnik (lub kraj) zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy wyścigu z jakiegokolwiek powodu, to drugi zawodnik (lub kraj) jest uważany za zwycięzcę. Zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników opublikowanych przez organ zarządzający, bezpośrednio po zawodach. Późniejsze zmiany w wynikach wydarzenia związane z dyskwalifikacją zawodników po zawodach, nie będą miały wpływu na pierwotne rozstrzygnięcie.

Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zagrana selekcja lub zawodnik nie wystartuje w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tę selekcję/zawodnika zostaną rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

Łyżwiarstwo szybkie

Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji na podium.

Jeżeli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że federacja zarządzająca (FIS, ISU, MKOl lub inny oficjalny organ zarządzający) potwierdzi wyniki przerwanego wydarzenia jako “oficjalne wyniki” imprezy i wydarzenie nie będzie kontynuowane w tej samej lokalizacji w ciągu najbliższych 30 godzin. Jeżeli wydarzenie zostanie przeniesione do innej lokalizacji, zakłady zostaną unieważnione.

Head 2 Head (H2H): obaj uczestnicy zakładu muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne. W zakładach H2H, uczestnik, który zajmuje wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji jest uważany za zwycięzcę. Jeśli zawodnik (lub kraj) zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy wyścigu z jakiegokolwiek powodu, to drugi zawodnik (lub kraj) jest uważany za zwycięzcę. Zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników opublikowanych przez organ zarządzający, bezpośrednio po zawodach. Późniejsze zmiany w wynikach wydarzenia związane z dyskwalifikacją zawodników po zawodach, nie będą miały wpływu na pierwotne rozstrzygnięcie.

Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zagrana selekcja lub zawodnik nie wystartuje w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tę selekcję/zawodnika zostaną rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

Żużel

Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji na podium (konkursy indywidualne i zawody pomiędzy krajami) lub po zakończeniu końcowego biegu w meczu (mecze ligowe).

Jeśli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone z jakiegokolwiek powodu (zła pogoda, deszcz, zły stan toru, itp) wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że oficjalna federacja zarządzająca imprezą (FIM, SEC, PZM lub inny oficjalny organ zarządzający) potwierdzi wyniki przerwanego wydarzenia jako “oficjalne wyniki” imprezy i wydarzenie nie będzie kontynuowane w tej samej lokalizacji w ciągu najbliższych 30 godzin. Wynik przerwanej lub niedokończonej gry, będzie traktowany jako ważny (z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych zakładów) jeśli aktualny wynik w momencie przerwania meczu zostanie uznany za oficjalny przez organ zarządzający ligą lub wydarzeniem, bez względu na ilość ukończonych biegów. W tym przypadku wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników. Dotyczy to również handicapów, zakładów powyżej/poniżej i zakładów na żużlowców (Riders Specials), o ile spełnione zostaną opisane w dalszej części wymagania. Jeżeli zostanie wyznaczona nowa data dla przerwanego spotkania - wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Riders Head 2 Head (H2H) - Ogólne Zasady (stosowane do wszystkich rodzajów zakładów Riders H2H): obaj zawodnicy muszą wystartować w minimum trzech biegach, aby zakłady były ważne. Jeżeli zawodnik został wykluczony z biegu z powodu naruszenia taśmy na linii startu (dotknięcie taśmy) uważa się, na potrzeby zakładu, że zawodnik uczestniczył w tym konkretnym biegu. Punkty bonusowe i punkty zdobyte przez Jokera nigdy nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu zakładów. Jeżeli zawodnik wygrał bieg jako joker to tylko 3 punkty (a nie 6) zostaną dodane do jego indywidualnej punktacji.

Riders H2H (Zawody indywidualne: Grand Prix, Mistrzostwa Europy, krajowe zawody indywidualne, itd.): obaj zawodnicy muszą wystartować w minimum trzech biegach, aby zakłady były ważne. Zawodnik, który zajmuje wyższe miejsce w końcowym ogłoszeniu wyników jest uważany za zwycięzcę (niezależnie od ilości punktów zgromadzonych przez zawodników w wydarzeniu). Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej listy wyników opublikowanej bezpośrednio po zawodach przez organ zarządzający wydarzeniem. Późniejsze zmiany w wynikach imprezy związane z dyskwalifikacją zawodników po zawodach, nie będą miały wpływu na pierwotne rozliczenie. W przypadku takiej samej ilości punktów osiągniętych przez żużlowców z zakładu H2H, do rozstrzygnięcia zwycięzcy zakładu będą zastosowane oficjalne przepisy federacji organizującej zawody (FIM, SEC, itd.). Na przykład w Grand Prix wyższe miejsce zostanie dane zawodnikowi z największą liczbę 1, 2, 3 i 4 miejsc.

Riders H2H (Ligi krajowe): Obaj zawodnicy muszą wystartować w minimum trzech biegach, aby zakłady były ważne. Zawodnik, który zgromadził więcej punktów w grze będzie uznawany za zwycięzcę. Punkty bonusowe i punkty zdobyte przez Jokera nie są uwzględniane. Wszystkie 15 biegów w zawodach jest branych pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładów (wliczając biegi nominowane). Jeżeli dwóch wskazanych zawodników zakończyło zawody z tą samą ilością punktów, liczy się tylko pierwszych 5 biegów każdego z żużlowców dla rozstrzygnięcia zakładu. Jeśli wynik nadal nie może być rozstrzygnięty (ta sama ilość punktów w pierwszych 5 biegach każdego zawodnika) - zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

Zwycięzca biegu: W zakładach na zwycięzce danego biegu w którym żużlowcy zostali imiennie oznaczeni, wszyscy oznaczeni żużlowcy muszą wystartować w tym biegu aby zakłady uznać za ważne.

Zakłady powyżej / poniżej: Jeśli zawodnik nie bierze udziału w co najmniej trzech biegach, wszystkie zakłady zostają unieważnione. Punkty zdobyte przez Jokera i punkty bonusowe nie są uwzględniane (liczone są jako pojedyncze punkty dla celów rozstrzygnięcia). W przypadku zawodów indywidualnych (Grand Prix, Mistrzostwa Europy itp), rozstrzygnięcie będzie oparte o punkty zgromadzone tylko w głównej rundzie (20 biegów), z wyłączeniem biegu półfinałowego i finałowego.

Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zagrana selekcja lub zawodnik nie wystartuje w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tę selekcję/zawodnika zostaną rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

Pływanie

Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w momencie zakończenia zdarzenia. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów. Wszelkie dyskwalifikacja z powodu falstartu będą traktowane jako udział w wyścigu. Head 2 Head (H2H): Zakłady będą rozliczane na zawodnika z lepszym wynikiem końcowym w czasie zakończenia wydarzenia (wyścigu). Obaj zawodnicy muszą wystartować w wyścigu, aby zakłady były ważne.

Tenis stołowy

Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnych wyników dostarczonych przez organ zarządzający danego zdarzenia. Jeżeli mecz się rozpoczął, ale nie został ukończony z jakiegokolwiek powodu (krecz, kontuzja lub dyskwalifikacja) to wszystkie zakłady na ten mecz zostaną unieważnione z wyjątkiem tych, które zostały bezwarunkowo rozstrzygnięte przed przerwaniem wydarzenia. Jeżeli wskazany gracz nie rozpocznie swojego meczu w grze pojedynczej lub podwójnej (zastąpiony przez innego gracza) wszystkie zakłady związane z tym konkretnym meczem zostaną unieważnione. Jednakże rezygnacja lub zmiana określonego gracza nie wpływa na zakłady postawione na drużynę (przeciwko drugiej drużynie). Zmiany zawodników w czasie gry lub zmiany w wyjściowym składzie drużyn nie mają wpływu na zakłady postawione na zawody drużynowe. Zwycięzca seta: dany set musi zostać zakończony, aby zakłady były ważne.

Tenis

Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnych wyników dostarczonych przez organ zarządzający danego wydarzenia.

Jeśli mecz się rozpoczął, ale nie został ukończony z jakiegokolwiek powodu (krecz, kontuzja lub dyskwalifikacja), wtedy wszystkie zakłady na ten mecz są unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały bezwarunkowo rozstrzygnięte przed przerwaniem wydarzenia. (Zwycięzca pierwszego seta, liczba gemów w pierwszym secie itd.).

Opóźnienia: Jeśli mecz tenisowy jest opóźniony (opóźnienie rozpoczęcia meczu, przerwy w trakcie gry) z jakichkolwiek powodów (zła pogoda, silny wiatr, deszcz itp), wszystkie zakłady pozostają ważne, pomimo długości przerw, jeżeli tylko gra zostanie ukończona podczas trwania turnieju.

W przypadku zmiany formuły meczu (najlepszy w trzech setach lub najlepszy w pięciu setach) wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawka zwrócona. W przypadku zmiany miejsca gry (na zewnątrz / wewnątrz) lub nawierzchni kortu wszystkie zakłady pozostają ważne.

Jeżeli wskazany gracz nie rozpocznie swojego meczu w grze pojedynczej lub podwójnej (zastąpiony przez innego gracza) wszystkie zakłady związane z tym konkretnym meczem zostaną unieważnione. Jednak rezygnacja lub zmiana określonego gracza nie wpływa na zakłady postawione na drużynę (przeciwko drugiej drużynie). Zmiany zawodników w czasie gry lub zmiany w wyjściowym składzie drużyn nie mają wpływu na zakłady postawione na zawody drużynowe..

Handicapy i zakłady powyżej/poniżej z zasady odnoszą się do gemów. Niektóre z handicapów i zakładów powyżej/poniżej mogą odnosić się także do setów. W takim wypadku odpowiedni opis będzie dodany przy nazwie rynku.

Dla wszystkich zakładów powyżej/poniżej (liczba rozegranych gemów) lub handicapów, “Tie-break” jest liczony jako jeden gem na potrzeby zakładu. Wyjątkiem jest mistrzowski tie-break grany aby wyłonić zwycięzcę, zamiast finałowego seta (rozstrzygający set w rozgrywkach deblowych za wyjątkiem turniejów wielkoszlemowych oraz rozgrywek Davis Cup i Fed Cup), który jest liczony jako set na potrzeby zakładu.

Handicaps: jeżeli gra nie została ukończona z jakiegokolwiek powodu, wszystkie handicapy zostaną unieważnione, z wyjątkiem już definitywnie rozstrzygniętych (dotyczących zakończonych setów).

Zakłady powyżej/poniżej: jeżeli mecz tenisowy został przerwany przed osiągnięciem odpowiedniej liczby gemów, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem już definitywnie rozstrzygniętych (dotyczących zakończonych setów).

Zakład na sety (zwycięzcę seta, wszystkich gemów w secie, handicapy itd): dany set musi zostać zakończony, aby zakłady były ważne. Jeśli set nie został ukończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem już definitywnie rozstrzygniętych (zakłady powyżej/poniżej).

Zakład na sety (prawidłowy wynik): cała gra musi być zakończona, aby zakłady były ważne (najlepszy w trzech setach lub najlepszy w pięciu setach ), w przeciwnym razie wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Specjalne zakłady, Zakłady na tenisistów (suma asów serwisowych, podwójne błędy itp): Jeśli mecz nie został zakończony, wszystkie specjalne zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych już definitywnie rozstrzygniętych.

Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu wybrana selekcja lub gracz nie wystąpi w turnieju (wycofanie, krecz), wtedy wszystkie zakłady na tę selekcję pozostają ważne. Brak zwrotów za graczy którzy nie wystąpili w turnieju.

Kłusaki

Zwycięzca jest określany przez listę oficjalnych wyników opublikowanych po zakończeniu zdarzenia. Stosowana jest reguła dead heat. Head 2 Head (H2H): Oba konie muszą wziąć udział w wyścigu, aby zakłady były ważne. Koń z szybszym czasem (lub koń umieszczony wyżej na liście wyników) jest uważany za zwycięzcę. Stawki zostaną zwrócone, jeśli jeden lub oba konie w H2H nie rozpoczną rywalizacji, jeśli wyścig zostanie przerwany lub jeśli oba konie nie ukończą wyścigu (nie uzyskają oficjalnego czasu w wyścigu). Jeśli jeden z koni zostanie zdyskwalifikowany a drugi koń uzyska oficjalny czas (lub ukończy wyścig), drugi koń będzie uważany za zwycięzcę.

Siatkówka

Wszystkie zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalnymi wynikami federacji odpowiedzialnej za organizację danego zdarzenia (FIVB, CEV, NORCECA, PZS itd.).

Jeśli mecz zostanie odwołany lub przełożony na dłużej niż 30 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli mecz rozpoczął się ale został przerwany na ponad 30 godzin, wszystkie zakłady na mecz zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały definitywnie rozstrzygnięte przed przerwaniem meczu (na przykład zwycięzca pierwszego seta, suma wszystkich punktów pierwszego seta, wynik po pierwszym i drugim secie itd.).

Wszystkie zakłady w siatkówce odnoszą się do formuły “Best of 5” (wygrany w pięciu setach), chyba że podano inaczej. Jeśli formuła gry zostanie zmieniona, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

Jeżeli zakład typu handicap lub zakład typu powyżej/poniżej zakończy się remisem (pozostanie nierozstrzygnięty) a opcja remisu nie była dostępna przy danym zakładzie, to wszystkie zakłady na te rynki zostaną anulowane, a stawki zwrócone.

Jeśli Złoty Set rozgrywany jest, aby wyłonić zwycięzcę serii w przypadku remisu z dwóch gier (Europejskie puchary na przykład), to nie jest on brany pod uwagę podczas rozliczania zakładu. Wyjątkiem są typy zakładów: która drużyna awansuje? lub zakłady, w opisie których Złoty Set był wyraźnie uwzględniony.

Zakład na sety (prawidłowy wynik) - wszystkie sety muszą być ukończone by zakłady były ważne.

Piłka wodna

Wszystkie zakłady są rozliczane w oparciu o regulaminowy czas gry, chyba że zaznaczono inaczej. Wyjątkiem są zakłady na drużynę grającą o awans lub zakład typu moneyline (zwycięzca dwudrogowo), który uwzględnia dogrywki i rzuty karne. Jeśli mecz zostanie odwołany lub przełożony na dłużej niż 30 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli mecz rozpoczął się ale został przerwany na ponad 30 godzin, wszystkie zakłady na mecz zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały definitywnie rozstrzygnięte przed przerwaniem meczu. Zakłady na kwarty i połowy: Tylko bramki w poszczególnym okresie gry są liczone. O ile nie podano inaczej, dogrywka nie jest wliczona do rozstrzygnięcia wyniku czwartej kwarty.

Yachting

Outright (zwycięzca): Zwycięzca jest określone zgodnie z listą oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady. Head 2 Head (H2H): Zakłady te zostaną rozliczone na uczestnika z lepszym wynikiem końcowym w momencie zakończenia wydarzenia (rundy). Obaj uczestnicy muszą rozpocząć wydarzenie, aby zakłady były ważne.

Rozrywka

Zabronione są zakłady na wydarzenia, w które klient jest zaangażowanych w jakikolwiek sposób (jako uczestnik, organizator lub w inny sposób związany ze zdarzeniem). To samo dotyczy zakładów na wydarzenia, których wynik był już wcześniej znany.Nie są refundowane zakłady na uczestników, którzy nie wystartowali.

Sporty Wirtualne

Wirtualne sporty inspirowane są przez prawdziwe sporty i przedstawiają komputerowo, losowo generowane wyniki, przetwarzane w wizualny obraz. Wyniki generowane w przypadku sportów wirtualnych oparte są na statystykach zespołów/graczy oraz liczbach wybranych przez generator liczb losowych (RNG) (algorytm komputerowy).

Sporty Wirtualne to ogólna nazwa dotycząca wszystkich sportów, wydarzeń lub rynków oferowanych w kategorii Sporty Wirtualne.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie rynki zakładów oferowane w ramach sportów wirtualnych mają te same zasady rozliczania co równoważne rynki zakładów w prawdziwym sporcie.

Oferta wirtualnych dyscyplin sportowych podzielona jest na dwie główne grupy - zaplanowane wirtualne sporty (np. wirtualny tenis, wirtualna piłka nożna, wirtualne wyścigi itp.) oraz wirtualne sporty na żądanie (wyścigi instant).

Wirtualny tenis:

Wirtualny tenis to aplikacja, która umożliwia zawieranie zakładów sportowych w ramach wirtualnych meczów tenisowych pomiędzy wirtualnymi tenisistami. Wynik każdego punktu w każdej rozgrywce generowany jest przez generator liczb losowych, stosując proporcjonalne zmiany do wymienionych kursów. Kursy dla każdego rynku są przyznawane po zastosowaniu względnych wartości przypisanych każdemu wirtualnemu graczowi, w zależności od konkretnego etapu meczu.

Generator liczb losowych (RNG)

RNG był niezależnie testowany oraz został zweryfikowany przez akredytowanego dostawcę testów.

Częstotliwość

Mecze są rozgrywane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i gracze mogą zagrać w dowolnym momencie. Zaleca się jednak, aby ograniczyć czas gry i zawsze grać w sposób odpowiedzialny.

Określanie zwrotu dla gracza (RTP)

Dla wszystkich zakładów oferowanych w sportach wirtualnych (w tym przypadku w wirtualnym tenisie), gracz widzi wszystkie oferowane rynki oraz ich kursy. Pozwala to na obliczenie RTP dla konkretnego rynku.

Zakład z dwoma możliwymi wynikami

Aby ustalić RTP pojedynczego zakładu z dwoma selekcjami, należy podzielić liczbę 100 przez każdy z oferowanych kursów. Następnie należy dodać uzyskane z dzielenia liczby. W kolejnym kroku należy podzielić liczbę 100 przez uzyskaną w pierwszym kroku sumę oraz pomnożyć przez 100 w celu uzyskania wyniku procentowego. Daje to ogólny RTP pokazany w prawym dolnym rogu poniższej tabeli.

Na przykład, jeśli zakład ma dwie selekcje z poniższym kursem dziesiętnym, wówczas RTP obliczamy w następujący sposób:

Kurs 1 1.65 100/1.65 60,61
Kurs 2 2.10 100/2.10 47,62
Suma 108,03
(100/108,03) x 100= %92,57

Zakład z wieloma selekcjami

Zasada wyznaczenia RTP jest taka sama. Aby ustalić RTP pojedynczego zakładu z wieloma selekcjami, należy podzielić liczbę 100 przez każdy z oferowanych kursów. Następnie należy dodać uzyskane z dzielenia liczby. W kolejnym kroku należy podzielić liczbę 100 przez uzyskaną w pierwszym kroku sumę oraz pomnożyć przez 100 w celu uzyskania wyniku procentowego. Daje to ogólny RTP pokazany w prawym dolnym rogu poniższej tabeli.
Na przykład, jeśli zakład ma sześć selekcji z poniższym kursem dziesiętnym, wówczas RTP obliczamy w następujący sposób:

Wynik 1 6:4 8 100/8 12,50
Wynik 2 7:5 6 100/6 16,67
Wynik 3 7:6 3,3 100/3,3 30,30
Wynik 4 4:6 4,5 100/4,5 22,22
Wynik 5 5:7 6 100/6 16,67
Wynik 6 6:7 9 100/9 11,11
suma 109,47
(100/109,47) x 100= %91,35

Minimalna stawka i maksymalna wygrana

Zakłady na wydarzenia w ramach tenisa wirtualnego mają pewne ograniczenia: mamy różne minimalne i maksymalne limity zakładów, które mogą być zastosowane. Ograniczenia są dynamiczne i różnią się w zależności od typu zakładu, mają zastosowanie głównie dlatego, aby zapobiec zawieraniu zakładów, które mogą być problematyczne pod względem ich wypłaty. Limity wygranych stosuje się po to, aby zagwarantować wypłacalność wygranych zakładów. Jeśli kwota możliwej wygranej będzie wyższa od limitu, gracz zostanie poproszony o zmianę stawki przed przyjęciem zakładu.

Kursy
Gracz może ustawić format wyświetlania kursów indywidualnie (ułamkowe/dziesiętne). Wybór formatu kursów nie wpływa w żaden sposób na możliwe wygrane - są to jedyne różne systemy służące do obliczania lub porównywania potencjalnego zwrotu. Domyślnym systemem jest system dziesiętny, gdzie stawka jest pomnożona przez ułamek dziesiętny w celu obliczenia możliwej wygranej.

Nawigacja podstawowa
Każdy mecz ma własny strumień transmisji i opcje zakładów. Zakładki w prawym górnym rogu pozwalają na wybór pomiędzy aktualnie trwającymi meczami. Poniżej transmisji znajdują się następujące opcje: nazwy zawodników i wynik meczu. Kliknięcie na nazwę zawodnika umożliwi dostęp do szczegółowych informacji na temat zawodnika i jego historii. Ponowne kliknięcie ukryje dodatkowe informacje.

Obstawianie zakładu: po wybraniu meczu dostępne są wszystkie rodzaje zakładów oferowanego w danym meczu (istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich zakładów lub ograniczenia listy zakładów do tych dotyczących jedynie meczu w pełnym wymiarze, setów lub gemów). Każda opcja zakładu może zostać rozwinięta lub zwinięta, celem poznania odpowiednich kursów dla danego zakładu. Klikając na kurs zakładu, zostanie otwarty interfejs kuponu, w którym można ręcznie określić dokładną stawkę zakładu lub wybrać stawkę spośród listy predefiniowanej. Kliknięcie “Postaw zakład” spowoduje zawarcie zakładu i zapisanie go w sekcji “Moje zakłady”.

Należy pamiętać, że kursy oferowanych rynków są aktualizowane na bieżąco i są konsekwencją wyników z poprzednio rozegranych punktów.

W zakładce “Moje zakłady” można przeglądać swoje zawarte zakłady oraz ich wyniki, w tym wygrane, przegrane i zwroty - dzięki czemu zawsze można sprawdzić jak został rozstrzygnięty każdy z zawartych zakładów.

Objaśnienie zakładów
Oferujemy szeroki wybór opcji zakładów, dzięki tej sekcji możesz zaznajomić się z najważniejszymi z nich. Poniżej zostały omówione główne rodzaje oferowanych zakładów.

Zakłady z dwoma możliwymi wynikami (Dwudrogowy):
Zdobywca kolejnego punktu
Ten typ zakładu to prosta opcja obstawiania dwóch selekcji - zwycięzcą kolejnego punktu będzie zawodnik 1 albo zawodnik 2. Jeśli wskazany zawodnik wygra kolejny rozgrywany punkt, wówczas zakład będzie wygrany i wypłacony, jeśli nie - zakład będzie przegrany.

Liczba punktów
W tym zakładzie gracz decyduje, czy wybrany gem zakończy się powyżej lub poniżej określonej liczby punktów, przy czym liczba ta jest na ogół liczbą “połówkową” (np. 4,5), aby uniknąć niejednoznaczności i wyeliminować opcję “remisową”. Tak więc zakłady “poniżej 7,5” wygrywa, jeśli wynik w danym gemie to 7 punktów lub mniej - co oznacza, iż w przypadku rozegrania ​​8 punktów (lub więcej) w gemie, zakład jest przegrany, a sam wynik 7,5 punktów nie jest możliwy.

Zwycięzca Gem / Set / Mecz
Ten typ zakładu to prosta opcja obstawiania zakładu na zwycięstwo danego zawodnika w bieżącym gemie/ secie lub meczu. Jeśli wskazany zawodnik wygra dany gem / set / mecz, zakład wygrywa, jeśli wygra zawodnik drugi wówczas zakład będzie przegrany.

Równowaga w gemie
Ten zakład jest prostą opcją obstawiania, w której gracz wskazuje czy ​​we wskazanym gemie dojdzie / nie dojdzie do równowagi i gem zostanie rozstrzygnięty poprzez wygranie “przewagi”. Jeśli wskazana została opcja “Tak” (dojdzie do równowagi w gemie) - wówczas zakład będzie wygrany jedynie wtedy, gdy zawodnicy rozstrzygną gema grając na przewagi.

Zakłady z wieloma selekcjami

Dokładny wynik

Ta opcja obstawiania umożliwia wybranie konkretnego wyniku danego gema / seta / meczu (przykładowo set zakończy się wynikiem 6:4 dla zawodnika nr 1). Jeśli wskazany wynik jest poprawny, zakład jest wygrany, w przeciwnym razie zakład jest przegrany.

Rozliczenie zakładu
Istnieją 3 główne kategorie zakładów w tenisie wirtualnym: zakłady na gem, zakłady na set i zakłady na mecz. Każda kategoria zostanie rozliczona dopiero po zakończeniu danej partii (etapu) meczu. Czyli rozliczenie zwycięzcy gema nastąpi po zakończeniu gema, rozliczenie zwycięzcy seta nastąpi po zakończeniu seta, rozliczenie zwycięzcy meczu nastąpi po zakończeniu całego meczu.

Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach niektóre zakłady mogą być rozstrzygnięte przed zakończeniem danego etapu meczu (np zakład na Powyżej 8,5 gemów w danym secie przy wyniku 4:4 w secie, gdyż już wtedy wiadomo, że minimalna ilość gemów w secie to 10), mimo wszystko nadal obowiązuje wspomniana zasada, iż zakład dotyczący danego etapu meczu zostanie rozliczony dopiero po jego zakończeniu. We wspomnianym przypadku, zakład na powyżej 8,5 gemów w secie zostanie rozliczony i wypłacony dopiero po zakończeniu danego seta. Podobna sytuacja może dotyczyć zakładów odnoszących się do wygranej “na przewagi” oraz zakładów na sumę punktów w gemie, które zostaną rozliczone wyłącznie po zakończeniu rozgrywanego gema, a niekoniecznie w momencie, gdy już wiadomo, że zakład jest wygrany/przegrany.

Wyścigi wirtualne:


Zakłady na wyścigi wirtualne są prezentowane w podobny sposób jak w przypadku prawdziwych wyścigów. Jednak w przeciwieństwie do rzeczywistego zdarzenia, wyniki są określane przez generator liczb losowych (RNG) z zastosowaniem zmiennych współczynników proporcjonalnie do podanych kursów.

Minimalna stawka i maksymalna wygrana
Zakłady na wydarzenia w ramach wyścigów wirtualnych mają pewne ograniczenia: mamy różne minimalne i maksymalne limity zakładów, które mogą być zastosowane. Ograniczenia są dynamiczne i różnią się w zależności od typu zakładu, mają zastosowanie głównie dlatego, aby zapobiec zawieraniu zakładów, które mogą być problematyczne pod względem ich wypłaty. Limity wygranych stosuje się po to, aby zagwarantować wypłacalność wygranych zakładów. Jeśli kwota możliwej wygranej będzie wyższa od limitu, gracz zostanie poproszony o zmianę stawki przed przyjęciem zakładu.

Kursy
Gracz może ustawić format wyświetlania kursów indywidualnie (ułamkowe/dziesiętne). Wybór formatu kursów nie wpływa w żaden sposób na możliwe wygrane - są to jedyne różne systemy służące do obliczania lub porównywania potencjalnego zwrotu. Domyślnym systemem jest system dziesiętny, gdzie stawka jest pomnożona przez ułamek dziesiętny w celu obliczenia możliwej wygranej.

Nawigacja podstawowa
Każdy wyścig ma własny strumień transmisji i oraz listę dostępnych opcji zakładów. Zakładka widoczna w górnej części prezentuje czas do rozpoczęcia kolejnych wyścigów oraz pozwala na przełączanie się pomiędzy rodzajami oferowanych wyścigów.

Poniżej transmisji znajdują się następujące opcje: wybór wyścigu, który chcemy obstawić: domyślnie widocznych jest 6 kolejnych wyścigów, z opcją przewinięcia na kolejne 20 wyścigów. Kliknięcie na nazwę zawodnika/ uczestnika wyścigu umożliwi dostęp do szczegółowych informacji na temat zawodnika i jego historii. Ponowne kliknięcie ukryje dodatkowe informacje.

Obstawianie zakładu: po wybraniu danego wyścigu należy wybrać rodzaj zakładu spośród dostępnych poprzez kliknięcie na kurs. Spowoduje to dodanie zakładu do kuponu.

Zakłady oferowane dla danego wyścigu są zamykane (usuwane ze strony) na 10 sekund przed jego rozpoczęciem. Jeśli kupon nie został złożony przed tym terminem, zakłady dodane do kuponu zostaną wyszarzone i nie będzie możliwości ich wniesienia.
Tuż poniżej transmisji, po prawej stronie, dostępne są opcje przeglądania najnowszych wyników (Ostatnie wyniki), dzięki czemu można sprawdzić, kto wygrał w każdym z poprzednich wyścigów. Dodatkowo w zakładce “Ostatnie zakłady” można przeglądać swoje zawarte zakłady oraz ich wyniki, w tym wygrane, przegrane i zwroty - dzięki czemu zawsze można sprawdzić jak został rozstrzygnięty każdy z zawartych zakładów.

Objaśnienie zakładów
Oferujemy szeroki wybór opcji zakładów, dzięki tej sekcji możesz zaznajomić się z najważniejszymi z nich. Poniżej zostały omówione główne rodzaje oferowanych zakładów.

Zakłady pojedyncze (Singiel):
Zakład pojedynczy na wygraną w wyścigu
W tym miejscu można postawić zakład na zwycięstwo danego zawodnika/uczestnika w wyścigu. Jeśli wskazany zawodnik nie ukończy wyścigu na 1. miejscu, zakład jest przegrany.

Zakład pojedynczy na zajęcie konkretnego miejsca w wyścigu (“Na miejsce”)
Ten zakład może się nieco różnić w zależności od liczby zawodników / uczestników biorących udział w wyścigu. Zakład ten polega na wskazaniu pojedynczego zawodnika / uczestnika kończącego wyścig na “premiowanym” miejscu (np. podium). Jeśli wybrany zawodnik nie ukończy wyścigu na żadnym z tych miejsc, zakład jest przegrany.

Liczba zawodników/uczestników wyścigu Miejsce premiowane
8-15 1sze, 2gie, 3cie
5-7 1sze, 2gie
4 1sze, 2gie

Single - zakład E/W (zakład Each Way) - oznaczony jako W/M (Wygra/Miejsce)

Jest to kombinacja dwóch powyższych zakładów: zakładu pojedynczego na wygraną w wyścigu i zakładu pojedynczego “Na miejsce”, czyli na zajęcie premiowanego miejsca w wyścigu. W praktyce oznacza to, iż zakład wnoszony jest w wysokości dwukrotności stawki. W przypadku gdy wskazany w zakładzie uczestnik zajmie pierwsze miejsce, zakład E/W zostanie wypłacony za zajęcie pierwszego miejsca oraz zajęcie miejsca premiowanego, w przypadku gdy wskazany uczestnik nie wygra wyścigu lecz zajmie premiowane miejsce, wówczas zostanie wypłacona wygrana jedynie za część zakładu postawioną na miejsce.

Prognoza (Prosta prognoza)
Zakład z tej kategorii polega na wskazaniu uczestników wyścigu, którzy zajmą odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w wyścigu. Jeśli zwycięzcy obu miejsc zostali wskazani prawidłowo zakład jest wygrany, jeśli tylko jeden typ (lub żaden) się sprawdził zakład jest przegrany.

Odwrócona Prognoza (podwójna prognoza)
Można postawić ten typ zakładu, używając przycisku “Dowolny” na ekranie Prognozy. Jest to rozszerzona opcja zakładu Prognozy, która polega na wskazaniu dwóch zawodników, którzy muszą zająć 1. i 2. miejsce, ale w dowolnej kolejności. Ten zakład będzie kosztował dwukrotność stawki i będzie przegrany, jeśli któryś ze wskazanych uczestników nie ukończy wyścigu się w pierwszej dwójce.

Prognoza potrójna (Trikast)
Zakład Trikast to zakład, w którym typujemy uczestników na zajęcie 1-go, 2-go, i 3-go miejsca. Jeśli cała trójka zawodników zajmie wskazane w zakładzie miejsca, wówczas zakład jest wygrany. Jeśli choćby jeden typ się nie sprawdzi, wówczas zakład jest przegrany.


Odwrócona Prognoza potrójna (Trikast kombinacyjny)
Można postawić ten typ zakładu, używając przycisku “Dowolny” na ekranie w zakładce Prognoza potrójna. Jest to rozszerzena opcja zakładu Prognoza potrójna (Trikast), która polega na wskazaniu trzech zawodników, którzy muszą zająć 1-e, 2-e i 3-cie miejsce, ale w dowolnej kolejności. Ten zakład będzie kosztował sześciokrotność stawki i będzie przegrany, jeśli któryś ze wskazanych uczestników nie ukończy wyścigu w pierwszej trójce (Top 3).

Zakłady wielokrotne (akumulowane, kombinacyjne) Aby postawić ten typ zakładu, należy wybrać wielu zawodników z różnych wyścigów w jednym kuponie. Wybierając więcej niż jednego zawodnika tego samego wyścigu, opcja ta nie będzie dostępna. Można typować zwycięzcę wyścigu, zakłady Na miejsce lub zakłady E/W (M/W), lecz nie są możliwe kombinacje różnych rodzajów zakładu w ramach tego samego zakładu wielokrotnego (akumulowanego). Przykładowo, jeśli po wybraniu zawodników z ekranu wyścigu użyjemy różnych form zakładów do wybranych uczestników (np. Na miejsce i na wygraną), wówczas w przypadku próby postawienia zakładu kombinacyjnego zostaną one przekonwertowane do jednego spójnego formatu (Na miejsce lub na wygraną) a na kuponie będzie istniała możliwość wyboru konkretnej formy zakładów lub wskazania kilku form, przez co powstanie tak zwany zakład systemowy (suma różnych zakładów).
Liczba w nawiasach obok skrótu, tj. DOU (10) - oznacza, że ​​aby postawić ten zakład z aktualnie wybranymi zawodnikami, ten zakład będzie kosztował 10-krotność stawki.

Akumulator Zakład akumulatorowy to 1 zakład zawierający 2 lub więcej selekcji z różnych wyścigów. Wszystkie wskazane selekcje muszą być wygrane, aby cały zakład akumulowany został wygrany.

Wyścigi na żądanie (Instant):

Zakłady na wyścigi wirtualne są prezentowane w podobny sposób jak w przypadku prawdziwych wyścigów. Jednak w przeciwieństwie do rzeczywistego zdarzenia, wyniki są określane przez generator liczb losowych (RNG) z zastosowaniem zmiennych współczynników proporcjonalnie do podanych kursów.

Generator liczb losowych (RNG)
RNG był niezależnie testowany oraz został zweryfikowany przez akredytowanego dostawcę testów.
Częstotliwość Wyścigi są rozgrywane na żądanie, co oznacza, że są dostępne dla gracza od razu po zawarciu zakładu. Każdy wyścig jest nowym wyścigiem i jest rozgrywany wyłącznie i specjalnie dla konkretnego gracza, który zawarł zakład.

Określanie zwrotu dla gracza (RTP)
Dla wszystkich zakładów prezentowanych w przypadku wirtualnych wyścigów na żądanie, wyświetlone są wszystkie możliwe rynki oraz ich kursy. Pozwala to na obliczenie RTP dla konkretnego rynku.
Aby ustalić RTP pojedynczego zakładu z kilkoma selekcjami, należy podzielić liczbę 100 przez każdy z oferowanych kursów. Następnie należy dodać uzyskane z dzielenia liczby. W kolejnym kroku należy podzielić liczbę 100 przez uzyskaną w pierwszym kroku sumę oraz pomnożyć przez 100 w celu uzyskania wyniku procentowego. Daje to ogólny RTP pokazany w prawym dolnym rogu poniższej tabeli.
Na przykład, jeśli zakład ma cztery selekcje z poniższym kursem dziesiętnym, wówczas RTP obliczamy w następujący sposób:

Zawodnik 1 1.25 100/1.25 80.00
Zawodnik 2 8.5 100/8.50 11.76
Zawodnik 3 11 100/11 9.09
Zawodnik 4 23 100/23 4.35
Suma 105.20
(100/105.2) x 100= %95,05

Zakład na konkretną pozycję (Na miejsce)

Aby ustalić RTP pojedynczego zakładu z wieloma selekcjami, należy podzielić liczbę 100 przez każdy z oferowanych kursów. Następnie należy dodać uzyskane z dzielenia liczby oraz podzielić tak uzyskaną sumę przez liczbę premiowanych miejsc. W kolejnym kroku należy podzielić liczbę 100 przez uzyskaną w pierwszym kroku liczbę oraz pomnożyć przez 100 w celu uzyskania wyniku procentowego. Daje to ogólny RTP pokazany w prawym dolnym rogu poniższej tabeli.
Na przykład, jeśli wyścig ma 8 uczestników (oraz 3 pierwsze premiowane miejsca) z poniższym kursem dziesiętnym, to kalkulacja RTP wygląda następująco:

Zawodnik 1 1.74 100/1.74 57.47
Zawodnik 2 1.99 100/1.99 50.25
Zawodnik 3 2.05 100/2.05 48.78
Zawodnik 4 2.1 100/2.1 47.62
Zawodnik 5 2.2 100/2.2 45.45
Zawodnik 6 2.45 100/2.45 40.82
Zawodnik 7 3.12 100/3.12 32.05
Zawodnik 8 6.6 100/6.6 15.15
suma 337.6
337.6/3= 112.53
(100/112.53) x 100= %88,86

Minimalna stawka i maksymalna wygrana

Zakłady na wydarzenia w ramach wyścigów wirtualnych na żądanie mają pewne ograniczenia: mamy różne minimalne i maksymalne limity zakładów, które mogą być zastosowane. Ograniczenia są dynamiczne i różnią się w zależności od typu zakładu, mają zastosowanie głównie dlatego, aby zapobiec zawieraniu zakładów, które mogą być problematyczne pod względem ich wypłaty. Limity wygranych stosuje się po to, aby zagwarantować wypłacalność wygranych zakładów. Jeśli kwota możliwej wygranej będzie wyższa od limitu, gracz zostanie poproszony o zmianę stawki przed przyjęciem zakładu.

Transmisja
Wyścigi są transmitowane na żywo za pośrednictwem zintegrowanego odtwarzacza multimedialnego. Można przełączyć się pomiędzy różnymi sportami w ramach wyścigów na żądanie, korzystając z menu znajdującego się w górnej części ekranu.


Kursy
Gracz może ustawić format wyświetlania kursów indywidualnie (ułamkowe/dziesiętne). Wybór formatu kursów nie wpływa w żaden sposób na możliwe wygrane - są to jedyne różne systemy służące do obliczania lub porównywania potencjalnego zwrotu. Domyślnym systemem jest system dziesiętny, gdzie stawka jest pomnożona przez ułamek dziesiętny w celu obliczenia możliwej wygranej.

Nawigacja podstawowa
Każdy wyścig ma własny strumień transmisji i oraz listę dostępnych opcji zakładów. Zakładka widoczna w górnej części pozwala na przełączanie się pomiędzy rodzajami oferowanych wyścigów. Po wybraniu wyścigu dostępne są następujące opcje:

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące uczestnika wyścigu dostępne są jeden po drugim w krótkich odstępach czasowych, kliknięcie na nazwę zawodnika/ uczestnika wyścigu umożliwi dostęp do szczegółowych informacji na temat zawodnika i jego historii.

Obstawianie zakładu: po wybraniu wyścigu można wybrać typ zakładów, który chcemy obstawić, a kliknięcie na kurs spowoduje dodanie danej selekcji do kuponu. Stawka zakładu można zostać wybrana automatycznie, może zostać również wpisana ręcznie poniżej menu z kursem lub/i w samym kuponie przed jego złożeniem.

Zakład zostanie zawarty i wyścig rozpoczęty, po zatwierdzeniu zakładu (kliknięciu w “Rozpocznij wyścig!”

Po prawej stronie w górnej części, dostępne są opcje umożliwiające przeglądanie zawartych zakładów oraz wyników ostatnich wyścigów, na które zakłady zostały zawarte. Gracz może sprawdzić każdy wniesiony zakład by zweryfikować czy zakład został wygrany czy przegrany. Dodatkowo dostępna jest również powtórka ostatniego wyścigu, tak aby gracz mógł w dowolnym momencie zweryfikować poprawność rozstrzygnięcia zawartego zakładu.

Po rozpoczęciu wyścigu wniesione na dany wyścig zakłady zostaną wyświetlone w nagłówku powyżej wyścigu. Istnieje możliwość pominięcia oglądania wyścigu i uzyskania natychmiastowego wyniku. Korzystanie z tej opcji nie wpływa w żaden sposób na wynik wyścigu i wygrane, rozstrzygnięcie każdego wyścigu byłoby takie same bez względu na to czy klient decyduje się na obejrzenie wyścigu czy pominięcie oglądania.

Usterka techniczna uniemożliwiająca rozegranie wyścigu spowoduje anulowanie zakładów i zwrot wszelkich stawek.

Objaśnienie zakładów
Oferujemy szeroki wybór opcji zakładów, dzięki tej sekcji możesz zaznajomić się z najważniejszymi z nich. Poniżej zostały omówione główne rodzaje oferowanych zakładów.

Zakłady pojedyncze (Singiel):
Zakład pojedynczy na wygraną w wyścigu
W tym miejscu można postawić zakład na zwycięstwo danego zawodnika/uczestnika w wyścigu. Jeśli wskazany zawodnik nie ukończy wyścigu na 1. miejscu, zakład jest przegrany.


Zakład pojedynczy na zajęcie konkretnego miejsca w wyścigu (“Na miejsce”)
Ten zakład może się nieco różnić w zależności od liczby zawodników/ uczestników biorących udział w wyścigu. Zakład ten polega na wskazaniu pojedynczego zawodnika/uczestnika kończącego wyścig na “premiowanym” miejscu (np. podium). Jeśli wybrany zawodnik nie ukończy wyścigu na żadnym z tych miejsc, zakład jest przegrany

Liczba zawodników/uczestników wyścigu Miejsce premiowane
16+ 1sze, 2gie, 3cie, 4te
8-15 1sze, 2gie, 3cie
5-7 1sze, 2gie.
4* 1sze, 2gie
*Zwykle zakłady nie mogą być zawarte na miejsce w przypadku 4 lub mniej zawodników, jednak my dajemy taką możliwość.

Prognoza (Prosta prognoza)

Zakład z tej kategorii polega na wskazaniu uczestników wyścigu, którzy zajmą odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w wyścigu. Jeśli zwycięzcy obu miejsc zostali wskazani prawidłowo zakład jest wygrany, jeśli tylko jeden typ (lub żaden) się sprawdził zakład jest przegrany.

Wszystko w Twoich rękach. Jeśli zależy Ci na kontrolowaniu swojej gry, należy zastosować się do kilku prostych zasad. Ustalanie limitu pieniężnego i limitu czasowego, może pomóc w podjęciu jedynej rozsądnej decyzji kiedy nadejdzie czas, aby zakończyć grę.

Promocje

Bonus powitalny 1000 PLN

Więcej informacji

Bezpieczny kupon 5+

Więcej informacji

MultiKozak

Więcej informacji

MŚ w Lotach Narciarskich Bonus 10 PLN

Więcej informacji