REGULAMIN ODPOWIEDZIALNEJ GRY zak艂ad贸w wzajemnych-bukmacherskich, kt贸re organizowane s膮 przez LV BET Zak艂ady Bukmacherskie sp贸艂ka z o.o. z siedzib膮 w Katowicach na stronie internetowej lvbet.pl

Ministerstwo Finans贸w, 艢wi臋tokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rozdzia艂 1 Postanowienia wst臋pne

 • W celu zapewnienia ochrony uczestnik贸w gry przed negatywnymi skutkami hazardu, LV BET Zak艂ady Bukmacherskie sp贸艂ka z o.o. (dalej zwana 鈥濻p贸艂k膮鈥), wdra偶a niniejszy regulamin odpowiedzialnej gry, sporz膮dzony zgodnie z Ustaw膮 z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, (zwana dalej 鈥淯staw膮鈥), kt贸ry wejdzie w 偶ycie z dniem zatwierdzenia przez ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych.
 • Podmiotem oferuj膮cym zak艂ady wzajemne-bukmacherskie jest LV BET Zak艂ady Bukmacherskie sp贸艂ka z o.o. z siedzib膮 w Katowicach, przy ul. Melchiora Wa艅kowicza 3, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem 0000534588, dla kt贸rej akta rejestrowe prowadzi S膮d Rejonowy Katowice-Wsch贸d w Katowicach, Wydzia艂 VIII Gospodarczy - KRS, NIP: 9542751776, REGON: 360297047.
 • Sp贸艂ka dzia艂a m.in. na podstawie zezwolenia udzielonego przez ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych na urz膮dzanie zak艂ad贸w wzajemnych 鈥 bukmacherskich, o kt贸rych mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 2 ustawy o grach hazardowych, przez sie膰 Internet.
 • Sp贸艂ka posiada wdro偶ony oraz zatwierdzony przez ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych, regulamin zak艂ad贸w wzajemnych 鈥 bukmacherskich organizowanych przez sie膰 Internet, dost臋pny na stronie internetowej lvbet.pl pod adresem https://lvbet.pl/regulamin
 • Sp贸艂ka w widoczny spos贸b umieszcza na stronie internetowej lvbet.pl nast臋puj膮ce informacje:
  • informacje o Sp贸艂ce oraz zezwoleniu na urz膮dzanie zak艂ad贸w wzajemnych-bukmacherskich wydane przez ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych w zak艂adce 鈥渙 nas鈥 (https://lvbet.pl/o-nas)
  • informacje o sposobie kontaktu ze Sp贸艂k膮 w zak艂adce 鈥減omoc鈥 (https://lvbet.pl/pomoc)
  • regulamin zak艂ad贸w wzajemnych 鈥 bukmacherskich organizowanych przez sie膰 Internet w zak艂adce 鈥渞egulamin鈥 (https://lvbet.pl/regulamin)
  • informacje o zakazie gry osobom poni偶ej 18 roku 偶ycia w zak艂adce 鈥18+鈥 (https://lvbet.pl/18)
  • informacje o ryzyku zwi膮zanym z hazardem oraz instytucji 艣wiadcz膮cych pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji w zak艂adce 鈥渙dpowiedzialna gra鈥 (https://lvbet.pl/odpowiedzialna-gra)

 • Bezpo艣redni kontakt ze sp贸艂k膮 jest mo偶liwy poprzez wys艂anie wiadomo艣ci poczt膮 elektroniczn膮 na adres pomoc@lvbet.pl, kontakt z obs艂ug膮 klienta za pomoc膮 interaktywnego czatu dost臋pnego przez stron臋 lvbet.pl lub drog膮 pocztow膮 (list polecony) na adres siedziby Sp贸艂ki.

Rozdzia艂 2 Proces rejestracji Klienta oraz zakaz zawierania zak艂ad贸w przez osoby, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 roku 偶ycia

 • Zawieranie zak艂ad贸w przez osoby, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 lat jest zabronione. W tym celu przed dopuszczeniem potencjalnego uczestnika do gry Sp贸艂ka dokona weryfikacji jego wieku i to偶samo艣ci.
 • Udzia艂 w zak艂adach wzajemnych-bukmacherskich oferowanych na stronie lvbet.pl mog膮 bra膰 jedynie zarejestrowani Klienci, a ich rejestracja mo偶liwa jest wy艂膮cznie po zapoznaniu si臋 z Regulaminem zak艂ad贸w wzajemnych-bukmacherskich urz膮dzanych przez sie膰 Internet oraz Regulaminem odpowiedzialnej gry.
 • Organizator zak艂ad贸w dokonuje weryfikacji wieku uczestnik贸w, zapewniaj膮c ochron臋 przed udzia艂em w zak艂adach os贸b niepe艂noletnich. Procedura rejestracji oraz rejestracji uproszczonej oraz weryfikacji wieku i to偶samo艣ci potencjalnego uczestnika gry opisana zosta艂a w tre艣ci Regulaminu zak艂ad贸w wzajemnych 鈥 bukmacherskich organizowanych przez sie膰 Internet dost臋pnego na stronie https://lvbet.pl/regulamin. Sp贸艂ka prowadzi ww. dzia艂ania w szczeg贸lno艣ci poprzez poni偶sze regulacje:
  • Zak艂ady w domenie Ivbet.pl mo偶na zawiera膰 po dokonaniu prawid艂owej rejestracji Klienta, kt贸ra mo偶e by膰 rejestracj膮 pe艂n膮 lub wst臋pn膮. Wst臋pna rejestracja umo偶liwia otrzymanie przez Klienta LVkonta tymczasowego. Pe艂na rejestracja, obejmuj膮ca weryfikacj臋 danych osobowych Klienta, jego wieku, numeru PESEL, a w przypadku os贸b nie posiadaj膮cych tego numeru 鈥 dat臋 urodzenia, umo偶liwia dopiero korzystanie z pe艂nej funkcjonalno艣ci strony internetowej lvbet.pl i uzyskanie przez Klienta LVKonta sta艂ego (za wyj膮tkiem zlecenia wyp艂aty 艣rodk贸w pieni臋偶nych z LVkonta sta艂ego, kt贸rej dokonanie jest uwarunkowane przypisaniem do LVkonta sta艂ego nale偶膮cego do Klienta konta, o kt贸rym mowa w 搂1 ust. 9 litera f Regulaminu zak艂ad贸w wzajemnych 鈥 bukmacherskich organizowanych przez sie膰 Internet).
  • LVkonto tymczasowe to konto zak艂adane przez Klienta we wst臋pnej procedurze rejestracji. Z uwagi na jego tymczasowy charakter obowi膮zuj膮 przy korzystaniu z niego limity maksymalnej wysoko艣ci sumy stawek, za kt贸re mo偶na zawiera膰 zak艂ady. Suma wszystkich stawek za kt贸re mo偶na zawrze膰 zak艂ady korzystaj膮c z LVKonta tymczasowego nie mo偶e przekroczy膰 艂膮cznie 8.000 z艂 (osiem tysi臋cy z艂otych). Z LVkonta tymczasowego nie da si臋 dokonywa膰 wyp艂aty jakichkolwiek depozyt贸w i wygranych oraz innych 艣rodk贸w pieni臋偶nych. Jakiekolwiek wyp艂aty depozyt贸w, wygranych oraz innych 艣rodk贸w pieni臋偶nych mo偶liwe s膮 dopiero po przekszta艂ceniu LVkonta tymczasowego na LVkonto 鈥攕ta艂e, co nast臋puje po dokonaniu przez Klienta pe艂nej rejestracji. W przypadku za艂o偶enia LVKonta tymczasowego i niedokonania w ci膮gu 30 dni od jego za艂o偶enia pe艂nej rejestracji na lvbet.pl, LVKonto tymczasowe po up艂ywie 30 dni od jego za艂o偶enia zostaje zawieszone, do czasu dokonania pe艂nej rejestracji i uzyskania statusu LVKonta sta艂ego, przy czym ww. termin 30 dni rozpoczyna bieg od:
   • dnia 01.09.2022 r. w stosunku do wszystkich LVKont tymczasowych istniej膮cych na lvbet.pl w tym dniu,
   • dnia za艂o偶enia LVKonta tymczasowego - po dniu 01.09.2022 r.

  • W celu dokonania wst臋pnej rejestracji i uzyskania LVKonta tymczasowego Klient zobowi膮zany jest do wype艂nienia formularza wst臋pnej rejestracji w domenie Ivbet.pl i przekazania rzeczywistych danych:
   • imi臋 i nazwisko,
   • nr PESEL (je艣li Klient posiada),
   • dat臋 urodzenia i adres zamieszkania (w przypadku nieposiadania numeru PESEL)
   • adres email,
   • numer telefonu kom贸rkowego.

   Otwarcie LVkonta tymczasowego jest dokonywane po dokonaniu weryfikacji podanego przez Klienta adresu email b膮d藕 numeru telefonu kom贸rkowego.

  • W celu dokonania prawid艂owej pe艂nej rejestracji i uzyskania LVKonta sta艂ego, Klient zobowi膮zany jest:
   • poprawnie wype艂ni膰 formularz pe艂nej rejestracji znajduj膮cy si臋 w domenie lvbet.pl,
   • za艂膮czy膰 do formularza obustronny skan lub fotografi臋 swojego dowodu osobistego lub paszportu, b膮d藕 uwierzytelni膰 si臋 za pomoc膮 dost臋pnych na stronie lvbet.pl us艂ug zdalnego uwierzytelniania, kt贸re umo偶liwiaj膮 takie zdalne uwierzytelnienie, w tym weryfikacj臋 wieku (us艂uga sieciowa 鈥瀖ojeID鈥)- w贸wczas bez konieczno艣ci przesy艂ania skanu lub obrazu dowodu to偶samo艣ci,
   • w przypadku obcokrajowca, zobowi膮zany jest on do do艂膮czenia paszportu, w ka偶dym przypadku z widocznymi danymi osobowymi oraz numerem tego dowodu to偶samo艣ci,
   • lub uda膰 si臋 do dowolnego stacjonarnego punktu, gdzie proces pe艂nej rejestracji mo偶e by膰 dokonany przy pomocy obs艂ugi takiego punktu.

  • Kolorowy skan lub fotografia dowodu osobistego, czy te偶 paszportu o kt贸rym mowa wy偶ej powinien zawiera膰 czytelne pola zawieraj膮ce nast臋puj膮ce dane:
   • imi臋 i nazwisko,
   • data urodzenia,
   • numer PESEL (o ile dokument zawiera),
   • numer dowodu osobistego lub paszportu,
   • dat臋 wa偶no艣ci dokumentu.

  • Dane inne, ni偶 wymienione w punkcie poprzednim mog膮 zosta膰 przez Klienta zas艂oni臋te lub przekre艣lone. Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do odrzucenia p臋kni臋tego lub uszkodzonego dokumentu to偶samo艣ci przes艂anego do weryfikacji LVkonta.
  • W przypadku rejestracji w Punkcie stacjonarnym, Klient zobowi膮zany jest do okazania dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku obcokrajowca - paszportu, w celu weryfikacji przez pracownika Punktu stacjonarnego podanych danych osobowych oraz wieku Klienta, jak i w celu wprowadzenia do systemu lvbet.pl skanu takiego dokumentu.
  • Klient odpowiada za prawdziwo艣膰 i poprawno艣膰 wszystkich danych, kt贸re przeka偶e Sp贸艂ce w czasie rejestracji i zobowi膮zany jest do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku, gdy ulegn膮 one zmianie.
  • Klient otwieraj膮c LVKonto o艣wiadcza, 偶e przed jej zawarciem zapozna艂 si臋 z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a podane przez niego dane s膮 zgodne z prawd膮 oraz, 偶e uko艅czy艂 18 rok 偶ycia.
  • Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia dla Klienta LVKonta tymczasowego lub LVKonta sta艂ego.
  • W przypadku powzi臋cia przez Sp贸艂k臋 w膮tpliwo艣ci co do rzetelno艣ci prawid艂owo艣ci danych wpisanych do formularza rejestracyjnego tymczasowej rejestracji, Sp贸艂ka mo偶e odm贸wi膰 utworzenia Klientowi LVkonta tymczasowego i uwarunkowa膰 korzystanie ze strony internetowej lvbet.pl od otwarcia przez Klienta LVkonta sta艂ego, aby zweryfikowa膰 w pe艂ni dane Klienta.
  • Dla cel贸w bezpiecze艅stwa i identyfikacji Klienta, ka偶dy Klient b臋dzie posiada艂 unikatowy Login (nazwa u偶ytkownika) i has艂o ochronne, kt贸re b臋d膮 s艂u偶y艂y do logowania si臋 do LVkonta, a kt贸re Klient jest zobowi膮zany zawsze poprawnie wype艂ni膰 przed zalogowaniem si臋 do LVkonta. Login nie mo偶e zawiera膰 s艂贸w lub tre艣ci uznanych powszechnie za wulgarne, obra藕liwe lub sprzeczne z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego.
  • Klient ma prawo zmieni膰 swoje has艂o ochronne na warunkach bezpiecze艅stwa ustalonych wcze艣niej przez Sp贸艂k臋.
  • Klient jest zobowi膮zany zawsze tak pos艂ugiwa膰 si臋 swoimi danymi identyfikacyjnymi (loginem i has艂em), aby zapobiec ich wykorzystaniu i udost臋pnieniu osobom trzecim.

 • Sp贸艂ka zastrzega, i偶 wszelkie informacje handlowe, akcje promocyjne, reklamy, konkursy kierowane s膮 przez Sp贸艂k臋 wy艂膮cznie do os贸b pe艂noletnich.

Rozdzia艂 3 Ryzyko zwi膮zane z hazardem oraz pomoc dla os贸b z problemami hazardowymi

Zak艂ady mog膮 by膰 藕r贸d艂em dochodu, lecz zdajemy sobie spraw臋, 偶e dla niekt贸rych os贸b mog膮 sta膰 si臋 uzale偶nieniem i mie膰 negatywny wp艂yw na ich 偶ycie.

 • Poni偶ej wskazujemy porady dotycz膮ce kontrolowania gry:
  • Graj z niskim ryzykiem, to dobry spos贸b na zminimalizowanie zagro偶enia utraty kontroli. Kluczowym do tego elementem jest u艣wiadomienie sobie, 偶e to tylko gra.
  • Nigdy nie po偶yczaj pieni臋dzy na gr臋.
  • R贸b cz臋ste przerwy.
  • Zachowaj r贸wnowag臋 pomi臋dzy graniem a innymi aktywno艣ciami.
  • Nie graj kiedy jeste艣 zestresowany, przygn臋biony, pozostajesz pod wp艂ywem alkoholu lub masz inne problemy.
  • Graj tylko 艣rodkami przeznaczonymi na rozrywk臋, nigdy nie u偶ywaj tych przeznaczonych na codzienne wydatki.

 • W przypadku obaw Klienta, 偶e hazard mo偶e przej膮膰 kontrol臋 nad jego 偶yciem sugerujemy, zadanie sobie nast臋puj膮cych pyta艅:
  • Czy kto艣 kiedykolwiek skrytykowa艂 Twoj膮 gr臋?
  • Czy kiedykolwiek sk艂ama艂e艣, aby ukry膰 ilo艣膰 przegranych pieni臋dzy lub czasu, jaki po艣wi臋ci艂e艣 na gr臋?
  • Czy k艂贸tnie, frustracje lub rozczarowania sprawiaj膮, 偶e masz ochot臋 zagra膰?
  • Czy grasz sam przez d艂ugi czas?
  • Czy zaniedbujesz swoje codzienne obowi膮zki aby gra膰?
  • Czy gra jest dla Ciebie ucieczk膮 od nudnego lub nieszcz臋艣liwego 偶ycia?
  • Czy niech臋tnie wydajesz pieni膮dze przeznaczone na gr臋 na co艣 innego?
  • Czy straci艂e艣 zainteresowanie rodzin膮, znajomymi lub innymi rozrywkami z powodu grania?
  • Czy po przegranej my艣lisz, 偶e musisz spr贸bowa膰 jeszcze raz, aby odegra膰 si臋 najszybciej jak to mo偶liwe?
  • Kiedy brakuje Ci 艣rodk贸w finansowych, czy czujesz si臋 zagubiony i zrozpaczony i czujesz potrzeb臋 zagrania zn贸w tak szybko, jak to mo偶liwe?
  • Czy grasz dop贸ty, dop贸ki nie wydasz ostatniego grosza?
  • Czy kiedykolwiek uciek艂e艣 si臋 do k艂amstwa, kradzie偶y lub po偶yczki tylko po to, aby zdoby膰 pieni膮dze na gr臋 lub sp艂aci膰 d艂ugi hazardowe?
  • Czy masz depresj臋 lub my艣li samob贸jcze wynikaj膮ce z Twojej nadmiernej gry?

 • Im wi臋cej pyta艅 wymienionych wy偶ej uzyska艂o odpowied藕 twierdz膮c膮, tym bardziej prawdopodobne, 偶e Klient ma powa偶ny problem z hazardem. Je艣li chcia艂by z kim艣 o tym porozmawia膰, gor膮co zach臋camy do skorzystania z pomocy, jak膮 oferujemy na naszej stronie internetowej lub poprzez kontakt mailowy b膮d藕 za po艣rednictwem czatu. Mo偶esz r贸wnie偶 skontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio oraz anonimowo z niezale偶nymi organizacjami, kt贸re udziel膮 Ci profesjonalnego wsparcia, m. in. z Gambles Anonymous Polska Anonimowi Hazardzi艣ci (http://www.anonimowihazardzisci.org/), a tak偶e z http://hazardzisci.org - Portalem informacyjnym dla hazardzist贸w, ich rodzin, oraz os贸b zainteresowanych problemem.

Rozdzia艂 4 Ochrona ma艂oletnich

 • W czasach, gdy Internet jest powszechny w domach na ca艂ym 艣wiecie, odpowiedzialna gra online polega w du偶ej mierze na odpowiedzialnym rodzicielstwie. W celu zapewnienia dzieciom bezpiecze艅stwa w sieci, Sp贸艂ka zach臋ca swoich Klient贸w do korzystania z oprogramowania filtruj膮cego, aby chroni膰 nieletnich przed dost臋pem do nieodpowiednich tre艣ci w Internecie. Granie nieletnich jest nie tylko nielegalne, ale mo偶e prowadzi膰 do uzale偶nie艅 od hazardu oraz ogromnych d艂ug贸w poczynionych przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
 • Poni偶ej przedstawiamy wskaz贸wki dla rodzic贸w, mog膮ce zminimalizowa膰 ryzyko nara偶enia ma艂oletniego na kontakt z hazardem:
  • Chro艅 swoje konto has艂em.
  • Nie zapisuj hase艂 na komputerze - zapami臋taj je lub zapisz i umie艣膰 w miejscu, do kt贸rego tylko Ty masz dost臋p.
  • Nie zezwalaj osobom poni偶ej 18 roku 偶ycia na uczestnictwo w 偶adnej aktywno艣ci hazardowej.
  • Zadbaj o to, aby numer Twojego konta oraz karty kredytowej znajdowa艂 si臋 zawsze poza zasi臋giem dzieci.
  • Kontroluj czas jaki Twoje dzieci sp臋dzaj膮 w sieci i korzystaj z oprogramowania filtruj膮cego, chroni膮cego nieletnich przed nieodpowiednimi tre艣ciami zawartymi w Internecie.

 • Celem ochrony ma艂oletnich przed tre艣ciami prezentowanymi na stronie internetowej lvbet.pl, dost臋p do strony mo偶liwy b臋dzie po z艂o偶eniu o艣wiadczenia o uko艅czeniu 18 roku 偶ycia. Po z艂o偶eniu wskazanego wy偶ej o艣wiadczenia i uzyskaniu dost臋pu do strony internetowej lvbet.pl, informacja o zakazie gry osobom poni偶ej 18 roku 偶ycia widoczna b臋dzie w prawym dolnym rogu strony, w postaci znaku 18+.

Rozdzia艂 5 Kontrola Klienta nad jego aktywno艣ci膮 na stronie internetowej Lvbet.pl

 • Dbamy o swoich klient贸w, w zwi膮zku z tym oferujemy szereg rozwi膮za艅, kt贸re pozwol膮 Klientowi gra膰 w spos贸b odpowiedzialny.
 • Mechanizmy, s艂u偶膮ce kontroli aktywno艣ci Klienta na stronie internetowej lvbet.pl:
  • limit warto艣ci 艣rodk贸w pieni臋偶nych przeznaczonych na zak艂ady wzajemne-bukmacherskie,
  • limit czasu sp臋dzonego w grze,
  • czasowe zawieszenie LVKonta na czas 24 godzin,
  • czasowe zawieszenie LVKonta na czas 72 godzin,
  • samowykluczenie z gry, (z udzia艂u w zak艂adach) na lvbet.pl na czas nieokre艣lony, nie kr贸tszy ni偶 3 miesi膮ce.
  • Klient ka偶d膮 z opcji czasowego zawieszenia mo偶e ustali膰 samodzielnie za pomoc膮 LVkonta i poprzez kontakt z obs艂ug膮 klienta(email wykluczenia@lvbet.pl b膮d藕 kontakt z obs艂ug膮 klienta za pomoc膮 interaktywnego czatu dost臋pnego na stronie lvbet.pl), a w przypadku samowykluczenia (par. 5 pkt. 2 lit. e) poprzez opisany wy偶ej kontakt mailowy z obs艂ug膮 klienta.

 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit. a), Klient za po艣rednictwem LVkonta zobowi膮zany jest samodzielnie okre艣li膰 maksymaln膮 warto艣膰 艣rodk贸w pieni臋偶nych przeznaczonych na zak艂ady wzajemne-bukmacherskie w przeci膮gu doby i miesi膮ca.
 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt 2 lit. b Klient za po艣rednictwem LVkonta zobowi膮zany jest samodzielnie okre艣li膰 limit czasu sp臋dzonego w grze w przeci膮gu doby i miesi膮ca. Ustawiony limit czasu sp臋dzonego w grze definiowany jest jako czas od zalogowania Klienta na swoje LVkonto do czasu wylogowania niezale偶nie od rzeczywistego czasu obejmuj膮cego czynno艣ci zwi膮zane z zawieraniem zak艂ad贸w.
 • W przypadkach oznaczonych w par. 5 pkt. 2 lit a) i b) po osi膮gni臋ciu kt贸regokolwiek z ustawionych limit贸w, mo偶liwo艣膰 rozpocz臋cia oraz kontynuowania gry przez Klienta nie b臋dzie mo偶liwa.
 • W przypadkach oznaczonych w par. 5 pkt. 2 lit a) i b) wysoko艣膰 wskazanych limit贸w 艣rodk贸w przeznaczonych na gr臋 i limit贸w czasu gry:
  • w przypadku nowych Klient贸w, ustalana jest przez nich podczas rejestracji; przy czym dla LVKont tymczasowych limit 艣rodk贸w przeznaczanych na gr臋 nie mo偶e przekroczy膰 kwoty 8.000 z艂 ( osiem tysi臋cy z艂otych);
  • w przypadku Klient贸w zarejestrowanych przed wej艣ciem w 偶ycie niniejszego Regulaminu Odpowiedzialnej Gry (w aktualnej wersji), ustalone przez nich uprzednio limity pozostaj膮 utrzymane.

 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit c) Klient, mo偶e z艂o偶y膰 pro艣b臋 o zawieszenie aktywno艣ci (czasowe zawieszenie LVkonta), czyli ustanowienia przerwy od gry na 24 godziny. W czasie trwania zawieszenia aktywno艣ci, Klient nie mo偶e uczestniczy膰 w zak艂adach wzajemnych-bukmacherskich - urz膮dzanych przez Sp贸艂k臋. Dyspozycja zawieszenia aktywno艣ci jest wykonywana natychmiast i nieodwo艂alna w okresie wskazanym przez gracza, natomiast mo偶liwo艣膰 gry zostanie wznowiona dopiero po up艂ywie czasu zawieszenia. Logowanie do LVKonta i zlecenia wyp艂at nie b臋d膮 mo偶liwe w okresie zawieszenia.
 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit. d) Klient, mo偶e z艂o偶y膰 pro艣b臋 o zawieszenie aktywno艣ci (czasowe zawieszenie LVkonta), czyli ustanowienia przerwy od gry na 72 godziny. W czasie trwania zawieszenia aktywno艣ci, Klient nie mo偶e uczestniczy膰 w zak艂adach wzajemnych-bukmacherskich - urz膮dzanych przez Sp贸艂k臋. Dyspozycja zawieszenia aktywno艣ci jest wykonywana natychmiast i nieodwo艂alna w okresie wskazanym przez gracza, natomiast mo偶liwo艣膰 gry zostanie wznowiona dopiero po up艂ywie czasu zawieszenia. Logowanie do LVKonta i zlecenia wyp艂at nie b臋d膮 mo偶liwe w okresie zawieszenia.
 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit. e) Klient mo偶e z艂o偶y膰 pro艣b臋 o samowykluczenie z gry, tj. zablokowania mo偶liwo艣ci udzia艂u w zak艂adach- wzajemnych na lvbet.pl, na czas nieokre艣lony, kt贸ry nie b臋dzie kr贸tszy od 3 miesi臋cy. W czasie trwania okresu samowykluczenia, Klient nie mo偶e uczestniczy膰 w zak艂adach wzajemnych-bukmacherskich urz膮dzanych przez Sp贸艂k臋. Dyspozycja samowykluczenia jest realizowana nie p贸藕niej ni偶 48H od zg艂oszenia pro艣by przez Klienta i jest nieodwo艂alna, natomiast mo偶liwo艣膰 gry zostanie wznowiona dopiero po up艂ywie okresu nie kr贸tszego od 3 miesi臋cy. Logowanie do LVKonta i zlecenia wyp艂at nie b臋d膮 mo偶liwe w okresie samowykluczenia.

 • W przypadkach oznaczonych w par. 5 pkt 2. lit, a), b) Klient ma mo偶liwo艣膰 modyfikacji ustalonych limit贸w przy czym:

  • zwi臋kszenie ustawionych limit贸w na LVkoncie dokonywane jest nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie:
   • 24 godzin od chwili zg艂oszenia takiego 偶膮dania przez Klienta - w przypadku pierwszego zwi臋kszenia danego limitu,
   • 1 tygodnia od chwili zg艂oszenia takiego 偶膮dania przez Klienta - w przypadku drugiego zwi臋kszenia przez niego danego limitu
   • 3 miesi臋cy od chwili zg艂oszenia takiego 偶膮dania przez Klienta - w przypadku trzeciego i ka偶dego kolejnego zwi臋kszenia przez gracza danego limitu

  • zmniejszenie kt贸regokolwiek z limit贸w dokonywane jest niezw艂ocznie po zg艂oszeniu takiego 偶膮dania przez Klienta. Dyspozycja zmniejszenia kt贸regokolwiek z limit贸w nie powoduje naliczenia od nowa termin贸w oznaczonych w par. 5 pkt. 10 lit. a).

 • Do Klient贸w, kt贸rzy dokonali czasowego zawieszenia LVKonta lub samowykluczenia, b膮d藕 te偶 osi膮gn臋li ustawione limity, nie b臋d膮 kierowane przez Sp贸艂k臋 jakiekolwiek informacje handlowe.
 • Klient posiada mo偶liwo艣膰 kontroli swojej aktywno艣ci na stronie internetowej lvbet.pl dzi臋ki:
  • zegarowi umieszczonemu w widocznym miejscu LVkonta wskazuj膮cego aktualn膮 godzin臋, licznik czasu jaki Klient sp臋dzi艂 na grze od chwili zalogowania,
  • danych o 艣rodkach pieni臋偶nych wydatkowanych przez Klienta na gr臋, a tak偶e dost臋pu do historii swojej aktywno艣ci na LVkoncie zawieraj膮cej informacje o wykorzystanych limitach czasowych (w systemie dobowym i miesi臋cznym), stanie konta, wysoko艣ci wygranych oraz przegranych.
  • dane, o kt贸rych mowa w 搂 5 pkt. 12 lit. b) s膮 dost臋pne na stronie lvbet.pl za okres ostatnich 6 miesi臋cy, za艣 dane archiwalne dotycz膮ce transakcji na LVKoncie sprzed 6 miesi臋cy b臋d膮 udost臋pniane Klientom na ich 偶膮danie, poprzez kontakt z obs艂ug膮 klienta.

 • Korzystaj膮c z us艂ug dost臋pnych na stronie lvbet.pl, Klient potwierdza, i偶 zdaje sobie spraw臋 z udzia艂u w zak艂adach wzajemnych-bukmacherskich, kt贸rych wynikiem mo偶e by膰 utrata pieni臋dzy. Odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest tylko i wy艂膮cznie w艂a艣ciciel LVKonta.

Rozdzia艂 6 Mechanizmy uniemo偶liwiaj膮ce uczestnikom gry, gr臋 po wyczerpaniu 艣rodk贸w na koncie gracza

Dzi臋ki wewn臋trznie wbudowanemu systemowi, bilans na LVkoncie nie mo偶e by膰 ujemny. W przypadku braku 艣rodk贸w na LVkoncie, Klient nie ma mo偶liwo艣ci zawierania 偶adnych zak艂ad贸w. W celu postawienia zak艂adu, Klient musi dokona膰 wp艂aty na swoje LVkonto. Sp贸艂ka nie udziela Klientom po偶yczek w 偶adnej postaci.