REGULAMIN ODPOWIEDZIALNEJ GRY zak艂ad贸w wzajemnych-bukmacherskich, kt贸re organizowane s膮 przez 鈥淟V BET Zak艂ady Bukmacherskie鈥 sp贸艂ka z o.o. z siedzib膮 w Katowicach na stronie internetowej lvbet.pl

Ministerstwo Finans贸w, 艢wi臋tokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rozdzia艂 1 Postanowienia wst臋pne

 • W celu zapewnienia ochrony uczestnik贸w gry przed negatywnymi skutkami hazardu, LV BET Zak艂ady Bukmacherskie sp贸艂ka z o.o. (dalej zwana 鈥濻p贸艂k膮鈥), wdra偶a niniejszy regulamin odpowiedzialnej gry, sporz膮dzony zgodnie z Ustaw膮 z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, (zwana dalej 鈥淯staw膮鈥), kt贸ry wejdzie w 偶ycie z dniem zatwierdzenia przez ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych.
 • Podmiotem oferuj膮cym gry hazardowe jest LV BET Zak艂ady Bukmacherskie sp贸艂ka z o.o. z siedzib膮 w Katowicach, przy ul. Melchiora Wa艅kowicza 3, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem 0000534588, dla kt贸rej akta rejestrowe prowadzi S膮d Rejonowy Katowice-Wsch贸d w Katowicach, Wydzia艂 VIII Gospodarczy - KRS, NIP: 9542751776, REGON: 360297047.
 • Sp贸艂ka dzia艂a na podstawie zezwolenia udzielonego przez ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych na urz膮dzanie zak艂ad贸w wzajemnych - bukmacherskich, o kt贸rych mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 2 ustawy o grach hazardowych, przez sie膰 Internet, z dnia 13 maja 2016 roku o numerze PS4.6831.9.2016.EQK, udzielonego na okres 6 lat.
 • Sp贸艂ka posiada wdro偶ony oraz zatwierdzony przez ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych, regulamin gry, dost臋pny na stronie internetowej lvbet.pl pod adresem https://lvbet.pl/regulamin
 • Sp贸艂ka w widoczny spos贸b umieszcza na stronie internetowej www.lvbet.pl nast臋puj膮ce informacje:
  • informacje o Sp贸艂ce oraz zezwoleniu na urz膮dzanie gier hazardowych wydane przez ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych w zak艂adce 鈥渙 nas鈥 (https://lvbet.pl/o-nas)
  • informacje o sposobie kontaktu ze Sp贸艂k膮 w zak艂adce 鈥減omoc鈥 (https://lvbet.pl/pomoc)
  • regulamin gry w zak艂adce 鈥渞egulamin鈥 (https://lvbet.pl/regulamin)
  • informacje o zakazie gry osobom poni偶ej 18 roku 偶ycia w zak艂adce 鈥18+鈥 (https://lvbet.pl/18)
  • informacje o ryzyku zwi膮zanym z hazardem oraz instytucji 艣wiadcz膮cych pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji w zak艂adce 鈥渙dpowiedzialna gra鈥 (https://lvbet.pl/odpowiedzialna-gra)

 • Bezpo艣redni kontakt ze sp贸艂k膮 jest mo偶liwy poprzez wys艂anie wiadomo艣ci poczt膮 elektroniczn膮 na adres [email protected] b膮d藕 kontakt z obs艂ug膮 klienta za pomoc膮 interaktywnego czatu.

Rozdzia艂 2 Proces rejestracji Klienta oraz zakaz zawierania zak艂ad贸w przez osoby, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 roku 偶ycia

 • Zawieranie zak艂ad贸w przez osoby, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 lat jest zabronione. W tym celu przed dopuszczeniem potencjalnego uczestnika do gry Sp贸艂ka dokona weryfikacji jego wieku i to偶samo艣ci.
 • Udzia艂 w grach hazardowych oferowanych na stronie www.lvbet.pl mog膮 bra膰 jedynie zarejestrowani Klienci, a ich rejestracja mo偶liwa jest wy艂膮cznie po zapoznaniu si臋 z Regulaminem zak艂ad贸w wzajemnych-bukmacherskich urz膮dzanych przez sie膰 Internet oraz Regulaminem odpowiedzialnej gry.
 • Organizator zak艂ad贸w dokonuje weryfikacji wieku uczestnik贸w, zapewniaj膮c ochron臋 przed udzia艂em w zak艂adach os贸b niepe艂noletnich. Procedura rejestracji oraz weryfikacji wieku i to偶samo艣ci potencjalnego uczestnika gry opisana zosta艂a w tre艣ci Regulaminu gry (zak艂ad贸w) dost臋pnego na stronie https://lvbet.pl/regulamin. Sp贸艂ka prowadzi ww. dzia艂ania w szczeg贸lno艣ci poprzez poni偶sze regulacje:
  • Zak艂ady mo偶na zawiera膰 po dokonaniu prawid艂owej rejestracji Klienta na Ivbet.pl oraz po weryfikacji jego danych osobowych oraz wieku.
  • W celu prawid艂owej rejestracji, Klient zobowi膮zany jest:
   • poprawnie wype艂ni膰 Formularz rejestracyjny znajduj膮cy si臋 na Stronie internetowej lvbet.pl,
   • za艂膮czy膰 do Formularza obustronny skan lub fotografi臋 swojego dowodu osobistego lub paszportu,
   • w przypadku obcokrajowca, zobowi膮zany jest on do do艂膮czenia paszportu, w ka偶dym przypadku z widocznymi danymi osobowymi oraz numerem tego dowodu to偶samo艣ci,
   • lub uda膰 si臋 do dowolnego stacjonarnego punktu przyjmowania zak艂ad贸w wzajemnych, w celu wype艂nienia drukowanej wersji formularza rejestracyjnego.
   • Kolorowy skan lub fotografia dowodu osobistego, czy te偶 paszportu o kt贸rym mowa wy偶ej powinien zawiera膰 czytelne pola zawieraj膮ce nast臋puj膮ce dane:
    • imi臋 i nazwisko,
    • data urodzenia,
    • numer PESEL (o ile dokument zawiera),
    • numer dowodu osobistego lub paszportu,
    • dat臋 wa偶no艣ci dokumentu.

   • Dane inne, ni偶 wymienione w punkcie poprzednim mog膮 zosta膰 przez Klienta zas艂oni臋te lub przekre艣lone. Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do odrzucenia p臋kni臋tego lub uszkodzonego dokumentu to偶samo艣ci przes艂anego do weryfikacji LVkonta.
   • W przypadku rejestracji w Punkcie stacjonarnym, Klient zobowi膮zany jest do okazania dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku obcokrajowca - paszportu, w celu weryfikacji przez pracownika Punktu stacjonarnego podanych danych osobowych oraz wieku Klienta.
   • Klient odpowiada za prawdziwo艣膰 i poprawno艣膰 wszystkich danych, kt贸re przeka偶e Sp贸艂ce w czasie rejestracji i zobowi膮zany jest do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku, gdy ulegn膮 one zmianie.
   • Klient zawieraj膮c umow臋 na otwarcie LVkonta o艣wiadcza, 偶e przed jej zawarciem zapozna艂 si臋 z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a podane przez niego dane s膮 zgodne z prawd膮 oraz, 偶e uko艅czy艂 18 rok 偶ycia.
   • Dla cel贸w bezpiecze艅stwa i identyfikacji Klienta, ka偶dy Klient b臋dzie posiada艂 unikatowy Login (nazwa u偶ytkownika) i przydzielone has艂o ochronne, kt贸re b臋d膮 s艂u偶y艂y do logowania si臋 do LVkonta, a kt贸re Klient jest zobowi膮zany zawsze poprawnie wype艂ni膰 przed zalogowaniem si臋 do LVkonta. Login nie mo偶e zawiera膰 s艂贸w lub tre艣ci uznanych powszechnie za wulgarne, obra藕liwe lub sprzeczne z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego.
   • Klient ma prawo zmieni膰 swoje has艂o ochronne na warunkach bezpiecze艅stwa ustalonych wcze艣niej przez Organizatora zak艂ad贸w.
   • Klient jest zobowi膮zany zawsze tak pos艂ugiwa膰 si臋 swoimi danymi identyfikacyjnymi (loginem i has艂em), aby zapobiec ich wykorzystaniu i udost臋pnieniu osobom trzecim.
   • Organizator zak艂ad贸w wzajemnych nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e z tytu艂u udost臋pnienia przez Klienta loginu lub has艂a do LVkonta oraz innych danych, kt贸re go osobi艣cie dotycz膮, a s膮 zwi膮zane z braniem udzia艂u w zak艂adach wzajemnych, cho膰by wynika艂y z winy nieumy艣lnej Klienta oraz za inne szkody powsta艂e w wyniku niew艂a艣ciwego korzystania z LVkonta przez Klienta.
   • Klient do LVkonta loguje si臋 przy u偶yciu swoich danych identyfikacyjnych tj. loginu I has艂a ochronnego. Posiadanie LVkonta jest bezterminowe, dobrowolne i bezp艂atne, jednak niezb臋dne w celu uczestnictwa w zak艂adach wzajemnych organizowanych przez sie膰 Internet przez Organizatora zak艂ad贸w wzajemnych.

 • W przypadku powzi臋cia podejrzenia, 偶e LVkonto u偶ywane jest przez osob臋 do tego nieuprawnion膮, w tym przez osob臋 niepe艂noletni膮, Organizator zak艂ad贸w wzajemnych ma prawo za偶膮da膰 dodatkowej weryfikacji, tj. przes艂ania mailem, lub okazania w punkcie stacjonarnym przyjmowania zak艂ad贸w Sp贸艂ki dodatkowego dokumentu to偶samo艣ci. W takiej sytuacji, LVkonto mo偶e zosta膰 zablokowane wraz z mo偶liwo艣ci膮 dokonywania wp艂at/wyp艂at do momentu potwierdzenia, i偶 LVkonto u偶ywane jest przez osob臋 do tego uprawnion膮.
 • Sp贸艂ka zastrzega, i偶 wszelkie informacje handlowe, akcje promocyjne, reklamy, konkursy kierowane s膮 przez Sp贸艂k臋 wy艂膮cznie do os贸b pe艂noletnich.

Rozdzia艂 3 Ryzyko zwi膮zane z hazardem oraz pomoc dla os贸b z problemami hazardowymi

Zak艂ady mog膮 by膰 藕r贸d艂em dochodu, lecz zdajemy sobie spraw臋, 偶e dla niekt贸rych os贸b mog膮 sta膰 si臋 uzale偶nieniem i mie膰 negatywny wp艂yw na ich 偶ycie.

 • Poni偶ej wskazujemy porady dotycz膮ce kontrolowania gry:
  • Graj z niskim ryzykiem, to dobry spos贸b na zminimalizowanie zagro偶enia utraty kontroli. Kluczowym do tego elementem jest u艣wiadomienie sobie, 偶e to tylko gra.
  • Nigdy nie po偶yczaj pieni臋dzy na gr臋.
  • R贸b cz臋ste przerwy.
  • Zachowaj r贸wnowag臋 pomi臋dzy graniem a innymi aktywno艣ciami. 鈥ie graj kiedy jeste艣 zestresowany, przygn臋biony, pozostajesz pod wp艂ywem alkoholu lub masz inne problemy.
  • Graj tylko 艣rodkami przeznaczonymi na rozrywk臋, nigdy nie u偶ywaj tych przeznaczonych na codzienne wydatki.

 • W przypadku obaw Klienta, 偶e hazard mo偶e przej膮膰 kontrol臋 nad jego 偶yciem sugerujemy mu, zadanie sobie nast臋puj膮cych pyta艅:
  • Czy kto艣 kiedykolwiek skrytykowa艂 Twoj膮 gr臋?
  • Czy kiedykolwiek sk艂ama艂e艣, aby ukry膰 ilo艣膰 przegranych pieni臋dzy lub czasu, jaki po艣wi臋ci艂e艣 na gr臋?
  • Czy k艂贸tnie, frustracje lub rozczarowania sprawiaj膮, 偶e masz ochot臋 zagra膰?
  • Czy grasz sam przez d艂ugi czas?
  • Czy zaniedbujesz swoje codzienne obowi膮zki aby gra膰?
  • Czy gra jest dla Ciebie ucieczk膮 od nudnego lub nieszcz臋艣liwego 偶ycia?
  • Czy niech臋tnie wydajesz pieni膮dze przeznaczone na gr臋 na co艣 innego?
  • Czy straci艂e艣 zainteresowanie rodzin膮, znajomymi lub innymi rozrywkami z powodu grania?
  • Czy po przegranej my艣lisz, 偶e musisz spr贸bowa膰 jeszcze raz, aby odegra膰 si臋 najszybciej jak to mo偶liwe?
  • Kiedy brakuje Ci 艣rodk贸w finansowych, czy czujesz si臋 zagubiony i zrozpaczony i czujesz potrzeb臋 zagrania zn贸w tak szybko, jak to mo偶liwe?
  • Czy grasz dop贸ty, dop贸ki nie wydasz ostatniego grosza?
  • Czy kiedykolwiek uciek艂e艣 si臋 do k艂amstwa, kradzie偶y lub po偶yczki tylko po to, aby zdoby膰 pieni膮dze na gr臋 lub sp艂aci膰 d艂ugi hazardowe?
  • Czy masz depresj臋 lub my艣li samob贸jcze wynikaj膮ce z Twojej nadmiernej gry?

 • Im wi臋cej pyta艅 wymienionych wy偶ej uzyska艂o odpowied藕 twierdz膮c膮, tym bardziej prawdopodobne, 偶e Klient ma powa偶ny problem z hazardem. Je艣li chcia艂by z kim艣 o tym porozmawia膰, gor膮co zach臋camy do skorzystania z pomocy, jak膮 oferujemy na naszej stronie internetowej lub poprzez kontakt mailowy b膮d藕 za po艣rednictwem czatu. Mo偶esz r贸wnie偶 skontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio oraz anonimowo z niezale偶nymi organizacjami, kt贸re udziel膮 Ci profesjonalnego wsparcia, m. in. z Gambles Anonymous Polska Anonimowi Hazardzi艣ci (http://www.anonimowihazardzisci.org/), a tak偶e z http://hazardzisci.org - Portalem informacyjnym dla hazardzist贸w, ich rodzin, oraz os贸b zainteresowanych problemem.

Rozdzia艂 4 Ochrona ma艂oletnich

 • W czasach, gdy Internet jest powszechny w domach na ca艂ym 艣wiecie, odpowiedzialna gra online polega w du偶ej mierze na odpowiedzialnym rodzicielstwie. W celu zapewnienia dzieciom bezpiecze艅stwa w sieci, Sp贸艂ka zach臋ca swoich Klient贸w do korzystania z oprogramowania filtruj膮cego, aby chroni膰 nieletnich przed dost臋pem do nieodpowiednich tre艣ci w Internecie. Granie nieletnich jest nie tylko nielegalne, ale mo偶e prowadzi膰 do uzale偶nie艅 od hazardu oraz ogromnych d艂ug贸w poczynionych przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
 • Poni偶ej przedstawiamy wskaz贸wki dla rodzic贸w, mog膮ce zminimalizowa膰 ryzyko nara偶enia ma艂oletniego na kontakt z hazardem:
  • Chro艅 swoje konto has艂em.
  • Nie zapisuj hase艂 na komputerze - zapami臋taj je lub zapisz i umie艣膰 w miejscu, do kt贸rego tylko Ty masz dost臋p.
  • Nie zezwalaj osobom poni偶ej 18 roku 偶ycia na uczestnictwo w 偶adnej aktywno艣ci hazardowej.
  • Zadbaj o to, aby numer Twojego konta oraz kart(y) kredytowej znajdowa艂 si臋 zawsze poza zasi臋giem dzieci.
  • Kontroluj czas jaki Twoje dzieci sp臋dzaj膮 w sieci i korzystaj z oprogramowania filtruj膮cego, chroni膮cego nieletnich przed nieodpowiednimi tre艣ciami zawartymi w Internecie.

 • Celem ochrony ma艂oletnich przed tre艣ciami prezentowanymi na stronie internetowej lvbet.pl, dost臋p do strony mo偶liwy b臋dzie po z艂o偶eniu o艣wiadczenia o uko艅czeniu 18 roku 偶ycia. Po z艂o偶eniu wskazanego wy偶ej o艣wiadczenia i uzyskaniu dost臋pu do strony internetowej www.lvbet.pl, informacja o zakazie gry osobom poni偶ej 18 roku 偶ycia widoczna b臋dzie w prawym dolnym rogu strony, w postaci znaku 18+.

Rozdzia艂 5 Kontrola Klienta nad jego aktywno艣ci膮 na stronie internetowej Lvbet.pl

 • Dbamy o swoich klient贸w, w zwi膮zku z tym oferujemy szereg rozwi膮za艅, kt贸re pozwol膮 Klientowi gra膰 w spos贸b odpowiedzialny.
 • Mechanizmy, s艂u偶膮ce kontroli aktywno艣ci Klienta na stronie internetowej lvbet.pl:
  • limit warto艣ci 艣rodk贸w pieni臋偶nych przeznaczonych na zak艂ady wzajemne,
  • limit czasu sp臋dzonego w grze,
  • zawieszenie aktywno艣ci na co najmniej 24 godziny,
  • samowykluczenie na okre艣lony czas,
  • ca艂kowite samowykluczenie.
  • Klient ka偶d膮 z opcji mo偶e ustali膰 samodzielnie za pomoc膮 LVkonta lub poprzez kontakt z obs艂ug膮 klienta.

 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit. a), Klient za po艣rednictwem LVkonta zobowi膮zany jest samodzielnie okre艣li膰 maksymaln膮 warto艣膰 艣rodk贸w pieni臋偶nych przeznaczonych na zak艂ady wzajemne w przeci膮gu doby i miesi膮ca.
 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt 2 lit. b Klient za po艣rednictwem LVkonta zobowi膮zany jest samodzielnie okre艣li膰 limit czasu sp臋dzonego w grze w przeci膮gu doby i miesi膮ca. Ustawiony limit czasu sp臋dzonego w grze definiowany jest jako czas od zalogowania Klienta na swoje LVkonto do czasu wylogowania niezale偶nie od rzeczywistego czasu obejmuj膮cego czynno艣ci zwi膮zane z zawieraniem zak艂ad贸w.
 • W przypadkach oznaczonych w par. 5 pkt. 2 lit a) i b) po osi膮gni臋ciu kt贸regokolwiek z ustawionych limit贸w, mo偶liwo艣膰 rozpocz臋cia oraz kontynuowania gry przez Klienta nie b臋dzie mo偶liwa.
 • W przypadkach oznaczonych w par. 5 pkt. 2 lit a) i b) wysoko艣膰 wskazanych limit贸w 艣rodk贸w przeznaczonych na gr臋 i limit贸w czasu gry:
  • w przypadku nowych Klient贸w, ustalana jest przez nich podczas rejestracji;
  • w przypadku Klient贸w zarejestrowanych przed wej艣ciem w 偶ycie niniejszego Regulaminu Odpowiedzialnej Gry, zobowi膮zani oni b臋d膮 do ich ustalenia podczas pierwszego logowania nast臋puj膮cego po jego wej艣ciu w 偶ycie.

 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit c) Klient, mo偶e z艂o偶y膰 pro艣b臋 o zawieszenie aktywno艣ci czyli ustanowienia przerwy od gry na co najmniej 24 godziny. W czasie trwania zawieszenia aktywno艣ci, Klient nie mo偶e uczestniczy膰 w zak艂adach wzajemnych urz膮dzanych przez Sp贸艂k臋. Dyspozycja zawieszenia aktywno艣ci jest nieodwo艂alna w okresie wskazanym przez gracza, natomiast mo偶liwo艣膰 gry zostanie wznowiona dopiero po up艂ywie czasu zawieszenia.
 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit. d) Klient mo偶e z艂o偶y膰 pro艣b臋 o zamkni臋cie LVkonta tj. czasowego zablokowania mo偶liwo艣ci gry, na okres 3 miesi臋cy. W czasie trwania okresu samowykluczenia, Klient nie mo偶e uczestniczy膰 w zak艂adach wzajemnych urz膮dzanych przez Sp贸艂k臋. Dyspozycja samowykluczenia jest nieodwo艂alna w okresie wskazanym przez gracza, natomiast mo偶liwo艣膰 gry zostanie wznowiona dopiero po up艂ywie czasu zawieszenia.
 • W przypadkach oznaczonych w par. 5 pkt 2. lit, a), b) Klient ma mo偶liwo艣膰 modyfikacji ustalonych limit贸w przy czym:
  • zwi臋kszenie ustawionych limit贸w na LVkoncie dokonywane jest nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie:
   • 24 godzin od chwili zg艂oszenia takiego 偶膮dania przez Klienta - w przypadku pierwszego zwi臋kszenia danego limitu
   • 1 tygodnia od chwili zg艂oszenia takiego 偶膮dania przez Klienta - w przypadku drugiego zwi臋kszenia danego limitu
   • 3 miesi臋cy od chwili zg艂oszenia takiego 偶膮dania przez Klienta - w przypadku trzeciego i ka偶dego kolejnego zwi臋kszenia danego limitu.

  • zmniejszenie kt贸regokolwiek z limit贸w dokonywane jest niezw艂ocznie po zg艂oszeniu takiego 偶膮dania przez Klienta. Dyspozycja zmniejszenia kt贸regokolwiek z limit贸w nie powoduje naliczenia od nowa termin贸w oznaczonych w par. 5 pkt. 9 lit. a).

 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit. e) LVkonto Klienta zostanie ca艂kowicie i trwale zamkni臋te, a mo偶liwo艣膰 zalogowania si臋 na nie przez Klienta nie b臋dzie mo偶liwa. Ponowne otwarcie LVkonta przez Klienta nie b臋dzie mo偶liwe.
 • Do Klient贸w, kt贸rzy dokonali zawieszenia aktywno艣ci, samowykluczenia na okre艣lony czas, ca艂kowitego samowykluczenia b膮d藕 osi膮gn臋li ustawione limity, nie b臋d膮 kierowane przez Sp贸艂k臋 jakiekolwiek informacje handlowe.
 • Klient posiada mo偶liwo艣膰 kontroli swojej aktywno艣ci na stronie internetowej www.lvbet.pl dzi臋ki:
  • zegarowi umieszczonemu w widocznym miejscu LV Konta wskazuj膮cego aktualn膮 godzin臋, licznik czasu jaki Klient sp臋dzi艂 na grze, licznik 艣rodk贸w pieni臋偶nych przeznaczonych i wydatkowanych przez Klienta na gr臋
  • dost臋pu do historii swojej aktywno艣ci na LVkoncie zawieraj膮cej informacje o: wykorzystanych limitach czasowych (w systemie dobowym i miesi臋cznym), stanie konta, wysoko艣ci wygranych oraz przegranych.

 • Korzystaj膮c z us艂ug dost臋pnych na stronie lvbet.pl, Klient potwierdza, i偶 zdaje sobie spraw臋 z udzia艂u w grach losowych, kt贸rych wynikiem mo偶e by膰 utrata pieni臋dzy. Odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest tylko i wy艂膮cznie w艂a艣ciciel LVkonta.

Rozdzia艂 6 Mechanizmy uniemo偶liwiaj膮ce uczestnikom gry, gr臋 po wyczerpaniu 艣rodk贸w na koncie gracza

Dzi臋ki wewn臋trznie wbudowanemu systemowi, bilans na LVkoncie nie mo偶e by膰 ujemny. W przypadku braku 艣rodk贸w na LVkoncie, Klient nie ma mo偶liwo艣ci zawierania 偶adnych zak艂ad贸w. W celu postawienia zak艂adu, Klient musi dokona膰 wp艂aty na swoje LVkonto. Sp贸艂ka nie udziela Klientom po偶yczek w 偶adnej postaci.