Regulamin

 • ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH – BUKMACHERSKICH
 • SPECJALNY DLA KAŻDEGO SPORTU
 • Rozdział 1Postanowienia wstępne i definicje pojęć

  §1.
  Postanowienia wstępne
  • Organizatorem zakładów wzajemnych-bukmacherskich przez sieć Internet na stronie lvbet.pl jest firma LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. (dalej zwana “Spółką”) z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Melchiora Wańkowicza 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534588, przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - KRS, NIP: 9542751776, REGON: 360297047. Spółka posiada zezwolenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych z dnia 13 maja 2016 roku o numerze PS4.6831.9.2016.EQK na urządzanie zakładów wzajemnych-bukmacherskich przez sieć Internet na stronie lvbet.pl.
  • Niniejszy Regulamin (dalej zwany “Regulaminem”) został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, (zwana dalej “Ustawą”) i wszedł w życie w dniu jego zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wszystkie zakłady wzajemne-bukmacherskie organizowane przez sieć Internet na stronie lvbet.pl są podporządkowane zasadom określonym w niniejszym Regulaminie.
  • Zakłady wzajemne-bukmacherskie przez sieć Internet organizowane przez Spółkę dostępne są wyłącznie na stronie internetowej lvbet.pl, która to strona może być wyświetlana w różnych wersjach graficznych jako np. m.lvbet.pl (strona lvbet.pl zoptymalizowana graficznie dla urządzeń mobilnych), highcontrast.lvbet.pl (strona lvbet.pl o wysokim kontraście dla Klientów niedowidzących), które działają jako jedna strona lvbet.pl i są obsługiwane na lvbet.pl przez serwery Spółki. W zależności od typu używanej przez klienta przeglądarki internetowej strona może być wyświetlana jako https://lvbet.pl, www.lvbet.pl, secure://lvbet.pl itp.
  • Zakłady wzajemne-bukmacherskie organizowane przez sieć Internet na stronie lvbet.pl przez Spółkę można zawierać wyłącznie na te zdarzenia, które są dostępne na tej stronie internetowej.
  • Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest warunkiem niezbędnym dla otwarcia LVkonta.
  • Każdy z Klientów ma prawo i obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ma obowiązek ich przestrzegać. Nieznajomość lub niezrozumienie Regulaminu nie powoduje, że zakład staje się nieważny, a przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów wynikających z zakładów nie można brać pod uwagę okoliczności, że Klient nie zna postanowień Regulaminu.
  • Przed zawarciem zakładu Klient może skonsultować się z uprawnionymi pracownikami Spółki odnośnie wyjaśnienia znaczenia poszczególnych zapisów Regulaminu pod adresem https://lvbet.pl/pomoc/. Wyjaśnienia otrzymane od pracowników mają jedynie charakter informacyjny. Dokonanie zawarcia zakładu oznacza, że Klient przyjął do wiadomości oraz zaakceptował zasady opisane w Regulaminie niezależnie od stopnia ich zrozumienia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki Klienta wynikające z nieznajomości lub niezrozumienia postanowień Regulaminu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy z Klientem bez podania powodu.
  • Przyjęte na potrzeby niniejszego Regulaminu definicje pojęć:
   • Spółka - LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Melchiora Wańkowicza 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534588, przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - KRS, NIP: 9542751776, REGON: 360297047
   • Regulamin – zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Regulamin zakładów wzajemnych – bukmacherskich organizowanych przez sieć Internet na stronie internetowej lvbet.pl przez “LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach
   • Zakład - zakład wzajemny-bukmacherski organizowany przez Spółkę i zawierany przez sieć Internet na stronie lvbet.pl
   • Zasady odpowiedzialnej gry – zasady określone szerzej w Regulaminie Odpowiedzialnej Gry, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, obowiązujące Klientów i Spółkę na stronie internetowej lvbet.pl
   • Punkt stacjonarny – „naziemny” punkt przyjmowania przez Spółkę zakładów wzajemnych-bukmacherskich, działający na podstawie odrębnego zezwolenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
   • Konto – dowolny rachunek prowadzony na rzecz Klienta przez akceptowanych przez Spółkę dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
   • LVKonto – profil Klienta utworzony w domenie lvbet.pl, który może być tymczasowy (po dokonaniu wstępnej rejestracji) lub stały (po dokonaniu pełnej rejestracji).

  Rozdział 2Postanowienia ogólne

  §2
  Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin stanowi podstawę do zawarcia zakładów wzajemnych-bukmacherskich przez sieć Internet na stronie lvbet.pl.
  • Udział w zakładach wzajemnych-bukmacherskich przez sieć Internet na stronie lvbet.pl mogą brać jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i skutecznie przeprowadziły proces rejestracji określony w § 5 niniejszego Regulaminu, które dokonują wpłat do Spółki lub wypłat od Spółki za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  • Zakłady przyjmowane są tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Nie mogą zawierać zakładów osoby, wobec których na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny orzeczono zakaz uczestnictwa w grach hazardowych i osoby wymienione w §5 ust 16 Regulaminu oraz osoby, które dokonały samozablokowania możliwości dokonywania zakładów wzajemnych-bukmacherskich przez sieć Internet na stronie lvbet.pl w okresie samozablokowania, zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gry.
  • Zakłady zawarte przez osoby nieuprawnione będą przez Spółkę unieważnione (stornowane).
  • Zakłady zawarte z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu mogą zostać przez Spółkę unieważnione (stornowane).
  • Klient ma prawo w każdym momencie zamknąć LVkonto bez podania powodu.
  • W przypadku naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, Spółka będzie miała prawo zamknąć LVkonto Klienta.
  • Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza również, iż Klient wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę i przechowywanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, jak i zgodnie z innymi przepisami prawa.
  §3.
  UDZIAŁ W ZAKŁADACH
  • Zakładami wzajemnymi-bukmacherskimi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między Spółką a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej.
  • Okoliczności, które określają wygraną (sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, różnych zdarzeń społecznych, politycznych itp.) nie mogą być nikomu wcześniej znane.
  • Zakład bukmacherski jest zakładem, w którym wygrana jest uwarunkowana odgadnięciem wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt (w tym wyników generowanych komputerowo zdarzeń dotyczących sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt) lub kolejności w sportowym współzawodnictwie, lub odgadnięciem innych zdarzeń społecznych, politycznych, budzących zainteresowanie Klientów, o ile zakłady te nie pozostają w sprzeczności z zasadami moralnymi bądź etycznymi (działania wojenne, wydarzenia związane z przemocą, życie prywatne, kataklizmy itp.).
  • Wysokość wygranej zależy od umówionego pomiędzy Spółką a wpłacającym stawkę stosunku wpłaty do wygranej.
  • Wygrana, którą otrzymuje Klient, jest wynikiem umówionego, między Spółką a wpłacającym stawkę Klientem, stosunku wpłaty do wygranej, obliczaną jako iloczyn wskaźnika, wpłaconej stawki i kursu przypadającego na ten zakład, z zastrzeżeniem dalszych postanowień, o których mowa w § 11 niniejszego Regulaminu.
  • Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zakładów na stronie lvbet.pl z terenu krajów innych niż Rzeczpospolita Polska.
  • Spółka prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem uzależnienia od hazardu według odrębnych procedur, przestrzega zasad odpowiedzialnej gry, wymagając ich przestrzegania również przez Klientów, jak i zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zakładów od Klientów, wobec których ma podejrzenie, iż są uzależnieni od hazardu.
  • Klient ma możliwość samodzielnego zablokowania możliwości udziału w zakładach na stronie lvbet.pl w ustawieniach własnego LVkonta na określony czas, szczególnie jeśli uważa, iż jest osobą uzależnioną od hazardu.
  §4.
  Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z lvbet.pl.
  • Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
   • dostęp do sieci Internet,
   • przeglądarka internetowa,
   • konto e-mail.

  • Korzystając z usługi elektronicznej należy:
   • przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu,
   • używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.

  • Świadczenie usług drogą elektroniczną, po zalogowaniu na stronie internetowej lvbet.pl, odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS lub innego bezpiecznego protokołu komunikacji w sieci Internet.
  §5.
  Proces rejestracji
  • Zakłady w domenie lvbet.pl można zawierać po dokonaniu prawidłowej rejestracji Klienta, która może być rejestracją pełną lub wstępną. Wstępna rejestracja umożliwia otrzymanie przez Klienta LVKonta tymczasowego. Pełna rejestracja, obejmująca weryfikację danych osobowych Klienta, jego wieku, podanie konta, które musi należeć do Klienta, umożliwia dopiero korzystanie z pełnej funkcjonalności strony lvbet.pl i uzyskanie przez Klienta LVKonta stałego.
  • LVKonto tymczasowe to konto zakładane przez Klienta we wstępnej procedurze rejestracji. Z uwagi na jego tymczasowy charakter obowiązują przy korzystaniu z niego limity maksymalnej wysokości sumy stawek, za które można zawierać zakłady. Suma wszystkich stawek za które można zawrzeć zakłady korzystając z LVKonta tymczasowego nie może przekroczyć łącznie 5 200 zł. Z LVkonta tymczasowego nie da się dokonywać wypłaty jakichkolwiek depozytów ani wygranych. Jakiekolwiek wypłaty depozytów i wygranych możliwe są dopiero po przekształceniu LVkonta tymczasowego na LVkonto – stałe, co następuje po dokonaniu przez Klienta pełnej rejestracji.
  • W celu dokonania wstępnej rejestracji i uzyskania LVKonta tymczasowego Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza wstępnej rejestracji w domenie lvbet.pl i przekazania rzeczywistych danych:
   • imię i nazwisko,
   • nr PESEL (jeśli Klient posiada),
   • datę urodzenia i adres zamieszkania (w przypadku nieposiadania numeru PESEL),
   • adres email,
   • numer telefonu komórkowego.

   Otwarcie LVkonta tymczasowego jest dokonywane po dokonaniu weryfikacji podanego przez Klienta adresu email bądź numeru telefonu komórkowego.

  • W celu dokonania prawidłowej pełnej rejestracji i uzyskania LVKonta stałego, Klient zobowiązany jest:
   • poprawnie wypełnić formularz pełnej rejestracji znajdujący się w domenie lvbet.pl,
   • załączyć do formularza obustronny skan lub fotografię swojego dowodu osobistego lub paszportu
   • w przypadku obcokrajowca, zobowiązany jest on do dołączenia paszportu, w każdym przypadku z widocznymi danymi osobowymi oraz numerem tego dowodu tożsamości,
   • lub udać się do dowolnego stacjonarnego punktu, gdzie proces pełnej rejestracji może być dokonany przy pomocy obsługi takiego punktu.

  • Kolorowy skan lub fotografia dowodu osobistego, czy też paszportu o którym mowa wyżej powinien zawierać czytelne pola zawierające następujące dane:

   • imię i nazwisko,
   • data urodzenia,
   • numer PESEL (o ile dokument zawiera),
   • numer dowodu osobistego lub paszportu,
   • datę ważności dokumentu.

  • Dane inne, niż wymienione w punkcie poprzednim mogą zostać przez Klienta zasłonięte lub przekreślone. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia pękniętego lub uszkodzonego dokumentu tożsamości przesłanego do weryfikacji LVkonta.
  • W przypadku rejestracji w Punkcie stacjonarnym, Klient zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku obcokrajowca - paszportu, w celu weryfikacji przez pracownika punktu stacjonarnego podanych danych osobowych oraz wieku Klienta, jak i w celu wprowadzenia do systemu lvbet.pl skanu takiego dokumentu.
  • Klient odpowiada za prawdziwość i poprawność wszystkich danych, które przekaże Spółce w czasie rejestracji i zobowiązany jest do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.
  • Klient otwierając LVkonto oświadcza, że przed jej zawarciem zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz, że ukończył 18 rok życia.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia dla Klienta LVKonta tymczasowego lub LVKonta stałego.
  • W przypadku powzięcia przez Spółkę wątpliwości co do rzetelności prawidłowości danych wpisanych do formularza rejestracyjnego tymczasowej rejestracji, Spółka może odmówić utworzenia Klientowi LVkonta tymczasowego i uwarunkować korzystanie ze strony lvbet.pl od otwarcia przez Klienta LVkonta stałego, aby zweryfikować w pełni dane Klienta.
  • Dla celów bezpieczeństwa i identyfikacji Klienta, każdy Klient będzie posiadał wybrany przez siebie unikatowy Login (nazwa użytkownika)i hasło ochronne, które będą służyły do logowania się do LVkonta, a które Klient jest zobowiązany zawsze poprawnie wypełnić przed zalogowaniem się do LVkonta. Login nie może zawierać słów lub treści uznanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
  • Klient ma prawo zmienić swoje hasło ochronne na warunkach bezpieczeństwa ustalonych wcześniej przez Spółkę.
  • Klient jest zobowiązany zawsze tak posługiwać się swoimi danymi identyfikacyjnymi (loginem i hasłem), aby zapobiec ich wykorzystaniu i udostępnieniu osobom trzecim.
  • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Klienta loginu lub hasła do LVkonta oraz innych danych, które go osobiście dotyczą, a są związane z braniem udziału w zakładach wzajemnych, choćby wynikały z winy nieumyślnej Klienta oraz za inne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z LVkonta przez Klienta.
  • Nie mogą brać udziału w zakładach osoby które są właścicielami drużyn, zespołów lub zwierząt biorących udział w zdarzeniach objętych zakładem itp., osoby pozostające ze Spółką w stosunku pracy, członkostwa w organach stanowiących czy innym podobnym stosunku, jak również małżonkowie w/w osób oraz osoby wobec których sąd orzekł zakaz wstępu do punktów stacjonarnych i uczestnictwa w grach hazardowych oraz osoby będące bezpośrednio uczestnikami obstawianych zdarzeń.
  • Klient do LVkonta loguje się przy użyciu swoich danych identyfikacyjnych tj. loginu i hasła ochronnego. Posiadanie LVkonta jest bezterminowe, dobrowolne i bezpłatne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w zakładach wzajemnych-bukmacherskich organizowanych przez sieć Internet na stronie lvbet.pl przez Spółkę.
  • Zasady i warunki korzystania z LVkonta:
   • Każdy klient może posiadać tylko jedno LVkonto,
   • Multikonta (dwa, lub więcej kont, które są zarejestrowane, bądź korzysta z nich jedna osoba) będą zamykane natychmiast po ich wykryciu. Zakłady wniesione na Multikontach zostaną anulowane, a stawki zwrócone zgodne z postanowieniami zawartymi w § 18.
   • Klient w celu dokonania wpłaty stawki na zakład musi posiadać doładowane środkami pieniężnymi LVkonto. LVkonto może zostać doładowane przez Klienta poprzez dokonanie wpłaty na wskazane konto Spółki, wyłącznie za pośrednictwem akceptowanych przez Spółkę dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Wpłacona kwota jest automatycznie przypisywana do LVkonta Klienta. Nie ma możliwości dokonania zakładu czy wpłaty stawki bez doładowanego LVKonta.
   • Wypłaty środków pieniężnych przypisanych do LVkonta stałego Klienta, są realizowane na żądanie Klienta, który może dokonać zlecenia wypłaty w każdym czasie, wyłącznie za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych na wskazane przez Klienta konto, które musi należeć do niego i musi zostać uprzednio zapisane w LVKoncie stałym Klienta. Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów, jeżeli uzna, iż wskazane konto nie należy do Klienta, a w przypadku wątpliwości odmówić dokonania wypłaty na wskazane konto.
   • Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane jedynie w polskich złotych.
   • Klient ma prawo za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej lvbet.pl, złożyć polecenia dokonania wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na LVkoncie. Spółka dokona wypłaty wskazanych środków pieniężnych na przypisane do LVKonta konto klienta w terminie do 7 dni roboczych, liczonym od następnego dnia, w którym Spółka otrzymała polecenie wypłaty.
   • W przypadku, gdy na LVkoncie nieprawidłowo zostanie przypisana kwota pieniężna, (np. omyłka dostawcy usług płatniczych, pracownika Spółki, wprowadzenie nieprawidłowego wyniku, zmianę wyniku, nieprawidłowy przelew bankowy itp.) Spółka ma prawo tak nieprawidłowo przypisaną kwotę odliczyć z LVkonta Klienta bez uzyskania jego zgody. Jeżeli Klient przed dokonaniem odliczenia przez Spółkę nieprawidłowo przypisanej kwoty, dokona jej wypłaty lub zawrze za nią przegrane zakłady, Klient jest zobowiązany do uiszczenia Spółce brakującej kwoty w terminie dziesięciu dni kalendarzowych licząc od dnia wezwania. Spółka ma prawo zawiesić LVkonto Klienta do czasu uregulowania zadłużenia oraz wystąpić na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
   • Przed zamknięciem LVkonta przez Klienta, Klient zobowiązany jest do wypłacenia wszystkich środków pieniężnych przypisanych do LVkonta Klienta. Zamknięcie LVkonta możliwe jest dopiero po wypłaceniu wszystkich środków pieniężnych przypisanych do LVkonta Klienta. Jeżeli zaś zamknięcie LVkonta dokonywane jest przez Spółkę, wypłata środków nastąpi przed dokonaniem zamknięcia LVkonta Klienta na konto Klienta podane w jego LVKoncie. Przepisy § 5 ust. 2 co do LVKont tymczasowych mają zastosowanie.
   • Spółka ma prawo wstrzymać się z wypłatą środków pieniężnych z LVkonta w przypadku:

    i. Uzasadnionego podejrzenia korzystania z LVkonta przez osobę nieuprawnioną,

    ii. Uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Klienta przestępstwa lub wykroczenia karnego, w szczególności podejrzenia naruszenia postanowień dotyczących wiarygodności dokumentów lub przeciwko mieniu, jak i podejrzenia naruszenia postanowień ustawy dotyczącej przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

   • Wyżej wymienione wstrzymanie wypłaty następuje do momentu potwierdzenia, że Klient nie popełnił żadnego przestępstwa lub wykroczenia oraz, że wypłata następuje na rzecz osoby uprawnionej.
   • Spółka nie wypłaci środków pieniężnych zgromadzonych na LVkoncie na rzecz Klienta, jeżeli spełniona zostanie którakolwiek z następujących przesłanek:

    i. Klient naruszył postanowienia Ustawy lub niniejszego Regulaminu,

    ii. Klient popełnił przestępstwo lub wykroczenie karne,

    iii. Osoba nieuprawniona korzysta z LVkonta.

   • Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wypłaty środków pieniężnych przypisanych do LVkonta, w przypadku niewykorzystania przez Klienta w zakładach bukmacherskich co najmniej 50% wpłaconych środków.
   • Spółka nie toleruje zachowania uwłaczającego, obelżywego lub agresywnego w stosunku do żadnego ze swoich pracowników, bądź innych Klientów. Jeśli Spółka uzna, że Klient zachowuje się w opisany sposób, zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zamknięcia LVkonta i/lub powzięcia wszelkich stosownych środków.

  • Dla zmniejszenia ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, monitorowane są lub mogą być monitorowane:
   • Dane identyfikacyjne Klienta.
   • Profil ryzyka Klienta, jego finansowe zwyczaje i zachowanie, a także pochodzenie środków pieniężnych wpłacanych na LVKonto.
   • Inne zgodne z prawem dane.

  • W przypadku powzięcia podejrzenia, że LVkonto używane jest przez osobę do tego nieuprawnioną, Spółka ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji, tj. przesłania mailem, lub okazania w Punkcie stacjonarnym dodatkowego dokumentu tożsamości. W takiej sytuacji, LVkonto może zostać zablokowane wraz z możliwością dokonywania wpłat/wypłat do momentu potwierdzenia, iż LVkonto używane jest przez osobę do tego uprawnioną.
  §6.
  OBOWIĄZKI KLIENTA
  • Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Klient zobowiązany jest do nienadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Spółki następujących treści:
   • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Spółki lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
   • informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

  W przypadku naruszenia przez Klienta jego obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, Spółka ma prawo zablokować Klientowi dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

  Rozdział 3Kurs i zakłady

  §7.
  Kurs i Ewentualna Wygrana Kwota
  • Kurs jest to współczynnik, który służy do obliczenia wygranej.
  • Każde wskazane w ofercie bukmacherskiej wydarzenie posiada przyporządkowany przelicznik liczbowy, zwany dalej “kursem”. Kurs jest to liczbowe oszacowanie prawdopodobieństwa zajścia danego wydarzenia. Kurs dla każdego typu wydarzenia będzie ustalany przez Spółkę według jego własnego uznania.
  • Ewentualna Wygrana Kwota (dalej zwana “EWK”) jest sumą pieniężną przeznaczoną do wypłaty Klientowi, który wpłacił stawkę poprzez lvbet.pl. Suma niniejsza przysługuje w przypadku poprawnego odgadnięcia przez Klienta zdarzenia, na które zawarto zakład. EWK oblicza się według umówionego między Spółką a wpłacającym stawkę Klientem, stosunku wpłaty do wygranej, jako iloczyn wskaźnika, wpłaconej stawki i kursu przypadającego na ten zakład, z zastrzeżeniem postanowień § 12. Regulaminu.
  • Kurs w chwili zawarcia zakładu jest zobowiązujący dla obydwu Stron zakładu bez względu na jakiekolwiek późniejsze zmiany (obniżenie, podniesienie kursu). Po zawarciu każdego zakładu Spółka ma prawo dokonać zmian w kursach, przy czym w przypadku zakładów już zawartych kurs wymieniony na emitowanym potwierdzeniu jest w dalszym ciągu obowiązujący.
  • EWK w zakładach Singiel zostaje obliczona przez odpowiednie przemnożenie iloczynu wskaźnika (współczynnika wynikającego z obowiązującej wysokości podatku, który może być zmienny), stawki oraz kursu według następującego wzoru:
  • EWK = (wskaźnik x stawka) x iloczyn kursu.

  • EWK w zakładach Kombi zostaje obliczona przez odpowiednie przemnożenie iloczynu wskaźnika i stawki oraz iloczynu kursów według następującego wzoru:
  • EWK = (wskaźnik x stawka) x iloczyn kursów.

  • Wyniki pośrednie są zawsze zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku, przy czym jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra 5 lub wyższa, to wynik zaokrągla się w górę.

   Przykłady:

   Zakład Singiel za 100 zł z kursem 1,5

   EWK = (wskaźnik x 100 zł) x (1,5)

   Zakład Kombi za 100 zł z kursem 1,5 i 1,3

   EWK = (wskaźnik x 100 zł) x (1,5 x 1,3)

  • EWK w Systemie to suma poszczególnych EWK z kombinacji (Single oraz Kombi) jakie wchodzą w skład zakładu systemowego.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego oznaczenia wartości wskaźnika wskazanego w § 7 pkt. 5 i 6 niniejszego Regulaminu.
  §8.
  Rodzaje Zakładów
  • Spółka umożliwia zawieranie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie następujących głównych rodzajów zakładów:
   • na poszczególne spotkania z dwoma możliwymi wynikami - symbolem “1” określony jest typ na wygraną zawodnika lub zespołu wymienionego jako pierwszy w kolejności, symbolem “2”określa się typ na jego przegraną:

    ● w spotkaniach bez wyraźnie określonego czasu gry, gdy o zwycięstwie decyduje przewidziana przepisami ilość uzyskanych punktów lub setów,

    ● w spotkaniach o wcześniej określonym Regulaminowym czasie trwania gry, z ewentualnym wykorzystaniem dalszych uzupełniających zasad (np. kolejność we współzawodnictwie, przedłużenie, dogrywka, karne, przedłużenie przez przypadek losowy, jak np. przez brak prądu na stadionie, itp.).

   • na poszczególne spotkania z trzema możliwymi wynikami - oprócz symboli “1” i “2” przeznaczonych do określenia wygranej ewentualnie przegranej zawodnika lub zespołu wymienionego jako pierwszy w kolejności, używa się również symbolu “X”, który określa wynik remisowy. Szczególnym rodzajem zakładu na spotkanie z trzema wynikami (1,X,2) są tzw. Podwójne szanse. Przez Podwójną szansę rozumie się symultaniczny zakład na dwa wyniki.

    ● Podwójna szansa “1X” oznacza zakład na wygraną zespołu, który w ofercie Spółki podany jest jako gospodarze (1) lub na remis (X). Obstawiający zakład przegrywa wyłącznie wtedy, gdy w spotkaniu zwycięży zespół oznaczony jako goście i scharakteryzowany symbolem (2).

    ● Podwójna szansa “X2” oznacza zakład na wygraną zespołu, który podany jest jako goście (2) lub na remis (X). Zawierający zakład przegrywa wyłącznie wtedy, gdy w spotkaniu zwyciężył zespół gospodarzy (1).

    ● Podwójna szansa „1 2” oznacza zakład na to, że mecz nie zakończy się remisem.

   • Na zakłady typu “Outright”, czyli na zwycięstwo zawodników, zespołów, kandydatów na funkcje polityczne itp. we współzawodnictwie o długoterminowym i krótkoterminowym charakterze. Przy zawieraniu zakładu na zwycięzcę, zawierający zakład określa zwycięzcę pojedynczej konkurencji odpowiedniej dyscypliny krótkoterminowych lub długoterminowych zawodów, ewentualnie zawiera zakład na grupę zawodników (zespołów) konkretnie określonych. W przypadku więcej niż jednego zwycięzcy na tej samej pozycji finałowej, do rozliczenia zakładu będzie stosowana zasada “dead heat”. Oznacza ona, iż w sytuacji, gdy dwóch lub więcej uczestników zostaje ogłoszonych zwycięzcami zdarzenia outright, kursy na uczestników zdarzenia outright, którzy zostali zwycięzcami, zostaną podzielone przez liczbę uczestników biorących udział w przedstawionym scenariuszu. Np. Jeśli kurs na Zawodnika A jako Najlepszego Strzelca w Pucharze Świata wynosił 4, a finalnie 3 Graczy zakończyło turniej z tą samą najwyższą liczbą bramek (w tym Zawodnik A), wtedy kurs na Zawodnika A zostanie podzielony przez 3. W takim przypadku końcowy kurs na Zawodnika A (po zastosowaniu zasady Dead Heat) będzie równy 1.33 (4 podzielone przez 3).
   • na miejsca zajęte przez zawodników, zespoły, kandydatów na funkcje polityczne itp., we współzawodnictwie o długoterminowym i krótkoterminowym charakterze. Przy zawieraniu zakładów na miejsce zajęte przez zawodników lub zespoły - zawierający zakład określa zajęte przez nich miejsca w podanym zakresie, wg oficjalnej listy wyników. Np. przez zakład “1-4” rozumie się, że zawierający zakład typuje, iż zawodnik lub zespół zajmie miejsce od 1 do 4. Zakłady na miejsce obejmują między innymi zakłady na:

    ● tabele współzawodnictwa zawodów mistrzowskich i innych,

    ● pojedyncze spotkania w poszczególnych dyscyplinach, ewentualnie ich ogół.

   • na zdarzenia wirtualne, polegające na odgadywaniu wyników generowanych komputerowo zdarzeń dotyczących sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których średnia zaprogramowana wartość wygranych jest ustalana zgodnie z przepisami Ustawy o grach hazardowych, których zasady przedstawione są w §8 pkt. 10 Regulaminu.
   • bezpośrednio związane z postacią wyników sportowych lub innymi przedsięwzięciami scharakteryzowanymi jako zakłady wg kursu. Mogą być to między innymi zakłady na:

    ● dokładny wynik wybranego spotkania (np. 3:3 w meczu piłkarskim),

    ● zwycięstwo określonego zespołu w określonym spotkaniu o minimalną różnicę goli,

    ● najlepszego strzelca określonego długoterminowego współzawodnictwa,

    ● ilość goli w określonym meczu (rundzie spotkań),

    ● wynik określonej cząstkowej części meczu (np. połowy),

    ● strzelca pierwszego, ostatniego lub innego wcześniej określonego gola danego meczu.

   • Zakłady typu „Na Żywo” (zawierane podczas trwania konkretnego wydarzenia). Na wcześniej ustalone i specjalnie oznaczone („Na Żywo”) wydarzenia Spółka może przyjmować zakłady również podczas trwania określonych wydarzeń:

    ● Kursy poszczególnych typów są na bieżąco opracowywane i są ważne tylko w momencie zawierania zakładu. Zakłady typu „Na Żywo” są przyjmowane na stronie internetowej lvbet.pl.

    ● Zawarty poprzez stronę internetową lvbet.pl zakład typu „Na Żywo” nie może zostać zwrócony (anulowany).

    ● Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania zakładów, które zawarto po niewłaściwym kursie z powodu opóźnienia transmisji na żywo. Spółka zastrzega sobie również prawo do zawieszenia możliwości zawierania zakładów w dowolnym momencie w przypadku braku transmisji, podejrzenia o “ustawionym” wyniku spotkania lub w przypadku innych problemów technicznych.

    ● Dostępność zakładów “Na żywo” może się różnić w zależności od dyscypliny i rodzaju wydarzenia sportowego. Spółka nie będzie tolerować żadnych zamierzonych i powtarzających się przypadków grania na żywo na zdarzenia, które już są rozstrzygnięte. Jeżeli z dowolnego powodu system zaakceptuje zakład na żywo na zdarzenia, których wynik jest już znany, wszystkie takie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. Spółka w podobnych wypadkach zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania oraz zawieszenia LVKonta Klienta.

  • Szczegółowe informacje dotyczące zakładów organizowanych przez Spółkę mogą być publikowane na stronie lvbet.pl w drodze oficjalnych komunikatów, które mogą określać m.in. szczegółowy opis zasad zawierania zakładów oraz ograniczenia stawek i limity wygranych, stopnie wygranych, wysokości i sposobu podziału i rozliczenia puli wygranej, wysokości wskaźnika, szczegółowe zasady typowania zdarzenia, rozliczania wygranych, bonusów oraz akcji promocyjnych, etc.

   Przykład:

   Spółka może przyznawać bonus dla nowych Klientów, polegający na zaoferowaniu im lepszego kursu lub mnożnika dla danego zakładu. W takim przypadku może zostać opublikowana informacja w formie komunikatu - Regulaminu bonusu (pozostającego w zgodzie z zasadami ogólnymi przyjmowania zakładów wynikającymi z przepisów prawa, posiadanego zezwolenia oraz niniejszego Regulaminu), iż wyłącznie dla nowych Klientów korzystających z tego bonusu obowiązuje minimalna i maksymalna stawka takiego zakładu o określonych w komunikacie wysokościach.

  • Spółka może również doprecyzować warunki zakładów bezpośrednio w ofercie dotyczącej danego zakładu, bądź w komunikacie publikowanym na stronie Internetowej lvbet.pl, które to warunki będą widoczne dla Klientów przed zawarciem zakładu, i będą obowiązywały przy danym zakładzie. Doprecyzowane warunki zakładów będą pozostawały w zgodzie z zasadami ogólnymi przyjmowania zakładów wynikającymi z przepisów prawa, posiadanego zezwolenia oraz niniejszego Regulaminu.

   Przykład:

   Warcaby posiadają wiele odmian, ale za dyscyplinę sportową uznawane są tylko warcaby stupolowe (plansza ma 100 pól), nazywane również międzynarodowymi. Warcaby kanadyjskie z kolei, to gra na planszy o 144 polach. Za kilka miesięcy mają odbyć się konkretne zawody w warcaby. Niestety, organizator ogłosi dopiero w późniejszym okresie, jakie zasady będą obowiązywały na zawodach. Spółka przyjmuje zakłady doprecyzowując w ofercie zakładów, iż przyjmuje zakłady wyłącznie na wynik zawodów warcabów sportowych (plansza o 100 polach). Jeżeli okaże się, iż nie doszło do zawodów warcabów sportowych (plansze miały np. 144 pola), zdarzenia zostaną uznane za nierozegrane i nastąpi zwrot zakładów w stawce.

   Przykład 2:

   Spółka przyjmuje zakłady na konkretny mecz futbolu amerykańskiego pomiędzy drużynami Philadelphia Eagles i Atlanta Falcons. Doprecyzowuje w ofercie zakładu, iż jeżeli z jakiegokolwiek powodu mecz nie odbędzie się i zostanie przełożony o więcej niż 30 godzin lub zostanie przerwany i nie zostanie dokończony w ciągu następnych 15 godzin, wszystkie zakłady zostaną zwrócone w stawce.

   Przykład 3:

   Spółka doprecyzowuje, iż jeżeli w meczu opisanym powyżej w przykładzie 2-gim nie wystąpi z jakiegokolwiek powodu główny zawodnik drużyny Philadelphia Eagles p. Matt Barkley, mecz zostanie uznany za nierozegrany, a wszystkie zakłady zostaną zwrócone w stawce.

  • Spółka dopuszcza możliwość zmiany warunków zawartych umów na zakład w przypadkach określonych w § 11 Regulaminu.
  • Jeżeli jakiś rodzaj zdarzenia dotyczącego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt nie jest opisany w Regulaminie, włączając specjalny opis dla pojedynczych zakładów znajdujący się na stronie internetowej, Spółka zachowuje prawo do rozstrzygania spraw spornych w trybie indywidualnym, na podstawie przyjętych zasad tego zdarzenia.
  • Spółka będzie oferowała także zakłady na różne zdarzenia, które nie są wymienione w niniejszym Regulaminie, szczególnie nietypowe, jak np. wybory prezydenckie, wybory do Sejmu, wyścigi trójkołowców etc. W przypadku oferowania takich zakładów, Spółka zastrzega możliwość doprecyzowania warunków zawarcia zakładu bezpośrednio w ofercie takiego zakładu. Zasady ogólne przyjmowania zakładów pozostają w mocy.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do poprawy każdej oczywistej pomyłki, bądź błędu oraz do podjęcia niezbędnych kroków, aby zapewnić satysfakcjonujący poziom świadczonych Klientowi usług. Oczywista pomyłka może być spowodowana błędem ludzkim, jak również problemem technicznym prowadzącym do publikowania nieprawidłowych informacji na stronie internetowej. Przykładami oczywistych błędów mogą być: źle wyświetlana (odwrócona) linia handicapu, złe linie under/over, błędne kursy (np. błąd w kursie 25,0 zamiast 2,50), niewłaściwa nazwa uczestnika zdarzenia, niewłaściwa godzina meczu bądź ewidentny błąd w systemie. W takich wypadkach Spółka uznaje wszystkie zakłady, których to dotyczy jako nieważne i zwraca za nie stawki na konta graczy. Dodatkowo jeśli zakład został zaakceptowany z kursami, które wyraźnie odbiegają od rynkowych w momencie zawarcia zakładu lub były błędne w porównaniu do szansy zajścia danego rezultatu, Spółka posiada prawo do zwrotu takich zakładów.
  • Pozostałe, szczegółowe reguły dotyczące zasad dotyczących zakładów zawarte są w Zasadach specjalnych dla każdego sportu lub wydarzeń, a które to są dostępne na stronie lvbet.pl.
  • Zawierający zakład powinien być świadomy ewentualnych różnic w aktualnym rezultacie wydarzenia stanowiącego przedmiot zakładu wynikających np. z opóźnienia transmisji telewizyjnej, radiowej itp. Spółka dokłada wszelkich starań by informacje dotyczące wyników meczów na żywo oraz statystyk były prawidłowe, niemniej dane te mają jedynie charakter informacyjny i powinny być jedynie traktowane jako wskazówka. Spółka nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy w wynikach podawanych na żywo, czasie gry, statystykach, lub innych informacjach, które będą udostępniane w ofercie zakładów na żywo. W interesie uczestnika zakładu jest bieżąca kontrola przebiegu i wyników wydarzenia na własną rękę, bowiem ewentualne pomyłki dotyczące aktualnego rezultatu wydarzenia nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu reklamacji.

  • Szczegółowe zasady organizowania zakładów na zdarzenia wirtualne:
   • przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt,
   • oprogramowanie do sportów wirtualnych jest zainstalowane na niezależnym serwerze, do którego podłączony jest generator wyników, a na pracę generatora wyników nie ma wpływu ani Spółka ani żadna osoba trzecia,
   • oferta kursowa dla zdarzeń wirtualnych oraz ich wyniki będą publikowane na stronie lvbet.pl,
   • przynajmniej część zdarzeń wirtualnych, będących przedmiotem zakładów oferowanych przez Spółkę, będzie odtwarzana na stronie www.lvbet.pl
   • w zdarzeniach wirtualnych średnia zaprogramowana wartość wygranych nie może być niższa o więcej niż 5 punktów procentowych niż średnia wygrywalność w zakładach wzajemnych dotyczących zakładów na odgadywanie zdarzeń niebędących zdarzeniami wirtualnymi za miesiąc poprzedzający oraz wskazujących na punkt odniesienia do zdarzeń rzeczywistych,
   • w zakładach na zdarzenia wirtualne Klient ma możliwość obstawiania wyników wirtualnych zdarzeń będących odwzorowaniem realnych zawodów i rywalizacji sportowych,
   • zakłady na odgadywanie zdarzeń wirtualnych, oferowane na stronie Ivbet.pl odbywają się w takiej samej formie dla wszystkich Klientów,
   • rozpoczęcie i zakończenie zdarzenia wirtualnego oferowanego na stronie Ivbet.pl następuje w tym samym czasie dla wszystkich Klientów dokonujących obstawienia tego zdarzenia,
   • Klient dokonujący obstawienia zakładu na odgadywanie zdarzeń wirtualnych nie może dokonywać sprawdzenia wyniku tego zdarzenia przed upływem jego zakończenia, który został określony przez Spółkę,
   • rezultat obstawianego zdarzenia wirtualnego jest udostępniany wszystkim Klientom w tym samym momencie,
   • wyniki aktualnych wydarzeń sportów wirtualnych Spółka będzie prezentowała na bieżąco, natomiast archiwalne wyniki sportów wirtualnych będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu Spółka usunie dane,
   • na żądanie Klienta Spółka udostępni informacje na temat wyników dotychczas odbytych zdarzeń wirtualnych,
   • w ramach sportów wirtualnych Spółka będzie przyjmowała zakłady na stronie internetowej lvbet.pl na wydarzenia w rodzaju:

    i. wyścigi koni

    ii. wyścigi psów

    iii. wyścigi - żużel

    iv. wyścigi - kolarstwo

    v. wyścigi - kłusaki

    vi. tenis

    vii. mecze piłki nożnej.

  §9.
  Sposoby obstawiania zakładów
  • Zawierać zakład można na następujące sposoby:
   • zakład pojedynczy - na poszczególne wydarzenia (zwany dalej Singiel),
   • zakład zakumulowany zawierający minimum dwa niezależne wydarzenia (zwany dalej Kombi),
   • zakłady systemowe zawierające wskazane przez Klienta różne kombinacje zakładów pojedynczych i zakładów zakumulowanych (zwane dalej System)

  • Zakład pojedynczy (zwany dalej Singiel) jest zakładem na wynik jednego wybranego sportowego lub innego przedsięwzięcia, scharakteryzowanego jako zakład. Prawo do wygranej powstaje, gdy zawierający zakład poprawnie odgadnie jego wynik.
  • Zakumulowane zakłady (zwane dalej Kombi) są to zakłady, w których zawierający zakład może kombinować zakłady na poszczególne wyniki, będące w ofercie Spółki.
   • Uwaga: Nie można jednak kombinować na jednym kuponie zakładów, które się wzajemnie wspierają (są skorelowane ze sobą), np.:
   • zakład na zwycięstwo w rozgrywkach (zajęcie miejsca) zawodnika wraz z zakładem na zwycięstwo tego samego zawodnika w pojedynczym wydarzeniu tego samego współzawodnictwa,
   • umieszczenie tego samego obiektu w różnych miejscach listy wyników (Brazylia wygra i równocześnie Brazylia zajmie miejsce 1-2).
   • zakład na zwycięstwo danej drużyny wynikiem 2:0 oraz zwycięstwo tej drużyny w meczu.
   • Komputer sprawdza we wszystkich przypadkach czy na zawieranym kuponie nie ma wspierających się zakładów i ewentualnie uniemożliwia ich zagranie. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn dojdzie do zawarcia na jednym kuponie zakładów, które się wzajemnie wspierają, w przypadku wygranej ważny pozostanie tylko kurs pierwszego ze wspierających się zdarzeń, a pozostałe zdarzenia zostaną rozliczone z kursem 1,00.

  • Zakłady systemowe (System) są to różne kombinacje zakładów pojedynczych (Singiel) i/lub akumulowanych (Kombi) na jednym kuponie. Każdy zakład (Singiel lub Kombi) lub ich kombinacja zapisana na zakładzie systemowym (System) stanowi oddzielną umowę na zakład. W takich przypadkach każdy z takich zakładów lub ich kombinacji, mimo iż znajduje się na jednym wspólnym kuponie zdarzeń, traktowany jest w świetle niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów jako oddzielny dowód zawarcia zakładu.
  • Prawo do wygranej przy zakładach typu Kombi powstaje pod warunkiem, że zawierający zakład poprawnie odgadnie wszystkie części zakładu, z wyłączeniem zakładu typu „System”, który może okazać się wygrywający również w przypadku nieprawidłowego wytypowania jednego ze zdarzeń.
  • Jeśli typy na wszystkie spotkania, które się odbyły w zakładzie typu Kombi, zostają określone poprawnie, a równocześnie jedno lub więcej spotkań zostało zakończone bez oficjalnego wyniku (nierozegrane, niedograne), to obstawiający zachowuje prawo do wygranej z pozostałych spotkań. Jeśli jednak któryś z wyników spotkań w zakładzie typu Kombi został nieprawidłowo wytypowany przez Klienta, to taki zakład uważa się za przegrany, nawet w przypadku, gdy któreś spotkanie (lub większa część spotkań) tworzących część zakładu Kombi zostało zakończone bez oficjalnego wyniku.
  • Jeśli w zakładzie typu Kombi dojdzie do zawarcia tego zakładu, ale już po udowodnionym rozegraniu jednego z wielu spotkań, to w przypadku tego rozegranego spotkania jego kurs zmienia się na 1,0 (powyższe nie dotyczy zakładów „Na żywo” - patrz postanowienia Regulaminu - §18 pkt. 1 lit. c) i odpowiednio do tego zostanie obliczona EWK.
  §10.
  PRZYJMOWANIE ZAKŁADÓW
  • Przyjmowanie zakładów wzajemnych-bukmacherskich dokonywane jest po opublikowaniu kursów zakładów na stronie internetowej lvbet.pl.
  • Wszystkie zakłady przyjmowane są wyłącznie w walucie polskiej. Zakład uznaje się za zawarty wyłącznie po uiszczeniu stawki. Klient powinien zadbać o sprawdzenie wszelkich danych przed zawarciem zakładu, gdyż nie ma prawa do zmiany zakładu po jego zawarciu. Wyjątkiem są przypadki opisane w § 11 Regulaminu - (Cashout).
  • Po dokonaniu zakładu przez sieć internet na stronie lvbet.pl w zakładce “Moje Zakłady” dostępna jest historia zakładów Klienta i potwierdzenie zawarcia zakładu (Kupon), zawierające szczegółowe dane na temat każdego wniesionego zakładu.
  • Potwierdzenie zawarcia zakładu zawiera:
   • data i czas zawarcia zakładu,
   • numer zakładu,
   • opis zakładu zawierający nazwę wydarzenia oraz wybrany typ i jego kurs,
   • kurs ogólny (sumaryczny) zakładu, stawka, pobrany podatek oraz przewidywaną (możliwą) wygraną (EWK),
   • kolejny wewnętrzny numer,
   • status zakładu.

  • Na wyemitowanej po zawarciu zakładu / zakładów i pobraniu stawki historii zakładów (widocznej w zakładce “Moje zakłady”) znajdują się następujące dane:
   • data i czas zawarcia zakładu,
   • numer zakładu,
   • opis zakładu zawierający nazwę wydarzenia, oraz wybrany typ i jego kurs,
   • kurs ogólny (sumaryczny) zakładu, stawka, pobrany podatek oraz przewidywaną (możliwą) wygraną (EWK),
   • kolejny wewnętrzny numer,
   • kwotę podatku od wygranej (o ile występuje.
   • status zakładu.

  • Potwierdzenie zawarcia zakładu może zawierać dodatkowe informacje dotyczące wybranych zdarzeń, w szczególności status wydarzeń oraz inne dodatkowe informacje.
  • W przypadkach, kiedy zagrożone jest prawidłowe działanie, ewentualnie interes Spółki, ma on prawo wstrzymać przyjmowanie zakładów na jakiekolwiek zdarzenia, ewentualnie może pewną ilość zakładów w pewien sposób ograniczyć - np. wysokością stawki, przyjęciem wyłącznie do zakładu typu Kombi lub Singiel, minimalną ilością zdarzeń w zakładzie typu Kombi itp.
  • Szczegółowe dane dotyczące zawartych zakładów dostępne są po zalogowaniu się na LVkonto w zakładce “Moje Zakłady”. Przy wszystkich zakładach miarodajne są dane znajdujące się na stronie lvbet.pl.
  • Spółka nie ma obowiązku udzielać Klientowi dodatkowych informacji o zdarzeniach, na które oferuje zawarcie zakładów (np. informacji o typie nawierzchni, kontuzjach gracza, wynikach rozegranych spotkań, ewentualnych wynikach w zakładach typu „Na Żywo” itp.). Spółka podając tego typu informacje dokłada staranności, aby były one prawdziwe. Z uwagi jednak na ilość informacji, ich źródła pochodzenia i ich poglądowy charakter, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podanych dodatkowych informacji, które Klient obowiązany jest zweryfikować we własnym zakresie.
  • Zawierania zakładów Klient nie może powierzyć osobom trzecim lub firmom (np. agencjom zajmującym się obstawianiem w imieniu klienta).
  • W przypadku, gdy Spółka stwierdzi złamanie § 5 ust. 16 niniejszego Regulaminu, zamknie LVkonto klienta łamiącego ten punkt Regulaminu, a wszelkie zakłady zawarte z tego LVkonta zostaną anulowane.
  • Spółka ma prawo odmówić przyjęcia zakładu w każdym przypadku bez podania przyczyny takiej decyzji.
  • Wstrzymanie przyjmowania zakładów nie uprawnia Klienta do odszkodowania, ani żadnego roszczenia, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
  • Po zawarciu i zaakceptowaniu Zakładu, odpowiednia kwota zostaje pobrana z LVkonta. Obowiązkiem Klienta jest zweryfikowanie czy dokonuje poprawnego zakładu zarówno w zakresie wybranych wydarzeń, rodzaju zakładu jak również wysokości wnoszonej stawki. Po wniesieniu zakładu nie ma możliwości jego anulowania lub zmiany, poza przypadkami opisanymi w § 11 niniejszego Regulaminu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji lub jedynie częściowej akceptacji zakładów.
  §11.
  “CASH-OUT”
  • Spółka może zaproponować Klientowi skorzystanie z opcji “Cash-out”.
  • “Cash-out” umożliwia zamknięcie nierozstrzygniętego zakładu i wcześniejsze uzyskanie wygranej.
  • Klient może mieć możliwość zamknąć dany zakład przed rozstrzygnięciem niektórych spośród typowanych na nim wydarzeń.
  • Po skorzystaniu z opcji “Cash-out”, wygrana obliczana jest, jako iloczyn ustalonego indywidualnie współczynnika, wpłaconej stawki i zaproponowanego w danym momencie dla tej opcji kursu.
  • W przypadku, w którym w wyniku obliczeń, o których mowa w § 11 pkt. 4 regulaminu wartość wygranej okaże się niższa od wartości wpłaconej stawki wówczas Spółka może zaproponować Klientowi „Cash-out” poprzez zwrot wpłaconej stawki, przy czym za wycofanie zakładu Spółka może pobrać opłatę w ustalonej wysokości, tj. np. 15% liczone od wartości uiszczonej stawki. Spółka będzie dokonywała takiego zwrotu stawki tylko po zaakceptowaniu przez Klienta zaproponowanych przez Spółkę warunków skorzystania z usługi „Cash-out”.
  • Klient będzie miał możliwość uzyskania informacji o proponowanej wysokości wypłaty w ramach opcji “Cash-out” na stronie lvbet.pl.
  • Opcja “Cash-out” może być dostępna dla zakładów “Na Żywo”, jak i innych zakładów oferowanych przez Spółkę.
  • Klient nie musi korzystać z opcji “Cash - out”. Możliwość skorzystania z tej opcji musi zostać zaproponowana i przyjęta przez Spółkę.
  • Spółka może ograniczyć oferowania opcji “Cash-out”, jak i doprecyzować warunki korzystania z niej.
  • Spółka może wycofać rozliczenie zakładu w opcji “Cash-out”, jeżeli zakład został rozliczony wskutek oczywistego błędu Spółki lub błędnego wyniku zdarzenia. W niniejszej sytuacji, zakład zostanie rozliczony, jak inny zakład nie objęty tą opcją. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Klient po skorygowaniu przez Spółkę błędu, ponownie skorzysta z tej opcji, o ile jest dostępna w ofercie.
  §12.
  OFICJALNY WYNIK
  • Zgodnie z niniejszym Regulaminem za oficjalny i niepodlegający zmianie wynik, będzie przyjęty wynik uzyskany z oficjalnych źródeł, ogłoszony przez Spółkę na stronie lvbet.pl w stopce w zakładce “Wyniki” . W przypadku, gdy tak ogłoszony wynik jest ponad wszelką wątpliwość błędny, to prawo zawierającego zakład do wygranej nie zostaje naruszone, jeśli poprawnie określił faktyczny wynik.
  • W przypadku zakładów na spotkania o ściśle ograniczonym Regulaminowym czasie gry za oficjalny i nie podlegający zmianie przyjmuje się wynik osiągnięty na boisku po upływie Regulaminowego czasu gry (ustalonego regułami danego sportowego współzawodnictwa -przykładowo w hokeju na lodzie są to trzy tercje po 20 minut, w piłce nożnej dwie połowy po 45 minut plus doliczony Regulaminowy czas gry). Nie będzie brane pod uwagę kontynuowanie meczu po upływie Regulaminowego czasu gry, karne i jakiekolwiek inne dodatkowe zmiany osiągniętego wyniku (dyskwalifikacja, walkower itp.), chyba, że jest to inaczej określone w szczegółowych zasadach danego współzawodnictwa - “zasady specjalne dla każdego sportu”.
  • Przy ustalaniu oficjalnego wyniku nie będą uwzględniane późniejsze zmiany związane z korektą wyniku spowodowaną przykładowo błędną decyzją sędziowską, błędną punktacją, dopingiem zawodnika, czy używaniem anabolicznych sterydów itp.
  • Jeśli spotkanie (mecz, zawody) nie zostało dograne, a mimo to został ogłoszony oficjalny wynik, to wygrane są wypłacane na podstawie tego oficjalnego wyniku. Warunkiem ważności tak osiągniętego wyniku jest uznanie tego wyniku za oficjalny przez oficjalnego organizatora zawodów czy wydarzenia. Niniejsze postanowienie nie dotyczy spotkań o określonym Regulaminowym czasie gry - patrz §8 Regulaminu.
  • Jeśli spotkanie zostało przerwane lub nie zostało dograne, to zakłady na te zdarzenia dotyczące tego spotkania, które zostały zakończone wynikiem (pierwsza: połowa, tercja, set itp.) lub w których zostały spełnione konkretne warunki na podstawie, których można określić wynik (np. został strzelony pierwszy gol, została osiągnięta podana granica bramek, gemów w spotkaniu itp.) pozostają ważne i wygrane są wypłacane na ich podstawie. W przypadku zakładów na zdarzenie dotyczące tego spotkania, gdzie w momencie przerwania i/lub nie dogrania nie można jednoznacznie określić wyniku, obowiązują zapisy § 18 Regulaminu dotyczące zwrotu zakładów.
  • Jeśli z jakichś powodów w oficjalnym terminie nie zostanie ogłoszony wynik, to Spółka. ogłosi termin zastępczy, do którego trzeba poczekać na ogłoszenie wyniku. To samo dotyczy sytuacji, w której zdarzenie się nie odbyło, bądź zostało przerwane i niedokończone, wówczas Spółka ogłosi termin zastępczy, do którego trzeba poczekać, czy zdarzenie się odbędzie. Jeśli zdarzenie nie odbędzie się lub nie zostanie dokończone we wskazanym przez Spółkę terminie, zostanie dokonany zwrot zakładów - postępowanie przy zwracaniu zakładów zostało opisane w §18. Regulaminu. W/w postępowanie jest zobowiązujące dla obydwu stron. O ile nie zostanie ogłoszone inaczej w Zasadach specjalnych dla każdego sportu, okres oczekiwania wynosi 30 następnych godzin. Jeśli spotkanie odbędzie się wcześniej niż w oficjalnym terminie, to zawarte zakłady zachowują swoją ważność. W przypadku gdy zdarzenie po przerwaniu zostanie wznowione, Spółka może wznowić przyjmowanie zakładów – z reguły z nowym kursem uwzględniających aktualny stan. W przypadku nowo zawartych zakładów po przerwaniu zdarzenia, czasem decydującym o rozpoczęciu zdarzenia jest czas wznowienia zdarzenia i w takim wypadku zakład nie jest zwracany jako zawarty po faktycznym rozpoczęciu zdarzeniu zgodnie z §18 ust. 1 pkt. c.
  • W przypadku zakładów na zwycięstwo lub zajęte miejsce uważa się za przegrany taki zakład na zawodnika lub zespół, który w trakcie trwania zawodów z dalszego udziału zrezygnuje. Jeżeli zawodnik lub zespół z jakiegokolwiek powodu nie weźmie udziału w zawodach, to zakład zostaje zwrócony.
  • W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników zostaje ogłoszonych zwycięzcami zdarzenia outright, to kursy na uczestników zdarzenia outright, którzy zostali zwycięzcami, zostaną podzielone przez liczbę uczestników biorących udział w przedstawionym scenariuszu. Np. Jeśli kurs na Zawodnika A jako Najlepszego Strzelca w Pucharze Świata wynosił 4, a finalnie 3 Graczy zakończyło turniej z tą samą najwyższą liczbą bramek (w tym Zawodnik A), wtedy kurs na Zawodnika A zostanie podzielony na 3. W takim przypadku końcowy kurs na Zawodnika A (po zastosowaniu zasady Dead Heat) będzie równy 1.33 (4 podzielone przez 3).”

  Rozdział 4Stawka, wygrana i zwracanie zakładów

  §13.
  Stawka
  • Spółka ma prawo dowolnie ustalać stawki na poszczególne rodzaje zakładów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  • Stawką wiążącą dla obu Stron zakładu jest stawka wskazana na podsumowaniu zakładu dostępnym w historii zakładów Klienta w zakładce Moje zakłady.
  • Maksymalna stawka zakładu zależy od wysokości kwoty jaką Spółka akceptuje w momencie zawarcia zakładu i może różnić się dla różnych sportów oraz dla poszczególnych Klientów. Jeżeli zakład jest większy niż wysokość pierwotnie ustanowiona przez Spółkę(kwota może się zmieniać bez wcześniejszego powiadomienia), wtedy stawka zostanie rozpatrzona indywidualnie. Wszystkie zakłady wysłane do manualnej akceptacji mogą zostać odrzucone, zaakceptowane częściowo, albo całkowicie, niezależnie od wysokości stawki zgłaszanej przez klienta. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zakładu zgłoszonego do akceptacji. Każdy zakład, który z jakiegokolwiek powodu nie został rozpatrzony przed rozpoczęciem zdarzenia, zostanie automatycznie anulowany. Spółka posiada prawo do ustanowienia osobnych limitów dla każdego Klienta i na każdy typ zakładu.
  §14.
  Limit najwyższej wygranej na jeden zakład
  • Maksymalna wysokość kursu nie jest niczym ograniczona. System może poinformować Klienta o wprowadzonych limitach przy zawieraniu zakładu.
  • Spółka ma prawo dowolnie ustalać limit wygranej (a więc sumy przeznaczonej do wypłaty przy poprawnie określonych wszystkich typowanych zdarzeniach) na poszczególne rodzaje zakładów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, ograniczając również limit stawki (proporcjonalnie do kursu, w sposób taki, aby maksymalna wygrana nie mogła przekroczyć kwoty limitu tej wygranej).
  • Wyżej wymienione limity mogą być ukazane w widocznym miejscu na stronie internetowej lvbet.pl. W przypadku ustalenia takich limitów - nie będzie technicznie wykonalnym zawarcie zakładu przekraczającego limit wygranej na stronie lvbet.pl i może pojawić się niezwłocznie informacja o konieczności wpisania niższej kwoty stawki lub rezygnacji z zawarcia zakładu.
  • Ilość zakładów zawieranych przez jednego zawierającego zakład nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona, za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Regulaminie (np. § 15 ust. 2, §10 ust. 12).
  §15.
  Wygrana
  • Prawo do wygranej przy wszystkich rodzajach zakładów powstaje w przypadku poprawnego określenia typowanego wyniku i dotrzymaniu odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Maksymalna wypłata dla każdego zakładu/kuponu to PLN 300,000.00 (trzysta tysięcy) PLN dla każdej obstawionej kwoty i dla wszystkich rodzajów zakładów, niezależnie od tego, czy będzie to zakład pojedynczy, zakład wielokrotny czy też system kilku kolumn, chyba że Spółka postanowi inaczej. Dla przykładu, w tym ostatnim przypadku, jeśli suma wypłaty z dowolnej kolumny przekracza PLN 300,000.00 (trzysta tysięcy złotych), Spółka wypłaci Klientowi w sumie nie więcej niż PLN 300,000.00 (trzysta tysięcy złotych), chyba że Spółka postanowi inaczej. Jeśli okaże się, że Użytkownik otworzył kilka kont i zawarł kilkukrotnie taki sam zakład, łamiąc postanowienia niniejszego Regulaminu, zastosowanie ma §5 ust. 18 lit. b Regulaminu.
  • Drobne błędy w nazwisku (oznaczeniu) zawodnika zespołu nie będą brane pod uwagę, jeśli nie dotyczy to istoty rzeczy zakładu i jeśli ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, o kogo chodzi, pomimo popełnionego oczywistego błędu:

   Przykłady:

   • W ofercie na zawody w skokach narciarskich zamiast, przez pomyłkę przypisano zawodnikowi K. Stoch kraj Austria a nie Polska. W związku z tym, że powszechnie wiadomo iż w tym cyklu zawodów jest tylko jeden tak nazywający się zawodnik, który reprezentuje Polskę, taka pomyłka nie ma wpływu na ważność zakładu.
   • W ofercie zawodów tenisa ziemnego zawodniczka Agnieszka Radwańska została przez pomyłkę wpisana jako Agnieszka Ragmańska. Również wiadomo, że istnieje tylko jedna podobnie nazywającą się zawodniczka, w związku z tym zakład pozostaje ważny.
   • W ofercie piłkarskiej mecz FC Liverpool - Manchester United omyłkowo wpisano jako FC Liverpool - Manchestr Uted. Bez żadnej wątpliwości wiadomo o jakie drużyny chodzi. Podobnie gdy polskie tłumaczenie miasta omyłkowo zastąpiono angielskim np. AC Milan - FC Torino. Nie wprowadza to klienta w błąd, w związku z czym zakłady zachowują swoją ważność.

  • Wypłata wygranych na LVkonto następuje natychmiast po ogłoszeniu oficjalnego wyniku i jego umieszczeniu na stronie lvbet.pl, w myśl postanowień § 12 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 17 niniejszego Regulaminu.
  • W przypadkach wyjątkowych, gdy wypłata wygranej nie będzie możliwa z uwagi na wyczerpanie dobowego kapitału przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranej, oznaczonego w §17 - Spółka może wypłacić wygraną po upływie 3 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 17, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty ogłoszenia oficjalnego wyniku. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty wygranej Spółka zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie za okres wstrzymania wypłaty.
  §16.
  Zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  • Spółka stosownie do § 20 ust. 1 Ustawy, ma obowiązek wystawić na żądanie wygrywającego zaświadczenie o uzyskanej wygranej. Procedura wystawiania zaświadczenia musi być zgodna z wymogami określonymi w przepisach Ustawy i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
  • Spółka obowiązana jest prowadzić ewidencję wystawionych imiennych zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
  • Spółka jest zobowiązana, na podstawie art. 20 ust. 5 Ustawy, prowadzić ewidencję wypłacanych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) PLN.
  §17.
  Kapitał przeznaczony do natychmiastowej wypłaty wygranej

  Całkowity dobowy kapitał przeznaczony do natychmiastowej wypłaty wygranej wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Spółka wydaje dyspozycje wypłaty w danym dniu według kolejności otrzymania od Klientów zgłoszeń wypłat. Przez dobę rozumie się okres od godz. 12.00 w południe do godziny 11.59 następnego dnia. W przypadku gdy kapitał przeznaczony do natychmiastowej wypłaty na daną dobę nie wystarczy na pokrycie wszystkich otrzymanych w danym dniu zgłoszeń wypłat, Spółka wyda dyspozycję wypłat w terminie 7 dni roboczych, liczonym od następnego dnia, w którym Spółka otrzymała polecenie wypłaty.

  §18.
  Zwrot zakładów
  • Zakłady zostaną zwrócone w stawce, jeżeli:
   • doszło do przedwczesnego zakończenia spotkania (np. krecz w tenisie) za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 12.,
   • mecz został błędnie opisany i wyświetlony z winy Spółki, w tym, dotyczy to również sytuacji gdy popełniona zostanie oczywista omyłka pisarska, błąd systemu lub oczywisty błąd przy wprowadzaniu danych na stronie internetowej. Oczywista pomyłka może być spowodowana błędem ludzkim, jak również problemem technicznym prowadzącym do publikowania nieprawidłowych informacji na stronie internetowej. Przykładami oczywistych błędów mogą być: źle wyświetlana (odwrócona) linia handicapu, złe linie under/over, błędne kursy (np. błąd w kursie 25,0 zamiast 2,50), niewłaściwa nazwa uczestnika zdarzenia, niewłaściwa godzina meczu bądź ewidentny błąd w systemie.
   • zakład został w sposób oczywisty zawarty po faktycznym rozpoczęciu spotkania, meczu lub innej okazji zawierania zakładów, ewentualnie w trakcie jego trwania, z tym zastrzeżeniem, że reguła ta nie ma zastosowania do zakładów typu „Na Żywo”,
   • zdarzenie nie zostanie rozegrane w zaplanowanym czasie i nie zostanie rozstrzygnięte w przeciągu 30 lub 15 h (w zależności od sportu, co zostało dokładnie opisane w Szczegółowych zakładach do każdego sportu). Zakłady wielokrotne (Kombi) zostaną rozliczone powtórnie z wyłączeniem zdarzenia, które nie zostało rozegrane. Wyjątek: Jeżeli wybrano zdarzenie rozgrywane w obrębie turnieju lub innej dużej imprezy sportowej, takiej jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, itd., i zdarzenie zostało przełożone w obrębie trwania turnieju, wszystkie zakłady pozostają ważne dopóki, dopóty rozstrzygnięcie zdarzenia następuje w przewidzianym czasie trwania imprezy.,
   • zdarzenie nie zostało zakończone oficjalnym wynikiem lub doszło do jego przerwania i mecz nie został dokończony w przeciągu 30 lub 15 h (w zależności od sportu, co zostało dokładnie opisane w Szczegółowych zakładach do każdego sportu). Wyjątek: Jeżeli wybrano zdarzenie rozgrywane w obrębie turnieju lub innej dużej imprezy sportowej, takiej jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, itd., i zdarzenie zostało przełożone w obrębie trwania turnieju, wszystkie zakłady pozostają ważne dopóki, dopóty rozstrzygnięcie zdarzenia następuje w przewidzianym czasie trwania imprezy,
   • w zdarzeniu nie weźmie udziału określona minimalna ilość zawodników, osób, zespołów itp. określona przez Spółkę lub organizatora zdarzenia,
   • spotkanie zostało rozegrane odwrotnie, tzn. że korzyść płynąca z grania na własnym boisku miał zespół podany w nagłówku zakładu jako goście. Ta reguła nie dotyczy spotkań na gruncie neutralnym, spotkań turniejowych w miejscu wcześniej ustalonym itp., a więc nawet ewentualne zamknięcie boiska gospodarzy lub wybór neutralnego boiska czy dobrowolny wybór boiska przeciwnika jako miejsca, gdzie odbywa się mecz, nie unieważnia zakładu,
   • na kuponie typu Kombi znajdują się zdarzenia wzajemnie wspierające się(skorelowane, przykładowo: Barcelona jako zwycięzca Ligi i Barcelona jako zwycięzca kolejnego ligowego meczu). Komputer sprawdza we wszystkich przypadkach czy na zawieranym kuponie nie ma wspierających się zakładów i ewentualnie uniemożliwia ich zagranie. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn dojdzie do zawarcia na jednym kuponie zakładów, które się wzajemnie wspierają, w przypadku wygranej ważny pozostanie tylko kurs pierwszego ze wspierających się zdarzeń, a pozostałe zdarzenia zostaną rozliczone z kursem 1,00.
   • zajdzie inna okoliczność charakterystyczna dla konkretnego typu zakładu lub rodzaju sportu. Szczegółowe informacje zawarte są w Zasadach specjalnych dla każdego sportu.

  • Zwrot stawki powoduje automatycznie przypisanie kwoty wpłaconej za zwrócony zakład do LVkonta Klienta. Klient może dysponować tak przypisaną do jego LVkonta kwotą na zasadach mających zastosowanie do środków zgromadzonych na LVkoncie, w tym wypłat z LVkonta.
  • Opisany w par. 18 ust. 2 sposób postępowania obowiązuje zawsze w przypadku zakładów Singiel. W przypadku zakładu typu Kombi przyjmuje się, że cały zakład jest nieważny tylko wtedy, gdy zgodnie z Regulaminem anulowane zostaną wszystkie wydarzenia znajdujące się na kuponie. Jeśli zakład typu Kombi zawiera choćby jedno wydarzenie, które nie podlega zwrotowi, to cały zakład uznany jest za ważny, a wszystkie anulowane wydarzenia zostaną rozliczone z kursem wynoszącym 1.0.
  • Zakłady pozostają ważne i nie są zwracane, jeśli:
   • prowadząca spotkanie komisja sędziowska lub oddelegowany sędzia zmieni lub anuluje pierwotne zasady meczu (zawodów, konkurencji) w trakcie jego trwania (np. gdy w trakcie trwania zawodów motoryzacyjnych dochodzi do obniżenia ilości okrążeń). W tym przypadku zostają wyłącznie zwracane zakłady powiązane ściśle ze zmienionymi zasadami meczu, które w takim przypadku nie mogą zostać osiągnięte zgodnie z pierwotnymi regułami;
   • mecz zostaje na krótki czas przerwany (np. mecz piłkarski przerwany na kilka godzin lub w wyjątkowych sytuacjach przełożony na następny dzień z powodu deszczu). W takim przypadku Spółka może wznowić przyjmowanie zakładów - z reguły z nowym kursem, uwzględniających aktualny stan. W przypadku nowo zawartych zakładów czasem decydującym jest czas wznowienia meczu;
   • w tej samej dyscyplinie, w tym samym miejscu i w krótkim odstępie czasu odbywa się kilka konkurencji (np. w ramach Pucharu Świata w Narciarstwie Alpejskim odbywa się zjazd albo na skoczni o takim samym punkcie krytycznym odbywają się skoki) - przedmiotem zakładu zawsze są pierwsze odbyte zawody (np. gdy mają odbyć się dwa zjazdy - pierwszy w piątek i drugi w sobotę, przy czym piątkowy z jakichś powodów nie odbywa się, zakłady są ważne na zjazdy sobotnie);
   • zdarzenie zostaje przełożone na następny dzień lub kolejny, tj. ma się odbyć po godzinie 00:00 następnej doby czasu lokalnego, z wyjątkami opisanymi w Zasadach szczegółowych dla wszystkich sportów;
   • zakłady o charakterze długoterminowym, jeśli dojdzie do jakiejś zmiany cząstkowej, np. jeśli dojdzie do zmiany kolejności poszczególnych meczy. Taka zmiana nie ma wpływu na zakłady zawarte na zajęcie miejsce w tabeli, awans do dalszych rund konkurencji itp.

  • W szczególnych przypadkach, wpłacone przez Klienta Stawki zwrócone zostaną przez Spółkę w terminie 7 dni od dnia następnego, w którym Spółka powzięła wiadomość o zdarzeniu uzasadniającym ich zwrot, na konto Klienta.

  Rozdział 5Reklamacje, przedawnienie roszczeń

  §19.
  Komisja Nadzoru.
  • Niniejszy Regulamin jest zbiorem reguł obowiązujących Spółkę i Klientów organizowanych przez nią zakładów. Nad jego przestrzeganiem czuwa Komisja Nadzoru (zwana dalej Komisją). Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem zakładów wzajemnych-bukmacherskich zawieranych przez sieć Internet na stronie lvbet.pl.
  • Komisja, powołana przez Spółkę musi być co najmniej trzyosobowa. Decyzje członków Komisji muszą być przyjmowane jednomyślnie. Komisja jest zdolna do podejmowania decyzji, jeśli na posiedzeniu obecne przynajmniej dwie trzecie jej członków.
  §20.
  Reklamacje
  • Wszelkie reklamacje z tytułu zakładu zgłasza się drogą pocztową na adres siedziby spółki lub w siedzibie Spółki „LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o., ul. Melchiora Wańkowicza 3, 40-384 Katowice, lub poprzez formularz reklamacji na stronie lvbet.pl, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia oficjalnych wyników.
  • Termin określony w ust. 1 uwzględniany jest zgodnie z poniższymi zasadami:
   • W przypadku wniesienia reklamacji drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego,
   • W przypadku złożenia reklamacji w siedzibie Spółki, decyduje data jej wpływu do siedziby Spółki,
   • W przypadku złożenia reklamacji poprzez formularz reklamacji na stronie lvbet.pl, decyduje data przesłania zgłoszenia przez ten formularz.

  • Komisja zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 21 dni od daty jej zgłoszenia, bądź wpłynięcia do siedziby Spółki, niezależnie od wybranego sposobu złożenia reklamacji i poinformować Klienta o sposobie załatwienia reklamacji. Postępowanie reklamacyjne kończy się z chwilą rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Jeśli Komisja uzna reklamację za uzasadnioną, z dniem otrzymania tej decyzji przez grającego rozpoczyna się 30 dniowy okres, w którym należy wykorzystać prawo do wygranej.
  • Wnoszący reklamację zostanie powiadomiony w ww. 21 dniowym terminie o jej rozpatrzeniu i sposobie jej rozpatrzenia, tą samą drogą, jaką wniósł reklamację (list polecony, korespondencja elektroniczna na adres email wnoszącego reklamację).
  §21
  Zgłaszanie roszczeń
  • Niezależnie od prawa Klienta do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do zgłoszenia roszczenia.
  • Roszczenie związane z udziałem w zakładach wzajemnych zgłasza się do właściwego miejscowo sądu powszechnego, w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika zakładu, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju zakładu, oraz treści żądania.
  • Roszczenia związane z udziałem w zakładach wzajemnych przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  • Zgłoszenie roszczenia nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia reklamacji.

  Rozdział 6Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  §22.
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
  • Zarówno Spółka, jak i Klienci mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i innych przepisów prawa związanych z ww. zagadnieniami.

  Rozdział 7Postanowienia końcowe

  §23.
  Obowiązek zachowania tajemnicy
  • Spółka jest zobowiązana do zachowania tajemnicy wszystkich danych dotyczących zawierających zakłady i zawieranych zakładów za wyjątkiem wypadków obowiązku ujawnienia danych zawartych w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  • Stosownie do art. 20 ust. 8 ustawy o grach hazardowych wysokość wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę (w tym przypadku Spółka). Informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej a także sądu i prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem. Informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane także na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego, o którym mowa ustawie o ochronie informacji niejawnych.
  §24.
  Zmiany Regulaminu
  • Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  • Regulamin oraz wszelkie jego uzupełnienia są zawsze dostępne dla zawierających zakłady w siedzibie Spółki i na stronie lvbet.pl.
  • Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  Rozdział 1Zasady Specjalne dla każdego sportu

  W przypadku sprzeczności pomiędzy zasadami a przepisami, na przykład: Zasady Specjalne dla konkretnego sportu - zgodnie z par. 18 pkt 2 REGULAMINU, a Zasady Szczegółowe dotyczące danego rynku (rodzaju zakładu), obowiązuje następująca kolejność (wg ich ważności):

  • Zasady Szczegółowe dotyczące zdarzeń/rynku {rodzaju zakładu} (dostępne obok zdarzenia lub rynku {rodzaju zakładu}, na stronie internetowej)
  • Zasady Specjalne dla każdego sportu - zgodnie z par.18 pkt 2 REGULAMINU
  • Regulamin Zakładów Wzajemnych - Bukmacherskich

  Rozdział 2Zasady Specjalne dla każdego sportu - zgodnie z par. 18 pkt 2 REGULAMINU

  Każdy sport zawiera szczegółowe przepisy, które mają zastosowanie tylko do konkretnej dyscypliny sportu. Jeśli niektóre z przepisów nie są opisane w Zasadach Specjalnych wówczas mają zastosowanie Zasady Ogólne. Zasady Specjalne będą mieć pierwszeństwo przed Zasadami Ogólnymi w przypadku sprzecznych opisów:

  Rozdział 3Narciarstwo alpejskie

  Jeden na Jednego (H2H): zwycięzcą zakładu zostanie zawodnik, który zajmie wyższe miejsce w rankingu po wyścigu końcowym.

  W Slalomie i Slalomie Gigancie obydwa przejazdy wyścigu muszą zostać ukończone, aby zakłady były ważne.

  W zakładzie Jeden na Jednego (H2H), co najmniej jeden narciarz musi zakończyć oba biegi, aby zakład był ważny.

  W Downhill i Super G obydwu narciarzy musi rozpocząć wyścig (opuścić bramkę startową) i co najmniej jeden narciarz musi ukończyć wyścig H2H by przejazd był ważny, w przeciwnym razie zakład jest nieważny.

  Klasyfikacja końcowa (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu dany zawodnik nie weźmie udziału w zawodach, wówczas wszystkie zakłady zostaną rozliczone jako przegrane. Nie są refundowane zakłady na uczestników, którzy nie wystartowali.

  Przełożone/Zmienione Wydarzenia: Wszystkie zakłady pozostają ważne jeśli zdarzenie jest przełożone lub zmienione i zostanie wznowione w tym samym miejscu w ciągu najbliższych 30 godzin. Zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli zawody zostaną przeniesione w inne miejsce.

  Wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji na podium. Pierwszeństwo mają tutaj oficjalne federacje odpowiadające za organizację zawodów takie jak FIS, IBU lub inne oficjalne federacje tego wydarzenia.

  Rozdział 4Futbol amerykański

  W tej dyscyplinie wszystkie zakłady (Matchwinner, Handicap, Totals) będą rozliczane na podstawie wyniku końcowego włączając dogrywkę, chyba, że wyraźnie stwierdzono inaczej. Połowa/Cały mecz, Zwycięzca kwarty i Zwycięzca połowy, Połowa z największą liczbą punktów, Kwarta z największa liczbą punktów - podczas rozliczania tych zakładów dogrywka nie jest brana pod uwagę.

  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu mecz nie odbędzie się i zostanie przełożony o więcej niż 30 godzin lub zostanie przerwany i nie zostanie dokończony w ciągu następnych 15 godzin, wszystkie zakłady zostaną zwrócone z wyjątkiem tych, które zostały już niepodważalnie rozstrzygnięte w momencie przerwania.

  Jeśli zakłady typu Moneyline (zwycięzca meczy 2-drogowo), Zakłady powyżej / poniżej lub Handicapy zakończą się jako nierozstrzygnięte (włączając dogrywkę), przy czym kursy na taką opcję nie były oferowane (remis), wszystkie zakłady będę unieważnione, a stawki zwrócone.

  Zakłady specjalne na zawodników: aby zakład taki był ważny zawodnik, którego dotyczy zakład musi znaleźć się wyjściowym składzie swojej drużyny i rozpocząć mecz.

  Pierwsza / Kolejna skuteczna akcja: Jeśli mecz został przerwany lub skończył się odpowiednio przed końcem przyłożenia, Kopy na bramkę (field goal) lub “safety”, wszystkie zakłady z tym związane będą unieważnione, a stawki zostaną zwrócone.

  Rozdział 5Łucznictwo

  Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

  Head to Head (H2H): Zakłady te będą rozliczane na zawodnika z lepszym wynikiem punktowym w momencie zakończenia wydarzenia (rundy). Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć grę.

  Rozdział 6Lekkoatletyka

  Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

  Head to Head (H2H): W zakładach typu H2H wygrywa zawodnik z lepszą pozycją końcową. Jeśli obaj zawodnicy zostaną wyeliminowani na tym samym poziomie turnieju, na przykład obaj zakończą swój udział w półfinale, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a kursy określone na 1.00, pod warunkiem, że nie ma dalszej klasyfikacji prowadzącej do wyłonienia zwycięzcy. Jeśli jeden z zawodników z jakiegokolwiek powodu nie wystartuje w turnieju, wszystkie zakłady H2H oraz zakłady specjalne dotyczące udziału tego uczestnika zostaną unieważnione. Natomiast zakłady outright pozostaną ważne i będą rozliczone jako przegrane.

  Rozdział 7Futbol australijski

  W futbolu australijskim wszystkie zakłady (Zwycięzca Meczu, Handicapy oraz Zakłady Powyżej/Poniżej) będą rozliczane na podstawie końcowego wyniku łącznie z dogrywką, chyba, że wyraźne zaznaczono inaczej. Wyjątkami są: Połowa/Cały Mecz, Zwycięzca kwarty i Zwycięzca połowy, Handicapy oraz Wynik 4-tej Kwarty - przy rozliczaniu tych zakładów dogrywka nie jest brana pod uwagę.

  Jeśli z jakiegokolwiek powodu dany mecz nie zostanie rozegrany i zostanie przełożony o więcej niż 30 godzin, lub zostanie przerwany i nie będzie dokończony w ciągu następnych 15 godzin, wtedy wszystkie zakłady zostaną zwrócone - z wyjątkiem tych już niepodważalnie rozstrzygniętych w momencie przerwania meczu.

  Rozdział 8Badminton

  Wszystkie zakłady (Zwycięzca meczu, Handicapy, zakłady Powyżej/Poniżej) zostaną rozliczone w oparciu o oficjalny wynik zdarzenia. Jeżeli mecz rozpoczęto, ale nie został dokończony, wszystkie zakłady z nim powiązane zostaną anulowane, a stawki zwrócone, z wyłączeniem tych, które zostały już rozstrzygnięte.

  Wycofanie: Jeżeli jakikolwiek uczestnik zdarzenia wycofa się z niego, wszystkie zakłady dotyczące zwycięzcy meczu oraz handicapów zostaną uznane za nieważne ponieważ nie dojdzie do ich rozstrzygnięcia. Zakłady Powyżej/Poniżej również zostaną anulowane, o ile konkretna liczba punktów nie została uprzednio przekroczona – w takim przypadku, pomimo przerwania meczu, zakład zostanie uznany za ważny i odpowiednio rozstrzygnięty.

  Jeżeli wymieniony w zestawieniu gracz nie wystąpi w singlu lub meczu deblowym, to zakłady dotyczące tego meczu zostaną uznane za nieważne. Wycofanie lub zmiana zawodnika nie spowodują zmian w zakładach na mecze drużynowe (dotyczących zakładów przeciwko innej drużynie lub zakładów na zwycięstwo danej drużyny w zawodach). Wszystkie zakłady dotyczące meczu drużynowego pozostaną ważne, bez względu na zmiany zawodników lub zmiany w składzie drużyny.

  Outright (zwycięzca): Obowiązuje reguła Dead Heat. Brak zwrotu za graczy, którzy nie wystartowali.

  Rozdział 9Bandy

  Wszystkie zakłady dotyczą regulaminowego czasu gry z wyłączeniem dogrywki, o ile nie stwierdzono inaczej.

  Jeśli mecz się nie odbędzie lub zostanie przełożony o więcej niż 30 godzin, lub przerwany i nie będzie dokończony w ciągu następnych 15 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone - z wyjątkiem tych już bezsprzecznie rozstrzygniętych w momencie przerwania.

  Format rozgrywki: Jeśli forma meczu jest zmieniona z 2 x 45 minut na 3 x 30 minut, wszystkie zakłady pozostają ważne z wyjątkiem tych odnoszących się do pierwszej lub drugiej połowy.

  Jeśli są dostępne również zakłady na zawodników, wtedy warunkiem koniecznym dla ważności zakładu jest udział danego zawodnika w meczu.

  Rozdział 10Koszykówka

  Wszystkie zakłady obejmują dogrywkę, chyba, że zaznaczono inaczej. Mogą istnieć pewne wyjątki, kiedy oferowane są kursy na remis w meczu (3-drogowy zakład na zwycięzcę) - w takim przypadku zakłady są rozliczane na podstawie wyniku po regulaminowym czasie gry.

  Wszystkie mecze muszą być rozegrane w zaplanowanym oryginalnie miejscu. Jeśli wyznaczone miejsce zostanie zmienione, wszystkie zakłady dotyczące danego meczu będą unieważnione. Jeśli oryginalny czas rozpoczęcia meczu zostanie przełożony o więcej niż 15 godzin, wówczas również wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Jeśli mecz zostaje przerwany, a do jego końca zostanie mniej niż 5 minut, wszystkie zakłady na ten mecz pozostają ważne. Jeśli jednak zostanie więcej niż 5 minut regulaminowego czasu gry, a mecz nie zostanie wznowiony w ciągu następnych 30 godzin, wszystkie zakłady na ten mecz będą unieważnione, a stawki zwrócone - z wyjątkiem tych już definitywnie rozstrzygniętych w momencie przerwania meczu.

  Zakłady specjalne na zawodników: dany zawodnik musi wziąć udział w meczu, aby zakład był ważny. W przypadku jakichkolwiek przerwanych meczów wszystkie zakłady zostają unieważnione - chyba, że wynik zakładu został już rozstrzygnięty definitywnie. W zakłady specjalne na zawodników włączona jest również dogrywka, o ile nie stwierdzono inaczej.

  Wyniki zakładów na drugą połowę oraz na 4-tą kwartę nie uwzględniają dogrywki.

  Połowa/Kwarta z największą liczbą punktów: wszystkie cztery kwarty muszą zostać zakończone, aby zakład był ważny. Dogrywka nie jest brana pod uwagę. Jeśli mecz zostaje przerwany, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba, że w 2. połowie (lub 4. kwarcie) wynik w momencie przerwania będzie już najwyższym wynikiem punktowym w porównaniu do pierwszej połowy (pozostałych kwart).

  Zakłady na żywo: mecz musi zostać zakończony, aby zakłady były ważne. Jeśli mecz zostaje przerwany, wszystkie zakłady będą unieważnione, z wyjątkiem tych już bezsprzecznie rozstrzygniętych w momencie przerwania.

  Rozdział 11Baseball

  Jeśli nie określono inaczej, to wszystkie zakłady obejmują dodatkowe inningi. Wszystkie mecze muszą zostać rozegrane zaplanowanego dnia i we wcześniej określonym miejscu. Jeżeli zaplanowany dzień (czasu lokalnego) lub miejsce spotkania ulegają zmianie, to wszystkie zakłady na taki mecz zostają anulowane.

  Jeśli dwa mecze pomiędzy tymi samymi drużynami są rozgrywane w ciągu jednego dnia i tylko jeden z nich jest dostępny w ofercie, wówczas rezultat pierwszego z nich (pod względem czasu) będzie brany pod uwagę przy rozstrzyganiu zakładów.

  Jeśli mecz zostanie przerwany i nie zostanie wznowiony w ciągu 24 godzin, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne a stawki zwrócone na konta graczy (z wyjątkiem zakładów już definitywnie rozstrzygniętych w momencie przerwania). W przypadku przerwania gry mecz jest uznany za ważny, jeśli rozegrano 5 inningów (4,5 w przypadku prowadzenia drużyny gospodarzy).

  Zakłady Powyżej/Poniżej oraz Handicapy: Zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnego wyniku opublikowanego po rozegraniu 9 inningów (8,5 inningów w przypadku prowadzenia drużyny gospodarzy). Jeśli rozegranie dodatkowych inningów jest konieczne, aby rozstrzygnąć grę, to rozliczenie zakładów będzie oparte na wyniku uzyskanym po ich rozegraniu. Jeżeli nie rozegrano 9 inningów (8,5 w przypadku prowadzenia drużyny gospodarzy), zakłady zostaną anulowane, z wyłączeniem tych, które rozstrzygnięto wcześniej, przed zakończeniem meczu.

  Jeżeli wynik meczu kończy się rezultatem nierozstrzygającym wniesiony zakład (remis - w zakładzie typu moneyline, suma azjatycka, handicap) i jednocześnie kursy na taką możliwość nie były oferowane, wówczas wszystkie nierozstrzygnięte z tego powodu zakłady zostaną anulowane, a środki zwrócone.

  Miotacze: W przypadku zakładów, gdzie nazwiska starterów zostały opublikowane przed spotkaniem, wszystkie zakłady pozostają ważne jedynie wówczas, gdy obydwaj wymienieni miotacze w każdej z drużyn rozpoczną pierwszy inning jako miotacze w swoich drużynach. Jeżeli przynajmniej jeden z miotaczy zostanie zmieniony, to zakład zostanie uznany za nieważny. Jeżeli nie podano nazwisk miotaczy przed meczem, to wszystkie zakłady na spotkanie są ważne nawet w przypadku późniejszych zmian miotaczy.

  Zakłady specjalne na zawodników: każdy zawodnik, który jest przedmiotem zakładu specjalnego musi wziąć udział w grze, aby zakłady zostały uznane za ważne. W grach, w których nie ukończono 9 inningów (8,5 w przypadku prowadzenia gospodarzy), wszystkie zakłady specjalne są uznane za nieważne, jeżeli nie doszło wcześniej do ich rozstrzygnięcia.

  Zakłady zawarte na wybrany inning zostaną rozliczone po zakończeniu owego inningu, niezależnie od dalszego przebiegu meczu.

  Zakłady seryjne (Sezon regularny): gry w serii to mecze rozgrywane jeden po drugim przez te same drużyny na tym samym obiekcie w określonym odcinku czasu. Ważne są tylko gry zakończone w czasie wskazanego okresu. W zakładach seryjnych musi zostać rozegrany co najmniej jeden mecz, aby zakład był ważny. Zmiany miotaczy nie mają wpływu na zakłady seryjne.

  Zakłady Grand Salami: ten rodzaj zakładu dotyczy całkowitej ilości runów (runs) w danym dniu lub okresie. Jeżeli w co najmniej jednym z meczów nie rozegrano 9 inningów (8,5 jeśli prowadzi drużyny gospodarzy), to cały zakład zostaje unieważniony, a środki zwrócone. Każda przełożona lub dodatkowa gra w harmonogramie skutkuje unieważnieniem zakładu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rezultat jest już znany przed rozegraniem przełożonej gry. Zmiany miotaczy nie mają wpływu na zakłady Grand Salami.

  Zakłady na żywo: mecz musi zostać zakończony, aby zakłady były ważne. Jeśli mecz zostaje przerwany w dowolnym momencie, to wszystkie zakłady są anulowane, poza tymi, których rezultat był już rozstrzygnięty w chwili przerwania rozgrywki.

  Rozdział 12Piłka nożna plażowa

  Jeśli nie zostało określone inaczej, to wszystkie zakłady są obliczane na podstawie rezultatu regularnego czasu gry (36 minut). Dogrywka i rzuty karne są brane pod uwagę jedynie wtedy, gdy zakład dotyczył zwycięzcy meczu (moneyline), drużyny przechodzącej do kolejnej rundy, zwycięzcy turnieju, itd.

  Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 godzin, lub mecz jest przerwany oraz nie jest dokończony w czasie następnych 15 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają unieważnione, z wyjątkiem tych już rozstrzygniętych.

  Rozdział 13Siatkówka plażowa

  Jeżeli mecz jest anulowany, przełożony lub przerwany oraz nie jest dokończony w czasie następnych 30 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają unieważnione, z wyjątkiem tych już rozstrzygniętych.

  Zmiana miejsca rozgrywki nie ma wpływu na ważność zakładów.

  Rozdział 14Boks

  Wszystkie rynki zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnym rezultatem ogłoszonym na ringu niezwłocznie po zakończeniu walki, włączając w to wszystkie zmiany punktacji jury (możliwe korekty wyniku punktowego przez sędziów spotkania). Ewentualne późniejsze zmiany wyniku walki, do których dojdzie po dokonaniu oficjalnej decyzji na ringu, pozostaną bez wpływu na rozstrzygnięcie zakładów.

  Jeśli z dowolnego powodu walka nie odbędzie się i zostanie przełożona na dowolną datę w czasie kolejnych 28 dni od pierwotnej daty, to wszystkie zakłady na to spotkanie pozostają ważne. Jeśli odstęp w czasie wyniesie więcej niż 28 dni, to wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a środki zwrócone. Jeśli zmianie ulega miejsce walki, to zakłady pozostają ważne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zmienia się kraj spotkania - wówczas wszystkie zakłady zostają anulowane.

  Jeśli bokser nie pojawił się na ringu po dzwonku obwieszczającym początek nowej rundy (wycofanie, dyskwalifikacja, itd.), to walka jest uznana za zakończoną wraz z końcem poprzedniej rundy.

  Jeśli zakontraktowana ilość rund została zmieniona, to wszystkie zakłady na finałowy rezultat walki pozostają ważne, z wyjątkiem zakładów Powyżej/Poniżej (na liczbę rund), które zostaną unieważnione, a środki zwrócone.

  Zakłady Powyżej/Poniżej (na liczbę rund) dotyczą tylko zakończonych rund. Połowa rundy to dokładnie 1 minuta i 30 sekund, a cała runda to 3 minuty. Tak więc zakład na Powyżej 4 i pół rundy będzie rozstrzygnięty jako wygrany jeśli walka będzie kontynuowana do najmniej 1 minuty i 30 sekund piątej rundy.

  Jakakolwiek walka, która zakończyła się rezultatem „brak walki” lub „brak decyzji” będzie skutkować zwrotem środków.

  Rozdział 15Biathlon

  Wszystkie zakłady są rozliczane w oparciu o oficjalną klasyfikację z chwili prezentacji na podium.

  W przypadku odwołanego wydarzenia wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna oficjalna organizacja sportowa) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik lub jeśli wydarzenie nie zostanie kontynuowane w tym samym miejscu w ciągu następnych 30 h. Jeżeli wydarzenie zostanie rozegrane w innym miejscu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Head 2 Head (H2H): Obaj zawodnicy muszą rozpocząć wydarzenie aby zakłady były ważne. W zakładach H2H zwycięzcą w zakładzie zostaje zawodnik, który zajął wyższe miejsce w rankingu finałowym. Jeśli sportowiec (lub narodowość) zostaje zdyskwalifikowany lub nie ukończy zawodów z dowolnego powodu, to wówczas drugi z zawodników (lub narodowości) zostaje zwycięzcą w zakładzie. Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne decyzje odpowiednich federacji ogłoszone natychmiast po zawodach. Jeśli nastąpią późniejsze zmiany wyniku w związku z dyskwalifikacjami, nie będą mieć one wpływu na pierwotne rozliczenie zakładu.

  Outright (zakład na zwycięzcę): Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, zawodnik nie weźmie udziału w wydarzeniu, to zakłady z jego udziałem zostaną uznane za przegrane. Brak zwrotu za zawodników, którzy nie wystartowali.

  Rozdział 16Kajakarstwo

  Outright (zakład na zwycięzcę): Zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozstrzygnięcie zakładów.

  Rozdział 17Krykiet

  Jeśli mecz zakończył się remisem, a opcja dogrywki nie była oferowana, wszystkie zakłady na zwycięzcę meczu zostaną unieważnione - z wyjątkiem meczów “One day”, w których obowiązuje zasada Dead Heat przy rozliczaniu zakładów.

  Jeśli o wyniku meczu zadecyduje rzut monetą lub “bowl-off” wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Jeśli mecz rozpocznie się, ale zostanie skrócony lub przerwany z jakiegokolwiek powodu, jest to częścią normalnego przebiegu gry i wszystkie zakłady pozostają ważne, o ile wynik skróconej gry jest uznany za ważny przy rozstrzyganiu meczu.

  Rozdział 18Curling

  Wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników po zakończeniu meczu, włączając w to dogrywkę (dodatkowy End). Jeśli End zakończy się wynikiem 0-0 (Blank End), a nie przewidziano zakładów na taką opcję to wszystkie zakłady na ten konkretny End będą nieważne.

  Jeżeli wydarzenie odbywa się w ramach turnieju takiego jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata itp. i zostanie przełożone w ramach oficjalnego czasu tego wydarzenia, wtedy wszystkie zakłady pozostają ważne o ile wydarzenie odbędzie się i zakończy w oficjalnie przydzielonym następnym terminie.

  Rozdział 19Biegi narciarskie

  Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji zwycięzców na podium.

  Jeśli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady będą unieważnione, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna oficjalna federacja) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik, a wydarzenie nie będzie kontynuowane w ciągu następnych 30 godzin w tej samej lokalizacji. Jeśli wydarzenie zostanie przeniesione w inne miejsce, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Head 2 Head (H2H): obaj zawodnicy, których dotyczy zakład muszą wziąć udział w wydarzeniu, aby zakład był ważny.

  W zakładach H2H uczestnik, który zajmuje wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej jest uważany za zwycięzcę. Jeśli zawodnik (lub kraj) zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy wyścigu z jakiegokolwiek powodu to drugi zawodnik (lub kraj) jest uważany za zwycięzcę. Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnego sprawozdania opublikowanego przez oficjanlą federację bezpośrednio po konkursie. Ewentualne późniejsze zmiany w raporcie związane z dyskwalifikacją zawodników po zawodach nie będą miały wpływu na początkowe rozliczenie.

  Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zawodnik nie weźmie udziału w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tego zawodnika będą rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

  Rozdział 20Kolarstwo

  Rozstrzygnięcie zakładów jest oparte na oficjalnej klasyfikacji ustalonej przy prezentacji na podium.

  Jeżeli wydarzenie jest przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady zostają unieważnione (poza tymi już rozstrzygniętymi). Wyjątkiem jest sytuacja, w której federacja (UCI lub jakakolwiek inna oficjalna federacja) uzna wynik z chwili przerwania wydarzenia za “rezultat oficjalny” a wyścig nie zostanie dokończony w czasie kolejnych 30 h. Jeżeli wydarzenie zostaje przeniesione do innej lokalizacji, to wszystkie zakłady zostają anulowane.

  Późniejsze zmiany w wynikach wydarzenia związane z dyskwalifikacją zawodników ogłoszoną po zakończeniu wyścigu nie będą mieć wpływu na rozstrzygnięcie zakładów.

  Head 2 Head (H2H): Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć wyścig. W zakładach H2H zwycięzcą zostaje zawodnik, który zajął wyższe miejsce w rankingu finałowym. Jeżeli kolarz zostaje zdyskwalifikowany lub z jakiegoś powodu nie ukończy wyścigu (lub etapu), to drugi z zawodników zostaje uznany za zwycięzcę. Jeżeli obaj zawodnicy nie ukończą wyścigu, to zwycięzcą zostaje ten z nich, który zakończył więcej etapów. Jeżeli obaj zawodnicy ukończyli taką samą liczbę etapów, to zwycięzcą zostaje ten z nich, który zajął wyższą pozycję w rankingu opublikowanym po zakończeniu ostatniego z ukończonych etapów. Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki federacji podane niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

  Późniejsze zmiany w wynikach wydarzenia (dyskwalifikacje, etc.) nie będą mieć wpływu na pierwotne rozstrzygnięcie zakładów.

  Jeśli wyścig zostanie przerwany (przewidziana liczba etapów nie zostanie ukończona), wówczas wszystkie zakłady zostaną zwrócone, z wyjątkiem uprzednio rozstrzygniętych.

  Outright (zakład na zwycięzcę) - jeśli z dowolnej przyczyny wybrany zawodnik/zawodnicy nie wystartują w wydarzeniu, to zakład jest przegrany. Brak zwrotu za kolarzy, którzy nie wystartowali.

  Rozdział 21Rzutki

  Wyniki zostaną ustanowione w oparciu o oficjalne reguły wydarzenia (zawodów).

  Jeżeli zawody rozpoczęły się, ale nie zostały dokończone w czasie następnych 30 h, to wszystkie zakłady na to wydarzenie zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych już definitywnie rozstrzygniętych.

  Jeżeli zawody zostały przerwane lub skrócone, to zwycięzcą zakładu zostaje gracz, który zakwalifikował się do kolejnej rundy.

  Rozdział 22Jeździectwo

  Outright (zakład na zwycięzcę): zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, opublikowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

  Rozdział 23Skoki do wody

  Outright (zakład na zwycięzcę): zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, opublikowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

  Rozdział 24E-sport

  Wszystkie zakłady są rozliczane w oparciu o wynik końcowy uwzględniający dogrywkę lub dodatkowe rundy, chyba, że wyraźnie stwierdzono inaczej. W przypadku gdy wydarzenie zakończone jest remisem a kursy na remis nie były oferowane, zakłady zostaną unieważnione a stawki zwrócone na konto graczy.

  Jeśli mecz/rozgrywka zostanie przełożona o więcej niż 24 godziny, wszystkie zakłady zostaną anulowane a stawki zwrócone na konta graczy.

  Jeśli z jakiegoś powodu zawodnik/drużyna nie będzie kontynuował gry lub zostanie zdyskwalifikowany, wszystkie zakłady na tego zawodnika/drużynę zostaną uznane za przegrane. Jeśli wycofanie lub dyskwalifikacja nastąpi przed rozpoczęciem meczu, lub jeśli decyzja techniczna o przegranej zawodnika/drużyny zostanie podjęta w pierwszej połowie (części), kursy na zwycięską drużynę zostaną ustalone na 1.

  Jeśli dany mecz lub rozgrywka zostanie zatrzymany przez sędziego i będzie powtórzony w późniejszym czasie, wynik przerwanego meczu nie zostanie uwzględniony do rozliczenia zakładów.

  Wszystkie zakłady są rozliczane w oparciu o oficjalny wynik ogłaszany przez oficjalnego organizatora danego wydarzenia, transmisji lub API gry. W przypadku zakładów typu Outright (Na zwycięzcę) nie stosuje się zwrotów na uczestników, którzy nie wystartują w wydarzeniu. Zastosowanie ma również reguła “Dead Heat”.

  W przypadku błędnego zestawienia par meczu lub rozgrywki, zakłady zostaną unieważnione a stawki zwrócone.

  W przypadku zmiany nazwy drużyny z powodu opuszczenia danej organizacji, dołączenia do innej organizacji lub po prostu zmiany nazwy drużyny, zakłady na mecze takiej drużyny pozostają ważne.

  Jeśli wydarzenie rozpocznie się szybciej niż zaplanowany jego czas oraz data, wówczas wszystkie zakłady wniesione po jego rozpoczęciu zostaną anulowane. Ważne natomiast pozostają zakłady wniesione przed rozpoczęciem wydarzenia, pomimo wcześniejszego jego rozpoczęcia w stosunku do planowanej daty.

  Zakłady na Zwycięzcę meczu / Zwycięzcę mapy (obecnej oraz kolejnej)/ Podwójna szansa - jeśli mecz lub mapa jest powtórzony z powodu remisu, wówczas powtórzony mecz lub mapa będą traktowane jako osobne niezależne zdarzenie., która nie będzie uwzględniania w celu rozstrzygnięcia zakładów. Jeśli mecz lub mapa rozpocznie się, ale nie zostanie ukończony, wówczas wniesione zakłady zostaną anulowane, chyba, że po rozpoczęciu meczu gracz lub drużyna zostanie zdyskwalifikowany. Wa takim przypadku gracz lub drużyna, która przechodzi do kolejnej rundy zostanie uznana za zwycięzcę w celu rozstrzygnięcia zakładów.

  Jeśli mecz lub mapa zostaną powtórzone z powodu problemów z połączeniem, zakłady zostaną anulowane chyba, że w momencie przerwania zakład jest już rozstrzygnięty, wówczas zostanie on rozliczony. Powtórzony mecz lub mapa będą traktowane jako osobne niezależne zdarzenie., która nie będzie uwzględniania w celu rozstrzygnięcia zakładów.

  Jeśli przed rozpoczęciem wydarzenia, zawodnikowi lub drużynie został przyznany walkower na minimum jedną mapę, zakłady zostaną anulowane.

  Jeśli mapa jest powtórzona na skutek technicznych problemów, nie związanych z daną drużyną lub graczem, ważne zostają wszystkie zakłady przedmeczowe wniesione przed rozpoczęciem powtórzonej mapy. Anulowane jednak zostaną wszystkie zakłady typu “Na żywo” wniesione na powtórzoną mapę, chyba, że w momencie przerwania zakłady te były już rozstrzygnięte.

  Zakłady na Handicapy (mapy)/ Zakłady typu Powyżej/Poniżej (mapy)/ Zakłady typu “Wyścig” (Race) na mapy/ Dokładny wynik - zakłady zostaną unieważnione jeśli zmieni się regulaminowa liczba map. Jeśli mecz rozpocznie się i nie zostanie dokończony, wówczas zakłady zostaną anulowane z wyjątkiem tych, które w momencie przerwania zostały już rozstrzygnięte.

  StarCraft II:

  Zakłady na mapy: w przypadku gdy zakład zakończy się remisem, zakłady zawarte na ten rynek podlegają zwrotowi (jeśli opcja remisu nie była oferowana).

  Wygrany wyścig/ Narodowość wygranego gracza - jeśli wydarzenie rozpocznie się i nie zostanie dokończony, wówczas zakłady zostaną anulowane z wyjątkiem tych, które w momencie przerwania zostały już rozstrzygnięte.

  Counter Strike GO:

  Zakłady będą rozliczane włącznie z dogrywką chyba, że remis jest uwzględniony dla konkretnego rynku.

  W tym przypadku rozliczenie będzie bazować tylko na regulaminowym czasie.

  Zakłady na rundę - zakłady będą unieważnione jeśli regulaminowa liczba map zostanie zmieniona albo ich ilość będzie inna od ustalonej w zakładzie. W przypadku meczu rozpoczętego, który nie został ukończony, zakłady będą zwracane z wyjątkiem tych już rozstrzygniętych.

  Leauge Of Legends:

  Zakłady na mapy: w przypadku gdy zakład zakończy się remisem, zakłady zawarte na ten rynek podlegają zwrotowi (jeśli opcja remisu nie była oferowana).

  Rynki na pierwszą krew: tylko zabójstwo dokonane przez drużynę przeciwną zostanie zaliczone przy rozliczeniu zakładu.

  Rynki na zabójstwa: będą rozliczane w oparciu o oficjalne wyniki organizatora meczu, relacji lub API gry.

  Zakłady na stwory: będą rozliczane w oparciu o oficjalne wyniki organizatora meczu, relacji lub API gry.

  Zakłady na budynki: do rozliczenia zakładów wszystkie zniszczone budynki będą uznane za zniszczone przez drużynę przeciwną, niezależnie od tego czy ostatnie obrażenia zostały zadane przez stwora lub bohatera (Champion or Minion) i niezależnie od tego czy są to odradzające się budowle. W przypadku poddania ostateczna liczba zniszczonych wież i inhibitorów zostanie ustalona na podstawie minimalnej potrzebnej jeszcze do zwycięstwa liczby zniszczonych wież i inhibitorów w momencie poddania. Będą one uznane za budynki zniszczone przez drużynę wygrywającą i będą ograniczone do pięciu wież i jednego inhibitora.

  W przypadku poddania wszystkie zakłady na następny zniszczony budynek są uznane jako nieważne

  Zakłady czasowe rozliczane są w oparciu o czas zawarty w grze, i nie uwzględniają okresów przed pojawieniem się stworów. W wypadku gdy mecz zostanie przerwany i nie zostanie dokończony,wszystkie zakłady zostaną zwrócone, poza tymi już rozstrzygniętymi.

  DOTA 2:

  Zakłady na mapy: w przypadku gdy zakład zakończy się remisem, zakłady zawarte na ten rynek podlegają zwrotowi (jeśli opcja remisu nie była oferowana).

  Rynki na pierwszą krew: tylko zabójstwa dokonane przez drużynę/gracza przeciwną zostaną zaliczone przy rozliczeniu zakładu

  Rynki na zabójstwa: będą rozliczane w oparciu o oficjalne wyniki organizatora meczu, relacji lub API gry.

  Zakłady na creepy: będą rozliczane w oparciu o oficjalne wyniki organizatora meczu, relacji lub API gry. Rozliczenie jest określone przez drużynę, która uśmierci Roshana, a nie przez drużynę, która zdobędzie “Aegis of the Immortal.”

  Zakłady na budynki: do rozliczenia zakładów wszystkie zniszczone budynki będą uznane za zniszczone przez drużynę przeciwną, niezależnie od tego czy ostatnie obrażenia zostały zadane przez stwora lub bohatera (Hero or a Creep). Liczba baraków zostanie rozliczona w oparciu o indywidualną liczbę baraków zniszczonych ręcznie lub z dystansu.

  W przypadku poddania ostateczna liczba zniszczonych wież i baraków zostanie ustalona na podstawie minimalnej potrzebnej jeszcze do zwycięstwa liczby zniszczonych wież i baraków w momencie poddania. Będą one uznane za budynki zniszczone przez drużynę wygrywającą i będą ograniczone do pięciu wież i jednego baraku.

  W przypadku poddania wszystkie zakłady na następny zniszczony budynek są uznane jako nieważne

  Zakłady czasowe rozliczane są w oparciu o czas zawarty w grze, i nie uwzględniają okresów przed pojawieniem się stworów. W wypadku gdy mecz zostanie przerwany i nie zostanie dokończony,wszystkie zakłady zostaną zwrócone, poza tymi już rozstrzygniętym

  Rozdział 25Szermierka

  Outright (zakład na zwycięzcę): zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, opublikowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

  Rozdział 26Unihokej

  Jeżeli nie jest postanowione inaczej, wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie wyniku z regulaminowego czasu gry (60 minut czasu gry: 2 połowy trwające 30 minut każda). Dogrywka i rzuty karne są uwzględniane jedynie podczas zakładów na moneyline (zwycięzca 2-drogowo), na wejście drużyny do kolejnej rundy, na zwycięzcę w turnieju, itd.

  Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady zostają odwołane.

  Jeżeli mecz rozpoczął się, ale został przerwany na więcej niż 15 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają odwołane, z wyłączeniem tych, które zostały uprzednio rozstrzygnięte (np. Zdobywca pierwszej bramki, zwycięzca pierwszej połowy, itd.). Aby zakłady był ważne, musi zostać rozegrane co najmniej 50 minut spotkania.

  Rozdział 27Hokej na trawie

  Jeżeli nie jest postanowione inaczej, wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie wyniku z regulaminowego czasu gry (70 minut czasu gry: 2 połowy trwające 35 minut każda lub 4 kwarty trwające 17 minut i 30 sekund każda).

  Dogrywka i rzuty karne są uwzględniane jedynie podczas zakładów na moneyline (zwycięzca 2-drogowo), na wejście drużyny do kolejnej rundy, na zwycięzcę w turnieju, itd.

  Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady zostają odwołane.

  Jeżeli mecz rozpoczął się, ale został przerwany na więcej niż 15 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają odwołane, z wyłączeniem tych, które zostały uprzednio rozstrzygnięte (np. Zdobywca pierwszej bramki, Zwycięzca pierwszej połowy, itd.). Aby zakłady były ważne, musi zostać rozegrane co najmniej 60 minut spotkania

  Rozdział 28Piłka nożna

  Wszystkie zakłady odnoszą się do regulaminowego czasu gry: 90 minut plus czas doliczony (lub 45 minut gry plus czas doliczony do pierwszej połowy w przypadku zakładów na połowę meczu), chyba, że wyraźnie stwierdzono inaczej.

  Jeśli mecz został anulowany lub przełożony o więcej niż 30 godzin od oryginalnego czasu rozpoczęcia, wszystkie zakłady będą unieważnione, a stawki zwrócone.

  Jeśli mecz rozpoczął się, a później został przerwany lub przełożony i został wznowiony w ciągu 30 godzin, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeśli zaś mecz zostanie przerwany przed upływem regulaminowego czasu gry i nie zostanie wznowiony w ciągu następnych 30 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione (bez względu na dalsze decyzje sędziów), z wyjątkiem tych już bezsprzecznie rozstrzygniętych w momencie przerwania gry (np. zwycięzca pierwszej połowy, zdobywca pierwszej bramki itp.). Jeśli mecz zostanie wznowiony od początku (w ciągu 30 godzin od czasu przerwania gry), wszystkie zakłady zawarte przed rozpoczęciem gry pozostają ważne.

  Żadne kartki, wykluczenia z gry lub inne decyzje podjęte po gwizdku kończącym mecz nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu zakładu. Wszystkie kartki i wykluczenia z gry mające miejsce podczas przerwy po pierwszej połowie meczu są brane pod uwagę w rezultacie ogólnym całego meczu, natomiast nie są uwzględniane przy zakładach zawartych oddzielnie jedynie na pierwszą lub drugą połowę meczu. Liczą się tylko te kartki, które otrzymują grający zawodnicy. Kartki dla zawodników nie biorących udziału w meczu (zawodników na ławce rezerwowych, menedżerów klubów i innych członków personelu klubowego) nie wpływają na wynik zakładów zawartych na kartki.

  Jeśli z jakiegokolwiek powodu wynik zakończonego meczu nie rozstrzyga wniesionego zakładu i jednocześnie kursy na taką opcję (remisową) nie były oferowane, wówczas wszystkie zakłady na ten wynik zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.Przykładowo jeśli klient zagrał zakład typu Powyżej/Poniżej 2.0 Goli w meczu i kurs na opcję remisową nie był oferowany to w przypadku meczu, w którym strzelono łącznie dokładnie dwa gole,klient otrzyma zwrot stawki na swoje konto.

  Wszystkie gole samobójcze są traktowane jak gole strzelone przez drużynę przeciwną.

  Zakład na zwycięzcę (Outright): Zakłady są rozliczane po ostatnim meczu danego turnieju lub zawodów. Jeśli wynik jest bezwarunkowo określony przed ostatnim meczem / rundą zawodów, wtedy zakład na zwycięzcę (włączając w to wszystkie już rozstrzygnięte pokrewne zakłady, np. sezonowe zakłady H2H) zostanie odpowiednio rozliczony przed zakończeniem zawodów.

  Decyzje sędziów lub jakiekolwiek decyzje o anulowaniu lub zmianie wyniku turnieju, podjęte przez organ zarządzający danym wydarzeniem po jego zakończeniu, nie wpłyną na dokonane rozliczenie i nie będą brane pod uwagę. Jeżeli drużyna, na którą został zawarty zakład zostanie zdyskwalifikowana lub odmówiono jej udziału w zawodach, wszystkie zakłady na tę drużynę zostaną uznane za przegrane.

  Parzyste / nieparzyste: Jeżeli mecz zakończy się bezbramkowym remisem (0-0), wynik ten zostanie potraktowany jako rezultat parzysty.

  Rzuty rożne oraz Spalone: Tylko oficjalnie uznane rzuty rożne i spalone są brane pod uwagę, co oznacza w praktyce, że pod uwagę będą brane tylko faktycznie wykonane rzuty rożne (niezależnie od tego ile rzutów rożnych zostało przyznanych przez sędziego) oraz tylko te spalone, po których gra zostaje faktycznie wstrzymana.

  Zakłady specjalne na zawodników: Zawodnik wskazany w zakładzie musi wziąć udział w meczu, aby zakład był ważny. W przeciwnym wypadku zakład będzie unieważniony. Wyjątkiem jest zakład na zdobywcę większej ilości goli w meczu. W tym przypadku obaj wskazani zawodnicy muszą znajdować się w wyjściowym składzie swojej drużyny, aby zakład był ważny. Jeśli obaj lub jeden z zawodników nie znajdują się w wyjściowym składzie swojej drużyny, wtedy wszystkie zakłady zostają unieważnione. Gole samobójcze nie są brane pod uwagę.

  Zdobywca pierwszej bramki: Wszystkie zakłady na zawodników, którzy nie wzięli udziału w meczu lub weszli na boisko po strzeleniu pierwszej bramki będą nieważne. Gole samobójcze (zgodnie z oficjalnym wynikiem) nie liczą się. Jeśli pierwszy gol w meczu będzie golem samobójczym, a nie były oferowane żadne kursy na bramki samobójcze w zakładach na zdobywcę pierwszej bramki, wtedy wszystkie zakłady będą rozliczone jako przegrane.

  Zdobywca ostatniej bramki: Wszystkie zakłady na zawodników, którzy nie wzięli udziału w meczu będą nieważne. Gole samobójcze (zgodnie z oficjalnym wynikiem) nie liczą się. Jeśli ostatni gol w meczu będzie golem samobójczym, a nie były oferowane żadne kursy na bramki samobójcze w zakładach na zdobywcę ostatniej bramki, wtedy wszystkie zakłady będą rozliczone jako przegrane. Jeśli w meczu padła tylko jedna bramka, zawodnik, który ją zdobył będzie zarówno zdobywcą pierwszej jak i ostatniej bramki.

  Dokładny wynik meczu: Jeśli mecz zakończy się (według oficjalnych wyników) rezultatem, który nie był oferowany jako opcja do zagrania w naszym zakładzie, to wszystkie zakłady będą rozstrzygnięte jako przegrane. Jedynie zakłady z opcji typu “Inny wynik” będą rozliczone jako wygrane.

  Żółte kartki: Liczą się wszystkie żółte kartki dla każdego zawodnika, z wyjątkiem zawodników na ławce rezerwowych. Nie liczą się natomiast kartki pokazane innym członkom zespołu lub te pokazane po zakończeniu meczu (po gwizdku końcowym). W przypadku, gdy zawodnik otrzyma 2 żółte kartki i w konsekwencji czerwoną kartkę, do rozliczenia zakładów liczy się 1 żółta kartka (nie 2) i 1 czerwona kartka.

  Kto otrzyma żółtą kartkę jako pierwszy: Jeśli - według oficjalnych danych - pierwsza żółta kartka zostanie pokazana dwóm lub więcej zawodnikom z przeciwnych drużyn w tym samym czasie, wtedy wszystkie zakłady na takie zdarzenie zostaną unieważnione, o ile w ofercie nie była dostępna opcja “Dwóch w tym samym czasie”.

  Rzuty rożne: Liczą się tylko fizycznie wykonane rzuty rożne (niezależnie od tego ile rzutów rożnych przyznał sędzia). Przyznane, ale nie wykonane z jakiegokolwiek powodu (np. koniec pierwszej połowy lub koniec meczu) rzuty rożne nie są brane pod uwagę. Jeżeli drużyna zostanie zmuszona do powtórzenia wykonania rzutu rożnego (z powodu błędu lub jakiegokolwiek innego powodu, jak np. przerwanie gry i powtórzenie akcji), jest to uznawane za jeden rzut rożny.

  Czas rzutu rożnego: pod uwagę będzie brany faktyczny czas wykonania rzutu rożnego, nie czas przyznania rzutu rożnego przez sędziego.

  Sposób zdobycia bramki: Niezależnie od tego, którą częścią ciała gol zostanie zdobyty podczas wykonywania rzutu karnego, jedyną wygrywającą opcją w takim przypadku jest opcja “Z rzutu karnego”. Jeśli gol zostanie zdobyty bezpośrednio z pola karnego, to niezależnie od tego, którą częścią ciała strzelono bramkę, jedyną wygrywającą opcją w takim przypadku jest opcja “Z pola karnego”.

  Jeśli gol zostanie zdobyty z uderzenia głową, jedyną wygrywającą opcją jest opcja “Uderzenie głową”

  Jeśli bramka została strzelona jako samobójcza, jedyną wygrywającą opcją jest opcja “Strzał samobójczy”. Wszystkie inne zakłady zostaną uznane za przegrane.

  Rzut wolny jest wygrywającą opcją, jeśli zawodnik wykonujący rzut wolny bezpośrednio zdobędzie bramkę i będzie widnieć jako zdobywca bramki w oficjalnym wyniku.

  Czas zdobycia bramki lub zmiany zawodnika: Czas zdobycia bramki lub czas dokonania zmiany są liczone co do minuty, w której padła bramka lub została dokonana zmiana według oficjalnego źródła. Wszystkie zdobyte bramki podczas doliczonego czasu pierwszej połowy oraz przeprowadzone zmiany w czasie przerwy między połowami meczu lub podczas doliczonego czasu pierwszej połowy, są określone na 45-tą minutę, zaś na 90-tą minutę określone są te mające miejsce w czasie doliczonym do drugiej połowy meczu.

  Doliczony czas gry: zakłady na doliczony czas gry są rozstrzygane na podstawie czasu ogłoszonego przez sędziego głównego, nie w oparciu o faktyczny rozegrany czas doliczony.

  Wykluczenia z gry: Liczą się tylko wykluczenia zawodników znajdujących się na boisku. Wykluczenia zawodników z ławki rezerwowych, trenerów i członków personelu klubowego nie są brane pod uwagę, tak samo jak wykluczenia dokonane po końcowym gwizdku sędziego.

  Zakłady turniejowe: Wszystkie zakłady turniejowe (np. na osiągnięcia drużyn lub zawodników) obejmują dodatkowy czas gry, ale nie obejmują rzutów karnych. Jeśli dwie drużyny zakończą swój udział w turnieju na tym samym miejscu w grupie, wygrywa ta drużyna, która w swojej grupie zajęła wyższe miejsce. Jeśli obie drużyny zakończyły na tym samym miejscu w swoich własnych grupach, wtedy zakłady na lepszą drużynę zostaną unieważnione.

  Zakłady sezonowe na zawodnika: Wszystkie zakłady sezonowe zawarte na zawodnika, który został sprzedany lub wypożyczony do innego klubu w okienku sezonowym pozostaną ważne pod warunkiem, że zawodnik ten zostaje w tej samej lidze. W przypadku kiedy zawodnik zostaje sprzedany lub wypożyczony do innej ligi, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Fantasy Matches: w Fantasy Matches dwie drużyny rywalizują ze sobą tylko wirtualnie. Wynik takiego meczu jest ustalony na podstawie określonych meczów rozegranych przez te drużyny w tej samej rundzie. Desygnowane mecze muszą być rozegrane w zaplanowanym czasie, aby zakład był ważny. Jeżeli jeden z meczy lub oba nie zostaną rozegrane w zaplanowanym czasie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Na przykład:Barcelona gra przeciwko Atletico, a Real Madryt gra przeciwko Sevili w pierwszej rundzie ligi hiszpańskiej. Fantasy Match jest ustalony pomiędzy Barceloną a Realem Madryt. Jeśli pierwszy mecz zakończył się wynikiem 2-0, a drugi odpowiednio 1-0, wynik Fantasy Match Barcelona - Real to 2-1 dla Barcelony.

  Azjatycki Handicap oraz Azjatycka Suma Goli:Azjatycki Handicap eliminuje możliwość wystąpienia remisu (zakładu nierozstrzygniętego) w meczu piłki nożnej. Zależnie od wybranej linii, drużyna niebędąca faworytem w spotkaniu rozpocznie grę z dodaną liczbą bramek lub drużyna, która jest faworytem rozpocznie mecz z taką samą ujemną liczbą goli (odpowiadającą linii handicapu). Wybrany handicap zostanie dodany do rzeczywistej ilości goli po wyniku końcowym i ewentualnie wpłynie na rozliczenie zakładu.

  Jest pięć różnych możliwych wyników zakładu dotyczącego Handicapu Azjatyckiego: Przegrana, Wygrana, Remis (Zwrot), Przegrana Połowa, Wygrana Połowa. Dwa ostatnie odwołują się do Azjatyckiego Handicapu lub zakładów Poniżej/Powyżej, gdzie linie zawierają ćwiartki (0.25, 0.75, 1.25, 1.75 itd.). Jeżeli został zawarty zakład na drużynę gospodarzy z handicapem 1,25 (minus 1.25), to połowa stawki zostaje postawiona na drużynę gospodarzy z linią handicapu równą 1 bramce, a druga połowa stawki na handicap (-1,5) bramki. Jeżeli mecz kończy się z wynikiem dokładnie 1 bramki przewagi drużyny gospodarzy (np. 1-0, 2-1), to zakład zawarty na handicap równy 1 dla drużyny gospodarzy jest rozstrzygnięty jako remis (i unieważniony), a zakład na drużynę gospodarzy z handicapem 1,5 bramki jest rozstrzygnięty jako przegrany. Cały zakład na drużynę gospodarzy z handicapem 1,25 (-1,25) jest rozliczony jako “przegrana połowa”. Jeżeli spotkanie kończy się wygraną drużyny gospodarzy z przewagą 2 bramek, to zakłady są rozstrzygnięte jako wygrane. Jeśli mecz zakończy się remisem lub zwycięstwem drużyny gości, to zakład będzie przegrany.

  Jeżeli został zawarty zakład na “powyżej 2,75”, to połowa stawki zostaje postawiona na rezultat “powyżej 2,5”, a druga połowa stawki zostaje postawiona na rezultat “powyżej 3” bramek w spotkaniu. Jeżeli w meczu padły dokładnie 3 bramki (np. wynik 2-1, 0-3, itd.), to zakład na “powyżej 2,5” bramki zostanie rozstrzygnięty jako wygrany, a zakład na “powyżej 3” będzie uznany za remis i unieważniony. Rezultat ten nazywany jest “połową wygraną”. Jeżeli w meczu padły więcej niż 3 bramki, to cały zakład postawiony na “powyżej 2,75” będzie wygrany. Jeśli strzelono mniej niż 3 bramki, to cały zakład będzie przegrany.

  Handicap Azjatycki - Totale
  Zakłady na opcje “Powyżej”
  Linia Powyżej/Poniżej Liczba goli w meczu Wynik zakładu
  0.5 0 przegrana
  1 lub więcej wygrana
  0.75 0 przegrana
  1 wygrana połowa
  2 lub więcej wygrana
  1 0 przegrana
  1 unieważnienie
  2 lub więcej wygrana
  1.25 0 przegrana
  1 przegrana połowa
  2 lub więcej wygrana
  1.5 1 lub mniej przegrana
  2 lub więcej wygrana
  1.75 1 lub mniej przegrana
  2 wygrana połowa
  3 lub więcej wygrana
  2 1 lub mniej przegrana
  2 unieważnienie
  3 lub więcej wygrana
  2.25 1 lub mniej przegrana
  2 przegrana połowa
  3 lub więcej wygrana
  2.5 2 lub mniej przegrana
  3 lub więcej wygrana
  2.75 2 lub mniej przegrana
  3 wygrana połowa
  4 lub więcej wygrana


  Zakłady na opcje “Poniżej”
  Linia Powyżej/Poniżej Liczba goli w meczu Wynik zakładu
  0.5 0 wygrana
  1 lub więcej przegrana
  0.75 0 wygrana
  1 przegrana połowa
  2 lub więcej przegrana
  1 0 wygrana
  1 unieważnienie
  2 lub więcej przegrana
  1.25 0 wygrana
  1 wygrana połowa
  2 lub więcej przegrana
  1.5 1 lub mniej wygrana
  2 lub więcej przegrana
  1.75 1 lub mniej wygrana
  2 przegrana połowa
  3 lub więcej przegrana
  2 1 lub mniej wygrana
  2 unieważnienie
  3 lub więcej przegrana
  2.25 1 lub mniej wygrana
  2 wygrana połowa
  3 lub więcej przegrana
  2.5 2 lub mniej wygrana
  3 lub więcej przegrana
  2.75 2 lub mniej wygrana
  3 przegrana połowa
  4 lub więcej przegrana


  Tabela Azjatyckich Handicapów - Handicapy (Spreads)
  Zakład na FAWORYTA
  Linia Handicapu Wynik Twojej Drużyny Wynik Zakładu
  0 zwycięstwo wygrana
  remis unieważnienie
  porażka przegrana
  -0.25 zwycięstwo min 1 bramką wygrana
  remis przegrana połowa
  porażka przegrana
  -0.5 zwycięstwo wygrana
  remis przegrana
  porażka przegrana
  -0.75 zwycięstwo min 2 bramkami wygrana
  zwycięstwo dokładnie 1 bramką wygrana połowa
  remis lub porażka przegrana
  -1 zwycięstwo min 2 bramkami wygrana
  zwycięstwo dokładnie 1 bramką unieważnienie
  remis lub porażka przegrana
  -1.25 zwycięstwo min 2 bramkami wygrana
  zwycięstwo dokładnie 1 bramką przegrana połowa
  remis lub porażka przegrana
  -1.5 zwycięstwo min 2 bramkami wygrana
  zwycięstwo dokładnie 1 bramką przegrana
  remis lub porażka przegrana
  -1.75 zwycięstwo min 3 bramkami wygrana
  zwycięstwo dokładnie 2 bramkami wygrana połowa
  zwycięstwo 1 bramką, remis lub porażka przegrana
  -2 zwycięstwo min 3 bramkami wygrana
  zwycięstwo dokładnie 2 bramkami unieważnienie
  zwycięstwo 1 bramką, remis lub porażka przegrana
  -2.25 zwycięstwo min 3 bramkami wygrana
  zwycięstwo dokładnie 2 bramkami przegrana połowa
  zwycięstwo 1 bramką, remis lub porażka przegrana
  -2.5 zwycięstwo min 3 bramkami wygrana
  zwycięstwo dokładnie 1 lub dwoma bramkami przegrana
  remis lub przegrana przegrana


  Zakład na UNDERDOG
  Linia Handicapu Wynik Twojej Drużyny Wynik Zakładu
  0 zwycięstwo wygrana
  remis unieważnienie
  porażka przegrana
  +0.25 zwycięstwo min 1 bramką wygrana
  remis wygrana połowa
  porażka przegrana
  +0.5 zwycięstwo wygrana
  remis wygrana
  porażka przegrana
  +0.75 zwycięstwo lub remis wygrana
  przegrana dokładnie 1 bramką przegrana połowa
  przegrana 2 bramkami lub więcej przegrana
  +1 zwycięstwo lub remis wygrana
  przegrana dokładnie 1 bramką unieważnienie
  przegrana 2 bramkami lub więcej przegrana
  +1.25 zwycięstwo lub remis wygrana
  przegrana dokładnie 1 bramką wygrana połowa
  przegrana 2 bramkami lub więcej przegrana
  +1.5 zwycięstwo lub remis wygrana
  przegrana dokładnie 1 bramką wygrana
  Przegrana 2 bramkami lub więcej przegrana
  +1.75 zwycięstwo, remis lub przegrana dokładnie 1 bramką wygrana
  przegrana dokładnie 2 bramkami przegrana połowa
  przegrana 3 bramkami lub więcej przegrana
  +2 zwycięstwo, remis lub przegrana dokładnie 1 bramką wygrana
  przegrana dokładnie 2 bramkami unieważnienie
  przegrana 3 bramkami lub więcej przegrana
  +2.25 zwycięstwo, remis lub przegrana dokładnie 1 bramką wygrana
  przegrana dokładnie 2 bramkami wygrana połowa
  przegrana 3 bramkami lub więcej przegrana
  +2.5 zwycięstwo lub remis wygrana
  przegrana dokładnie jedną lub dwoma bramkami wygrana
  przegrana 3 bramkami lub więcej przegrana


  Rozdział 29Formuła 1

  Klasyfikacje kierowców indywidualnych i wyników drużynowych są ustalane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych niezwłocznie po wyścigu lub wydarzeniu. Nie będą brane pod uwagę późniejsze zmiany w rezultatach, w tym te spowodowane dyskwalifikacjami kierowców.

  Zwycięzca wszystkich zakładów dotyczących kwalifikacji jest ustalany na podstawie oficjalnych rezultatów z kwalifikacji, które podawane są przez FIA lub inną federację organizującą wydarzenie.

  Jeżeli kierowca wycofa się przed sesją kwalifikacyjną, zakłady zawarte na niego zostaną uznane za nieważne, a stawki zwrócone. Jeżeli kierowca rozpocznie sesję kwalifikacyjną, będzie to oznaczać, że wziął w niej udział, a zakład zostanie uznany za ważny.

  Mistrzostwa Konstruktorów: W przypadku dyskwalifikacji/wycofania się któregokolwiek z zespołów, zakłady na dany zespół pozostają ważne. Jeśli jednak wycofanie się lub dyskwalifikacja nastąpią przed rozpoczęciem sezonu, to wszystkie zakłady zostaną anulowane, a stawki zwrócone.

  H2H - zespoły: Zwycięzcą zakładów zostanie zespół z najwyżej sklasyfikowanym samochodem w oficjalnym rankingu FIA podanym po zakończeniu wyścigu. Jeżeli żaden z zespołów nie będzie mieć żadnego samochodu w klasyfikacji, to zwycięzcą zostanie ten zespół, którego pojazd ukończył więcej okrążeń. W przypadku, gdy żaden z zespołów nie będzie mieć żadnego samochodu w klasyfikacji i pojazdy obydwu ukończą taką samą liczbę okrążeń, wszystkie zakłady zostaną anulowane, a stawki zwrócone. Jeśli przynajmniej jeden z kierowców wybranego zespołu wziął udział w wyścigu, to wszystkie zakłady na ten wybór postaną ważne. W przeciwnej sytuacji wszystkie zakłady zostaną anulowane, a stawki zwrócone.

  H2H - kierowcy: zwycięzcą zostaje ten z kierowców, który ukończył wyścig na wyższej pozycji. Jeżeli dwóch kierowców nie ukończy wyścigu, to zwycięzcą zostanie ten kierowca, który ukończył większą ilość okrążeń. Jeżeli żaden z kierowców nie ukończył wyścigu i obydwoje ukończyli taką samą ilość okrążeń, to wszystkie zakłady zostaną anulowane. Jeżeli tylko jeden z kierowców ukończył wyścig, to on zostaje zwycięzcą zakładu H2H. Jeżeli kierowca ukończył więcej okrążeń, ale został zdyskwalifikowany podczas wyścigu, to zwycięzcą zakładu H2H zostaje drugi kierowca, który nie został zdyskwalifikowany (nawet jeśli ukończył tylko 1 okrążenie). Jeżeli obydwoje kierowcy zostali zdyskwalifikowani, to wszystkie zakłady zostają unieważnione.

  Zakłady na samochód bezpieczeństwa (Safety car) - zakłady dotyczące pojawienia się samochodu bezpieczeństwa podczas wyścigu dotyczą jedynie prawdziwego samochodu bezpieczeństwa, wirtualny samochód bezpieczeństwa nie jest uwzględniany do rozliczenia tych zakładów.

  Rozdział 30Futbol gaelicki

  Jeżeli nie jest postanowione inaczej, wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie wyniku z regulaminowego czasu gry (60 minut czasu gry: 2 połowy trwające 30 minut każda). W przypadku remisu rozgrywane są 2 dogrywki (każda trwająca 10 min) lub zostaje zorganizowana powtórka meczu.

  Wszystkie zakłady są kalkulowane na podstawie końcowego rezultatu meczu, gdzie jedna bramka równa się 3 punktom, a każdy punkt indywidualny równa się jednemu punktowi. Np. jeżeli drużyna A zakończy spotkanie rezultatem 1-18 (1 bramka i 18 punktów indywidualnych), a drużyna B 3-10, to wygrywa drużyna A z punktacją 21-19.

  Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady zostają odwołane.

  Jeżeli mecz rozpoczął się, ale został przerwany na więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają anulowane, z wyłączeniem tych, które zostały uprzednio definitywnie rozstrzygnięte (np. zwycięzca pierwszej połowy, itd.).

  Rozdział 31Futsal

  Jeżeli nie jest postanowione inaczej, wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie wyniku z regulaminowego czasu gry (40 minut czasu gry: 2 połowy trwające 20 minut każda). Dogrywka i rzuty karne są uwzględniane jedynie podczas zakładów typu moneyline (zakład na zwycięstwo dwu drogowy), na wejście drużyny do kolejnej rundy, na zwycięzcę w turnieju, itd.

  Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady zostają odwołane.

  Jeżeli mecz rozpoczął się, ale został przerwany na więcej niż 15 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają odwołane, z wyłączeniem tych, które zostały uprzednio definitywnie rozstrzygnięte (np. Zdobywca pierwszej bramki, zwycięzca pierwszej połowy, itd.).

  Rozdział 32Golf

  Zakłady są rozstrzygane w oparciu o oficjalne wyniki wydarzenia. Jeżeli turniej zostaje przerwany w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, to wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte w sytuacji, gdy istnieje oficjalny wynik turnieju (zgodnie z zasadami danego turnieju golfowego, np. w turniejach PGA muszą być rozegrane minimum 54 dołki), bez względu na liczbę rozegranych rund.

  Head 2 Head (H2H): zwycięzcą zostaje gracz, który zajął wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju. Aby zakład H2H na Rundę był ważny, obaj gracze muszą wykonać w danej Rundzie przynajmniej jedno uderzenie (stroke). Aby zakład H2H na Turniej był ważny, obaj gracze muszą zagrać w danym Turnieju przynajmniej jedno uderzenie (stroke). W przypadku, gdy obaj gracze nie skończą wszystkich rund, wygrywa ten z nich, który zajmuje wyższą pozycję w klasyfikacji końcowej.

  “Make/Miss the Cut”: zawodnik musi zagrać 36 dołków, aby zakład postawiony na niego był ważny.

  Rozdział 33Piłka ręczna

  Jeśli nie podano inaczej, zakłady dotyczą regulaminowego czasu gry (60 minut czasu gry: 2 połowy trwające 30 minut każda). Rezultat ewentualnej dogrywki nie będzie miał wpływu na wynik drugiej połowy i nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzyganiu zakładów powiązanych z drugą połową spotkania. Dogrywka i rzuty karne są uwzględniane jedynie przy rozliczaniu zakładów typu moneyline (zwycięzca dwudrogowo), drużynę przechodzącą do kolejnej rundy, zwycięzcę turnieju, itd.

  Jeżeli mecz jest odwołany lub przełożony o więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady zostają odwołane.

  Jeżeli mecz rozpoczął się, ale został przerwany na więcej niż 30 h, to wszystkie zakłady na to spotkanie zostają odwołane, z wyłączeniem tych, które zostały uprzednio definitywnie rozstrzygnięte (np. zdobywca pierwszej bramki, zwycięzca pierwszej połowy, itd.).

  Zakłady zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne statystyki publikowane na oficjalnych stronach internetowych przez poszczególne ligi lub organizatorów turniejów. W rzadkich sytuacjach zakłady mogą również zostać rozliczone na podstawie nagrań z gry na żywo. W przypadku, gdy statystyki Fairload (oparte na transmisji TV) będą różnić się od oficjalnych statystyk, zakłady zostaną rozliczone na podstawie statystyk własnych.

  Zakłady specjalne na Zawodnika: wskazany w zakładzie gracz musi wziąć udział w meczu, aby zakład był ważny. W przeciwnym wypadku zakład zostanie anulowany, a środki zwrócone. Brak zwrotów za zawodników, którzy nie wystąpili w spotkaniu lub turnieju w przypadku Zakładów na Zwycięzcę (typu Outright). Obowiązuje zasada dead heat.

  Czy pierwszy rzut karny z 7 metrów zostanie strzelony? Rzut karny z 7 metrów musi zostać strzelony podczas pierwszej próby, aby zakład został rozstrzygnięty na “Tak”.

  Rozdział 34Gimnastyka

  Outright (zakład na zwycięzcę): Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady. Head 2 Head (H2H): zakłady są rozstrzygane w oparciu o pozycję zawodników w finałowym rankingu opublikowanym po zakończeniu zdarzenia lub rundy. Obydwaj sportowcy muszą wystartować, aby zakład był ważny.

  Rozdział 35Hokej na lodzie

  Wszystkie zakłady są rozstrzygane w odniesieniu do regulaminowego czas gry (łącznie z zakładami Powyżej/Poniżej i Handicapami), jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Zakłady na zwycięstwo dwudrogowo (moneyline) będą rozstrzygane na podstawie wyniku końcowego, łącznie z dogrywką i rzutami karnymi.

  W przypadku zakładów uwzględniających dogrywkę: W meczu, w którym zwycięzca jest wyłoniony przez rzuty karne, w celach rozstrzygnięcia zakładów, jeden gol zostaje dodany do wyniku zwycięskiej drużyny, a także jeden gol zostaje dodany do wszystkich goli zdobytych łącznie w meczu. Przykład: gra między New York Rangers i San Jose Sharks zakończyła się wynikiem 3-3 po dogrywce i ostatecznie Rangers wygrali rzuty karne. W tym przypadku, o ile zakład uwzględnia dogrywkę i rzuty karne, ilość bramek zdobytych przez Rangers, łącznie w meczu, będzie wynosiła 4, a suma goli w grze będzie liczona jako 7. Zasada ta ma zastosowanie tylko w przypadku rynków, które uwzględniają dogrywki i ewentualne rzuty karne a wyraźna informacja na ten temat jest widoczna obok danego zakładu lub podana jest w Zasadach specjalnych dla danego konkretnego rodzaju zakładu.

  Wszystkie mecze muszą zostać rozegrane w określonym grafikiem rozgrywek wyznaczonym obiekcie. Jeżeli zaplanowane miejsce spotkania zostanie zmienione, wszystkie zakłady na dane spotkanie zostaną unieważnione. Jeśli oryginalny czas rozpoczęcia meczu zostanie przełożony o więcej niż 15 godzin, wówczas również wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Jeśli mecz hokeja zostanie przerwany i nie zostanie wznowiony w ciągu 30 godzin, wszystkie zakłady na ten mecz zostaną uznane za nieważne a stawki zwrócone, z wyjątkiem tych, które zostały już definitywnie rozstrzygnięte do momentu przerwania meczu.

  Zakłady specjalne - zawodnicy: dany zawodnik musi wziąć udział w meczu, aby zakład był ważny. W przypadku jakichkolwiek przerwanych gier, wszystkich zakłady specjalne na zawodników zostaną unieważnione, chyba że wynik zakładu jest już rozstrzygnięty. Wszystkie zakłady specjalne na zawodników (gole, punkty, faule, asysty, strzały lub jakiekolwiek inne statystyki) obejmują dogrywkę, ale nie obejmują rzutów karnych, chyba że zaznaczono inaczej.

  Zakład na pierwszą bramkę - zawodnicy: Wszystkie zakłady na graczy, którzy nie uczestniczyli w grze lub weszli na boisko po strzeleniu pierwszej bramki zostaną unieważnione. Bramki samobójcze (według oficjalnych wyników) nie liczą się. Jeśli pierwsza bramka była samobójcza, a kursy na bramki samobójcze nie były oferowane jako opcja zdobycia pierwszej bramki, wtedy zakłady zostaną rozstrzygnięte jako przegrane. Jeśli pierwsza bramka została strzelona przez zawodnika, który nie został wymieniony wśród oferowanych opcji danego zakładu, wszystkie zakłady są uważane za przegrane. Dogrywka nie jest brana pod uwagę.

  Zakład na najwyższy wynik w tercji: wszystkie 3 tercje muszą być zakończone aby zakłady były ważne. Dogrywka nie jest uwzględniana. Jeśli mecz zostaje przerwany, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że w momencie przerwania gry, w trzeciej tercji będzie już strzelona najwyższa ilość goli, co oznacza, iż zakład jest już rozstrzygnięty.

  Zakład na zwycięzcę grupy lub konferencji: Jeżeli sezon zostaje z jakiegokolwiek powodu skrócony, rozstrzygnięcie zakładów następuje na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez oficjalną federację danej ligi hokeja na lodzie.

  Zakłady na prawidłowy wynik: Jeżeli końcowy wynik gry jest inny niż opcje oferowane na tym rynku, wszystkie zakłady zostaną rozliczone jako przegrane. Zakłady są przyjmowane tylko w odniesieniu do regulaminowego czasu gry, z wyłączeniem dogrywki i rzutów karnych.

  Zakłady Grand Salami: ten rodzaj zakładu stosuje się do całkowitej liczby goli zdobytych w trakcie danego dnia lub okresu. Jeżeli co najmniej jedna z gier, została przełożona lub przerwana, wówczas zakłady są nieważne, a stawki zwrócone. Liczą się jedynie mecze rozegrane w ciągu danego dnia lub okresu. Każda przełożona lub dodana do harmonogramu gra sprawia, że zakłady stają się nieważne, chyba że zakłady typu powyżej zostały już ustalone z wyłączeniem przełożonych gier.

  Zakłady na żywo: Mecz musi zostać zakończony, aby zakłady były ważne. Jeśli mecz zostaje przerwany w jakimkolwiek momencie, wszystkie zakłady zostają unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały już definitywnie rozstrzygnięte w momencie przerwania meczu.

  Rozdział 36Wyścigi konne

  Outright (Zwycięzca zakładów): Zwycięzca zostaje wyłoniony w oparciu o oficjalne wyniki zdarzenia. W przypadku zajęcia tego samego miejsca przez więcej niż jednego uczestnika, zastosowanie ma zasada “dead heat”. Jeśli wybrany koń jest wycofany przed rozpoczęciem wyścigu lub jest oficjalnie uznany za “non-runner” przez startera, wszystkie zakłady na ten wybór zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

  Head 2 Head (H2H): wygrywa koń, który znalazł się na wyższej pozycji po ukończeniu biegu. Jeżeli konie nie ukończą wyścigu bądź zrzucą jeźdźca, zwycięzcą będzie ten z koni, który w danym wyścigu osiągnął lepszy rezultat. Jeśli jeden lub obydwa wybrane konie są wycofane przed rozpoczęciem wyścigu lub są oficjalnie uznane przez startera jako “non-runner”, to wszystkie zakłady na ten wybór zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

  Rozdział 37Lacrosse

  Zwycięzca jest określony zgodnie z listą oficjalnych wyników dostarczoną przez organ zarządzający wydarzeniem. Jeśli zakład typu moneyline, powyżej/poniżej lub handicap zakończy się remisem, a żadne kursy przy danym rynku nie zostały na remis ustalone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

  Rozdział 38Judo

  Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest określany zgodnie z listą oficjalnych wyników w czasie prezentacji na podium, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inny organ zarządzający wydarzeniem. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozstrzygnięcie. Head 2 Head (H2H): Zwycięzcą zakładu zostaje sportowiec, który zajął wyższą pozycję końcową na oficjalnej liście wyników, ogłoszonej po zakończeniu zawodów (rundy). Obaj uczestnicy muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne.

  Rozdział 39Sporty motorowe

  Klasyfikacja zarówno poszczególnych kierowców jak i poszczególnych zespołów jest określana przez oficjalne wyniki końcowe, opublikowane bezpośrednio po wyścigu lub zawodach. Dalsze dyskwalifikacje kierowców po ukończonych wyścigach lub późniejsze zmiany w klasyfikacji końcowej nie są brane pod uwagę.

  Zakłady na kwalifikacje są rozstrzygane w oparciu o oficjalny czas uczestników osiągnięty podczas kwalifikacji, ogłoszony przez federacje lub organizację odpowiedzialną za dany wyścig.

  Jeśli kierowca wycofa się z wyścigu przed sesją kwalifikacyjną, wszystkie zakłady na tego kierowcę zostaną anulowane a stawki zwrócone na konto graczy. Jeśli zawodnik wziął udział w sesji kwalifikacyjnej to w celu rozstrzygnięcia zakładu uznaje się, że dany zawodnik brał udział w zawodach i wszystkie zakłady z nim związane będą uznane za ważne.

  Constructor championship: W przypadku dyskwalifikacji / wycofania jakiegokolwiek z zespołów, wszystkie zakłady dotyczące danego zespołu pozostają ważne. Jednakże, jeśli wycofanie lub dyskwalifikacja nastąpiła przed rozpoczęciem sezonu, wszystkie zakłady na ten zespół zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

  Team Head 2 Head (H2H): Zakłady będą rozstrzygane w oparciu o najwyżej sklasyfikowanego kierowcę w oficjalnych wynikach FIA, po zakończeniu wyścigu. Jeżeli żaden z kierowców obydwu drużyn nie został sklasyfikowany, zwycięzcą H2H zostaje drużyna, której kierowca ukończył najwięcej okrążeń. Jeżeli żaden z kierowców obydwu drużyn nie został sklasyfikowany oraz najlepsi kierowcy obydwu drużyn ukończyli tę samą liczbę okrążeń, wszystkie zakłady zostaną unieważnione,a stawki zwrócone. Jeżeli przynajmniej jeden z kierowców wybranego zespołu uczestniczył w wyścigu, wszystkie zakłady na tej pozycji pozostają ważne. W przeciwnym wypadku zakłady zostaną uznane za nieważne a stawki zwrócone.

  Driver Head 2 Head (H2H): Za zwycięzcę jest uważany kierowca, który ukończył wyścig na wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej. Jeżeli co najmniej jeden z dwóch kierowców nie pojawi się na starcie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeżeli obaj kierowcy nie ukończą wyścigu, to kierowca, który ukończył więcej okrążeń jest uważany za zwycięzcę. Jeżeli obaj kierowcy nie zostaną sklasyfikowani a mają taką samą liczbę ukończonych okrążeń, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli tylko jednemu z zawodników nie uda się ukończyć wyścigu, to kierowca, który zostanie sklasyfikowany (ukończy wyścig) uważany jest za zwycięzcę H2H. Jeżeli kierowca ukończy więcej okrążeń, ale zostanie zdyskwalifikowany podczas wyścigu, zwycięzca H2H jest każdy inny kierowca, który nie zostanie zdyskwalifikowany podczas wyścigu (jeżeli ukończy co najmniej jedno okrążenie w wyścigu). Jeżeli obaj kierowcy zostaną zdyskwalifikowani podczas wyścigu, wtedy zakłady będą unieważnione.

  Rozdział 40Mieszane sztuki walki

  Wszystkie rynki zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej decyzji podjętej na ringu przez właściwy organ zarządzający niezwłocznie po zakończeniu walki, uwzględniając liczenie punktacji przez sędziów (możliwa korekta i weryfikacja punktów zapisanych w kartach sędziowskich). Wszelkie późniejsze poprawki w oficjalnym wyniku, wszelkie zmiany lub późniejsze dyskwalifikacje nie będą miały wpływu na rozliczenie zakładów.

  Jeśli z jakiegokolwiek powodu walka nie odbędzie się w pierwotnym terminie a nowa data nie jest późniejsza niż 28 dni od pierwotnie wyznaczonej, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeżeli nowa data zostanie wyznaczona na termin dłuższy niż 28 dni od daty pierwotnej, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

  Jeśli wydarzenie zostanie przeniesione do innej lokalizacji, wszystkie zakłady są nadal ważne, chyba że walka toczy się w kraju innym niż kraj pierwotnej lokalizacji - w tym przypadku wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Jeżeli zawodnik nie wyjdzie po gongu, na początku kolejnej rundy (zawodnik wycofa się lub zostanie zdyskwalifikowany z jakichkolwiek powodów), walka zostanie uznana za zakończoną wraz z końcem poprzedniej rundy.

  “Wygrana przed czasem” oznacza nokaut (KO), techniczny nokaut (TKO), dyskwalifikacja (DQ) lub poddanie (submission). “Wygrana na punkty” oznacza zwycięstwo decyzją sędziów po zakończeniu wszystkich rund walki (jednogłośna decyzja, niejednogłośna decyzja, decyzja większością głosów).

  Jeśli zaplanowana (zakontraktowana) liczba rund zmieniła się, wszystkie zakłady na wynik walki są nadal aktualne, z zastrzeżeniem że zakłady typu powyżej/poniżej (na liczbę rund) zostaną unieważnione, a stawki zostaną zwrócone.

  Zakład powyżej/poniżej – Liczba Rund dotyczy tylko zakończonych rund. W przypadku, gdy runda trwa 5 minut, połowa rundy to dokładnie 2 minuty i 30 sekund. Przykładowo zakład na powyżej 4,5 rundy będzie rozstrzygnięty jako zwycięski tylko jeżeli walka nie zakończy się wcześniej niż po dwóch minutach i trzydziestu jeden sekundach piątej rundy.

  Jakakolwiek walka, która zakończyła się rezultatem „no contest” (walka uznana za nieodbytą) lub „brak decyzji” spowoduje, że wszystkie zakłady zostaną zwrócone.

  Rozdział 41Kombinacja norweska

  Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji na podium.

  Jeżeli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że federacja zarządzająca (FIS, IBU lub inny oficjalny organ zarządzający) potwierdzi wyniki przerwanego wydarzenia jako “oficjalne wyniki” imprezy i wydarzenie nie będzie kontynuowane w tej samej lokalizacji w ciągu najbliższych 30 godzin. Jeżeli wydarzenie zostanie przeniesione do innej lokalizacji, zakłady zostaną unieważnione.

  Head 2 Head (H2H): obaj uczestnicy zakładu muszą rozpocząć co najmniej jedną konkurencję, aby zakłady były ważne (konkurs skoków narciarskich lub bieg narciarski). W zakładach H2H, uczestnik, który zajmuje wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji jest uważany za zwycięzcę. Jeśli zawodnik (lub kraj) zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy zawodów z jakiegokolwiek powodu, to drugi zawodnik (lub kraj) jest uważany za zwycięzcę. Zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników opublikowanych przez organ zarządzający, bezpośrednio po zawodach. Późniejsze zmiany w wynikach wydarzenia związane z dyskwalifikacją zawodników po zawodach, nie będą miały wpływu na pierwotne rozstrzygnięcie.

  Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zagrana selekcja lub zawodnik nie wystartuje w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tę selekcję/zawodnika zostaną rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za zawodników, którzy nie wystartowali.

  Rozdział 42Pięciobój

  Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest określany zgodnie z listą oficjalnych wyników w czasie prezentacji na podium, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inny organ zarządzający wydarzeniem. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu nierozstrzygnięcie. Head 2 Head (H2H): Zakłady zostaną rozliczone na sportowca, który został sklasyfikowany na wyższej pozycji końcowej, ogłoszonej po zakończeniu zawodów (rundy). Obaj uczestnicy muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne.

  Rozdział 43Pesäpallo

  Wszystkie zakłady są rozstrzygane zgodnie z oficjalnymi wynikami ogłoszonymi przez federację zarządzającą wydarzeniem. Zakłady na Zwycięzcę meczu (3-way) i Total Runs w grze, są liczone po regulaminowym czasie gry (dwie części - cztery inningi każda). Zakłady nie uwzględniają ewentualnego dodatkowego inninga lub konkursu uderzeń, o ile nie zaznaczono inaczej. Jeżeli mecz zostanie przerwany i nie będzie wznowiony w ciągu 30 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały już definitywnie rozstrzygnięte.

  Rozdział 44Wioślarstwo

  Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest określany zgodnie z listą oficjalnych wyników w czasie prezentacji na podium, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inny organ zarządzający wydarzeniem. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozstrzygnięcie. Head 2 Head (H2H): Zakłady zostaną rozliczone na sportowca, który został sklasyfikowany na wyższej pozycji końcowej, ogłoszonej po zakończeniu zawodów (rundy). Obaj uczestnicy muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne.

  Rozdział 45Bilard

  Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników dostarczonych przez organ zarządzający danego wydarzenia.

  Jeśli mecz się rozpoczął, ale nie został zakończony, zawodnik awansujący do następnej rundy (lub zawodnik, któremu przyznano wygraną) będzie, na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu, uznawany zwycięzcą.

  Zakłady powyżej/poniżej: jeśli mecz zostanie przerwany przed jego zakończeniem wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych już definitywnie rozstrzygniętych.

  Zakłady na prawidłowy wynik: Zakład dotyczy wytypowania prawidłowego końcowego wyniku we frejmach.

  Rozdział 46Rugby league / Rugby union

  Wszystkie zakłady są rozstrzygane zgodnie z wynikiem ustalonym tylko w regulaminowym czasie gry (80 minut plus czas dodatkowy), jeśli nie zaznaczono inaczej.

  Jeżeli zakłady typu moneyline, powyżej/poniżej lub handicap zakończą się remisem (łącznie z dogrywką) i żadne kursy nie zostały przewidziane na możliwości remisu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

  Jeśli mecz zostanie odwołany lub przełożony o więcej niż 15 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Wyjątek: Jeśli mecz został przełożony, a nowa data i godzina meczu zostaną niezwłocznie podane i zgodnie z nowym terminem mecz zostanie rozegrany podczas tego samego tygodnia rozgrywek, wszystkie zakłady na ten mecz pozostaną ważne.

  Jeśli mecz się rozpoczął i został przerwany na dłużej niż 30 godzin, wszystkie zakłady na mecz zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały definitywnie rozstrzygnięte przed przerwaniem meczu (np zwycięzca pierwszej połowy itp).

  Zdobywca pierwszego gola: Wszystkie zakłady na graczy, którzy nie uczestniczyli w grze lub weszli na boisko już po zdobyciu pierwszego gola zostaną unieważnione. Gole samobójcze (według oficjalnych wyników) nie są uwzględniane, jeśli pierwszy gol był samobójczy i kursy na gole samobójcze nie były oferowane przy rynku First to Score, wówczas zakłady zostaną rozliczone jako przegrane. Jeśli pierwszy gol został strzelony przez zawodnika, który nie został wymieniony wśród oferowanych opcji danego zakładu, wszystkie zakłady na tę pozycje będą uważane za przegrane. Dogrywka nie jest brana pod uwagę.

  Zakłady na prawidłowy wynik: Jeżeli końcowy wynik meczu nie był opcją oferowaną przy danym zakładzie to wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte jako przegrane.

  Zakłady są przyjmowane tylko w odniesieniu do regulaminowego czasu gry, z wyłączeniem wyniku dogrywki, o ile nie zaznaczono inaczej.

  Rozdział 47Żeglarstwo

  Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest określany zgodnie z listą oficjalnych wyników w czasie prezentacji na podium, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inny organ zarządzający wydarzeniem. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozstrzygnięcie. Head 2 Head (H2H): Zakłady zostaną rozliczone na sportowca, który został sklasyfikowany na wyższej pozycji końcowej, ogłoszonej po zakończeniu zawodów (rundy). Obaj uczestnicy muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne.

  Rozdział 48Skoki narciarskie

  Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji ogłoszonej w czasie prezentacji na podium.

  Jeżeli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że federacja zarządzająca (FIS, IBU lub inny oficjalny organ zarządzający) potwierdzi wyniki przerwanego wydarzenia jako “oficjalne wyniki” imprezy i wydarzenie nie będzie kontynuowane w tej samej lokalizacji w ciągu najbliższych 30 godzin. Jeżeli wydarzenie zostanie przeniesione do innej lokalizacji, zakłady zostaną unieważnione.

  Jeżeli zawody zostaną skrócone z powodu złych warunków pogodowych, wszystkie zakłady pozostają ważne i zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnych wyników zawodów (na przykład jeśli pierwsza seria została zakończona a jej wynik został uznany za oficjalny wynik decyzją organu zarządzającego konkursem).

  Head 2 Head (H2H): obaj uczestnicy zakładu muszą wystartować w imprezie aby zakłady były ważne. W Skokach Narciarskich obaj skoczkowie muszą zakwalifikować się do zawodów głównych i wystartować przynajmniej w pierwszej serii. W zakładach H2H, skoczek, który zajmuje wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zawodów jest uważany za zwycięzcę. Jeśli skoczek (lub kraj - w konkursie drużynowym) zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy konkursu z jakiegokolwiek powodu, wtedy drugi skoczek (lub kraj) jest uważany za zwycięzcę. Zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji opublikowanej przez federację zarządzającą bezpośrednio po konkursie. Dalsze zmiany w klasyfikacji imprezy związane z dyskwalifikacjami skoczków po zawodach nie będą miały wpływu na pierwotne rozstrzygnięcie zakładów.

  Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zagrana selekcja lub zawodnik nie wystartuje w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tę selekcję/zawodnika zostaną rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

  Rozdział 49Strzelectwo

  Outright (Zwycięzca): Zwycięzca jest określany zgodnie z listą oficjalnych wyników w czasie prezentacji na podium, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) lub inny organ zarządzający wydarzeniem. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozstrzygnięcie. Head 2 Head (H2H): Zakłady zostaną rozliczone na sportowca, który został sklasyfikowany na wyższej pozycji końcowej, ogłoszonej po zakończeniu zawodów (rundy). Obaj uczestnicy muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne.

  Rozdział 50Snooker

  Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników dostarczonych przez organ zarządzający danego wydarzenia.

  Jeśli mecz się rozpoczął (co najmniej jeden frejm zakończony) ale nie został zakończony w ciągu 15 godzin, zawodnik awansujący do następnej rundy (lub zawodnik, któremu przyznano wygraną) będzie, na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu, uznawany zwycięzcą.

  Zakłady powyżej/poniżej (na frejma): wszystkie frejmy niezbędne do wyłonienia zwycięzcy muszą zostać ukończone aby zakłady pozostały ważne. Jeżeli mecz zostanie przerwany przed jego zakończeniem (wszystkie wymagane frejmy zostaną rozegrane) i imiennym określeniem zwycięzcy meczu, wówczas wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych już rozstrzygniętych.

  Zakłady na prawidłowy wynik: Zakład dotyczy prawidło wytypowanego końcowego wyniku we frejmach.

  Zwycięzca frejma: zakład dotyczy zwycięzcy określonego frejma, który musi zostać ukończony aby zakłady pozostały ważne.

  Rozdział 51Łyżwiarstwo szybkie

  Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji na podium.

  Jeżeli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że federacja zarządzająca (FIS, ISU, MKOl lub inny oficjalny organ zarządzający) potwierdzi wyniki przerwanego wydarzenia jako “oficjalne wyniki” imprezy i wydarzenie nie będzie kontynuowane w tej samej lokalizacji w ciągu najbliższych 30 godzin. Jeżeli wydarzenie zostanie przeniesione do innej lokalizacji, zakłady zostaną unieważnione.

  Head 2 Head (H2H): obaj uczestnicy zakładu muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne. W zakładach H2H, uczestnik, który zajmuje wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji jest uważany za zwycięzcę. Jeśli zawodnik (lub kraj) zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy wyścigu z jakiegokolwiek powodu, to drugi zawodnik (lub kraj) jest uważany za zwycięzcę. Zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników opublikowanych przez organ zarządzający, bezpośrednio po zawodach. Późniejsze zmiany w wynikach wydarzenia związane z dyskwalifikacją zawodników po zawodach, nie będą miały wpływu na pierwotne rozstrzygnięcie.

  Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zagrana selekcja lub zawodnik nie wystartuje w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tę selekcję/zawodnika zostaną rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

  Rozdział 52Snowboard

  Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji na podium.

  Jeżeli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że federacja zarządzająca (FIS, ISU, MKOl lub inny oficjalny organ zarządzający) potwierdzi wyniki przerwanego wydarzenia jako “oficjalne wyniki” imprezy i wydarzenie nie będzie kontynuowane w tej samej lokalizacji w ciągu najbliższych 30 godzin. Jeżeli wydarzenie zostanie przeniesione do innej lokalizacji, zakłady zostaną unieważnione.

  Head 2 Head (H2H): obaj uczestnicy zakładu muszą wystartować w zawodach, aby zakłady były ważne. W zakładach H2H, uczestnik, który zajmuje wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji jest uważany za zwycięzcę. Jeśli zawodnik (lub kraj) zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy wyścigu z jakiegokolwiek powodu, to drugi zawodnik (lub kraj) jest uważany za zwycięzcę. Zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników opublikowanych przez organ zarządzający, bezpośrednio po zawodach. Późniejsze zmiany w wynikach wydarzenia związane z dyskwalifikacją zawodników po zawodach, nie będą miały wpływu na pierwotne rozstrzygnięcie.

  Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zagrana selekcja lub zawodnik nie wystartuje w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tę selekcję/zawodnika zostaną rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

  Rozdział 53Żużel

  Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w czasie prezentacji na podium (konkursy indywidualne i zawody pomiędzy krajami) lub po zakończeniu końcowego biegu w meczu (mecze ligowe).

  Jeśli wydarzenie zostanie przerwane lub przełożone z jakiegokolwiek powodu (zła pogoda, deszcz, zły stan toru, itp) wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że oficjalna federacja zarządzająca imprezą (FIM, SEC, PZM lub inny oficjalny organ zarządzający) potwierdzi wyniki przerwanego wydarzenia jako “oficjalne wyniki” imprezy i wydarzenie nie będzie kontynuowane w tej samej lokalizacji w ciągu najbliższych 30 godzin. Wynik przerwanej lub niedokończonej gry, będzie traktowany jako ważny (z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych zakładów) jeśli aktualny wynik w momencie przerwania meczu zostanie uznany za oficjalny przez organ zarządzający ligą lub wydarzeniem, bez względu na ilość ukończonych biegów. W tym przypadku wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników. Dotyczy to również handicapów, zakładów powyżej/poniżej i zakładów na żużlowców (Riders Specials), o ile spełnione zostaną opisane w dalszej części wymagania. Jeżeli zostanie wyznaczona nowa data dla przerwanego spotkania - wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Riders Head 2 Head (H2H) - Ogólne Zasady (stosowane do wszystkich rodzajów zakładów Riders H2H): obaj zawodnicy muszą wystartować w minimum trzech biegach, aby zakłady były ważne. Jeżeli zawodnik został wykluczony z biegu z powodu naruszenia taśmy na linii startu (dotknięcie taśmy) uważa się, na potrzeby zakładu, że zawodnik uczestniczył w tym konkretnym biegu. Punkty bonusowe i punkty zdobyte przez Jokera nigdy nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu zakładów. Jeżeli zawodnik wygrał bieg jako joker to tylko 3 punkty (a nie 6) zostaną dodane do jego indywidualnej punktacji.

  Riders H2H (Zawody indywidualne: Grand Prix, Mistrzostwa Europy, krajowe zawody indywidualne, itd.): obaj zawodnicy muszą wystartować w minimum trzech biegach, aby zakłady były ważne. Zawodnik, który zajmuje wyższe miejsce w końcowym ogłoszeniu wyników jest uważany za zwycięzcę (niezależnie od ilości punktów zgromadzonych przez zawodników w wydarzeniu). Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej listy wyników opublikowanej bezpośrednio po zawodach przez organ zarządzający wydarzeniem. Późniejsze zmiany w wynikach imprezy związane z dyskwalifikacją zawodników po zawodach, nie będą miały wpływu na pierwotne rozliczenie. W przypadku takiej samej ilości punktów osiągniętych przez żużlowców z zakładu H2H, do rozstrzygnięcia zwycięzcy zakładu będą zastosowane oficjalne przepisy federacji organizującej zawody (FIM, SEC, itd.). Na przykład w Grand Prix wyższe miejsce zostanie dane zawodnikowi z największą liczbę 1, 2, 3 i 4 miejsc.

  Riders H2H (Ligi krajowe): Obaj zawodnicy muszą wystartować w minimum trzech biegach, aby zakłady były ważne. Zawodnik, który zgromadził więcej punktów w grze będzie uznawany za zwycięzcę. Punkty bonusowe i punkty zdobyte przez Jokera nie są uwzględniane. Wszystkie 15 biegów w zawodach jest branych pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładów (wliczając biegi nominowane). Jeżeli dwóch wskazanych zawodników zakończyło zawody z tą samą ilością punktów, liczy się tylko pierwszych 5 biegów każdego z żużlowców dla rozstrzygnięcia zakładu. Jeśli wynik nadal nie może być rozstrzygnięty (ta sama ilość punktów w pierwszych 5 biegach każdego zawodnika) - zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

  Zwycięzca biegu: W zakładach na zwycięzce danego biegu w którym żużlowcy zostali imiennie oznaczeni, wszyscy oznaczeni żużlowcy muszą wystartować w tym biegu aby zakłady uznać za ważne.

  Zakłady powyżej / poniżej: Jeśli zawodnik nie bierze udziału w co najmniej trzech biegach, wszystkie zakłady zostają unieważnione. Punkty zdobyte przez Jokera i punkty bonusowe nie są uwzględniane (liczone są jako pojedyncze punkty dla celów rozstrzygnięcia). W przypadku zawodów indywidualnych (Grand Prix, Mistrzostwa Europy itp), rozstrzygnięcie będzie oparte o punkty zgromadzone tylko w głównej rundzie (20 biegów), z wyłączeniem biegu półfinałowego i finałowego.

  Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu zagrana selekcja lub zawodnik nie wystartuje w wydarzeniu, wszystkie zakłady na tę selekcję/zawodnika zostaną rozliczone jako przegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

  Rozdział 54Tenis stołowy

  Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnych wyników dostarczonych przez organ zarządzający danego zdarzenia. Jeżeli mecz się rozpoczął, ale nie został ukończony z jakiegokolwiek powodu (krecz, kontuzja lub dyskwalifikacja) to wszystkie zakłady na ten mecz zostaną unieważnione z wyjątkiem tych, które zostały bezwarunkowo rozstrzygnięte przed przerwaniem wydarzenia. Jeżeli wskazany gracz nie rozpocznie swojego meczu w grze pojedynczej lub podwójnej (zastąpiony przez innego gracza) wszystkie zakłady związane z tym konkretnym meczem zostaną unieważnione. Jednakże rezygnacja lub zmiana określonego gracza nie wpływa na zakłady postawione na drużynę (przeciwko drugiej drużynie). Zmiany zawodników w czasie gry lub zmiany w wyjściowym składzie drużyn nie mają wpływu na zakłady postawione na zawody drużynowe. Zwycięzca seta: dany set musi zostać zakończony, aby zakłady były ważne.

  Rozdział 55Pływanie

  Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnej klasyfikacji w momencie zakończenia zdarzenia. Jakiekolwiek dalsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów. Wszelkie dyskwalifikacja z powodu falstartu będą traktowane jako udział w wyścigu. Head 2 Head (H2H): Zakłady będą rozliczane na zawodnika z lepszym wynikiem końcowym w czasie zakończenia wydarzenia (wyścigu). Obaj zawodnicy muszą wystartować w wyścigu, aby zakłady były ważne.

  Rozdział 56Kłusaki

  Zwycięzca jest określany przez listę oficjalnych wyników opublikowanych po zakończeniu zdarzenia. Stosowana jest reguła dead heat. Head 2 Head (H2H): Oba konie muszą wziąć udział w wyścigu, aby zakłady były ważne. Koń z szybszym czasem (lub koń umieszczony wyżej na liście wyników) jest uważany za zwycięzcę. Stawki zostaną zwrócone, jeśli jeden lub oba konie w H2H nie rozpoczną rywalizacji, jeśli wyścig zostanie przerwany lub jeśli oba konie nie ukończą wyścigu (nie uzyskają oficjalnego czasu w wyścigu). Jeśli jeden z koni zostanie zdyskwalifikowany a drugi koń uzyska oficjalny czas (lub ukończy wyścig), drugi koń będzie uważany za zwycięzcę.

  Rozdział 57Tenis

  Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnych wyników dostarczonych przez organ zarządzający danego wydarzenia.

  Jeśli mecz się rozpoczął, ale nie został ukończony z jakiegokolwiek powodu (krecz, kontuzja lub dyskwalifikacja), wtedy wszystkie zakłady na ten mecz są unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały bezwarunkowo rozstrzygnięte przed przerwaniem wydarzenia. (Zwycięzca pierwszego seta, liczba gemów w pierwszym secie itd.).

  Opóźnienia: Jeśli mecz tenisowy jest opóźniony (opóźnienie rozpoczęcia meczu, przerwy w trakcie gry) z jakichkolwiek powodów (zła pogoda, silny wiatr, deszcz itp), wszystkie zakłady pozostają ważne, pomimo długości przerw, jeżeli tylko gra zostanie ukończona podczas trwania turnieju.

  W przypadku zmiany formuły meczu (najlepszy w trzech setach lub najlepszy w pięciu setach) wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawka zwrócona. W przypadku zmiany miejsca gry (na zewnątrz / wewnątrz) lub nawierzchni kortu wszystkie zakłady pozostają ważne.

  Jeżeli wskazany gracz nie rozpocznie swojego meczu w grze pojedynczej lub podwójnej (zastąpiony przez innego gracza) wszystkie zakłady związane z tym konkretnym meczem zostaną unieważnione. Jednak rezygnacja lub zmiana określonego gracza nie wpływa na zakłady postawione na drużynę (przeciwko drugiej drużynie). Zmiany zawodników w czasie gry lub zmiany w wyjściowym składzie drużyn nie mają wpływu na zakłady postawione na zawody drużynowe..

  Handicapy i zakłady powyżej/poniżej z zasady odnoszą się do gemów. Niektóre z handicapów i zakładów powyżej/poniżej mogą odnosić się także do setów. W takim wypadku odpowiedni opis będzie dodany przy nazwie rynku.

  Dla wszystkich zakładów powyżej/poniżej (liczba rozegranych gemów) lub handicapów, “Tie-break” jest liczony jako jeden gem na potrzeby zakładu. Wyjątkiem jest mistrzowski tie-break grany aby wyłonić zwycięzcę, zamiast finałowego seta (rozstrzygający set w rozgrywkach deblowych za wyjątkiem turniejów wielkoszlemowych oraz rozgrywek Davis Cup i Fed Cup), który jest liczony jako set na potrzeby zakładu.

  Handicaps: jeżeli gra nie została ukończona z jakiegokolwiek powodu, wszystkie handicapy zostaną unieważnione, z wyjątkiem już definitywnie rozstrzygniętych (dotyczących zakończonych setów).

  Zakłady powyżej/poniżej: jeżeli mecz tenisowy został przerwany przed osiągnięciem odpowiedniej liczby gemów, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem już definitywnie rozstrzygniętych (dotyczących zakończonych setów).

  Zakład na sety (zwycięzcę seta, wszystkich gemów w secie, handicapy itd): dany set musi zostać zakończony, aby zakłady były ważne. Jeśli set nie został ukończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem już definitywnie rozstrzygniętych (zakłady powyżej/poniżej).

  Zakład na sety (prawidłowy wynik): cała gra musi być zakończona, aby zakłady były ważne (najlepszy w trzech setach lub najlepszy w pięciu setach ), w przeciwnym razie wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Specjalne zakłady, Zakłady na tenisistów (suma asów serwisowych, podwójne błędy itp): Jeśli mecz nie został zakończony, wszystkie specjalne zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych już definitywnie rozstrzygniętych.

  Outright (Zwycięzca): Jeśli z jakiegokolwiek powodu wybrana selekcja lub gracz nie wystąpi w turnieju (wycofanie, krecz), wtedy wszystkie zakłady na tę selekcję pozostają ważne. Brak zwrotów za graczy którzy nie wystąpili w turnieju.

  Rozdział 58Piłka wodna

  Wszystkie zakłady są rozliczane w oparciu o regulaminowy czas gry, chyba że zaznaczono inaczej. Wyjątkiem są zakłady na drużynę grającą o awans lub zakład typu moneyline (zwycięzca dwudrogowo), który uwzględnia dogrywki i rzuty karne. Jeśli mecz zostanie odwołany lub przełożony na dłużej niż 30 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli mecz rozpoczął się ale został przerwany na ponad 30 godzin, wszystkie zakłady na mecz zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały definitywnie rozstrzygnięte przed przerwaniem meczu. Zakłady na kwarty i połowy: Tylko bramki w poszczególnym okresie gry są liczone. O ile nie podano inaczej, dogrywka nie jest wliczona do rozstrzygnięcia wyniku czwartej kwarty.

  Rozdział 59Siatkówka

  Wszystkie zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalnymi wynikami federacji odpowiedzialnej za organizację danego zdarzenia (FIVB, CEV, NORCECA, PZS itd.).

  Jeśli mecz zostanie odwołany lub przełożony na dłużej niż 30 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli mecz rozpoczął się ale został przerwany na ponad 30 godzin, wszystkie zakłady na mecz zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały definitywnie rozstrzygnięte przed przerwaniem meczu (na przykład zwycięzca pierwszego seta, suma wszystkich punktów pierwszego seta, wynik po pierwszym i drugim secie itd.).

  Wszystkie zakłady w siatkówce odnoszą się do formuły “Best of 5” (wygrany w pięciu setach), chyba że podano inaczej. Jeśli formuła gry zostanie zmieniona, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

  Jeżeli zakład typu handicap lub zakład typu powyżej/poniżej zakończy się remisem (pozostanie nierozstrzygnięty) a opcja remisu nie była dostępna przy danym zakładzie, to wszystkie zakłady na te rynki zostaną anulowane, a stawki zwrócone.

  Jeśli Złoty Set rozgrywany jest, aby wyłonić zwycięzcę serii w przypadku remisu z dwóch gier (Europejskie puchary na przykład), to nie jest on brany pod uwagę podczas rozliczania zakładu. Wyjątkiem są typy zakładów: która drużyna awansuje? lub zakłady, w opisie których Złoty Set był wyraźnie uwzględniony.

  Zakład na sety (prawidłowy wynik) - wszystkie sety muszą być ukończone by zakłady były ważne.

  Rozdział 60Rozrywka

  Zabronione są zakłady na wydarzenia, w które klient jest zaangażowanych w jakikolwiek sposób (jako uczestnik, organizator lub w inny sposób związany ze zdarzeniem). To samo dotyczy zakładów na wydarzenia, których wynik był już wcześniej znany.Nie są refundowane zakłady na uczestników, którzy nie wystartowali.

  Rozdział 61Yachting

  Outright (zwycięzca): Zwycięzca jest określone zgodnie z listą oficjalnych wyników w momencie wręczania medali, dostarczoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady. Head 2 Head (H2H): Zakłady te zostaną rozliczone na uczestnika z lepszym wynikiem końcowym w momencie zakończenia wydarzenia (rundy). Obaj uczestnicy muszą rozpocząć wydarzenie, aby zakłady były ważne.

  Rozdział 62Sporty Wirtualne

  Wirtualne sporty inspirowane są przez prawdziwe sporty i przedstawiają komputerowo, losowo generowane wyniki, przetwarzane w wizualny obraz. Wyniki generowane w przypadku sportów wirtualnych oparte są na statystykach zespołów/graczy oraz liczbach wybranych przez generator liczb losowych (RNG) (algorytm komputerowy).

  Sporty Wirtualne to ogólna nazwa dotycząca wszystkich sportów, wydarzeń lub rynków oferowanych w kategorii Sporty Wirtualne.

  Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie rynki zakładów oferowane w ramach sportów wirtualnych mają te same zasady rozliczania co równoważne rynki zakładów w prawdziwym sporcie.

  Wirtualna Piłka Nożna

  Wirtualna piłka nożna to aplikacja umożliwiająca obstawianie wirtualnych meczów piłkarskich pomiędzy wirtualnymi drużynami piłkarskimi. Wirtualna piłka nożna to wirtualna liga, w której każda drużyna w sezonie piłkarskim mierzy się z inną drużyną dwukrotnie. Wynik meczów generowany jest przez generator liczb losowych, stosując proporcjonalne zmiany do wymienionych kursów.

  Minimalna stawka i maksymalna wygrana

  Zakłady w wirtualnej piłce nożnej mają pewne ograniczenia dotyczące wysokości zakładu i wygranej. Są one dynamiczne, różnią się w zależności od rodzaju zakładu. Ograniczenia są dynamiczne i różnią się w zależności od typu zakładu, mają zastosowanie głównie dlatego, aby zapobiec zawieraniu zakładów, które mogą być problematyczne pod względem ich wypłaty. Limity wygranych stosuje się po to, aby zagwarantować wypłacalność wygranych zakładów. Jeśli kwota możliwej wygranej będzie wyższa od limitu, gracz zostanie poproszony o zmianę stawki przed przyjęciem zakładu.

  Kursy

  Gracz może ustawić format wyświetlania kursów indywidualnie (ułamkowe/dziesiętne). Wybór formatu kursów nie wpływa w żaden sposób na możliwe wygrane - są to jedyne różne systemy służące do obliczania lub porównywania potencjalnego zwrotu. Domyślnym systemem jest system dziesiętny, gdzie stawka jest pomnożona przez ułamek dziesiętny w celu obliczenia możliwej wygranej.

  Podstawowa nawigacja

  Liczba meczów uwarunkowana jest liczbą drużyn w lidze, jeśli liga składa się z 16 drużyn, w każdym sezonie piłkarski zostanie rozegranych 60 dni meczowych, każda runda składa się z 8 gier podzielonych na dwa dni meczowe. W każdej kolejce jednocześnie rozgrywane są 4 spotkania, z możliwością śledzenia każdego z nich.

  Każdy mecz ma własny strumień transmisji i opcje zakładów. Zakładki na szczycie strony pozwalają na przeglądanie różnych gier, a licznik odliczający czas do następnej kolejki jest wyświetlane powyżej opcji zakładów.

  Główny ekran przedstawia obszar wideo. Poniżej znajdują się 2 opcje zakładów dla każdej gry, która będzie rozgrywana w dniu meczu, w tym miejscu możesz postawić zakład bezpośrednio lub wyświetlić więcej opcji zakładów dla innych gier.

  Dostępny jest również dostęp do tabeli ligowej, statystyk drużyn, jak równiez dostęp do historii własnych zakładów i ich wyników.

  Postawienie zakładu:

  W przypadku zakładów przedmeczowych na pulpicie można wybrać zakład, klikając bezpośrednio na kurs. To spowoduje dodanie wyboru do kuponu, na którym można ustawić stawkę i zaakceptować zakład.

  W przypadku zakładów po pierwszej połowie spotkania możesz wybrać zakład, klikając na kursy po pierwszej połowie. Wówczas w nowo otwartym oknie można wybrać stawkę i postawić zakład, bez umieszczania go na kuponie.

  Na urządzeniu mobilnym (np. telefonie komórkowym), podczas stawiania zakładu przedmeczowego, można wybrać opcję “Postaw zakład”, w celu bezpośredniego złożenia kuponu. Można również dodać selekcję do kuponu, klikając “Kupon”, aby zatwierdzić go później.

  Zakłady na grę zostaną zamknięte wraz z rozpoczęciem meczu. Jeśli do momentu rozpoczęcia spotkania nie zostały zatwierdzone wybrane selekcje, wówczas ich zawarcie nie będzie już możliwe i zostaną one oznaczone na szaro oraz usunięte z kuponu.

  Częstotliwość

  Mecze rozgrywane są bez przerwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a gracze mogą przystąpić do gry w dowolnym momencie.

  Objaśnienia zakładów

  Dostępny jest szeroki wybór opcji zakładów, poniżej ich wyjaśnienie.

  1X2

  Singiel (pojedynczy) - wynik po upływie pełnego regulaminowego czasu gry lub 1x2

  Jest to prosty zakład na wynik meczu: wygraną gospodarzy, remis lub wygraną gości.

  Singiel - podwójna szansa (Double Chance)

  Podobnie jak w zakładzie 1X2, można wybrać trzy selekcje, w których pogrupowane są różne wyniki. Można postawić zakład na 2 z 3 wyników meczu w tym samym zakładzie (na przykład na drużynę, która nie przegra meczu (zakład 1X oznacza, że drużyna pierwsza nie przegra spotkania) albo na drużynę która meczu nie wygra (zakład X2)).

  Singiel - Pierwsza połowa / Wynik końcowy (Half-Time/Full-time)

  Jest to zakład na wynik meczu po pierwszej połowie meczu razem z wynikiem końcowym. Należy poprawnie wytypować wynik do przerwy (prowadzenie gospodarzy, remis lub prowadzenie gości), a następnie poprawnie wytypować wynik końcowy (wygrana gospodarzy, remis lub wygrana gości).

  Singiel - wynik po pierwszej połowie

  Jest to zakład na wynik po pierwszej połowie meczu: wygraną gospodarzy, remis lub wygraną gości.

  Singiel - handicap azjatycki

  W tym zakładzie należy wskazać wygraną drużynę określoną liczbą zdobytych bramek (tzw. handicap), przy uwzględnieniu różnicy bramek handicapu. Jest to wówczas zakład na wynik meczu - wygraną gospodarzy lub gości (jeśli wypadnie remis po uwzględnieniu handicapu, zakład zostanie zwrócony).

  Bramki

  Singiel - Poniżej / Powyżej łącznej liczby goli

  Zakład poniżej/powyżej to postawienie na sumę bramek w spotkaniu. Zakład polega na określeniu czy końcowa liczba goli będzie większa lub mniejsza od typowanej przez gracza (np poniżej / powyżej 2,5 goli).

  Singiel - obie drużyny zdobywają bramki

  Postawiony zakład określa, czy obie drużyny zdobędą gole w grze, czy przeciwnie. Zakład można złożyć na opcje “Tak” lub “Nie”.

  Wynik

  Singiel - dokładny wynik końcowy

  Zakład dotyczy poprawnego wskazania dokładnego końcowego wyniku meczu.

  Single - dokładny wynik po pierwszej połowie

  Zakład dotyczy poprawnego wskazania dokładnego wyniku po pierwszej połowie meczu.

  Zakłady kombinacyjne (Kombi / Multiple bets)

  Zakłady te dotyczą wielu wybranych zakładów z różnych gier na jednym kuponie. Wybierając więcej niż jedną selekcję w ramach tego samego spotkania, opcja zakładów kombinacyjnych nie będzie dostępna. Możliwe będzie jedynie zawarcie zakładów pojedynczych.

  Liczba w nawiasie obok zakładu np. Double (10) - oznacza, że aby zawrzeć ten zakład z aktualnie wybranymi już selekcjami, ten zakład będzie kosztować 10-krotność stawki, gdyż spowoduje postawienie 10 zakładów.

  Wirtualny tenis:

  Wirtualny tenis to aplikacja, która umożliwia zawieranie zakładów sportowych w ramach wirtualnych meczów tenisowych pomiędzy wirtualnymi tenisistami. Wynik każdego punktu w każdej rozgrywce generowany jest przez generator liczb losowych, stosując proporcjonalne zmiany do wymienionych kursów. Kursy dla każdego rynku są przyznawane po zastosowaniu względnych wartości przypisanych każdemu wirtualnemu graczowi, w zależności od konkretnego etapu meczu.

  Generator liczb losowych (RNG)

  RNG był niezależnie testowany oraz został zweryfikowany przez akredytowanego dostawcę testów.

  Częstotliwość

  Mecze są rozgrywane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i gracze mogą zagrać w dowolnym momencie. Zaleca się jednak, aby ograniczyć czas gry i zawsze grać w sposób odpowiedzialny.

  Określanie zwrotu dla gracza (RTP)

  Dla wszystkich zakładów oferowanych w sportach wirtualnych (w tym przypadku w wirtualnym tenisie), gracz widzi wszystkie oferowane rynki oraz ich kursy. Pozwala to na obliczenie RTP dla konkretnego rynku.

  Zakład z dwoma możliwymi wynikami

  Aby ustalić RTP pojedynczego zakładu z dwoma selekcjami, należy podzielić liczbę 100 przez każdy z oferowanych kursów. Następnie należy dodać uzyskane z dzielenia liczby. W kolejnym kroku należy podzielić liczbę 100 przez uzyskaną w pierwszym kroku sumę oraz pomnożyć przez 100 w celu uzyskania wyniku procentowego. Daje to ogólny RTP pokazany w prawym dolnym rogu poniższej tabeli.

  Na przykład, jeśli zakład ma dwie selekcje z poniższym kursem dziesiętnym, wówczas RTP obliczamy w następujący sposób:

  Kurs 1 1.65 100/1.65 60,61
  Kurs 2 2.10 100/2.10 47,62
  Suma 108,03
  (100/108,03) x 100= %92,57


  Zakład z wieloma selekcjami

  Zasada wyznaczenia RTP jest taka sama. Aby ustalić RTP pojedynczego zakładu z wieloma selekcjami, należy podzielić liczbę 100 przez każdy z oferowanych kursów. Następnie należy dodać uzyskane z dzielenia liczby. W kolejnym kroku należy podzielić liczbę 100 przez uzyskaną w pierwszym kroku sumę oraz pomnożyć przez 100 w celu uzyskania wyniku procentowego. Daje to ogólny RTP pokazany w prawym dolnym rogu poniższej tabeli.
  Na przykład, jeśli zakład ma sześć selekcji z poniższym kursem dziesiętnym, wówczas RTP obliczamy w następujący sposób:

  Wynik 1 6:4 8 100/8 12,50
  Wynik 2 7:5 6 100/6 16,67
  Wynik 3 7:6 3,3 100/3,3 30,30
  Wynik 4 4:6 4,5 100/4,5 22,22
  Wynik 5 5:7 6 100/6 16,67
  Wynik 6 6:7 9 100/9 11,11
  suma 109,47
  (100/109,47) x 100= %91,35


  Minimalna stawka i maksymalna wygrana

  Zakłady na wydarzenia w ramach tenisa wirtualnego mają pewne ograniczenia: mamy różne minimalne i maksymalne limity zakładów, które mogą być zastosowane. Ograniczenia są dynamiczne i różnią się w zależności od typu zakładu, mają zastosowanie głównie dlatego, aby zapobiec zawieraniu zakładów, które mogą być problematyczne pod względem ich wypłaty. Limity wygranych stosuje się po to, aby zagwarantować wypłacalność wygranych zakładów. Jeśli kwota możliwej wygranej będzie wyższa od limitu, gracz zostanie poproszony o zmianę stawki przed przyjęciem zakładu.

  Kursy

  Gracz może ustawić format wyświetlania kursów indywidualnie (ułamkowe/dziesiętne). Wybór formatu kursów nie wpływa w żaden sposób na możliwe wygrane - są to jedyne różne systemy służące do obliczania lub porównywania potencjalnego zwrotu. Domyślnym systemem jest system dziesiętny, gdzie stawka jest pomnożona przez ułamek dziesiętny w celu obliczenia możliwej wygranej.

  Nawigacja podstawowa
  Każdy mecz ma własny strumień transmisji i opcje zakładów. Zakładki w prawym górnym rogu pozwalają na wybór pomiędzy aktualnie trwającymi meczami. Poniżej transmisji znajdują się następujące opcje: nazwy zawodników i wynik meczu. Kliknięcie na nazwę zawodnika umożliwi dostęp do szczegółowych informacji na temat zawodnika i jego historii. Ponowne kliknięcie ukryje dodatkowe informacje.

  Obstawianie zakładu: po wybraniu meczu dostępne są wszystkie rodzaje zakładów oferowanego w danym meczu (istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich zakładów lub ograniczenia listy zakładów do tych dotyczących jedynie meczu w pełnym wymiarze, setów lub gemów). Każda opcja zakładu może zostać rozwinięta lub zwinięta, celem poznania odpowiednich kursów dla danego zakładu. Klikając na kurs zakładu, zostanie otwarty interfejs kuponu, w którym można ręcznie określić dokładną stawkę zakładu lub wybrać stawkę spośród listy predefiniowanej. Kliknięcie “Postaw zakład” spowoduje zawarcie zakładu i zapisanie go w sekcji “Moje zakłady”.

  Należy pamiętać, że kursy oferowanych rynków są aktualizowane na bieżąco i są konsekwencją wyników z poprzednio rozegranych punktów.

  W zakładce “Moje zakłady” można przeglądać swoje zawarte zakłady oraz ich wyniki, w tym wygrane, przegrane i zwroty - dzięki czemu zawsze można sprawdzić jak został rozstrzygnięty każdy z zawartych zakładów.

  Objaśnienie zakładów
  Oferujemy szeroki wybór opcji zakładów, dzięki tej sekcji możesz zaznajomić się z najważniejszymi z nich. Poniżej zostały omówione główne rodzaje oferowanych zakładów.

  Zakłady z dwoma możliwymi wynikami (Dwudrogowy):

  Zdobywca kolejnego punktu

  Ten typ zakładu to prosta opcja obstawiania dwóch selekcji - zwycięzcą kolejnego punktu będzie zawodnik 1 albo zawodnik 2. Jeśli wskazany zawodnik wygra kolejny rozgrywany punkt, wówczas zakład będzie wygrany i wypłacony, jeśli nie - zakład będzie przegrany.

  Liczba punktów
  W tym zakładzie gracz decyduje, czy wybrany gem zakończy się powyżej lub poniżej określonej liczby punktów, przy czym liczba ta jest na ogół liczbą “połówkową” (np. 4,5), aby uniknąć niejednoznaczności i wyeliminować opcję “remisową”. Tak więc zakłady “poniżej 7,5” wygrywa, jeśli wynik w danym gemie to 7 punktów lub mniej - co oznacza, iż w przypadku rozegrania ​​8 punktów (lub więcej) w gemie, zakład jest przegrany, a sam wynik 7,5 punktów nie jest możliwy.

  Zwycięzca Gem / Set / Mecz
  Ten typ zakładu to prosta opcja obstawiania zakładu na zwycięstwo danego zawodnika w bieżącym gemie/ secie lub meczu. Jeśli wskazany zawodnik wygra dany gem / set / mecz, zakład wygrywa, jeśli wygra zawodnik drugi wówczas zakład będzie przegrany.

  Równowaga w gemie
  Ten zakład jest prostą opcją obstawiania, w której gracz wskazuje czy ​​we wskazanym gemie dojdzie / nie dojdzie do równowagi i gem zostanie rozstrzygnięty poprzez wygranie “przewagi”. Jeśli wskazana została opcja “Tak” (dojdzie do równowagi w gemie) - wówczas zakład będzie wygrany jedynie wtedy, gdy zawodnicy rozstrzygną gema grając na przewagi.

  Zakłady z wieloma selekcjami

  Dokładny wynik

  Ta opcja obstawiania umożliwia wybranie konkretnego wyniku danego gema / seta / meczu (przykładowo set zakończy się wynikiem 6:4 dla zawodnika nr 1). Jeśli wskazany wynik jest poprawny, zakład jest wygrany, w przeciwnym razie zakład jest przegrany.

  Rozliczenie zakładu
  Istnieją 3 główne kategorie zakładów w tenisie wirtualnym: zakłady na gem, zakłady na set i zakłady na mecz. Każda kategoria zostanie rozliczona dopiero po zakończeniu danej partii (etapu) meczu. Czyli rozliczenie zwycięzcy gema nastąpi po zakończeniu gema, rozliczenie zwycięzcy seta nastąpi po zakończeniu seta, rozliczenie zwycięzcy meczu nastąpi po zakończeniu całego meczu.

  Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach niektóre zakłady mogą być rozstrzygnięte przed zakończeniem danego etapu meczu (np zakład na Powyżej 8,5 gemów w danym secie przy wyniku 4:4 w secie, gdyż już wtedy wiadomo, że minimalna ilość gemów w secie to 10), mimo wszystko nadal obowiązuje wspomniana zasada, iż zakład dotyczący danego etapu meczu zostanie rozliczony dopiero po jego zakończeniu. We wspomnianym przypadku, zakład na powyżej 8,5 gemów w secie zostanie rozliczony i wypłacony dopiero po zakończeniu danego seta. Podobna sytuacja może dotyczyć zakładów odnoszących się do wygranej “na przewagi” oraz zakładów na sumę punktów w gemie, które zostaną rozliczone wyłącznie po zakończeniu rozgrywanego gema, a niekoniecznie w momencie, gdy już wiadomo, że zakład jest wygrany/przegrany.

  Wyścigi wirtualne:

  Zakłady na wyścigi wirtualne są prezentowane w podobny sposób jak w przypadku prawdziwych wyścigów. Jednak w przeciwieństwie do rzeczywistego zdarzenia, wyniki są określane przez generator liczb losowych (RNG) z zastosowaniem zmiennych współczynników proporcjonalnie do podanych kursów.

  Minimalna stawka i maksymalna wygrana

  Zakłady na wydarzenia w ramach wyścigów wirtualnych mają pewne ograniczenia: mamy różne minimalne i maksymalne limity zakładów, które mogą być zastosowane. Ograniczenia są dynamiczne i różnią się w zależności od typu zakładu, mają zastosowanie głównie dlatego, aby zapobiec zawieraniu zakładów, które mogą być problematyczne pod względem ich wypłaty. Limity wygranych stosuje się po to, aby zagwarantować wypłacalność wygranych zakładów. Jeśli kwota możliwej wygranej będzie wyższa od limitu, gracz zostanie poproszony o zmianę stawki przed przyjęciem zakładu.

  Kursy
  Gracz może ustawić format wyświetlania kursów indywidualnie (ułamkowe/dziesiętne). Wybór formatu kursów nie wpływa w żaden sposób na możliwe wygrane - są to jedyne różne systemy służące do obliczania lub porównywania potencjalnego zwrotu. Domyślnym systemem jest system dziesiętny, gdzie stawka jest pomnożona przez ułamek dziesiętny w celu obliczenia możliwej wygranej.

  Nawigacja podstawowa
  Każdy wyścig ma własny strumień transmisji i oraz listę dostępnych opcji zakładów. Zakładka widoczna w górnej części prezentuje czas do rozpoczęcia kolejnych wyścigów oraz pozwala na przełączanie się pomiędzy rodzajami oferowanych wyścigów.

  Poniżej transmisji znajdują się następujące opcje: wybór wyścigu, który chcemy obstawić: domyślnie widocznych jest 6 kolejnych wyścigów, z opcją przewinięcia na kolejne 20 wyścigów. Kliknięcie na nazwę zawodnika/ uczestnika wyścigu umożliwi dostęp do szczegółowych informacji na temat zawodnika i jego historii. Ponowne kliknięcie ukryje dodatkowe informacje.

  Obstawianie zakładu: po wybraniu danego wyścigu należy wybrać rodzaj zakładu spośród dostępnych poprzez kliknięcie na kurs. Spowoduje to dodanie zakładu do kuponu.

  Zakłady oferowane dla danego wyścigu są zamykane (usuwane ze strony) na 10 sekund przed jego rozpoczęciem. Jeśli kupon nie został złożony przed tym terminem, zakłady dodane do kuponu zostaną wyszarzone i nie będzie możliwości ich wniesienia.
  Tuż poniżej transmisji, po prawej stronie, dostępne są opcje przeglądania najnowszych wyników (Ostatnie wyniki), dzięki czemu można sprawdzić, kto wygrał w każdym z poprzednich wyścigów. Dodatkowo w zakładce “Ostatnie zakłady” można przeglądać swoje zawarte zakłady oraz ich wyniki, w tym wygrane, przegrane i zwroty - dzięki czemu zawsze można sprawdzić jak został rozstrzygnięty każdy z zawartych zakładów.

  Objaśnienie zakładów
  Oferujemy szeroki wybór opcji zakładów, dzięki tej sekcji możesz zaznajomić się z najważniejszymi z nich. Poniżej zostały omówione główne rodzaje oferowanych zakładów.

  Zakłady pojedyncze (Singiel):
  Zakład pojedynczy na wygraną w wyścigu
  W tym miejscu można postawić zakład na zwycięstwo danego zawodnika/uczestnika w wyścigu. Jeśli wskazany zawodnik nie ukończy wyścigu na 1. miejscu, zakład jest przegrany.

  Zakład pojedynczy na zajęcie konkretnego miejsca w wyścigu (“Na miejsce”)
  Ten zakład może się nieco różnić w zależności od liczby zawodników / uczestników biorących udział w wyścigu. Zakład ten polega na wskazaniu pojedynczego zawodnika / uczestnika kończącego wyścig na “premiowanym” miejscu (np. podium). Jeśli wybrany zawodnik nie ukończy wyścigu na żadnym z tych miejsc, zakład jest przegrany.

  Liczba zawodników/uczestników wyścigu Miejsce premiowane
  8-15 1sze, 2gie, 3cie
  5-7 1sze, 2gie
  4 1sze, 2gie


  Single - zakład E/W (zakład Each Way) - oznaczony jako W/M (Wygra/Miejsce)

  Jest to kombinacja dwóch powyższych zakładów: zakładu pojedynczego na wygraną w wyścigu i zakładu pojedynczego “Na miejsce”, czyli na zajęcie premiowanego miejsca w wyścigu. W praktyce oznacza to, iż zakład wnoszony jest w wysokości dwukrotności stawki. W przypadku gdy wskazany w zakładzie uczestnik zajmie pierwsze miejsce, zakład E/W zostanie wypłacony za zajęcie pierwszego miejsca oraz zajęcie miejsca premiowanego, w przypadku gdy wskazany uczestnik nie wygra wyścigu lecz zajmie premiowane miejsce, wówczas zostanie wypłacona wygrana jedynie za część zakładu postawioną na miejsce.

  Prognoza (Prosta prognoza)
  Zakład z tej kategorii polega na wskazaniu uczestników wyścigu, którzy zajmą odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w wyścigu. Jeśli zwycięzcy obu miejsc zostali wskazani prawidłowo zakład jest wygrany, jeśli tylko jeden typ (lub żaden) się sprawdził zakład jest przegrany.

  Odwrócona Prognoza (podwójna prognoza)
  Można postawić ten typ zakładu, używając przycisku “Dowolny” na ekranie Prognozy. Jest to rozszerzona opcja zakładu Prognozy, która polega na wskazaniu dwóch zawodników, którzy muszą zająć 1. i 2. miejsce, ale w dowolnej kolejności. Ten zakład będzie kosztował dwukrotność stawki i będzie przegrany, jeśli któryś ze wskazanych uczestników nie ukończy wyścigu się w pierwszej dwójce.

  Prognoza potrójna (Trikast)
  Zakład Trikast to zakład, w którym typujemy uczestników na zajęcie 1-go, 2-go, i 3-go miejsca. Jeśli cała trójka zawodników zajmie wskazane w zakładzie miejsca, wówczas zakład jest wygrany. Jeśli choćby jeden typ się nie sprawdzi, wówczas zakład jest przegrany.

  Odwrócona Prognoza potrójna (Trikast kombinacyjny)
  Można postawić ten typ zakładu, używając przycisku “Dowolny” na ekranie w zakładce Prognoza potrójna. Jest to rozszerzena opcja zakładu Prognoza potrójna (Trikast), która polega na wskazaniu trzech zawodników, którzy muszą zająć 1-e, 2-e i 3-cie miejsce, ale w dowolnej kolejności. Ten zakład będzie kosztował sześciokrotność stawki i będzie przegrany, jeśli któryś ze wskazanych uczestników nie ukończy wyścigu w pierwszej trójce (Top 3).

  Zakłady wielokrotne (akumulowane, kombinacyjne) Aby postawić ten typ zakładu, należy wybrać wielu zawodników z różnych wyścigów w jednym kuponie. Wybierając więcej niż jednego zawodnika tego samego wyścigu, opcja ta nie będzie dostępna. Można typować zwycięzcę wyścigu, zakłady Na miejsce lub zakłady E/W (M/W), lecz nie są możliwe kombinacje różnych rodzajów zakładu w ramach tego samego zakładu wielokrotnego (akumulowanego). Przykładowo, jeśli po wybraniu zawodników z ekranu wyścigu użyjemy różnych form zakładów do wybranych uczestników (np. Na miejsce i na wygraną), wówczas w przypadku próby postawienia zakładu kombinacyjnego zostaną one przekonwertowane do jednego spójnego formatu (Na miejsce lub na wygraną) a na kuponie będzie istniała możliwość wyboru konkretnej formy zakładów lub wskazania kilku form, przez co powstanie tak zwany zakład systemowy (suma różnych zakładów). Liczba w nawiasach obok skrótu, tj. DOU (10) - oznacza, że ​​aby postawić ten zakład z aktualnie wybranymi zawodnikami, ten zakład będzie kosztował 10-krotność stawki.

  Akumulator Zakład akumulatorowy to 1 zakład zawierający 2 lub więcej selekcji z różnych wyścigów. Wszystkie wskazane selekcje muszą być wygrane, aby cały zakład akumulowany został wygrany.