REGULAMIN ODPOWIEDZIALNEJ GRY zakładów wzajemnych-bukmacherskich, które organizowane są przez “LV BET Zakłady Bukmacherskie” spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach na stronie internetowej lvbet.pl

Ministerstwo Finansów, Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rozdział 1 Postanowienia wstępne

 • W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. (dalej zwana „Spółką”), wdraża niniejszy regulamin odpowiedzialnej gry, sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, (zwana dalej “Ustawą”), który wejdzie w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 • Podmiotem oferującym gry hazardowe jest LV BET Zakłady Bukmacherskie spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Melchiora Wańkowicza 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534588, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - KRS, NIP: 9542751776, REGON: 360297047.
 • Spółka działa na podstawie zezwolenia udzielonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na urządzanie zakładów wzajemnych - bukmacherskich, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 2 ustawy o grach hazardowych, przez sieć Internet, z dnia 13 maja 2016 roku o numerze PS4.6831.9.2016.EQK, udzielonego na okres 6 lat.
 • Spółka posiada wdrożony oraz zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, regulamin gry, dostępny na stronie internetowej lvbet.pl pod adresem https://lvbet.pl/regulamin
 • Spółka w widoczny sposób umieszcza na stronie internetowej www.lvbet.pl następujące informacje:
  • informacje o Spółce oraz zezwoleniu na urządzanie gier hazardowych wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakładce “o nas” (https://lvbet.pl/o-nas)
  • informacje o sposobie kontaktu ze Spółką w zakładce “pomoc” (https://lvbet.pl/pomoc)
  • regulamin gry w zakładce “regulamin” (https://lvbet.pl/regulamin)
  • informacje o zakazie gry osobom poniżej 18 roku życia w zakładce “18+” (https://lvbet.pl/18)
  • informacje o ryzyku związanym z hazardem oraz instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji w zakładce “odpowiedzialna gra” (https://lvbet.pl/odpowiedzialna-gra)

 • Bezpośredni kontakt ze spółką jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres [email protected] bądź kontakt z obsługą klienta za pomocą interaktywnego czatu.

Rozdział 2 Proces rejestracji Klienta oraz zakaz zawierania zakładów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia

 • Zawieranie zakładów przez osoby, które nie ukończyły 18 lat jest zabronione. W tym celu przed dopuszczeniem potencjalnego uczestnika do gry Spółka dokona weryfikacji jego wieku i tożsamości.
 • Udział w grach hazardowych oferowanych na stronie www.lvbet.pl mogą brać jedynie zarejestrowani Klienci, a ich rejestracja możliwa jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem zakładów wzajemnych-bukmacherskich urządzanych przez sieć Internet oraz Regulaminem odpowiedzialnej gry.
 • Organizator zakładów dokonuje weryfikacji wieku uczestników, zapewniając ochronę przed udziałem w zakładach osób niepełnoletnich. Procedura rejestracji oraz weryfikacji wieku i tożsamości potencjalnego uczestnika gry opisana została w treści Regulaminu gry (zakładów) dostępnego na stronie https://lvbet.pl/regulamin. Spółka prowadzi ww. działania w szczególności poprzez poniższe regulacje:
  • Zakłady można zawierać po dokonaniu prawidłowej rejestracji Klienta na Ivbet.pl oraz po weryfikacji jego danych osobowych oraz wieku.
  • W celu prawidłowej rejestracji, Klient zobowiązany jest:
   • poprawnie wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na Stronie internetowej lvbet.pl,
   • załączyć do Formularza obustronny skan lub fotografię swojego dowodu osobistego lub paszportu,
   • w przypadku obcokrajowca, zobowiązany jest on do dołączenia paszportu, w każdym przypadku z widocznymi danymi osobowymi oraz numerem tego dowodu tożsamości,
   • lub udać się do dowolnego stacjonarnego punktu przyjmowania zakładów wzajemnych, w celu wypełnienia drukowanej wersji formularza rejestracyjnego.
   • Kolorowy skan lub fotografia dowodu osobistego, czy też paszportu o którym mowa wyżej powinien zawierać czytelne pola zawierające następujące dane:
    • imię i nazwisko,
    • data urodzenia,
    • numer PESEL (o ile dokument zawiera),
    • numer dowodu osobistego lub paszportu,
    • datę ważności dokumentu.

   • Dane inne, niż wymienione w punkcie poprzednim mogą zostać przez Klienta zasłonięte lub przekreślone. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia pękniętego lub uszkodzonego dokumentu tożsamości przesłanego do weryfikacji LVkonta.
   • W przypadku rejestracji w Punkcie stacjonarnym, Klient zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku obcokrajowca - paszportu, w celu weryfikacji przez pracownika Punktu stacjonarnego podanych danych osobowych oraz wieku Klienta.
   • Klient odpowiada za prawdziwość i poprawność wszystkich danych, które przekaże Spółce w czasie rejestracji i zobowiązany jest do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.
   • Klient zawierając umowę na otwarcie LVkonta oświadcza, że przed jej zawarciem zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz, że ukończył 18 rok życia.
   • Dla celów bezpieczeństwa i identyfikacji Klienta, każdy Klient będzie posiadał unikatowy Login (nazwa użytkownika) i przydzielone hasło ochronne, które będą służyły do logowania się do LVkonta, a które Klient jest zobowiązany zawsze poprawnie wypełnić przed zalogowaniem się do LVkonta. Login nie może zawierać słów lub treści uznanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
   • Klient ma prawo zmienić swoje hasło ochronne na warunkach bezpieczeństwa ustalonych wcześniej przez Organizatora zakładów.
   • Klient jest zobowiązany zawsze tak posługiwać się swoimi danymi identyfikacyjnymi (loginem i hasłem), aby zapobiec ich wykorzystaniu i udostępnieniu osobom trzecim.
   • Organizator zakładów wzajemnych nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Klienta loginu lub hasła do LVkonta oraz innych danych, które go osobiście dotyczą, a są związane z braniem udziału w zakładach wzajemnych, choćby wynikały z winy nieumyślnej Klienta oraz za inne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z LVkonta przez Klienta.
   • Klient do LVkonta loguje się przy użyciu swoich danych identyfikacyjnych tj. loginu I hasła ochronnego. Posiadanie LVkonta jest bezterminowe, dobrowolne i bezpłatne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez sieć Internet przez Organizatora zakładów wzajemnych.

 • W przypadku powzięcia podejrzenia, że LVkonto używane jest przez osobę do tego nieuprawnioną, w tym przez osobę niepełnoletnią, Organizator zakładów wzajemnych ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji, tj. przesłania mailem, lub okazania w punkcie stacjonarnym przyjmowania zakładów Spółki dodatkowego dokumentu tożsamości. W takiej sytuacji, LVkonto może zostać zablokowane wraz z możliwością dokonywania wpłat/wypłat do momentu potwierdzenia, iż LVkonto używane jest przez osobę do tego uprawnioną.
 • Spółka zastrzega, iż wszelkie informacje handlowe, akcje promocyjne, reklamy, konkursy kierowane są przez Spółkę wyłącznie do osób pełnoletnich.

Rozdział 3 Ryzyko związane z hazardem oraz pomoc dla osób z problemami hazardowymi

Zakłady mogą być źródłem dochodu, lecz zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych osób mogą stać się uzależnieniem i mieć negatywny wpływ na ich życie.

 • Poniżej wskazujemy porady dotyczące kontrolowania gry:
  • Graj z niskim ryzykiem, to dobry sposób na zminimalizowanie zagrożenia utraty kontroli. Kluczowym do tego elementem jest uświadomienie sobie, że to tylko gra.
  • Nigdy nie pożyczaj pieniędzy na grę.
  • Rób częste przerwy.
  • Zachowaj równowagę pomiędzy graniem a innymi aktywnościami. •Nie graj kiedy jesteś zestresowany, przygnębiony, pozostajesz pod wpływem alkoholu lub masz inne problemy.
  • Graj tylko środkami przeznaczonymi na rozrywkę, nigdy nie używaj tych przeznaczonych na codzienne wydatki.

 • W przypadku obaw Klienta, że hazard może przejąć kontrolę nad jego życiem sugerujemy mu, zadanie sobie następujących pytań:
  • Czy ktoś kiedykolwiek skrytykował Twoją grę?
  • Czy kiedykolwiek skłamałeś, aby ukryć ilość przegranych pieniędzy lub czasu, jaki poświęciłeś na grę?
  • Czy kłótnie, frustracje lub rozczarowania sprawiają, że masz ochotę zagrać?
  • Czy grasz sam przez długi czas?
  • Czy zaniedbujesz swoje codzienne obowiązki aby grać?
  • Czy gra jest dla Ciebie ucieczką od nudnego lub nieszczęśliwego życia?
  • Czy niechętnie wydajesz pieniądze przeznaczone na grę na coś innego?
  • Czy straciłeś zainteresowanie rodziną, znajomymi lub innymi rozrywkami z powodu grania?
  • Czy po przegranej myślisz, że musisz spróbować jeszcze raz, aby odegrać się najszybciej jak to możliwe?
  • Kiedy brakuje Ci środków finansowych, czy czujesz się zagubiony i zrozpaczony i czujesz potrzebę zagrania znów tak szybko, jak to możliwe?
  • Czy grasz dopóty, dopóki nie wydasz ostatniego grosza?
  • Czy kiedykolwiek uciekłeś się do kłamstwa, kradzieży lub pożyczki tylko po to, aby zdobyć pieniądze na grę lub spłacić długi hazardowe?
  • Czy masz depresję lub myśli samobójcze wynikające z Twojej nadmiernej gry?

 • Im więcej pytań wymienionych wyżej uzyskało odpowiedź twierdzącą, tym bardziej prawdopodobne, że Klient ma poważny problem z hazardem. Jeśli chciałby z kimś o tym porozmawiać, gorąco zachęcamy do skorzystania z pomocy, jaką oferujemy na naszej stronie internetowej lub poprzez kontakt mailowy bądź za pośrednictwem czatu. Możesz również skontaktować się bezpośrednio oraz anonimowo z niezależnymi organizacjami, które udzielą Ci profesjonalnego wsparcia, m. in. z Gambles Anonymous Polska Anonimowi Hazardziści (http://www.anonimowihazardzisci.org/), a także z http://hazardzisci.org - Portalem informacyjnym dla hazardzistów, ich rodzin, oraz osób zainteresowanych problemem.

Rozdział 4 Ochrona małoletnich

 • W czasach, gdy Internet jest powszechny w domach na całym świecie, odpowiedzialna gra online polega w dużej mierze na odpowiedzialnym rodzicielstwie. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w sieci, Spółka zachęca swoich Klientów do korzystania z oprogramowania filtrującego, aby chronić nieletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści w Internecie. Granie nieletnich jest nie tylko nielegalne, ale może prowadzić do uzależnień od hazardu oraz ogromnych długów poczynionych przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
 • Poniżej przedstawiamy wskazówki dla rodziców, mogące zminimalizować ryzyko narażenia małoletniego na kontakt z hazardem:
  • Chroń swoje konto hasłem.
  • Nie zapisuj haseł na komputerze - zapamiętaj je lub zapisz i umieść w miejscu, do którego tylko Ty masz dostęp.
  • Nie zezwalaj osobom poniżej 18 roku życia na uczestnictwo w żadnej aktywności hazardowej.
  • Zadbaj o to, aby numer Twojego konta oraz kart(y) kredytowej znajdował się zawsze poza zasięgiem dzieci.
  • Kontroluj czas jaki Twoje dzieci spędzają w sieci i korzystaj z oprogramowania filtrującego, chroniącego nieletnich przed nieodpowiednimi treściami zawartymi w Internecie.

 • Celem ochrony małoletnich przed treściami prezentowanymi na stronie internetowej lvbet.pl, dostęp do strony możliwy będzie po złożeniu oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia. Po złożeniu wskazanego wyżej oświadczenia i uzyskaniu dostępu do strony internetowej www.lvbet.pl, informacja o zakazie gry osobom poniżej 18 roku życia widoczna będzie w prawym dolnym rogu strony, w postaci znaku 18+.

Rozdział 5 Kontrola Klienta nad jego aktywnością na stronie internetowej Lvbet.pl

 • Dbamy o swoich klientów, w związku z tym oferujemy szereg rozwiązań, które pozwolą Klientowi grać w sposób odpowiedzialny.
 • Mechanizmy, służące kontroli aktywności Klienta na stronie internetowej lvbet.pl:
  • limit wartości środków pieniężnych przeznaczonych na zakłady wzajemne,
  • limit czasu spędzonego w grze,
  • zawieszenie aktywności na co najmniej 24 godziny,
  • samowykluczenie na określony czas,
  • całkowite samowykluczenie.
  • Klient każdą z opcji może ustalić samodzielnie za pomocą LVkonta lub poprzez kontakt z obsługą klienta.

 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit. a), Klient za pośrednictwem LVkonta zobowiązany jest samodzielnie określić maksymalną wartość środków pieniężnych przeznaczonych na zakłady wzajemne w przeciągu doby i miesiąca.
 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt 2 lit. b Klient za pośrednictwem LVkonta zobowiązany jest samodzielnie określić limit czasu spędzonego w grze w przeciągu doby i miesiąca. Ustawiony limit czasu spędzonego w grze definiowany jest jako czas od zalogowania Klienta na swoje LVkonto do czasu wylogowania niezależnie od rzeczywistego czasu obejmującego czynności związane z zawieraniem zakładów.
 • W przypadkach oznaczonych w par. 5 pkt. 2 lit a) i b) po osiągnięciu któregokolwiek z ustawionych limitów, możliwość rozpoczęcia oraz kontynuowania gry przez Klienta nie będzie możliwa.
 • W przypadkach oznaczonych w par. 5 pkt. 2 lit a) i b) wysokość wskazanych limitów środków przeznaczonych na grę i limitów czasu gry:
  • w przypadku nowych Klientów, ustalana jest przez nich podczas rejestracji;
  • w przypadku Klientów zarejestrowanych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu Odpowiedzialnej Gry, zobowiązani oni będą do ich ustalenia podczas pierwszego logowania następującego po jego wejściu w życie.

 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit c) Klient, może złożyć prośbę o zawieszenie aktywności czyli ustanowienia przerwy od gry na co najmniej 24 godziny. W czasie trwania zawieszenia aktywności, Klient nie może uczestniczyć w zakładach wzajemnych urządzanych przez Spółkę. Dyspozycja zawieszenia aktywności jest nieodwołalna w okresie wskazanym przez gracza, natomiast możliwość gry zostanie wznowiona dopiero po upływie czasu zawieszenia.
 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit. d) Klient może złożyć prośbę o zamknięcie LVkonta tj. czasowego zablokowania możliwości gry, na okres 3 miesięcy. W czasie trwania okresu samowykluczenia, Klient nie może uczestniczyć w zakładach wzajemnych urządzanych przez Spółkę. Dyspozycja samowykluczenia jest nieodwołalna w okresie wskazanym przez gracza, natomiast możliwość gry zostanie wznowiona dopiero po upływie czasu zawieszenia.
 • W przypadkach oznaczonych w par. 5 pkt 2. lit, a), b) Klient ma możliwość modyfikacji ustalonych limitów przy czym:
  • zwiększenie ustawionych limitów na LVkoncie dokonywane jest nie wcześniej niż po upływie:
   • 24 godzin od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Klienta - w przypadku pierwszego zwiększenia danego limitu
   • 1 tygodnia od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Klienta - w przypadku drugiego zwiększenia danego limitu
   • 3 miesięcy od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Klienta - w przypadku trzeciego i każdego kolejnego zwiększenia danego limitu.

  • zmniejszenie któregokolwiek z limitów dokonywane jest niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania przez Klienta. Dyspozycja zmniejszenia któregokolwiek z limitów nie powoduje naliczenia od nowa terminów oznaczonych w par. 5 pkt. 9 lit. a).

 • W przypadku oznaczonym w par. 5 pkt. 2 lit. e) LVkonto Klienta zostanie całkowicie i trwale zamknięte, a możliwość zalogowania się na nie przez Klienta nie będzie możliwa. Ponowne otwarcie LVkonta przez Klienta nie będzie możliwe.
 • Do Klientów, którzy dokonali zawieszenia aktywności, samowykluczenia na określony czas, całkowitego samowykluczenia bądź osiągnęli ustawione limity, nie będą kierowane przez Spółkę jakiekolwiek informacje handlowe.
 • Klient posiada możliwość kontroli swojej aktywności na stronie internetowej www.lvbet.pl dzięki:
  • zegarowi umieszczonemu w widocznym miejscu LV Konta wskazującego aktualną godzinę, licznik czasu jaki Klient spędził na grze, licznik środków pieniężnych przeznaczonych i wydatkowanych przez Klienta na grę
  • dostępu do historii swojej aktywności na LVkoncie zawierającej informacje o: wykorzystanych limitach czasowych (w systemie dobowym i miesięcznym), stanie konta, wysokości wygranych oraz przegranych.

 • Korzystając z usług dostępnych na stronie lvbet.pl, Klient potwierdza, iż zdaje sobie sprawę z udziału w grach losowych, których wynikiem może być utrata pieniędzy. Odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest tylko i wyłącznie właściciel LVkonta.

Rozdział 6 Mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry, grę po wyczerpaniu środków na koncie gracza

Dzięki wewnętrznie wbudowanemu systemowi, bilans na LVkoncie nie może być ujemny. W przypadku braku środków na LVkoncie, Klient nie ma możliwości zawierania żadnych zakładów. W celu postawienia zakładu, Klient musi dokonać wpłaty na swoje LVkonto. Spółka nie udziela Klientom pożyczek w żadnej postaci.